Hotărârea nr. 278/2020

HCL privind transmiterea din aministrarea SPAEP in administrarea ADP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești a unui imobil-teren situat în extravilanul comunei Bradu, zona CET SUD 2

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.38671/21.08.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39481/2020, nr.39482/2020, nr. 39483/2020, nr. 39484/2020, nr. 39485/2020;

  • - Adresa nr.7166/19.08.2020 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.38228/19.08.2020;

  • -Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr. 12151/21.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.38719/24.08.2020;

-Hotărârea nr. 103/10.03.2010 a Consiliului Local al Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, ale art.297 alin (1) lit. ”a”, art.299-300 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr.403/28.11.2019 a Consiliului Local al Municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor aijt.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Imobilul- teren


situat în extravilanul comunei Bradu, zona CET SUD 2, se transmite, din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, în scopul desfășurării activității specifice secției „Reparații străzi și mecanizare”.

(2) Datele de identificare âle imobilului-teren prevăzut la alin. (1) sunt cele din anexa la prezenta hotărâre. Art.2 (1) Construcțiile situate pe terenul de la art.l, în suprafață totală construită la sol de 16094 mp, rămân în administrarea Serviciulu Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

(2) Administrația Domeni ului Public Pitești va analiza utilitatea construcțiilor situate pe teren, urmând să propună, împreună cu Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, măsurile necesare.

Art.3 (l)Transmiterea imobilului prevăzut la art.l se face prin protocol de predare-primire, încheiat prin grija Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, între acesta și Administrația Domeniului Public Pitești, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

(2) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcția Administrație Publica Locala, Juridic Contencios, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată accstorj^-precum și Direcției Economice, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătaiin Călueăru

Pitești, Nr. 278 din 27.08.2020


Nr. cadastral

5i.nafjta n aturala

Adresa Imobilului

25000 mp

Cum HrăiJu, ftHI JXST SajOJT. tttlTHWlliri- lud Argeș____________________

Ganaa funciar a


Nr. parcela

Categorie de foiosmta

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

186

Curii construcții - Intravilan

Terenui sste n<improjmuK

..

DR

800

Drum tnlravilar

3

NU

271

Canal - Intra1, an

4

Cc

14163

Curti constrdctil - Intravilan

5

Dft

907

Drum - Intravilan

7

H=l

77

Canal • Intravilan

D

Cc

8795

Curii v.-1'i rtnJcL1 Intravijn

9

HH

3« ____

Canal - ÎTl-fluilnn

[0Ț*L

MÎS

A. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


C78 %

CIE

41

Banda transportoare

C79 %

CIE

17

Turn schimbare direcție

C82 %

CIE

69

Banda transportoare

C85 %

CIE

9939

Halda cărbune

C92 %

CIE

129

Estacada transport cărbune

C93

CIE

74

Turn schimbare direcție

C94 %

CIE

902

Banda transportoare

C96 %

CIE

4317

Halda cărbune

C99 %

CIE

606

Estacada de zgura si cenușa

TOTAL


-P X ol