Hotărârea nr. 277/2020

HCL privind preluarea la domeniul public a unor suprafete str. Dumitru Bratianu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unor suprafețe de teren situate în Municipiul Pitești, strada Dumitru Bratianu

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.38721/24.08.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39481/2020, nr. 39482/2020, nr. 39483/2020, nr. 39484/2020, nr.39485/2020;

  • - Cererile înregistrate1 la Primăria Municipiului Pitești sub nr.34504/28.07.2020 și nr.38704/20.08.2020;

  • - Declarația autentificată sub nr.1219/28.07.2020 la Biroul Notarial Public Ana Stan, cu sediul în Municipiul Pitești, strada Egalității nr.33, etaj II, biroul nr.5, Județul Argeș și declarația autentificată sub nr. 1402/21.08.2020 la Biroul Notarial Public Ana Stan, cu sediul în Municipiul Pitești, strada Egalității nr.33, etaj II, biroul nr.5, Județul Argeș;

  • - încheierile nr.36004/30.07.2020 și nr.40447/28.08.2020 ale O.C.P.I. Argeș;

Văzând prevederile art. 562 alin. (2), art. 863 lit. ”f” și art. 889 din Codul Civil, precum și ale art. 129 alin. (2) lit. ”c”, art. 286 alin.(4), art.287 lit. ”b”, art.297 alin (1) lit. ”a,, , precum și ale art. 299-300, din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completării^ ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se ia act de declarația domnului                    , domiciliat în str.

„ prin care a renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 96 m.p., situat în Municipiul Pitești, strada Dumitru Brătianu nr. 11, județul Argeș, având nr. cadastral 100768 înscris în cartea funciară nr. 100768 a municipiului Pitești, declarație autentificată sub nr. 1219/28.07.2020 la Biroul Notarial Public Ana Stan.

(2) Se ia act de declarația domnului


, domjcîl-ia-t-în, și a doamnejif

domiciliată în


prin


care au


renunțat la dreptul pe proprietate asupra terenului înMunicipiul Pitești, str. Dunhitru Brătianu nr.13, județul Argeș, având nr. cadastral 100775 înscris în cartea funciară nr. 100775 a municipiului Pitești, declarație autentificată sub nr. 1402/21.08.2020 la Biroul Notarial Public Ana Stan.

(3) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) și alin.(2) sunt înscrise în anexele nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Aprobă preluarea și includerea bunurilor prevăzute la art.l în domeniul public al municipiului Piteș :i și înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești, precum și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public a Municipiului Pitești.

(2) Terenurile se transmit în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, pe bază de protocol, încheiat în termen de 10 zile, prin grija Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu, după întocmirea unui raport de evaluare pentru determinarea valorii de inventar.

(3) Terenurile în suprafață de 96 mp și 97 mp vor avea destinație de drum.

(4) Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, aprobat prin H.G.R nr. 447/2002, se completează cu influențele care decurg din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și domnului                   , domiciliat

în                                                       domnului

domiciliat în str.                              ..... ȘÎ doamnei

domiciliată în

de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

ȚE DE ȘEDINȚĂ, duBapicăContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălih Călugăru

Pitești,

Nr. 277 din 27.08.2020

Anexa nr.l la H.C.L. nr. ....... 2020


PLAN DE AMPL^

.SAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI - LOT 2 SCARA 1:500

Nr. Cadastral

Suprafața masur

ata

Adresa Imobilului

loottâ

96 mp

Intravilan, Str. Dumitru Bratianu, nr. 11, lud. Argeș.

Cartea Funciara nr.

UAT

PITEȘTI

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

Parcela

Categoria de folosința

Suprafa (mp)

ta

Mențiuni

1

DR

96

Lot 2 - Teren intravilan imprejmuit intre punctele 4-7.

Total

96

B. DATE RE

FERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinație

Supralala construita la sol (mp)
Anexa nr.2 la H.C.L. nr.£:Ff              .2020

______________Carte Funciară Nr. 100775 Comuna/Oraș/Munlcipiu: Pitești

Anexa Nr. 1 La Partea I

TerenDate referitoare la terefi

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

O         /.Referi nțe

1

drum

DA

97

-

-

-

h -- /

- — ■      U

! \

Lungime Segmente                                               h

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

14.139

2

3

6.908

3

4

14.04

4

1

6.946


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.


*** Distanța dintre puncte este fprmată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro

Pagina 2 din 3


Formular versiunea 1.1