Hotărârea nr. 276/2020

HCL privind solicitarea formulata de ADI Servsal

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind solicitarea formulată de ADI SERVSAL Argeș pentru avizarea unei documentații privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, zona Pitești Sud și Pitești Nord, prin procedura negocierii fără publicarea unui anunț de participare

Consiliul Loca al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.39073/25.08.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr. 39116/20^0, nr. 39117/2020, nr. 39118/2020, nr. 39119/2020;

  • - Adresa ADI SERVSAL Argeș nr.347/19.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.38325/20.08.2020, respectiv email-ul ADI Servsal Argeș, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.38198/19.08.2020;

Luând în considerare faptul că:

  • - până la adoptarea H.C.L. nr. 40/28.01.2020, ADI SERVSAL Argeș nu a solicitat Consiliului Local al Municipiului Pitești acordarea mandatului special prevăzut de art. 10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandat privind dreptul de a delega serviciul de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești, ulterior datei de 31.07.2020, dată la care încetează contractele de concesiune nr. 068/15.03.2012 și nr. 086/10.05.2012;

  • - până la adobtarea H.C.L. nr. 40/28.01.2020, ADI SERVSAL Argeș nu a demarat și/sau finalizat procedurile de desemnare a noilor operatori de salubritate, deși avea cunoștință că la data de 31.07.2020 se finalizează contractele de concesiune nr. 068/15.0’3.2012 și nr. 086/101.05.2012;

  • - H.C.L. nr. Ă0/28.01.2020 a fost adoptată în scopul asigurării continuității serviciului de salubrizare în municipiul Pitești, fiind o etapă preliminară obligatorie a procedurii de delegare a acestui serviciu de utilitate publică;

  • - prin H.C.L. nr.233/22.07.2020 Consiliul Local al Municipiului Pitești nu a acordat mandat special pentru încheierea unor acte adiționale de prelungire a contractelor de concesiune nr.068/15.03.2012 și nr.086/10.05.2012;

întrucât eventuala întrerupere a prestării serviciului de salubrizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI SERVSAL Argeș nu poate fi imputată Municipiului Pitești, raportat la obligațiile neîndeplinite de către asociație, cu titlul de exemplu cele prevăzute la art.13.2 și art. 17 din contractele de concesiune a căror prelungire se solicită, precum și la neîndeplinirea obligației de actualizare a Statutului asociației, potrivit legislației aplicabile în materie;

Având în vedere faptul că opțiunea exercitată de Municipiul Pitești prin adoptarea H.C.L. nr.40/2020 nu împiedică organizarea activităților sprvtdîului de șalubrizare în cadrul ADI SERVSAL Argeș pentru celelalte unități adminis^trariy-teritorialc membre ale asociației;

Ținând cont dă continuarea litigiului ce are ca reclamant pe Apl SERVSAL Argeș, privind anularea în parte a H.C.L. nr. 40/2020;          V* ■■

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.10 alin.(5), art. 22 alin.(l) și art. 28 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.40/28.01.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea soluțiilor optime de organizare și gestionare a serviciului de utilitate publică de salubrizare în Municipiul Pitești, precum și ale H.C.L. nr.233/20.07.2020 privind solicitarea ADI SERVSAL Argeș de acordare a unui mandat special pentru încheierea unor acte adiționale de prelungire a contractelor de concesiune nr.068/15.03.2012 și nr.086/10.05.2012,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic: Respinge solicitarea formulată de ADI SERVSAL Argeș pentru avizarea unei documentații privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, zona Pitești Sud și Pitești Nord, prin procedura negocierii fără publicarea unui anunț de participare.

Direcția Servicii Publice și Achiziții va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și ADI SERVSAL Argeș și S.C. Salubritate 2000 S.A., de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, luluKRaduJBănică

w w

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătalin Călușăru

Pitești,

Nr. 276 din 27.08.2020