Hotărârea nr. 275/2020

HCL pentru aprobarea dezmembrarii imobil-teren-str. Henri Coanda

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, situat în municipiul Pitești, strada Henri Coandă

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobar^ pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.38737/24-08.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Raportul nr.35745/04.08.2020 aprobat de Consiliul Local al Municipiului Pitești în ședința extraordinară din 13.08.2020; îl               7

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr. 39116/2020, ni'. 39117/2020, nr. 39118/2020, nr. 39119/2020;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) litera ”c” din Codul Administrativ, cu modificările și completări e ulterioare și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispoziț ilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren în suprafață de 70mp., situat în Municipiul Pitești, strada Henri Coanda fn, având nr. cadastral 102398, înscris în cartea funciară nr.102398 a Municipiului Pitești, după cum urmează:

  • a) Lotul nr.l - în suprafață de 35 mp., cu numărul cadastral 102528;

  • b) Lotul nr.2 - în suprafață de 35 mp., cu numărul cadastral 102529;

(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.l, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, precum și Arhitectul Șef vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestpra, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE de ședință, luliu-Radu Bănică

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălrti Călugăru

Pitești, Nr. 275 din 27.08.2020


Nr. cadastral

Suprafața măsură ta

Adresa Imobilului

102398

70 mp

Mun. Pitești, Str. Henri Coanda, FN, Jud Argeș


| Cartea funciara |

102398

UAT

PITEȘTI - intravilan


Situatzia actuala (inainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

102398

70

ICC

Curți construcții

35

lCc

LOT 1, Curți construcții

35

ICc

LOT 2, Curți construcții

Total

70

700


tfCL-

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

102528

mp

Mun. Pitești, Str. Henri Cnanda. FN. X/d Argeș


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

35

Curti construcții - intravilan Spațiu verde

Terenul este împrejmuit cu gard de metal intre pct.(3-4 i ; 1-12), m rest nelmprejmuit

TOTAL

35


Cod constr,

Destln-utid

Supral.na construita la sol [mp]

Mențiuni

TOTAL


Plan de amplasament si delimitare a imobilului scara 1: 200

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

102529

35 mp

Murji. Pitești, Str. Henri Coanda, FN, lud Argeș

| Cartea funciara |

_

w

PITEȘTI - Intravilan

489500

489520


CAD


102046


^cțS>439500


489520

Cod constij-


Destinația


Suprafața construita la sol I mp)


Mențiuni


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr parcei

a

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

35

Curți construcții - intravilan Spațiu verde

Terenul este împrejmuit cu gard de metal intre pct+( 1-2-3), in rest nelmprejmuit

TOTAL

35

B- DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

TOTAL

Suprafața masurata = 35 mp

Suprafața din act = 35 mp

cort

Executant: lug.

Confirm executarea măsurătorilor la teren, ctiludinea întocmiră documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Digitally slgned en Tiiăru El .îi si a mp 11 a

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de-date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

33451/17.07.2020

Date: 2020.07.16 . .   . 7 A_ ____

17:3854 +03'00' d3ta' 17-07'2020

Data .........

Ștampila BCn

i

Out: 202011721

Jl-w +03'00'