Hotărârea nr. 274/2020

HCL privind preluarea la domeniul public a unei suprafete de teren str. Argesului

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unei suprafețe de teren sitițat în Municipiul Pitești, strada Argeșului, punctul „Uzina de Apă”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.38804/24.08.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr.39116/2020, nr. 39117/2020, nr. 39118/2020, nr. 39119/2020;

 • - Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31521/09.07.2020;

 • - Declarația autentificată sub nr.569/03.07.2020 la Biroul Individual Notarial Voiculescu Marilena Adriana, cu sediul în municipiul F'itești, b-dul Eroilor nr.29A, județul Argeș.

 • - încheierea nr.30950/06.07.2020, a O.C.P.I. Argeș;

Văzând prevederile art. 562 alin. (2), art. 863 lit. ”f” și art. 889 din Codul Civil, precum și ale art. 129 alin. (2) lit. ”c”, art. 286 alin.(4), art.287 lit. ”b”, art.297 alin (1) lit. ”a”, precum și ale art. 299-300, din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se ia act de declarația doamnei                         , domiciliată în

, municipiul Pitești, județul Argeș, prin care a renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 554 m.p.. situat în Municipiul Pitești, str.Argeșului punctul „Uzina de Apă”, județul Argeș, având nr. cadastral 94944 înscris în cartea funciară nr.94944 a municipiului Pitești, declarație autentificată sub nr.569/03.07.2020 la Biroul Individual Notarial Voiculescu Marilena Adriana.

 • (2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut ia alin. (1) sunt înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • Art .l. (1) Aprobă preluarea și includerea bunului prevăzut la art.l în domeniul public al municipiului Pitești și înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești, precum și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public a Municipiului Pitești.

 • (2) Terenul se transmite în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, pe bază de protocol, încheiat în termen de 10 zile, prin grija Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu, după întocmirea unui raport de evaluare pentru determinarea valorii de inventar.

 • (3) Terenul în suprafață de 554 mp va avea destinație de drum.

 • (4) Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, aprobat prin H.G.R nr.447/2002, se completează cu influențele care decurg din prezenta hotărâre;

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și doamnei                        , domiciliată în

municipiul Piiești, județul Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEpINȚĂ,


Pitești,

Nr. 274 din 27.08.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călueăru

_________________________________________________ Anexă la H.C.L Nr. <Z..Z../...Kr:..?...’?.<2..>.......2020

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1/2000


Nr. cadastral

Sup

rafata masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

554

STR. Argeșului,

Intravilan

Cartea Funciara nr.

Unitatea administrativ teritoriala (UAT)

PITEȘTI

A. Date referitoare la teren

Nr. , parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

554

LOT 2 - DRUM

______________Ied al

554

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

s

ipratata constui (mp)

Mențiuni

__________loial____________________

Suprafața totala masurata a imobilului ~ 554 mp S uprafata din act = 3190 mp

Executant: ing.

INSPECTOR:


Confirm executarea măsurătorilor fi. teren, corectitudine^ întocmirii documenUtiei cadastrale si din teren


Confirm execi corectitudinea corespi


‘eia cu realitatea


Sejnr'arnM'ț:1 4rarpp|]a’


X îi
Confirm introducerea imobilului in baza de-date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa:Oficiul de cSaslru si Puhliritato Imobiliară


Subinnijiffșr/fradul IA