Hotărârea nr. 273/2020

HCL prin care se ia act de Raportul de evaluare bunuri concesionate Termo Calor

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de Rabortui de evaluare a bunurilor concesionate SC Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform H.C.L. nr.182/20.06.2019, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești

Consiliul Local al tylunicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre initiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.3706^/12.08.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr. 39116/^020, nr. 39117/2020, nr. 39118/2020, nr. 39119/2020;

  • -Adresa SC Terme Calor Confort S.A. nr.3713/16.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.32532/16.07.2020;

  • -Decizia Directorului General al SC Termo Calor Confort S.A. nr.106/23.08.2019;

Văzând și prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”c”, ale art.363 alin. (4) și ale art.608 alin.(l)-(2) din Codul Administrativ ,cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casarea și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, ale H.G.R. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L.nr.50/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Pitești, concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., S.C.Publitrans 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L.nr. 182/20.06.2019 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică, concesionate Termo Calor Confort S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Ia act de Raportul de evaluare, întocmit de comisia de evaluare constituită în condițiile legii, de societatea concesionară SC T^mfc^p^lorGonfort S.A., pentru bunurile concesionate operatorului, scoase din ft^n<jțnme cbrițpnn H.C.L. nr.182/20.06.2019, ce aparrin domeniului privat al MunicipAiLui4?itești Și care urmează a fi valorificate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Lista bunurilor propuse pentru casarea definitivă^ppmisiâ de evaluare este precizată în anexa nr.l la Raportul de evaluare menționat la^U&pt);

  • (3) Lista bunurilor ce urmează să fie valorificate ca materiale reciclabile este precizată în anexa 2 la Raportul de evaluare menționat la alin.( 1).

  • (4) Prețul de pornire al licitației pentru bunurile ce urmează a fi valorificate ca materiale reciclabile precizate în anexa 2 la Raportul de evaluare este de 928,88 lei, fără TVA.

  • Art .2 (1) SC Termp Calor Confort S.A. organizează licitația publică deschisă cu strigare a bunurilor prevăzute la art.l alin.(3).

  • (2) Bunurile și/sau materialele care nu se pot valorifica prin vânzare se casează în condițiile legii.

Art.3 (1) Din sumdle rezultate în urma vânzării bunurilor, care se constituie venituri la bugetul local, se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitațiilor, dovedite cu documente justificative.

  • (2) Virarea sumelor la bugetul local se face în termen de 5 zile de la încasarea acestora.

Art.4 Termo Calor Confort S.A, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Termoserv Argeș” de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘrF)l\lIDE SE DINȚA, liiliu-Radn Bănică

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR jGENERAL, Andrei-Cătălin Călugării-

Pitești,

Nr. 273 din 27.08.2020