Hotărârea nr. 272/2020

HCL privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.36708/11.08.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr. 39116/2020, nr. 39117/2020, nr. 39118/2020, nr. 39119/2020;

  • -Adresa nr.1218/06.08.2020 a Centrului Cultural Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.361 55/06.08.2020;

Văzând prevederile H.C.L. nr.326/07.09.2017 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații din imobilul „Casa Cărții”, situat în str.Craiovei nr.2, aparținând domeniului public al municipiului Pitești și aflat în administrarea Centrului Cultural Pitești, cu modificările și completările ulterioare, ale contractelor de închiriere nr.1674/02.10.2017 și nr.l882/24.10.2017, precum și ale art.608 alin. (1) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă pre ungirea, pe o perioadă de patru ani, începând cu data de 01.10.2020, a contractelor de închiriere nr. 1674/02.10.2017 și nr.1882/24.10.2017, încheiate între Centrul Cultural Pitești și S.C. Anticariat Molida S.R.L., respectiv, S.C. Stefanoff S.R.L.

(2) Prin decizia directorului Centrului Cultural Pitești, se constituie o comisie de renegociere a cuantumului chir ei.

(3) Actele adiționale încheiate potrivit prezentei hotărâri se semnează de către directorul Centrului Cultural Pitești.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Centrul Cultural al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PRES^DINȚE DE.Ș'EDtNȚĂ, lufiu-Radu Băițlieă j Mă ■ -pg/ Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Că/ălin Călugăru

Pitești, Nr. 272 din 27.08.2020