Hotărârea nr. 27/2020

.HCL actualizare valoare inventar

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar, ca urmare a evalu unor active fixe din patrimoniul municipiului Pitești

nr.J


1.01.2020 al Direcției Economice;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

883/23.01.2020, nr.3 886/23.01.2020, nr.3887/23.01.2020,


art.129 alin.(2) lit. c) și ale art.300 alin.(l) lit. j) din Codul :ările ulterioare, ale O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și ale Ordinului nr.3471/2008, al ministrului economiei și


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 3041/2 -Avizele comisiilor

nr.3 882/23.01.2020, nr.3888/23.01.2020;

Văzând prevederile administrativ, cu complet amortizarea activelor fixe completările ulterioare, finanțelor, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, ale Ordinului nr. 1917/2005, al ministrului finanțelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducere^ contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinulu nr. 1802/2014, al ministrului finanțelor publice, pentru aprobarea Reglementăriloi situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ cu completările ulterioare,

r contabile privind situațiile financiare anuale individuale și


HOTĂRĂȘTE:

luare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta


bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce


Art.l.(l). Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor active fixe corporale care aparțin domeniului public și privat al municipiului Pitești, construcții și terenuri, conform raportului de eval hotărâre.

(2). Diferențele rezultate din reevaluare se înregistrează în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pi iești.

Art.2. Inventarul

Pitești, atestat prin HGR decurg din prezenta hotărâre.

Art.3.(l). Contrac

Salpitflor Green S.A, se modifică corespunzător, cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre, prin act adiționa

tele de delegare a gestiunii serviciilor publice către S.C.


întocmit prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții.


  • (2) . Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produsă în sistem centralizat, încheiat între Asociația Termoserv Argeș și S.C. Termo Calor Confort S.A, cu modificările și completările ulterioare, se modifică corespunzător, cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre, prin act adițional cadrul Primăriei Municipiului Pitești.

    întocmit prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții din


  • (3) . Contractul de ddlegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă Canal 2000 S.A. se modifică corespunzător, cu influențele ce decurg din prezenta hoți Publice și Achiziții.

    ătâre, prin act adițional întocmit prin grija Direcției Servicii


Art.4. Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Impozite și Taxe Locale vor aduce la îndeplinire dispo către Secretarul General a

zițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de

Municipiului Pitești, precum și S.C. Apă Canal 2000 S.A,


S.C. Salpitflor Green S.A și S.C. Termo Calor Confort S.A.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăliX Călugăru

Pitești,

Nr.27 din 28.01.2020