Hotărârea nr. 269/2020

HCL pentru indreptarea unei erori materiale din HCL 155-2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCL nr. 155/29.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de urbanism aferent acestuia, pentru realizarea investiției „Clădire P+1E cu funcțiunea de magazin retail, realizarea de parcaje la sol, amenajare de spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, montare semnale publicitare, amenajare accese auto și pietonale”, pe amplasamentul situat în municipiul Pitești, Calea Drăgășani, nr. 20

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • -Re feratul de aprobară pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Ra portul Direcției Aihitect-Șef nr. 35738 din 04.08.2020;

  • -Av izele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr. 39116/2020, nr. 39117/2020, nr. 39118/2020, nr. 39119/2020;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

  • în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările interioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 155/29.04.2020, în sensul că la art.l alin (1) sintagma „pe terenul în suprafață de 4.170” se înlocuiește și se completează cu sintagma: „pe terenul în suprafață de 4.710 m2 înscris în cartea funciară numărul 101.709 cu nr. cadastral 101.709 ”.

  • (2) Celelalte prevederi ale HCL nr. 155/29.04.2020 sunt și rămân valabile.

  • (3) Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire, precum și Compartimentul Dezvoltare Urbană, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și societății comerciale MENTOR TRADING S.R.L. cu sediul în județul Argeș, municipiul Pitești, Calea Drăgășani nr. 20, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 269 din 27.08.2020