Hotărârea nr. 268/2020

HCL privind modificarea HCL nr.30-2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea H.CLL. nr. 30/28.01.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului [Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

9       ■'


-Raportul nr. 38560/20.08.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.39115/2020, nr. 39116/2020, nr. 39117/2020, nr. 39118/2020, nr. 391 19/2020;

-Adresa nr. 12373/18.08.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului


Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 38124/19.08.2020;

Văzând prevederii^ art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completării? ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 30/28.01.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  • a) Un post de inspector de specialitate gradul I din cadrul Compartimentului Investiții, Achiziții se transformă în inspector de specialitate gradul IA;

  • b) Un post de inspector de specialitate gradul II din cadrul Serviciului Exploatare Parcări se transformă în inspector de specialitate gradul I;

  • c) Un post de referent treapta IA din cadrul Biroului Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație se transformă în inspector de specialitate gradul II.

Art. II. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, jâ^r-Ra dti.' Băn ică

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 268 din 27.08.2020