Hotărârea nr. 267/2020

HCL privind modificarea HCL nr.286-2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.Li nr. 286/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobară pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 38511/20.08.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr. 39116/2020, nr. 39117/2020, nr. 39118/2020, nr. 39119/2020;

Văzând prevederile art. 11 ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor! art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘT E:

  • A rt.L Anexa nr. 1 la Fț.C.L. nr. 286/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale .Administrație-’ din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că la lit. ”A. Funcții publice de conducere”, nr. crt. 2, salariul de bază brut aferent funcției de arhitect șef este de 9.720 Iei.

Art.H. Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicata acestuia, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

BTNTEDE ȘEDINȚĂ, luiTKadu 'Bănică


ntrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 267 din 27.08.2020