Hotărârea nr. 266/2020

HCL privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.38^05/20.08.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr. 39116/2020, nr. 39117/2020, nr. 39118/2020, nr. 39119/2020;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Elena și Marin Banu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Ecaterina și Ștefan Cătănoiu, domiciliată în municipiul Pitești,                                      pentru

împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Elena și Petre loniță, domiciliată în municipiul Pitești,                                                pentru

împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Viorica și Costică Muntele, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Familiile prevăzute de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.6. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicat^ acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘȚDȚvȚE DE ȘEDINȚA,

Îuliu-Radu Bănică n j 'Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătiflin Călueăru

Pitești,

Nr. 266 din 27.08.2020