Hotărârea nr. 265/2020

HCL privind conferirea Diplomei de fidelitate

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pricind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vederje:

  • -Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.3|8304/20.08.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

Văzând prevederile H.C.L. nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările interioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se acordă Diploma de fidelitate familiei Rozalia și Cornel-Eugen Bîlă, domiciliată în municipiul Pitești,                                              pentru împlinirea

a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Constantina și Ion Buchete, domiciliată în municipiul Pitești,                          pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acotdă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Ion Dumitru, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Marieta și Aurică Depețeanu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsitorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Gheorghe Georgescu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acoidâ Diploma de fidelitate familiei Elena și Gheorghe Ionică, domiciliată în municipiul Pitjești,                    pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ionela și Ștefan Lauko, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsitorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei JTenap ș| Ion Marinică, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.                     /i

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei jEu^enia și^țlenidor Manda, domiciliată în municipiul Pitești,                                ' "       pchtra.împlinirea a


50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se adordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Ion Marina, domiciliată în municipiul Pitești,                                            pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Florica și Ion Măcaneață, domiciliată în municipiul Pitești,                                         pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Nicolae Niță, domiciliată în municipiul Pitești,                                  pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Dumitru Niță, domiciliată în municipiul Pitești,                                       pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Alexandru Oprea, domiciliată în municipiul Pitești.                                            pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Gheorghe Popa, domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ștefan Popa, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Rachira și Cornel Sorescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                              pentru împlinirea

a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Florian-Lucian Tănase, domiciliată în municipiul Pitești

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.19. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Valerica și Mihail Toteanu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                    , pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.20. F iecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.21. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘfclJÎNTE DKKE^INȚĂ, liî I iii-Ra du B ahica j             ■./

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătȘJin Călugăru

Pitești,

Nr. 265 din 27.08,2020

i