Hotărârea nr. 264/2020

HCL privind aprobarea organigramei DAS

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 3739^/13.08.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

  • - Adresa nr. 12804/13.08.2020 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului

Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 37375/13.08.2020;

  • V ăzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • î n temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completării^ ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 1.

  • A rt.2. Se aprobă statul de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 2.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • A rt.3. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce ia îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Mangement Resurse Umane din cadru de către Secretarul Genera al Municipiului Pitești.

    aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești,


începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr. 122/26.03.2020 își încetează aplicabilitatea.


IpREȘEDJNJe ttS ȘEDINȚĂ, Bănică
âsemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești, Nr. 264 din 27.08.2020

ORGANIGRAMA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI


Anexa nr.l la Hotărârea ConșiliuLni Local nr.r<V.7.....A?.         2020


CONSILIUL LOCAL


—►

SERVICIUL PERSONAL, JURIDIC, SECURITATEA MUNCII

_

r~8~

1 J

7

______________________________________lSERVICIUL BENEFICII SOCIALE ȘI POLITICI FAMILIALE

9

1

ti


PRIMAR


CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE

189

1.2.

TIMPURIE CREȘE- PITEȘTI

177


SERVICIUL FINANCIAR -

ii

CONTABILITATE

iu


SERVICIUL PROTECȚIA

COPILULUI ȘI AUTORITATE

_2_ 1

TUTELARA

8


BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, INFORMATICĂ, ADMINISTRATIV

7

1

6

3

COMPARTIMENTUL STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE


SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP ȘI A PERSOANELOR VÂRSTNICE

10

i

9


ASISTENȚI PERSONALI

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ

20 1


TOTAL FUNCȚII :376, din care

FUNCȚII DE CONDUCERE :21

FUNCȚII DE EXECUȚIE : 355


TOTAL FUNCȚII PUBLICE :55 din care FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE :7

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE :48


ADĂPOSTUL DE NOAPTE NORD

6

V


SERVICIUL DE ASISTENȚĂMEDICALÂ iCreșa nr. 6

„22

Trivale

1

21


Creșa nr. 8 Războieni

14

l

13


Creșa nr. 1 8

14

Prundu

13


Creșa Smeurei

17

1

16

Creșa

Popa Șapcă

„ 1.9

18


COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ102

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

10

10STAT DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI

Nr cn.

STRUCTURA

RJWCȚIE DE

IIIlMWirATlA

PLRIJCA

înalt fuiictkuiaj public

Funcția inili k ■

de LTindîicerc*

de execuție

Clasa

0

1

2

3

4

5

6

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A municipiului PITEȘTI

1

director executiv

SERVICIUL BENEFICII SOCIALE $1 POLITICI FAMILIALE

2

șef serviciu

3

i nspector

[

4

inspector

1

5

inspector

!

6

inspecior

f

7

inspector

1

8

inspector

1

9

inspecior

I

10

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI Șl AUTORITATE TUTELARĂ

11

șef serviciu

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr<-»,7_____________.......2020

Gradul proiectorul

Nivrl.il

siudiikrr

1 unepa cauți nitiiaîA

Treapta profesională/^r ad

Nivelul siikJi ihir

Qh^. iUfjl

p 0 J _       1

de conducere

de exctMțiic

7

8

9

IU

1 i

12

13

II

s

11

s

principal

s

superior

s

asistent

s

j/-'

superior

s

-----

superior

s

■'. ■                             --T

superior

s

.superior

s

inspector de speciali taie (expert romi)

II

s

1

11

s

Nr. cri.

STRUCTURA

i i | li DE

DI-MNfl A II:

PUBLIC A

l'lifliim publici

înali ftjiicțtoiiar public

de L'iMidtiLcrc’

de execupe

12

consilier

1.1

inspector

14

inspector

15

inspector

16

inspector

17

inspector

18

inspector

19

inspector

SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP Șl A PERSOANELOR VÂRSTNICE

20

șef' serviciu

21

inspector

22

inspector

23

inspector

24

referent

25

inspector

26

inspector


i-jkf ied


Nf. Cit.

STRLLTUKA

F1WTTE DE

L'l •■■■■! Ml

I'I.IILK A

Funcția publică

Cl:i5.a

Gradul profesional

Nivelul

btudîiliM

Funcția condatlualâ

Treupta |xo/crii»nl<L/;ii ad

Nivelul

■,L ud il

Obter-valii

I ):•

înailt runt'liuiuu public

de conducere1*

de execuție

de- conducere

de execuție

27

consilier

I

superior

s

28

referent

IU

superior

M

29

inspector

1

asistent

S

SERVICIUL PERSONAL, JURIDIC,

SECURITATEA MUNCII

.10

șef serviciu

II

S

31

consilier juridic

1

superior

S

32

inspector

I

superior

S

33

consilier jurid ic

1

superior

S

34

consilier jurid ic

1

asistent

s

35

consilier

1

superior

s

36

inspector

1

asistent

s

37

referent

III

asistent

M

V

SERVICIUL FINANCIAR- CONTABILITATE

38

șef serviciu

11

S

39

consilier

1

superior

S

40

referent

IIE

superior

M

41

inspector

1

«principal

s

Nr. crt.

STRUCTURA

fi n< in ne

Ut MMIA’.t

1" B| A

Funcția publică

Clasa

Gradul profe>MHul

N '-.ui U itlidin

Funcția contractuală

Treapta pufcsicuiii !;îfi ad

Niwhil studiilor

( J'om. r-v.Hil

înali funcționar public

de conducere*

de execuție

de conducere

de execuție

42

inspector

1

principal

s

43

consilier

1

asistent

s

44

consilier

1

superior

s

45

consilier

[

superior

s

46

consilier

1

superior

s

47

consilier

1

asistent

s

48

consilier

l

superior

s

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE. INFORMATICĂ.

ADMINISTRATIV

49

șef’birou

!l

s

50

consilier achiziții publice

[

superior

s

51

consilier achiziții publice

1

superior

s

52

consilier

1

superior

s

53

inspector

1

debutam

s

54

referent

IA

M

55

îngrijiior

GNr. crt.

STRUCTURA

11 INC ȚfE DE DEMNII AII: PURICA

Funcția publică

Clasa

inali funcționar public

tir conducere*

dc execuție

COMPARTIMENTUL STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE

56

consilier

1

57

consilier

I

58

consilier juridic

1

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Funcția contractuală

Gradul prtik-siiwi;il

Nirtful

■.E-.lll IH

de conducere

de execuție

Treupia profesionala-^; ;id

Nivelul sludi tlur

Obscr vații

superior

s

superior

s

superior

s

șef serviciu

lt

s

psiholog

specialist

s

medie

specialist

s

1 r 'Q L.

asistent social

practicant

s

J '

■                     O 'A

kinetoterapeul

s

: .          1 J S i

kincioterapeut

s

A

xp ■

asistent medical

PL

asistent medical

PL

asistent medical l/2norma

PL

asistent medical 1/2 norma

PL

asistent medical

1 /2 nornia

PL

Nr.crt

STRUCTURA

HlNCTIE DF Dl MPftl sik PUBLIC A

Funcția publica

Cltoti

Gradul pr. i ■<*.•!

Mi-., , 1 ’ >r

Funcția contractuală

Țreapia prok-MOiml L y.i ud

Observații

- ■ ■ I s ___

11

inah hincțiouaT public

de conducere*

de execuții-

ilt- n inducere

de execuție

Nive studii

ul

or

70

administrator

1

M

71

masor

M

72

masor

M

73

referent

II

M

74

referent

11

M

75

infirmieră

c

76

portar

G

77

ponar

G

78

îngrijitoare

ADĂPOSTUL DE NOAPTE NORD

■ .

*

79

asistent social

principal

_1

's

i

80

muncitor calificai

1

81

paznic

G

82

guard

G

83

asistent medical

PL

84

îngrijitor

G

Ni*, crt

STRUCTURA

1 l.'NL TIC D€ DEMNITATE

. ‘ ... A

Funcția publică

înalt funcționar public

<fc conducere*

de execuve

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

85

COM P ARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ

86

87

S8

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

__

Ctasa

Gradul pTolcsional

Nivelul

, im 111 lijr

Funcția contractuală

Trc>|i«a profciiunalii -gr 3<J

SJi , Vilul .studiilor

Obsar-vații

du conducere

<ie execuție

șef sen-iciu

11

s

medic primar

s

medic primar

s

medic primar

s

medic primar

s

medic primar

s

medic primar

s

medic primar

s

medic primar

s

medic primar

s

medic primar

s

medic dentist primar

s

medic dentist primar

s

medic specialist

s

medic specialist

sNr, cn.

STRUCTURA

■             1 1)1

1 iLMM TAIE WJBl JCA

Funcția public A

Clasa

Gradul prulesionaJ

Nivelul

''IUm'ii ur

1 iiicția contract nula

Treapta proR'siOHnl.Ugr .iJ

Nivelul

>1udi i lor

(Jtw vații

iri.ill funcțiuiLir puMic

de conduceri.**

dr execuție

de conducere

de execuție

100

medic specialist

s

101

medic specialist

s

102

medic specialist

s

103

medic specialist

s

104

medic dentist specialist

s

105

medic dentist specialist

s

106

medic ilentisl specialist

s

>07

medic dentist specialist

s

108

medic dentist specialist

s

109

medic

s

1 10

medic

s

111

medic

s

112

medic

s

113

medic dentisl

s

114

medic dentist

s

1 15

medic dentist

s

116

asistent medical

principal

SSD

1 17

asistent medical

principal

SSDNi. cn.

STRUCTURA

FI Sii' | l DE

DEMNITATE

W. ULIȚA.

Funcția publică

Clajn

Crradul profesional

Niwiul slujii hir

Funcția con □■actuală

TreapiH profcskonrikViir ad

Nivchit itudi ikw

Observații

înalt riiEiL'iK-niii public

de conducere*

de execuție

dc conducere

dc execuție

118

asistent medical

principal

SSD

i 19

asisieni medical

principal

SSD

120

asistent medical

principal

PL

121

asistent medical

principal

PL

122

asistent medical

principal

PL

1.1

asistent medical

principal

PL

124

asistent medical

principal

PL

125

asistent medical

principal

PL

!

126

asistent medical

principal

PL

127

asistent medical

principal

PL

128

asistent medical

principal

PL

129

asistent medical

principal

PL

130

asistent medical

principal

PL

131

asistent medical

principal

PL

132

asistent medical

principal

PL

133

asistent medical

principal

PL

134

asistent medical

principal

PLNr. cri.

STRUCTURA

H'W|I! Dl Dl MMI Uit PJ.Ui W'A

Funcția publică

Clasa

Gradul prdtrsional

Nivelul

Mudidiir

Funcția ■ iir.i..luală

Ticupia piufcMuiială'bir ad

Nhdirt siudnkv

Ohscr-

inalc funcționar public

de cfindacerc*

dc execuție

dc conducere

de execuție

135

asisiem medical

principal

PL

136

asistent medical

principal

PL

137

asistent medical

principal

PL

138

asistent medical

principal

PL

139

asistent medical

principal

PL

140

asistent medical

principal

PL

141

asistent medical

principal

PL

1 142

asistent medical

principal

PL

143

asistent medical

principal

PL

144

asistent medical

principal

PL

145

asistent medical

principal

PL

146

asistent medical

principal

PL

147

asistent medical

principal

PL

148

asistent medical

principal

PL

149

asistent medical

principal

PL

150

asistent medical

principal

PL

151

asisiem medical

principal

PLNr. cri.

STRUCTURA

FUSCȚTB DE ni-MMl-Mi

PUHJtA

Fuji^lia publică

Clasn

Gradul profesional

Nivelul

Studliitul

Funcția contracruală

Treapta profesională i;r

□d

Nivelul siudnlor

Obser-

V.lțtt

înalt funcției rw pubfic

de (a induce re*

dc execuție

de eondiKctc

de execuție

152

asistent medical

principal

PL

153

asistent medical

principal

PL

154

asistent medical

principal

PL

155

asistent medical

principal

PL

156

asistent medical

principal

PI.

157

--

asiste ni medica l

principal

PL

158

asistent medical

principal

PL

159

asistent medical

principal

PL

160

asistent medical

principal

PL

161

asistent medical

PL

162

asistent medical

PL

163

asistent medical

PL

164

asistent medical

PL

165

asistent medical

PL

166

asistent medical

PL

167

asistent medical

PL

168

asistent medical

PL

169

iLsisictii medical

PLNr. cri.

STRUCTURA

F1WCTI1 DE

UI MMI VI t PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul pi i'ICMCinal

Nivelul srudi ilor

Funcția contractuală

Treapta ptufcsionula-gr nd

Nn viul studiilor

l Ihscr-

Vuțll

Inah funcționar public

de cuftdutCft*

de execuție

dr conducere

de execuție

170

asistent medical

PL

171

asistent medical

PL

172

asistenl medical

PL

173

asistent medical

PL

174

asistent medical

debutam

PL

175

asistent medical

debutant

PL

176

sora medicala

principal

M

177

sora medicala

principal

M

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ

MEDICALĂ COMI'NITARĂ

178

asistent medical comunitar

PL

179

nsiMcnt medicul comunitar

PL

180

osisteni medical comunitar

PL

181

asistent medical comunitar

PL

182

UMstenl medical comun i tar

PL

183

asistent medicul comuni tar

PL

184

asistent medical comunitar

PL

185

asistent medical comunitar

PLNr cn.

STRUCTURA

HJWTȚTE DE

PUBLICA

Funcția publică

CI • =

Fiiili

Funcționar public

de conducere*

de execuție

186

187

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE CREȘE - Pi l EȘTI

188

COMPARTIMENT EVALUARE Șl

MONITORIZARE MEDICALĂ Șl SOCIALĂ

189 '

190

19!

192

CREȘA nr. 5CRA1OVEI

193

194

195

196

197

198

199

200

201

203

203

204

205

206

207

208

209

îip

211

212

Cinului pmfc-Monal

Nwhil

MudhkK

FutiC(ia contractuală

Treapta prote^icfliiill ter ud

Nivelul sludiilcu*

Obsof

V>l|ll

de conducere

de execuție

asisicciu medical curnuiiilar

PL

mediator sânilor

M

șef serviciu

11

S

----- _

medic

spc. albi

S

medic

specialist

s

medic

primar

s

asistent social

practicant

s

coordonator personal de specialitate

I

PL

juâ&eni medunl

principal

PL

ariclent iri!‘.L.:iil

principii

PL

as.nl eni matfctil

principal

PL

auiAcni medical

principal

PI.

îngnjnnare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngnjnoarc

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

ingrijrtoarr

educator puci icul lor

debutam

SSD

educator puerieullor

debutant

SSD

Cdlicatni piicricultor

dcbuLMit

M

eduewtor pucricullor

debutant

M

L'diucalDT puerreullor

debutant

M
Nr. cn.

STRUCTURA

HL'^CTIE LM

Ml MN I.SlJ

PUHl.lt A

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul Nit'i liilur

Funcția contractuala

Treapta profeswfitiU gf

<•

Nivelul studiilor

Observații

înalt funcții) hm public

de conducere*

de execuție

de conducere

de execuție

213

educa i< >r puericuhor

M

214

educ ainr puericuhor

M

215

administeMur

[

M

216

muncii. ■_ J.licj.

(bucâtar)

IEI

c

217

muncilor calificai

(bucătar)

fV

G

CREȘA NR. 6TRIVALE

218

coordonator personal de specialilâle

[

PL

219

asistent medical

PL

220

asistent medical

principal

PL

221

ingrijiUwirE

om

ințrijihKtre

223

îngrijitoare

224

îngnjiioare

225

îngrijitoare

326

iiigrijiiriurc

227

îngfii luare

228

îngrijitoare

229

îngrijitoare

230

îngniJtoare

231

administrator

1

M

232

muncitor calificai

(bucătar)

11

G

233

educator puericuhor

debutam

SSD

234

educator puericuhor

debutant

SSD

235

educator puericuhor

debutant

M

236

educator puericuhor

debutant

M

237

educator puericuhor

debutant

M

238

educator puericuhor

M

239

educator puericuhor

M

CREȘA NR. 7 TI!DOR VLADIMJRESCUNi. eri.

STRUCTURA

f l Ml IE dl i-, PUBLIC A

Funcția pubîicâ

Clasa

înaJl fuuicțwnar public

di* ciindiii ere*

de execuții*

240

241

T42

24J

244

245

246

247

248

249

250

°S2

253

254

CREȘA NR. 8 RĂZBOLENI

255

256

25"

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

2GE

CREȘA NR. 10 GĂVAN A

269

270

271

Gradul profesional

Nițrtul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profeMiinalâ gr

*d

Nivelul studiilor

Ohxrr-^ti

de conducere

du execuție

coordonator personal de speciali tale

1

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medicul

principul

PL

Injjriiiintrc

ingrijĂloare

Fn griji luare

îngriji Ilimc

mg njilourc

îngrijitoare

educator puericuhor

debutam

SSQ

educator pueril ii hor

debutant

SSD

pucnciiFlui

NT

admi ni firalor

1

M

IU ii mi lit calificai

■; bucătari

]J

G

munciNX edificiu

1 închișii

n

G

coordonator personal de specialitate

1

PL

ashlefil nitdaml

principal

PL

ashdcnt med; al

principal

PI.

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

ingriiitoiire

rilucatw purr icul lor

debutam

SSl)

educator puericullor

debutam

SSD

educator puci nu hor

M

administrator

1 ? norma

1

M

muncitor edificai (bucalai)

III

G

coordonator personal de speciali Laie

I

PL

axisiemi mcdHXil

m ii । .

PL

asistent inrdis.il

pnncip.il

PLNr. cri.

STRUCTURA

FUNCllL Ut

11'KLICÂ

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

NIh 1 il

Mndiik'r

Funcția contractuala

T

Treapta profesională : j ad

Nivelul

• ludiilor

Observații

iaali

Ilji ;i mar public

de conducere"

dc execuție

de- cnnclycer.*

de execuție

272

îngrijitoare

273

îngrijitoare

274

ingjij i luare

275

îngrijitoare

276

1 tigrii iroore

’n

îngriji luare

278

educator pucricullor

debutant

SSD

279

educator pucricullor

debutam

SSD

280

educator pucricuhor

M

281

administrator

1

M

282

muncitor calificat

(bucătar)

III

C

CREȘA NR- 11 NEGRU VODĂ

283

coordonator personal de specialitate

1

PL

2K4

asistent medical

principal

PL

285

asistent medicul

principal

PL

286

îngrijitoare

287

îngrijitoare

2M

îngriji luare

289

iii£riji1rarr

290

îngriji luare

291

îngrijitoare

292

educator pucricullor

debutam

SSD

293

educator puericultor

debutam

SSD

394

educator pucricullor

M

295

muncitor calificai

(bucătar)

ni

G

296

administrator

ii

M

CREȘA NR. 14 BANAT

297

coordonator personal de specialitate

1

PL

298

asistent medical

principal

PL

299

asisteiii medical

principal

PL

300

îngrijitoare

301

îngrijitoare

302

îngrijitoare

303

îngrtjviuaiL-

304

îngrijitoare

305

îngrijitoare

306

educator pucricuhor

debutant

SSDFuncția publică

Fiuicpa vuniinctualâ

Ni cil.

STRUCTURA

U K|il rit-rjLMKII Aii. PUBLICA

inah funcționar public

de conducere*

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul siudiiliw

de cnnduLtre

dc execuție

Treapta prnic^unalA.ygi ad

Nivelul sludiilor

Observații

307

educator puenculior

debutant

SSD

308

educator puericultor

M

309

administrator

1

M

310

liiurKifcir calr ficat ( bucătai i

11

G

CREȘA NR. 18 PRUNDll

311

coordonator personal de specialitate

1

PL

312

jsisient medical

principal

PL

31.5

asistent medicii

principal

PL

314

îngrijitoare

*15

mpijiinnre

3lfi

ingnjitciuri:

317

îngrijii cian*

318

îngrijitoare

319

ingnjilciari:

320

educator pueneuhor

drhuuni

SSD

321

educator puci iun 1 lor

Jesutam

SSD

3.22

educai:!!' pueni'Liltiw

M

323

administrator

1

M

32-4

muncilor calificat rhintilai i

rn

G

CREȘANR. I9ARPECH1M

325

coordonator personal de specialitate

l

PL

/ _b.

326

asistent medicul

principal

PL

'1*

327

asistent medical

principal

PL

328

asistent medical

principal

PL

329

îngrijitoare

330

îngrijitoare

331

ingrijiluare

332

Tnjprij iii unt

333

Îngrijitoare

334

îngrijitoare

335

educator poci nuli or

SSD

336

educator pocri culior

debutant

SSD

337

educator pucricullor

dcbuLini

SSD

338

muncitor calificai

(bucătari

III

G

339

xlminiscraior

__l_^

M

Nr. cn.

STRUCTURA

FI MTH

Dl MNIIAI ।

PL'BLICÂ

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul

•midii lor

Funcția contractuala

Treapta profesionali-'t'i ad

.Nivultil

Muchilor

Observații

in^ll funcționar public

de conducere*

de execuție

de cundwrtlc

de execuție

340

msincilor calificai fitil reținere)

II

M

CRESA SME LIREI

341

coordonator personal de spcciaîiiaie

1

PL

342

asiMent medical

principal

PL

343

iivislcut medical

principal

PL

344

asistent medical

principal

PL

345

îngrijitoare

346

îngrijitoare

347

îngrijitoare

348

înțirijitoare

349

îngrijitoare

350

ingirij ilisirc

351

îngriji Urare

352

inșrijiUxjre

353

munciiut calificai

(hucJrtar)

in

G

354

educai ; (■ irricuhor

debutant

SSD

355

Cdumhor tMKHCultOr

debutant

SSD

356

t.-iii .              j- " ‘ i ’i •

M

357

adminixlMor

1

M

CREȘA POPA ȘAPC A

358

coordonator personal dc specialitate

[

PL

359

asistent medical

principal

PL

360

auueni medical

principal

PL

361

asistent medical

principal

PL

362

îngrijitoare

363

îngrijitoare

364

ingri liniare

365

ingrijiirare

366

îngrijitoare

367

îngrijitoare

368

i’ngriji luare

369

îngrijitoare

370

muncitor călii icul (bucfiiar)

IV

c

371

educator puericullor

debutant

SSDNr. cn.

STRUCTURA

FlJMTnC DE

UI’MNL Alt

PUWit.H ’A

Funcția publici

Clasa

Gradul profesional

Nivelul 5d ulii ițit

Funcția contractuala

Treapta profrjnHiHli|y ud

Nivelul studiilor

Observații

înnlt lUlkCțldliaJ public

de cnuduccitc’'

de execuție

de conducere

de execuție

372

educator puci iculior

debutant

SSD

373

cdui aU'i puci li nilor*

debutant

M

374

educator puuriculior

M

375

edui'iJlor iiUEriuEiltCir*

M

376

udniinivlralur

1

M

functia/numar de posturi

TOTAL

Nr. loial de funcții publice de conducere

7

Nr. loial de funcții publice de execuție

48

NT. loial de funcții contractuale dc conducere

14

Nr. total de funcții contractuale dc execuție

307

NT. loial de puduri din cadrul instituitei/ autorității

| pu blkr                                _________________

376

Pj|Jr 15.1113