Hotărârea nr. 263/2020

HCL privind aprobarea organigramei Centrul Cultural

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție: i

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 38085/19.08.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

  • - Adresa nr. 1246/13.08.2020 a Centrului Cultural Pitești înregistrată la Primăria

Municipiului Pitești sub nr. 37573/17.08.2020;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit.” c” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispoziți lor art. 196 alin. (1) lit.” a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă organigrama Centrului Cultural Pitești, potrivit anexei nr. 1.

Art.2 Se aproba statul de funcții al Centrului Cultural Pitești, potrivit anexei nr. 2.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3 Centrul Cultural Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr. 142/2014, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 263 din 27.08.2020

Anexa 1 la HCL nr.^&..../2020


ORGANIGRAMA Șl NUMĂRUL DE PERSONAL AL CENTRULUI CULTURAL PITEȘTI


TOTAL PERSONAL

EL NCȚII DE CONDUCERE

FUNCȚII DE EXECUȚIE


18

2

16


Anexa nr. 2 la HCL nr.xO//fe..'^f.2020

AL CI

STAT DE FUNCȚII

LNTRULUI CULTURAL PITEȘTI

PERSONAL DE C(

JNDUCERE

Nr crt

Funcție           । Nivel studii

conducere

Grad profesional

Număr posturi

I

Manager (Director)             S

Grad 11

1

2

Contabil-șef                    S            Grad II

I

Total

2

COMPARTIMENT

FINANCIAR - CONTABIL ȘI RESURSE UMANE

Nr crt

Funcție execuție

Grad/treapta       Nivel

studii

Număr posturi

3

Inspector de specialitate

Gradul IA           S

1

4

Inspector de specialitate

Gradul IA

s

1

5

Magaziner

-

M

1

Tc

tal posturi

3

COMPARTIMENT JURIDIC

Nr crt

Funcție execuție

Grad/treapta

Nivel studii

Număr posturi

6

Consilier juridic             Gradul IA

S

1

Total posturi

1

con

PARTIMENT ADMINISTRATIV

7

Secretar-dactilograf

Treapta IA

M

1

8

Șofer

Treapta 1           M

l

9

Muncitor calificat

Treapta I            M

1

10

îngrijitor

-

1

Tc1

»tal posturi

4

COMPARTUV

ENr

r CULTURAL - ARTISTIC ȘI

MEDIA

Nr crt

Funcție execuție

Grad/treapta

Nivel studii

Număr posturi

11

Referent de specialitate

Gradul IA

S

1

12

Referent de specialitate

Gradul IA

S

1

13

Referent de specialitate

Gradul LA

s

1

14

Referent de specialitate      Gradul IA

s

1

15

Referent de specialitate

Gradul 11

s

1

16

Referent                    Treapta IA

M

1

17

Referent               ,     Treapta IA

M        |              1

18

Redactor

Gradul I

s

.. 1

T<j>tal posturi

Număr total de posturi: 18

/<,% ■ ■ '

(LX j

WfeLF

1