Hotărârea nr. 262/2020

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.228-2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 228/12.07.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobară pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 38093/19.08.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr. 39116/2020, nr. 39117/2020, nr. 39118/2020, nr. 39119/2020;

  • -Adresa nr.7063/17.08.2020 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 37663/17.08.2020;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispoziții.or art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Anexele nr. I și nr. 2 la H.C.L. nr. 228/12.07.2018 privind aprobarea organigramei și a statului Ide funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • 1. Transformarea a 8 posturi ocupate de muncitor calificat treapta II din cadrul Atelierului Exploatare și întreținere Mașini și Utilaje, în șofer treapta II;

  • 2. Mutarea unui post vacant de referent treapta IA, din cadrul Atelierului Administrare și întreținere a Domeniului Public, în cadrul Serviciului Resurse Umane, Administrativ și Protecția Muncii;

  • 3. Desființarea unui post vacant de muncitor necalificat I din cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi.

Art.II. Administrația Domeniului Public Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

A N / "X

PRESANTE DE^EDINȚĂ iPiju-RaduBăilidți

V          '.ZjE&ntrasemnează pentru legalitate:

M â? "/ SECRETAR GENERAL,

XXs.i                       j

Andrei-Cătălin Călueșni

Pitești, Nr. 262 din 27.08.2020