Hotărârea nr. 261/2020

HCL privind aprobarea PUZ str. Smeurei nr.8A-8B-8C

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia, în vederea realizării investiției „ Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni complementare” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Smeurei

nr.8A, 8B, 8C

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pbntru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul de informare si consultare a publicului nr. 12842 din 11.03.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialiatte ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 39115/2020, nr.39482/2020;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 15 din 13.07. 2020;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 17 din 13.07. 2020;

  • -Raportul Direcției Arhitect Șefnr. 31873 din 13.07. 2020;

Văzând prevederile art. 136 alin. (3), lit. a) și alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ cu completările ulterioare, art. 25 alin. (1) și art. 56 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru investiția: „Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni complementare”, situată în intravilanul municipiului Pitești, strada Smeurei, nr. 8A, 8B, 8C, pe terenul în suprafață de 1418,00 m2, teren deținut de Societatea Comercială Perfect House Lux S.R.L. cu sediul în Pitești, strada Smeurei, nr.8B, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului nr. 12842 din 11.03.2020 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin.(l);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2.Arhitectul Șef. Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantei S.C. Perfe ct House Lux S.R.L. cu sediul în Pitești, strada Smeurei nr.8B, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE de ședință ftîliCiRadu Bănică

II 2 I

z -Ct/ritrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL,

Nu'-.' ।. r1 ■        . ■, ■ îZ

Andrei-Cătf lin Călugăru

Pitești,

Nr. 261 din 27.08.2020