Hotărârea nr. 260/2020

HCL privind aprobarea SF -Extindere retea gaze Al. Stadionului

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.38019/19.08.2020 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor ce specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

Văzând prevederile art.44 alin.( 1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispoziții or art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor" cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 778.450,01 lei, inclusiv T.V.A.

  • (2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

  • Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

  • Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care vi fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

iȘ'gDlNtE DE ȘEDINȚĂ, (uliu-Radu Bănică

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL,

Andrei-Căt^lin Călugăru

Pitești, Nr. 260 din 27.08.2020