Hotărârea nr. 26/2020

.HCL prelungire contracte statii transport

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL privind prelungirea unor eoni domeniului public al municipi

HOTĂRÂRE

tracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând uului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile


legii, situate în stațiile de transport public local de călători

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr.3022/21.01 -Avizele comisiilor

5

.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios; de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 01.2020, nr.3886/23.01.2020, nr.3887/23.01.2020, nr.3888/23.01.2020;


nr.3882/23.01.2020, nr.3883/23

-Adresa nr.78/06.01.20^0 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.677/08.01.2020;

-Adresa nr.534/16.01.20(20 a Direcției Tehnice;

Văzând prevederile art.129 alin.(2), lit. b) și c) coroborat cu alin.(6) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

H OTÂRĂȘTE:

Art.l.(l). Prelungirea,

până la data de 31.05.2020, a contractelor de asociere cu agenții


economici pentru exploatarea în comun a unor stații de transport public local de călători, potrivit anexei nr.l.

(2). Prelungirea, până la data de 31.05.2020, a contractelor de închiriere cu agenții economici pentru exploatarea în comun a unor stații de transport public local de călători, potrivit anexei nr.2.

parte integrantă din prezenta hotărâre.

la alin.(l) și (2) are în vedere derularea procedurilor pentru proiectul erviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității


Anexele nr.l și nr.2 fac

  • (3) . Măsura prevăzută „Modernizarea infrastructurii si transportului nemotorizat”.

  • (4) . Modificarea contractelor prevăzute la alin.(l) și (2) se face prin act adițional semnat în numele și pentru locator de către Primarul municipiului Pitești, care se împuternicește în acest sens.

Art.2.(l). în situația în care derularea procedurilor menționate la art.l, alin.(3) o impune, contractele încetează înaintea termenelor prevăzute la art.l, alin.(l) și (2), cu un preaviz de 7 zile.

  • (2) . Direcția Tehnică va comunica în termen util necesitatea încetării contractelor înainte de termen.

  • (3) . în situația în care derularea procedurilor menționate la art.l nu se finalizează până la data de 31.05.2020, contractele prevăzțite la art.l, alin.(l) și alin.(2) pot fi prelungite prin hotărâre a consiliului local.

Art.3.Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Tehnice și Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, Ion Matei \\


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăliuA-ălugăru

Pitești,

Nr.26 din 28.01.2020la HCLnr.l .


LISTA

Contractelor de asociere care se prelungesc

Contractele de asociere care se prelungesc

Nr crt

Denumirea locatarului

Data contractul

ii

Amplasament

Suprafața

mp

Chirie Euro/ mp/lună inclusiv T.V.A.

Obiect de activitate

1

SC Valmaiedi

SRL

29311/30.06.:

£005

Craiovei spre Bradu

20

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

2

SC Oneyl

Expres 2004

SRL

29317/30.06.:

£005

Trivale complex I

12

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

3

SC Durom

Comexim

SRL

29309/30.06.:

005

Exercițiu -Fortuna Tineret

24

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

4

SC Dar Cris Commerce Business

SRL

29308/30.06.:

£005

Str. N. Vodă

bl.Al

9

5

Produse alimentare preambalate și produsOOOOOOOOOOe nealimentare

5

SC Antilopa

SRL

29318/30.06.:

,005

Trivale complex

11

54

5

Preoduse alimentare preambalate și produse nealimentare

6

SC Catali Star Divers SRL

29305/30.06J

005

Trivale complex

I

12

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

7

SC Catali Star Divers SRL

29304/30.06J

005

Trivale complex

I

6,2

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare


Anexa nr.2

la HCL nr..£6Lj.£’£<?Zi.2O2O

Contractelor


LISTA

de închiriere care se prelungesc

Nr

crt

Denumirea locatarului

Data contractul

ni

Amplasament

Suprafața

mp

Chirie Euro/ mp/lună

Inclusive

T.V.A.

Obiect de activitate

1

SC Cosmin

Corn Dinasty

SRL

45419/16.08J

K007

Prundu Complex II

25

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

2

SC Group Mano

SRL

29114/30.06J

•005

Str. Libertății

bl.P7

14

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

3

SC Nico’s

Century

SRL

29315/30.06J

1005

Gavana lângă

bl.N3

16

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

4

SC Daria Cristal

SRL

1037/10.01.2

005

Craiovei

Boema

30

4,26

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare