Hotărârea nr. 259/2020

HCL privind aprobarea SF - Extindere retea gaze str. Nicolae Iorga

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL i

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Stuc iuiui de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții

„Extindere rețea gaze strada Nicolae lorga, tronson II”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.38027/19.08.2020 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor ce specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr,39119/2020;

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Extindere rețea gaze strada Nicolae lorga, tronson II" cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 295.982,761ei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

  • Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

  • Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești. z ..

PREșSdIM E DE ȘEDINȚĂ, 1 Îuliu-Radu Bărțică ML

11 N--Nr'

Contrasemnează pentru legalitate:

I               SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 259 din 27.08.2020