Hotărârea nr. 258/2020

HCL privind aprobarea SF-sistem Irigatii zona Podul Viilor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Sistem de irigații zona Podul Viilor ”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.38281/19.08.2020 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor de specialiatte ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr. 39116/2020, nr. 39117/2020, nr. 39118/2020, nr. 39119/2020;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr. 12181/13.08.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.37881/18.08.2020.

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și corținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Sistem de irigații zona Podul Viilor” cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 454.867,87 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 1 se arhivează la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘ,


Sf' t)E ȘEDINȚĂ,bntrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătă^in Călugăru

Pitești,

Nr. 258 din 27.08.2020