Hotărârea nr. 257/2020

HCL privind aprobarea DALI-Reabilitare scari publice str. Marasesti-Palatul Copiilor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare scări publice din Strada Mărășești-Palatul Copiilor"

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.38139/19.08.2020 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

  • - Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.7137/18.08.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.37947/18.08.2020.

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul dispoziții or art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L(l). Se aprobă E»ocumentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare scări publice din Strada Mărășești-Palatul Copiilor" cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 206.23l,97lei, inclusiv T.V.A.

  • (2). Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

  • Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Administrația Domeniului Public Pitești.

  • Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

< lîilin-Radu Bunică

contrasemnează pentru legalitate: J  SECRETAR GENERAL,

'■Andrei-Cătalih Călugăru

Pitești,

Nr. 257 din 27.08.2020