Hotărârea nr. 256/2020

HCL privind aprobarea DALI - Reabilitare sala Sport Al. Odobescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului dp investiții „Reabilitare sală de sport Colegiul Național Alexandru Odobescu”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.38149/19.08.2020 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor ce specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul dispoziții .or art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completării^ ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de nvestiții „Reabilitare sală de sport Colegiul Național Alexandru Odobescu” cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind

cheltuielile necesare realizării investiției de 957.504,45 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 1 se arhivează la


Serviciul Investirii.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pițești.

Țreșeb^^°de' ședință,

Iiiliu/Radu Bănică

11 ■

\ ■. T /

C^trasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 256 din 27.08.2020