Hotărârea nr. 254/2020

HCL privind rectificarea bugetului la Termo Calor Confort SA

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

. HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ternjio Calor Confort S.A. pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.35063/31.07.2020 al Direcției Servicii Publice si Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

  • - Adresa Termo Calcr Confort S.A, nr.3978/29.07.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.34650/29.07.2020;

  • - Decizia nr. 12/28.07.2020 ale Consiliului de Administrație al Termo Calor Confort S.A., cu privire ]a avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Termo Calor Confort S.A.;

  • - Nota de fundamentare privind propunerea pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, întocmită de Termo Calor Confort S.A;

Văzând prevederile arlt.129 alin. (2) lit. ”d” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind societățile, nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, republicată, ale Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, Leges nr. 6/06.01.2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, a Legii nr.5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Hotararea Guvernului nr 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și de exercitare a controlului financiar de gestiune, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile firanciare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și fum zare a energiei termice produse în sistem centralizat, încheiat între Asociația „Termoserv Argeș” și Termo Calor Confort S.A., nr.9/13.09.2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HCL nr. 105/26.03.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Termo Calor Confort SA pe anul 2020;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


țt O

Art.l. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și ^heftuieli pe anul 2020 ai Termo Calor Confort S.A. cu venituri totale în sumă de 60.338 niiii-teți și'cheltuieli-' Lptale în sumă de 59.658 mii lei, potrivit anexei nr.l.                   WqW--' /}

Art.2. Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-fmanciari și repartizarea pe trimestre a acestora, rectificați potrivit anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă Prqgramul de investiții, dotări și sursele de finanțare, rectificat potrivit anexei nr.3.

Art.4. Se aprobă Programul privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante, rectificat potrivit anexei nr.4.

Anexele nr. 1-4 fac pale integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. H.C.L. nr.105/26.03.2020, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Termo Calor Confort S.A. se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.6. Termo Calor Confort S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, Direcției Servicii Publice și Achiziții, Direcției Economice și „ADI Termoserv”, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

o «4 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, luliu-Radu BăniciE

Contrasemnează pentru legalitate; SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălip Călugăru

Pitești, Nr. 254 din 27.08.2020

Anexa nr.1 la HCL n


i£5^.^.^2020


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2020

mii lei

INDICATOF

I

Nr. rd.

Aprobat an 2020

Propuneri rectificare an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

&

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rc

1

60.333

60.338

100,01

62.265

64.133

103,19

103,00

1

Venituri totale din exploatare, din ca

_

e:

2

60.330

60.330

100,00

62.261

64.129

103,20

103,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale

în vigoare

3

21.229

21.229

100,00

21.284

21.360

100,26

100,36

b)

transferuri, cf. prevederilor lega

e în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

8

266,67

4

4

50.00

100,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+

Rd.19)

6

60.191

.59.658

99,11

61.579

63.445

103.22

103.03

1

Cheltuieli pentru exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) dii

care:

7

60.169

59.655

99,15

61.559

63.425

103.19

103,03

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

45.339

45.361

100,05

46.745

48.101

103.05

102,90

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsan

inte asimilate

9

703

680

96,73

714

724

105,00

101,40

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11 + Rd.14+Rd.16+Rd.17

din care:

10

12.754

13.029

102,16

13.352

13.817

102,48

103.48

CO

Cheltuieli de natură salarială (R

l11=Rd.12 +Rd.13j

11

11.668

11.937

102.31

12.142

12.561

101.72

103.45

C1

cheltuieli cu salariile

12

11.520

11.388

98,85

11.982

12.401

105,22

103.50

C2

bonusuri

13

148

549

370.95

160

160

29,14

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din

care:

14

cheltuieli cu plati compensatorii disponibilizărilor de personal

aferente

15

C4

Cheltuieli aferente contractelor i organe de conducere si control,

ie mandat si a attor comisii si comitete

16

556

569

102.34

619

644

108,79

104.04

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datora de angajator

e,

17

530

523

98.68

591

612

113,00

103.55

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

1.373

585

42,61

748

783

127,86

104.68

2

Cheltuieli financiare

19

22

3

13,64

20

20

666.67

100.00

HI

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere

) (Rd.20=Rd.1-Rd.6

20

142

680

478,87

686

688

100,88

100.29

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PRC

)FIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTr

VITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE DE MAI SUS

LA ELEMENTELE

25

V

PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERtOAC (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rcf.22+Rd.23-Rd.24-R

EJ DE RAPORTARE

1.25), din care:

26

142

680

478,87

686

688

100,88

100.29

1

Rezerve legale

27

7

34

485.71

34

34

100,00

100,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fi de lege

scale prevăzute

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din

mii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finan proiectele cofinanțate din împrumuți și pentru constituirea surselor neces ratelor de capital, plății dobânzilor, c altor costuri aferente acestor împrur

țâre pentru ri externe, precum are rambursării smisioanelor și luturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deduce Rd.27, 28. 29, 30, 31 (Rd.32=Rd,26

■ea sumelor de la (Rd.27 la Rd.31)>=

32

135

646

478.52

100.93

100.31

7

Participarea salariațiîor la profit in lir profitul net, dar nu mal mult de nivel bază mediu lunar realizat la nivelul c economic în exercițiul financiar de rt

lita a 10% din

jl unui salariu de peratorului derință

33

Z7... V (fZ ■

‘°

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetu în cazul regiilor autonome, ori divide acționarilor, în cazul societăților/corr și societăților cu capital integral sau din care:

de stat sau local nde cuvenite paniilor naționale majoritar stat,

34

w?

1 t ■

/ rJ

-âL

- dividende cuvenite bugetului de st

at

35

“ :

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile p Rd.34 se repartizează la alte rezervi proprie de finanțare

evăzute la Rd.33 -i și constituie sursă

38

135

646

478,52

652.00

654

100,93

100,31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPE

ME

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FOND din care:

JRI EUROPENE,

40

a)

cheltuieli materiale

41

țl_

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servic

i

43

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVEST

ȚIILOR, din care:

46

1.238

1.238

100,00

1

Alocatii de la buget

47

alocatii bugetare aferente plății anii anteriori

angajamentelor din

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

1.233

1.233

100,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele t

nului

50

242

242

100,00

242

242

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

51

241

241

100,00

242

242

100,41

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ determinat pe baza cheltuielilor de r

oersoană) atură salarlală

52

4.035

4.128

102,31

4.181

4.325

101.30

103,45

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de r atură salarlală recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

3.492

3.446

98,68

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mir lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

250,33

250.33

100,00

257

265

102,77

103,00

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

162,24

162,24

100,00

7

Productivitatea muncii în unități fizica pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

56

782,42

782,42

100,00

759

759

97,01

100.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x 1000

57

997

989

99.14

989

989

100.00

100,03

9

Plati restante

58

595

595

100,00

545

525

91.60

96.33

10

Creanțe restante

59

2.000

2.000

100,00

1.900

1.800

95,00

94,74

Anexa nr.2 la HCL nf^r?^/$;.6&2020


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

An precedent

2019

An curent 20

20

Propuneri

dir

care:

INDICATORI

rd.

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la 30.06.2020

rectificare an 2020

%

/o

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

conform HCL/AGA

Decizia CA nr. 17/2019

Conform

HCL fAGA

Conform

Decizia CA

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x100

10=8/6ax100

11

12

13

14

1

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd,22)

1

59.808

59.808

58.798

60.333

60.333

34.966

60.338

102,62

100,01

30.143

35.339

37.878

60.338

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+ +Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

59.803

59.803

58.789

60.330

60.330

34.960

60.330

102,62

100,00

30.142

35.338

37.871

60.330

a)

din producția vândută

(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

38.003

38.003

37.092

38.804

38.804

22.321

38.804

104,62

100,00

19.483

22.837

24.382

38.804

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

37.544

37.544

36.181

38.573

38.573

22.170

38.573

106,61

100,00

19.426

22.723

24.211

38.573

a3)

din redevențe și chirii

6

48

48

50

48

48

25

48

96,00

100,00

12

24

36

48

a4)

alte venituri

7

411

411

861

183

183

126

183

21,25

100,00

45

90

135

183

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

20.869

20.869

20.056

21.229

21.229

12.356

21.229

105,85

100,00

10.607

12.360

13.272

21.229

C1)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

20.869

20.869

20.056

21.229

21.229

12.356

21.229

105,85

100,00

10.607

12.360

13.272

21.229

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

123

123

1

15

15

0

15

1.500

100,00

0

0

0

15

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

808

808

1.640

282

282

283

282

17,20

100,00

52

141

217

282

f1)

din amenzi și penalități

15

270

270

276

270

270

167

270

97,83

100,00

49

135

208

270

f2)

din vânzarea activelor și alte operații

de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

8

8

8

0

0

0

0

a

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

522

522

523

0

0

0

r n /...

(5)

alte venituri

21

8

8

833

12

12

116

12

1,44

100,00

3,

6

9

12

2

Venituri financiare

(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din <

22

5

5

9

3

3

6

8

88,89

/

266,6/1

7

X

¥

\ V

Lj___ __L

7

8

a)

din imobilizări financiare

23

h

1

l ;■*- 11

। * • ।.

b)

din investirii financiare

24

\

A- II

c)

din diferente de curs

25

5

X.X \        \

d)

din dobânzi

26

5

5

4

3

3

6

8

200,00

266,67

Xt

< lt ■ t\\ vi

7

8

e)

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

59.592

59.592

58.124

60.191

60.191

30.471

59.658

102,64

99,11

23.200

31.729

38.843

59.658

1

Chelt

<Rd.2

uieli de exploatare

9=Rd 30+Rd 78+Rd 85+Rd.113) din care

59 550

59 550

58.083

60 169

60 169

—30.470

59 655

102,71

QQ 15

23.195

31 718

59 655

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30-Rd.30a+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

46.501

46.501

46.062

45.339

45.339

23.577

45.361

98,48

100,05

19.756

24.562

28.177

45.361

AO

Materiale nestocate (gaze naturale)

30a

40.072

40.072

39.523

38.002

37.925

20.028

37.746

95,50

99,53

17.247

20.555

22.912

37.746

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din

31

5.212

5.222

5.348

5.932

6.009

3.271

6.209

116,10

103,33

2.171

3.309

4.236

6.209

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

799

809

1.002

938

938

450

1.138

113,57

121,32

237

447

787

1.138

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

92

92

122

124

124

60

174

142,62

140,32

30

45

107

174

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

107

117

118

115

115

46

115

97,46

100,00

27

56

86

115

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

87

87

43

80

157

103

157

365,12

100,00

30

106

142

157

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

4.326

4.326

4.303

4.914

4.914

2.718

4.914

114,20

100,00

1.904

2.756

3.307

4.914

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

666

666

736

885

885

98

885

120,24

100,00

207

420

637

885

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

654

654

725

875

875

94

875

120,69

100,00

205

415

630

875

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), dii

41

b1)

- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat

42

b2)

- către operatori cu capital privat

43

c)

prime de asigurare

44

12

12

11

10

10

4

10

90,91

100,00

2

5

7

10

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.6 +Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

2+

45

551

541

455

520

520

180

521

114,51

100,19

131

278

392

521

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din car

47

16

16

7

7

7

2

7

100,00

100,00

3

6

7

7

b1) cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

8

8

7

9

9

4

10

142,86

111,11

2

5

7

10

c1) cheltuieli de protocol, din care:

50

5

5

- tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

3

3

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existent sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- cheltuieli de promovare a produselor

55

Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015

d)

(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

dl)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

57

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

- pentru cluburile sportive

59

d3)

ch. de sponsorizarea pentru alte acțiuni și activități

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

4

4

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

10

10

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din c

63

4

4

- internă

64

4

4

- externă

65

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

120

115

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

56

56

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

307

307

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

10

10

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

12

12

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale

și necorporale, din care:                     | 72

- aferente bunurilor de natura domeniult public

li

73

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

5

6

6

2

6

120,00

100,00

1

3

5

6

2

3

3

2

4

200,00

133,33

1

2

2

4

y

'■ /

. / /

/*

■"- [ / ■

liO

\\ ,...

J

■ iiXc-L'1

// -7

V jT       V

//

5

6

6

3

6

120,00

100,00

3

4

5

6

10

11

11

4

11

110,00

100,00

4

9

9

11

3

4

4

1

4

133,33

100,00

1

3

3

4

3

4

4

1

4

133,33

100,00

1

3

3

4

112

114

114

56

114

101,79

100,00

29

57

86

114

52

55

57

36

57

109,62

100,00

13

36

45

57

237

318

316

75

316

133,33

100,00

77

161

233

316

10

11

11

5

11

110,00

100,00

3

5

8

11

3

14

14

6

14

466,67

100,00

8

13

14

14

■6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

7

7

4

i)

alte cheltuieli

77

30

25

25

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

623

623

657

(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84

), din care:

78

a)

ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale

80

80

80

80

o)

cheltuieli cu taxa de licență

81

d)

cheltuieli cu taxa de autorizare

82

e)

cheltuieli cu taxa de mediu

83

12

12

5

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

531

531

572

C. Cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

11.188

11.188

10.615

CC

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.9

86

10.271

10.255

9.715

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9C din care:

))

87

10.156

10.140

9.663

a) salarii de bază

88

7.131

7.131

6.894

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

3.025

3.009

2.769

c) alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bonusuri (Rd.91 =Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rc din care:

i.98),

91

115

115

52

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

115

115

52

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările și

cnmnJAtărilA nitArinarp__________________________

94

b) tichete de masă

95

c) vouchere de vacanta

96

d) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

|a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente

6

6

2

6

150,00

100,00

2

3

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

703

703

260

680

103,50

96,73

163

305

436

680

80

80

0

80

100,00

100,00

0

0

0

80

36

36

16

36

720,00

100,00

22

23

25

36

587

587

244

564

98,60

96,08

141

282

411

564

12.754

12.754

6.156

13.029

122,74

102,16

2.984

6.323

9.466

13.029

11.725

11.668

5.633

11.937

122,87

102,31

2.742

5.793

8.662

11.937

11.577

11.520

5.589

11.388

117,85

98,85

2.727

5.722

8.415

11.388

8.304

8.247

3.915

8.128

117,90

98,56

1.915

4.033

6.022

8.128

3.273

3.273

1.674

3.260

117,73

99,60

812

1.689

2.393

3.260

148

148

44

549

1.055,8

370,95

15

71

247

549

148

148

44

148

284,62

iQofog.

■l£

71

87

148

//

- ■ /

/,■ 5" ■

,

(kC

■' ■■ ■

. n

/ < /

401

?■-- y

160

401

disponibilizărilor de personal

100

b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite baza unor hotărâri judecătorești

n

101

/?/

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

f

* I

A /

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitet (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd,111), din c

e

103

434

450

440

499

556

267

” /

I ' '■1 ~     \

J29.32

//

102,34

114

267

416

569

a) pentru directori/directorat

104

270

286

276

326

330

169

343

124,28

103,94

73

169

255

343

- componenta fixă

105

267

267

267

315

315

154

328

122,85

104,13

73

154

240

328

- componenta variabilă

106

3

19

9

11

15

15

15

166,67

100,00

0

15

15

15

b) pentru consiliul de administrație supraveghere, din care:

107

164

164

164

173

226

98

226

137,80

100,00

41

98

161

226

- componenta fixă

108

164

164

164

164

226

98

226

137,80

100,00

41

98

161

226

- componenta variabilă

109

9

c) pentru cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

05

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

483

483

460

530

530

256

523

113,70

98,68

128

263

388

523

0. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+ +Rd.117+Rd.118+Rd,119+Rd.120+Rd.121),

din care:

113

1.238

1.238

749

1.373

1.373

477

585

78,10

42,61

292

528

762

585

a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:

114

131

131

114

134

134

89

134

117,54

100,00

70

84

90

134

- către bugetul general consolidat

115

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- către alți creditori

116

121

121

114

134

134

89

134

117,54

100,00

70

84

90

134

b) cheltuieli privind activele imobilizate

117

6

6

363

6

6

0

6

1,65

100,00

0

2

4

6

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d) alte cheltuieli

119

0

0

11

10

10

0

10

90,91

100,00

3

6

8

10

e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

787

787

745

866

866

396

866

116,24

100,00

201

410

632

866

f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care

121

314

314

-484

357

357

-8

-431

89,05

-120,73

18

26

28

-431

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

314

314

1.843

368

368

11

1.277

69,29

347,01

18

32

50

1.277

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

f1.2)

-provizioane în legătură cu contractul de mandat

124

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care

125

0

0

2.327

11

11

19

1.708

73,40

15.527

0

6

22

1.708

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

0

0

2.327

11

11

19

1.708

73,40

15.527

0

6

22

1.708

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

0

2.319

0

0

0

1.686

72,70

#DIV/0!

0

0

0

1.686

- venituri din alte provizioane

129

8

11

11

19

22

275,00

200,00

0

6

22

22

2

Cheltuieli financiare

(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

42

42

41

22

22

1

3

7,32

13,64

5

11

2

3

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

42

42

34

22

22

1

3

8,82

13,64

5

11

2

3

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curent

133

42

42

34

22

221

1

-3l

8,82

13,64

5

11

2

3

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

din-carez—       -------- —

134

----z

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curent

136

7

c)

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd

138

216

216

674

142

142

4.495

680

, 100 89

-478,87

6.943

3.610

-965

680

venituri neimpozabile

139

l ‘ ",

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

324

324

1.278

374

374

11

-V / -

18

34

90

374

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

545

/ ,

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:

142

59.803

59.803

58.789

60.330

60.330

34.960

60\330'

' .'102,62

'10^0

/^0.142

35.338

37.871

60.330

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

20.869

20.869

20.056

21.229

21.229

12.356

21.22$

.'1Î05.85

<00

,oo;

Z1 0.607

12.360

13.272

21.229

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determin productivității muncii si a rezultatului brut, cf. Legi anuale a bugetului de stat

a rea

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29

145

59.550

59.550

58.083

60.169

60.169

30.470

59.655

102,71

99,15

23.195

31.718

38.841

59.655

a)

calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:

147

10.271

10.255

9.715

11.725

11.668

5.633

11.937

122,87

102,31

2.742

5.793

8.662

11.937

a)

creșteri datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara

147a)

329

329

236

236

236

60

120

176

236

b).

creșteri determinate ca urmare a acordării de creșteri salariale

147b)

346

346

1.157

1.157

1.157

106

457

805

1.157

o)

creșterea cheltuielilor ca urmare a creșterii numărului de personal

147c)

0

0

177

177

177

16

70

123

177

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

243

243

239

242

242

232

242

101,26

100,00

242

242

242

242

5

Nr. mediu de salariați

149

244

244

241

241

241

241

241

100,00

100,00

239

241

241

241

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarial

ă

[(Rd. 147/ Rd.149]/12*1000]

150

3.508

3.502

3.359

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarial cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92-rd.97)/Rd.149/12*

5

151

3.469

3.463

3.341

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat

3.238

3.233

3.141

cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

245,09

245,09

243,94

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

159,57

159,57

160,72

cl

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate energie/persoană)

W=energie [MWh] / Rd.149

155

801,07

801,07

779,02

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

156

- cantitate energie Q [MWh]

157

195.460

195.460

187.744

- preț mediu [lei/MWh]

158

298,85

298,85

299,54

- valoare = (Q x p) /1000

159

58.414

58.414

56.237

- pondere în venituri totale de exploatare = (Rd.157 / Rd.2)

160

97,68

97,68

95,66

8

Plăți restante

161

1.889

1.889

608

9

Creanțe restante, din care:

162

1.698

1.698

2.685

- de la operatori cu capital integral / majoritar

de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

1.440

46

- de la alte entități

167

1.698

1.698

2.639

#

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

2.250

2.250

0

#

Redistribuiri / distribuiri totale cf. OUG nr.

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171

4.054

4.035

3.896

4.128

122,87

102,31

X

X

X

4.128

4.003

3.983

3.865

4.076

X

X

X

4.076

3.519

3.492

3.395

3.446

X

X

X

3.446

250,33

250,33

145,06

250,33

X

X

X

250,33

162,24

162,24

93,79

162,24

X

X

X

162,24

782,42

782,42

451,18

782,42

X

X

X

782,42

188.563

188.563

108.734

188.563

100,44

100,00

X

X

X

188.563

317,15

317,15

317,52

317,15

105,88

100,00

X

X

X

317,15

59.802

59.802

34.526

59.802

106,34

100,00

X

X

X

59.802

99,12

99,12

98,76

99,12

103,62

100,00

X

X

X

99,12

595

595

595

97,86

100,00

590

630

566

595

2.000

2.000

2.000

74,49

100,00

2.401

3.901

2.201

2.000

46

46

2.000

2.000

0,00

0,00

2.401

3.901

2.155

1.954

1.200

1.200

0

1.200

100,00

700

1.400

0

1.200

//   1 s

-

V

i

X          ’

11 " , :!^Z

Anexa nr. 3 ta HCL nr*%/<M2020

Programul de

investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

an precedent 2019

Valoare fara TVA

INDICATORI

finalizării investiției

Aprobat

Realizat / Preliminat

an curent 2020

2021

2022

T

T“

2

S

6

7

S

1

SURSE DE FINANȚARE A INVEȘ care:

TITIILOR, din

1.179,852

1.049,313

1.238,299

1

Surse proprii, din care:

1.179,852

1.049,313

1.238,299

a) amortizare

786,910

668,943

865,683

b) profit

c) cota de dezvoltare modernizare (contorizare)

SACET

392,942

380,370

372,616

2

Alocatii de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIT

I, din care:

1.179,850

555,290

1.232,705

1

Investiții In curs, din care:

-

0,000

32,000

a) pentru bunurile proprietatea prh economic:

'ata a operatorului

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura dome statului sau al unitatii administrativ

niului public al teritoriale:

1.1

Reabilitare si modernizare rețea te distribuție inc. Bl. L1-L2 -BI.-L4-L5 (subtraversare Bd. N. Balcescu); t 150 = 400 ml

rmica de

■L6- P.T. 204 sava neagra Dn

30.06.2020

32,000

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura dome statului sau al unitatii administrativ

■niului privat al teritoriale :

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesi in locație de gestiune , exclusiv ce public sau privat al statului sau al administrativ teritoriale:

jne , inchirrate sau le din domeniul jnitatii

/ 'f [

-I ■■

!

\\

- (denumire obiectiv)

1J 1

- (denumire obiectiv)

■?. / / ~L

2

Investit!! noi, din care:

' >.

a) pentru bunurile proprietatea prh economic:

iata a operatorului

11

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura dome statului sau al unitatii administrativ

niului public al teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domr statului sau al unitatii administrativ

niului privat al teritoriale :

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în conce sau în locație de gestiune , excl domeniul public sau privat al ste administrativ teritoriale:

siune , închiriate siv cele din ului sau al unitatii

- (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobiliza existente ( modernizări), din (

rlle corporale are:

393,450

3,347

95,000

a) pentru bunurile proprietatea p economic:

rivata a operatorului

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura dor statului sau al unitatii administra

eniului public al iv teritoriale:

393,450

3,347

95,000

2.1

Reabilitare si modernizare rețea a.c.c.+ inc.+recirculatie PT 1217 țeava preizolata Dn 100=50 ml;e ml + recirculatie PPR Dn 32= 25

termica secundara -BI.S7 - BJ.T1: inc.

cc PPR Dn 63 = 25 ml

31.03.2020

7,800

0,0

15,000

2.2

Reabilitare si modernizare rețea a.c.c.+ inc.+recirculatie PT 608-, BI.65A: țeava preizolata Dn 150 preizolata Dn 100= 50 ml, țeava ml

termica secundara :amin vizitare = 100 ml, țeava preizolata Dn 32=50

30.06.2020

29,100

0,0

30,000

2.3

Reabilitare si modernizare rețea a.c.c.+ inc.+recirculatie PT 609-teava preizolata Dn 150 = 200 rr 63=1OOml + recirculatie PPR Dn

termica secundara BI.77-BI.78; inc. I, acc PPR Dn 32= 100 ml.

30.06.2020

35,800

0,0

50,000

Modificat traseu racord termic C care trece prin subsolul tehnic a conducta preizolata

T. 202, porțiune blocului E7 cu

21,500

0,0

Reabilitare si modernizare rețea distribuție a.c.c. Bl. L1-L2-L3-L4 PPR Dn 90 = 700 ml + recirculat ml

termica de

-L5-L6 - P.T. 204;

e PPR Dn 32 = 700

66,900

3,347

Reabilitare si modernizare rețele distribuție a.c.c.+ inc. PT 906 -ra B10 - lungime canal termic = 15( neagra Dn 150 = 300 ml; acc PF recirculatie PPR Dn 32 = 150 ml

termice de m B3, B5, B8, B9, m. Încălzire: țeava

R Dn 90 = 150 ml +

54,000

0,0

Reabilitare si modernizare rețea a.c.c.+ inc. Bl. D1-D2/PT 201; in ml;acc PPR Dn 90 = 70 ml + rec 32= 70 ml. Canal termic acc intrr Dn 90=500 ml+recirculatie PPR

:ermica secundara :. Dn 125=140 -culatre PPR Dn

PT201-E1; PPR )n32=500 ml

76,350

\

<xo/;

Reabilitare si modernizare rețea a.c.c.+ recirculatie PT 610-

BL86,Bl.87,Bl.88,Bl.89,Bl.90: ac + recirculatie PPR Dn 32= 200 n

ermica secundara

d PPR Dn 63=200ml

4.

12,000

0,0

fi-

Proiectare si execuție lucrări con metalica de susținere coșuri de in construcții la CT 403, CT 809 execuție lucrări / dirigente de sar

solidare structura um privind calitatea (inclusiv urmărire itier)

90,000

0,0

c) pentru bunurile de natura dor statului sau al unitatii administra

reniului privat al iv teritoriale :

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in conce in locație de gestiune , exclusiv public sau privat al statului sau a administrativ teritoriale:

jiune , inchiriate sau ;ele din domeniul

1 unitatii

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

786,400

551,943

1.105,705

4.1

Contoare energie termica

31.12.2020

392,942

364,852

412,708

4.2

Ciocan rotopercutor -1 buc.

30.06.2020

8,229

0,000

4,000

4.3

Pachet soft integrat pentru finan juridic

ciar-contabilitate si

31.07.2020

130,000

4.4

Interconectare statii automatizar Dispecerat

e in rețea -

31.10.2020

240,697

4.5

Invertor sudura -1 buc.

31.08.2020

5,000

4.6

Rampa gaz - 4 buc.

30.09.2020

40,000

4.7

Convertizor frecventa electropor

npe - 6 buc.

30.09.2020

60,000

4.8

Analizor de gaze de ardere port;

abil -1 buc.

30.09.2020

14,400

4.9

Platforma auto transport Locust

30.06 2020

23,000

0,000

15,000

4.10

Picon accesorizat pentru buldoe 1 buc.

xcavator Komatsu -

30.06.2020

20,000

4.11

Caseta luminoasa

31.07.2020

3,900

4.12

Autoturism Dacia Duster - 2 buc

31.12.2020

160,000

Server + licența

63,000

56,897

Soft integrat de facturare, citire < contabilitate

ontoare si financiar-

238,000

105,079

Detector/locator pierderi apa cor

iducte termofîcare

20,000

19,458

Mașina cu motor termic de taiat

^sfalt si beton

11,229

5,657

Picon pentru buldoexcavator

30,000

0,000

5

Rambursați de rate aferente ere investitii, din care:

<Hițelor pentru

a) - interne

b) -externe


Anexa nr.4 la HCL niC^T*        2020


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante


mii lei

Nr.

Crt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2019

an 2020

an 2021

an 2022

Realizat (preliminat)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influen

te (+/-)

Rezultatul brut (+/-)

Plăți restante

Rezultatul brut

Plăți restante

Rezultatul brut

Plăți restante

Rezultatul brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

1

încasare creanțe restante

permanent

X

X

X

-685

2

Reduceri pierderi masice rețele

permanent

X

X

+ 138

X

3

Reducere consum combustibil

permanent

X

X

+ 554

X

TOTAL pct. I

X

X

+ 692

-685

Pct.ll

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Majorare cheltuieli cu personalul

X

X

-275

X

2

Majorare preț energie electrica

X

X

-411

X

3

Reducere subvenție / întârzieri plată subvenție

X

X

X

+ 672

TOTALjgct. II

X

X

-686

_____X____

Pct.HI

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

+ 674

608

+ 6

- 13