Hotărârea nr. 253/2020

HCL privind rectificarea bugetului la Salubritate

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 I al S.C. Salubritate 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.35866/05.08.2020 al Direcției Servicii Publice si Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 39115/2020, nr.39116/^020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

  • - Adresa S.C. Salubritate 2000 S.A. nr, 743/29.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 35113/31.07.2020;

  • - Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A., nr. 12/13.07.2020, cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 rectificat și a indicatorilor de performanță financiari ai Directorului General estimați a fi realizați conform Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat;

  • -Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SC Salubritate 2000 SA, nr.06/15.07.2020 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 rectificat, aprobarea indicatorilor de performanță financiari ai directorului general estimați a fi realizați conform Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat;

Văzând prevederile Legii privind societățile nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020 și ale Legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2020 nr.6/2020, ale O.U.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat in plăți pe anul 2020, precum și ale H.C.L. nr. 106/26.03.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Salubritate 2000 S.A.;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

/

Art.l Se aprobă rec tificarea Bugetului de venituri și cheltuieli} pe an(jP20$) al S.C. Salubritate 2000 S.A., potrivit anexei nr.l.                V           ' // y

Art.l Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-fin^hclațâ șf-repartizarea pe trimestre a acestora rectificați, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare, rectificat la valoarea de 3.515,30 mii lei, potrivit anexei nr.3.

Anexele nr.l, nr.2 și

nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.4 H.C.L. nr.l06/26.03.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 corespunzător, cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

al S.C. Salubritate 2000 S.A. se modifică în mod


Art.5 S.C. Salubrirt.te 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții și Direcției Economice de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

preșe^SiYe de ședință,

I u t|<r-Radir Bahică

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătSlin Călugăru

Pitești,

Nr. 253 din 27.08.2020

Anexa nr.1 la H.C.L. nt^£S....f^.l^f..2Q20


PROIECT - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru anul 2020 rectificat din semestrul II___ipc- 3.s

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%

Estimări an N + 1

Estimări an N + 2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 )

1

21497,63

21669,30

100,80

22492,73

23347,46

103,80

103,80

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

21341,07

21508,74

100,79

22326,07

23174,46

103,80

103,80

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

156,56

160,56

102,55

166,66

172,99

103,80

103,80

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 rd. 19 )

6

18489,62

18914,02

102,30

19632,75

20378,80

103,80

103,80

1

Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + + rd 10 + rd 18) din care:

7

18457,34

18881,74

102,30

19599,25

20344,02

103,80

103,80

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

9972,76

10069,96

100,97

10452,62

10849,82

103,80

103,80

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

245,90

245,90

100,00

255,24

264,94

103,80

103,80

C.

cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11 +rd 14+ rd 16

+ rd 17) din care :

10

6697,82

6697,82

100,00

6952,34

7216,53

103,80

103,80CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)

11

5996,42

5996,42

100,00

C1

ch. cu salariile

12

5387,54

5387,54

100,00

C2

bonusuri

13

608,88

608,88

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor

15

de personal

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

483,60

483,60

100,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

217,80

217,80

100,00

D

alte cheltuieli de exploatare

18

1540,86

1868,06

121,23

2

Cheltuieli financiare

19

32,28

32,28

100,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20 = rd 1 - rd 6)

20

3008,01

2755,28

91,60

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT

CURENT

21

-271,51

-189,24

69,70

2

IMPOZIT PE PROFIT

AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZIT

PE PROFIT AMANAT

23

6224,28

6460,81

103,80

103,80

5592,27

5804,77

103,80

103,80

632,02

656,03

103,80

103,80

501,98

521,05

103,80

103,80

226,08

234,67

103,80

103,80

1939,05

2012,73

103,80

103,80

33,51

34,78

103,80

103,80

2859,98

2968,66

103,80

103,80

-196,43

-203,90

103,80

103,804

IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTMTATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUUPIERDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd 26 = rd 20- rd 21 - rd 22 -rd 23 -rd 24 - rd 25 )din care:

26

3279,52

2944,52

89,79

1

Rezerve legale

27

169,41

154,80

91,38

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute

28

3040,00

2179,80

71,70

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii preced enți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.,27, 28, 29,30,31 (rd 32 =rd 26 - (rd 27 la rd 31). = 0

32

70,11

609,92

869,95

3056,41

3172,56

103,80

103,80

160,68

166,79

103,80

103,80

2262,63

2348,61

103,80

103,80

633,10

990,73

103,80

156,497

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu

34

35,06

304,96

869,95

^apita^iritefjTal sau majoritar de stat, din care:

a )

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b

)

- dividende cuvenite bugetului local

36

35,06

304,96

869,95

o)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

35,05

304,96

870,07

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a )

cheltuieli materiale

41

b )

cheltuieli cu salariile

42

o)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

316,55

328,58

103,80

103,80

316,55

328,58

103,80

103,80

316,55

328,58

103,80

103,80d )

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

e

alte cheltuieli

45

VII 1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

5339,30

3515,30

65,84

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

5339,30

3515,30

65,84

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

106

106

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

51

106

106

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialâ *)

52

4594

4594

100,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

3978

3978

100,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

201,33

202,91

100,79

3648,88

3787,54

103,80

103,80

3648,88

3787,54

103,80

103,80

110,03

114,21

103,80

103,80

110,03

114,21

103,80

103,80

4768,57

4950

103,80

103,80

4129,16

4286

103,80

103,80

210,62

218,63

103,80

103,806

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) ( rd2/rd51)

54

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata

55

ct Legii anuale a bugetului de stat

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.

1)x1000

57

860,08

872,85

101,48

906,02

940,45

103,80

103,80

9

Plăți restante

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Creanțe restante

59

2306,55

2306,55

100,00

2394,20

3442,86

103,80

143,80Anexa nr, 2 la H.C.L.nr .■<££..££.(^2020

...----...                    Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri

Î i/                                   si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

>       ”                                          anul 2020 rectificați din semestrul II

' ... ; ! Cr           .

:-__ț

Nr rd.

An precedent 2019

An curent 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%

%

Propuneri an curent (N)

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat lă 30.06.2020

din care:

INDICATORI

Aprobat inițial 2019 conform H.C.L. nr. 145 din 24.04.2019

Aprobat ultima rectificare conform Hot. AGA nr. 13 din 21.11.2019

2019

Aprobat inițial 2020 conform

H.C.L. nr. 106 din 26.03.2020

9=8/5 x 100

10=8/6 x 100

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

1

2

3

4

4a

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 )

1

16442,43

18193,50

18647,64

21497,63

11069,45

21669,30

116,20

100,80

5431,48

10764,97

16395,64

21669,30

1

Venituri totale din exploatare ( RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

16393,71

18144,78

18529,97

21341,07

10925,63

21508,74

116,08

100,79

5423,59

10749,19

16242,97

21508,74

a)

din producția vândută ( RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

16141,72

17878,08

18320,09

21054,31

10280,52

20667,31

112,81

98,16

5337,07

10576,15

15473,23

20667,31

a1)

din vânzarea produselor/reziduale

4

3,67

a2)

din servicii prestate

5

15995,22

17716,50

18151,17

20890,75

10199,30

20503,75

112,96

98,15

5296,18

10494,37

15350,56

20503,75

a3)

din redevențe și chirii

6

146,50

161,58

165,25

163,56

81,22

163,56

98,98

100,00

40,89

81,78

122,67

163,56

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

47,37

47,37

0,00

0,00

47,37

47,37

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (cont 741)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

47,37

47,37

0,00

0,00

47,37

47,37

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

123,13

4,50

118,64

1,90

118,64

2636,44

100,00

44,49

88,98

88,98

118,64

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd.

15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

251,99

143,57

205,38

168,12

595,84

675,42

328,86

401,75

42,03

84,06

633,39

675,42

f1)

din amenzi și penalități

15

131,45

141,77

151,92

166,32

86,83

166,32

109,48

100,00

41,58

83,16

124,74

166,32

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:

16

0,00

0,00

0,00

0,00

359,10

359,10

0,00

0,00

359,10

359,10

active corporale (cont 7583)

17

0,00

0,00

0,00

0,00

359,10

359,10

0,00

0,00

359,10

359,10

active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

.J 7 ■ /

7;

• w n l

f4)

din valorificarea

certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

120,54

1,80

53,46

2

Venituri financiare (rd 22 = rd.

23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

48,72

48,72

117,67

a)

din imobilizări financiare

23

33,00

33,00

90,74

b)

din investiții financiare

24

o)

din diferențe de curs

25

0,08

0,08

0,12

d)

din dobânzi

26

0,64

0,64

1,46

e)

alte venituri financiare

27

15,00

15,00

25,35

II

CHELTUIELI TOTALE ( rd 28 = rd. 29 + rd. 130)

28

15332,57

15781,40

15680,44

1

Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:

29

15283,52

15727,35

15628,90

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:

30

8158,44

8576,74

8009,86

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37

+ rd. 38), din care:

31

1456,90

1776,70

1571,84

a)

cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile

32

92,21

162,21

82,32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

1259,42

1259,42

1180,16

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

120,42

120,42

113,35

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

_ 1139,00

1139,00

1066,81

c)

cheltuieli privind materialele,de natura obiectelor de inventar

f.          ’ /

t —

''1 :36

- 34,9? , o \\

264,77

245,02

d)

cheltuieli privind energia șl apa '

37

70, io ’

90,30

64,34

e)

cheltuieli privind mărfurile

38_

1,80

149,91

150,00

280,58

0,00

0,45

0,90

149,55

150,00

156,56

143,82

160,56

136,45

102,55

7,89

15,78

152,67

160,56

125,00

129,15

129,00

142,16

103,20

0,00

0,00

129,00

129,00

0,12

0,05

0,12

100,00

100,00

0,03

0,06

0,09

0,12

1,44

1,32

1,44

98,63

100,00

0,36

0,72

1,08

1,44

30,00

13,30

30,00

118,34

100,00

7,50

15,00

22,50

30,00

18489,62

8153,41

18914,02

120,62

102,30

4349,94

9231.54

14211,34

18914,02

18457,34

8135,62

18881,74

120,81

102,30

4339,98

9212,85

14185,12

18881,74

9972,76

3845,24

10069,96

125,72

100,97

2376,80

5021,75

7663,27

10069,96

1809,29

642,22

1894,79

120,55

104,73

418,30

949,88

1429,53

1894,79

221,25

64,99

303,75

368,99

137,29

63,45

142,11

243,63

303,75

1329,88

531,95

1329,88

112,69

100,00

321,74

657,47

993,20

1329,88

150,75

65,82

150,75

133,00

100,00

37,69

75,37

113,05

150,75

1179,13

466,13

1179,13

110,53

100,00

284,05

582,10

880,15

1179,13

190,93

6,70

190,93

77,92

100,00

6,53

113,10

144,60

190,93

67,23

38,58

70,23

109,15

104,46

26,58

37,20

48,10

70,23

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:

39

1522,81

1593,31

1447,15

901,27

571,46

905,47

62,57

100,47

353,49

606,33

810,72

905,47

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

35,62

51,12

33,12

77,95

16,04

77,95

235,36

100,00

21,85

40,55

59,24

77,95

b)

cheltuieli privind chiriile rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din care:

41

1286,79

1351,79

1251,85

639,70

477,10

643,90

51,44

100,66

285,70

473,90

613,10

643,90

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

765,43

765,43

733,24

542,20

377,53

544,40

74,25

100,41

188,20

376,40

513,60

544,40

b2)

- către operatori cu capital privat

43

521,36

586,36

518,61

97,50

99,57

99,50

19,19

102,05

97,50

97,50

99,50

99,50

c)

prime de asigurare

44

200,40

190,40

162,18

183,62

78,32

183,62

113,22

100,00

45,94

91,88

138,38

183,62

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd 45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:

45

5178,73

5206,73

4990,87

7262,20

2631,56

7269,70

145,66

100,10

1605,01

3465,54

5423,02

7269,70

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

32,00

42,00

27,85

34,00

21,20

41,50

149,01

122,06

8,40

17,00

33,10

41,50

b1)

cheltuieli privind

consultanta juridică

48

32,00

42,00

27,85

34,00

21,20

41,50

149,01

122,06

8,40

17,00

33,10

41,50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

49

115,20

126,20

116,15

127,90

32,32

127,90

110,12

100,00

14,00

48,80

80,00

127,90

c1)

cheltuieli de

protocol, din care:

50

23,20

29,20

25,56

25,90

3,57

25,90

101,33

100,00

4,00

6,80

8,00

25,90

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

'

&

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care;

52

92,00

97,00

90,59

102,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch. de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd.

59 + rd, 61), din care:

56

0,00

0,00

0,00

0,00

d1)

ch, de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

57

28,75

102,00

112,60

100,00

10,00

42,00

72,00

102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

d3)

- pentru cluburile sportive

59

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

61

6,00

6,00

4,17

4,80

e)

v»l rUiLUILII     Lit!l‘op<VJii<uT UC

bunuri și persoane

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

13,60

13,60

0,52

15,11

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

63

13,60

13,60

0,52

15,11

-interna

64

13,60

13,60

0,52

0,12

-externa

65

0,00

0,00

0,00

14,99

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

22,68

27,68

22,09

23,12

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

27,85

29,85

27,19

30,00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

4961,40

4961,40

4792,90

7027,27

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71 / --L

Z              ■

-z___

-1

3,90

0,00
0,94

4,80

115,11

100,00

1,20

2,40

3,60

4,80

0,00

15,11

2905,77

100,00

0,03

15,05

15,08

15,11

0,00

15,11

2905,77

100,00

0,03

15,05

15,08

15,11

0,00

0,12

23,08

100,00

0,03

0,06

0,09

0,12

0,00

14,99

0,00

100,00

14,99

14,99

14,99

10,31

23,12

104,66

100,00

5,73

11,46

17,19

23,12

12,45

30,00

110,33

100,00

7,50

15,00

22,50

30,00

2554,34

7027,27

146,62

100,00

1568,15

3355,83

5251,55

7027,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporafe, din care:

72

0,00

0,00

0,09

5,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

—   T-

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

75

1.

1 r KS’I'

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

j)

alte cheltuieli

77

4937,90

4937,90

4788,91

7022,27

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 12 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:

78

163,68

231,68

184,55

245,90

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

c)

ch. cu taxa de licență

81

30,00

30,00

28,92

28,92

0,00

5,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

5,00

2554,34

7022,27

146,64

100,00

1568,15

3355,83

5251,55

7022,27

79,89

245,90

133,24

100,00

73,60

173,71

211,84

245,90

13,66

28,92

100,00

100,00

7,23

14,46

21,69

28,92

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

5,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

133,68

201,68

155,63

211,98

C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:

85

5675,72

5751,99

5676,09

6697,82

CO

Cheltuieli de natura salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)

86

5002,69

5073,45

5001,77

5996,42

C1

Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:

87

4538,74

4609,50

4566,46

5387,54

a) salarii de bază

88

3451 70

-3503,-03-

-3500,32-

-4045t0Q-

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

914,54

933,97

870,49

1138,54

c) alte bonificații (conform CCM)

90

172,50

172,50

195,65

234,00

C2

Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:

91

463,95

463,95

435,31

608,88

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalf*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

122,55

122,55

107,38

153,08

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

/A

-

5,00

0,00

100,00

0,50

4,00

4,00

5,00

66,23

211,98

136,21

100,00

65,87

155,25

186,12

211,98

3186,18

6697,82

118,00

100,00

1592,40

3345,32

4945,95

6697,82

2893,87

5996,42

119,89

100,00

1418,42

2994,36

4421,20

5996,42

2653,07

5387,54

117,98

100,00

1288,90

2707,32

3983,94

5387,54

-499-2^44-

—4045,00-

^t-1-4r76-

100,00-

lOOO^Cr

2005,00

-451'5,0'0“"

547,79

1138,54

130,79

100,00

271,90

576,82

839,94

1138,54

112,84

234,00

119,60

100,00

17,00

125,50

134,00

234,00

240,80

608,88

139,87

100,00

129,52

287,04

437,26

608,88

45,41

153,08

142,56

100,00

30,22

73,04

100,26

153,08

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

34,20

34,20

33,41

34,76

b) tichete de masă;

95

341,40

341,40

327,93

455,80

c) vouchere de vacanță;

96

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd 99 = rd 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:

99

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

o...

b) ch. cu drepturile salanaie cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

/'■'

111 1

' O1 \

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

V

O <<--

t

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:

103

483,31

484,21

483,54

483,60

a) pentru directori/directorat

104

279,07

279,07

278,40

278,40

_

- componenta fixă

105

167,04

167,04

167,04

167,04

18,26

34,76

104,04

100,00

2,96

18,86

18,86

34,76

195,39

455,80

138,99

100,00

99,30

214,00

337,00

455,80

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,15

483,60

100,01

100,00

120,90

241,80

362,70

483,60

83,58

278,40

100,00

100,00

69,60

139,20

208,80

278,40

83,58

167,04

100,00

100,00

41,76

83,52

125,28

167,04

- componenta variabilă

106

112,03

112,03

111,36

111,36

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

204,24

205,14

205,14

205,20

- componenta fixă

108

204,24

205,14

205,14

205,20

- componenta variabilă

109

c) pentru AGA și cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

189,72

194,33

190,78

217,80

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd

113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd.

119 + rd. 120 + rd. 121), din care:

113

1285,68

1166,94

1758,40

1540,86

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:

114

- către bugetul general consolidat

115

.'3

r’4

If_r

î

9 \

O \

- către alți creditori

116

1

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

-

\         2_____1

%

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

"’x

L ' f 1 t ș l 1

-x

d)

alte cheltuieli

119

0,00

0,00

0,13

1,08

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

1017,03

1017,03

995,48

1649,11

0,00

111,36

100,00

100,00

27,84

55,68

83,52

111,36

102,57

205,20

100,03

100,00

51,30

102,60

153,90

205,20

102,57

205,20

100,03

100,00

51,30

102,60

153,90

205,20

____

106,16

217,80

114,16

100,00

53,08

109,16

162,05

217,80

1024,31

1868,06

106,24

121,23

297,18

672,07

1364,06

1868,06

306,50

307,00

0,00

0,00

0,00

0,00

307,00

307,00

0,03

1,08

830,77

100,00

0,27

0,54

0,81

1,08

763,54

1649,11

165,66

100,00

384,00

788,70

1193,40

1649,11

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd 121 = rd. 122-rd.

125), din care:

121

68,43

-78,78

495,76

-177,33

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

39,96

39,96

641,65

0,00

f1. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

f1. 2)

provizioane in legătura cu contractul de mandat, CO neefectuat

124

28,47

28,47

68,09

68,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

0,00

118,74

145,89

177,33

f2. 1)

din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:

126

0,00

118,74

145,88

177,33

f2. 2)

- din participarea salariaților la profit

127

îyVțW 1» -t'r

\x

f2. 3)

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

g

- \

C "•

-45,76

-157,13

-31,69

88,61

-87,09

-117,17

-137,15

-157,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68,00

99,87

100,00

0,00

0,00

0,00

68,00

45,76

157,13

107,70

88,61

87,09

117,17

137,15

157,13

45,76

157,13

107,71

88,61

87,09

117,17

137,15

157,13

f2. 4)

- venituri din alte provizioane

128

118,74

145,88

177,33

45,76

157,13

107,71

88,61

87,09

117,17

137,15

157,13

Cheltuieli pierderi din creanțe

129

200,22

200,22

198,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:

130

49,05

54,05

51,54

32,28

17,79

32,28

62,63

100,00

9,96

18,69

26,22

32,28

-

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

48,93

53,93

51,52

32,16

0,00

32,16

62,42

100,00

9,93

18,63

26,13

32,16

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

48,93

53,93

51,52

32,16

32,16

62,42

100,00

9,93

18,63

26,13

32,16

aferente creditelor

pentru activitatea curentă

T33

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

.■ ;

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

I :

I

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

!

K      z

•   / J. < HA

c)

alte cheltuieli financiare

137

0,12

0,12 '

-

0,12

17,79

0,12

600,00

100,00

0,03

0,06

0,09

0,12

<11

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1 -rd. 29)

138

1109,86

2412,10

2967,20

3008,01

2916,04

2755.28

92,86

91,60

1081,54

1533,43

2184,30

2755,28

venituri neimpozabile

139

2143,54

2363,85

2463,52

3502,33

1280,42

292843

118,87

83,61

0.09

607,18

803,45

2928,43

cheltuieli

nedeductibile fiscal

140

1272,31

300,17

1023,15

1173,96

1325,18

1119,73

109,44

95,38

149,11

557,18

748,41

1119,73

[V

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

38,18

55,75

244,29

-271,51

473,73

151,45

62,00

-55,78

196,89

237,35

340,68

-189,24

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

142

16393,71

18144,78

18529,97

21341,07

10925,63

21508,74

116,08

100,79

5423,59

10749,19

16242,97

21508,74

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

/

2

Cheltuieli totale din expoatare din care Rd 29

145

fer

■ \ ■

Alte cheltuieli din exploatare

/ ■ •

_

a)

Icare-nuseiau-incalcuLla determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)

147

5002,69

5073,45

5001,77

5996,42

2893,87

5996,42

119,89

100,00

1418,42

2994,36

4421,20

5996,42

a)

salariu minim

147 a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

transfer contribuții

147 b

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

reintregire fond salarii cr art .62,alin2 lic b lege BS /2019

147 c

296,55

296,55

296,55

782,73

381,00

782,73

263,95

100,00

X

X

X

782,73

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

103

103

103

106

104

106,00

102,91

100,00

106

106

106

106

5

Nr. mediu de salariați

149

103

103

102

106

104

106,00

103,92

100,00

106

106

106

106

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149]/12*1000

150

4047

4105

4086

4714

4638

4714

115,36

100,00

X

X

X

4714

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd 147-rd 92-rd 97/rd149/12*1000

151

3948

4006

3999

4594

b)

Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

152

3708

3766

3756

3978

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)

152

159,16

176,16

181,67

201,33

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149

156

/ J

îl

i /' .7

. / • .7

• \

x

C1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

157

-Si' I ,- /I',

Wc

I

- cantitatea de produse finite (QPF)

158

f '

- preț mediu (p)

159

- valoare = QPF x p

160

4565

4594

114,88

100,00

X

X

X

4594

3954

3978

105,91

100,00

X

X

X

3978

105,05

202,91

111,70

100,79

51,17

101,41

153,24

202,91

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

161

8

Plăți restante

162

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

9

Creanțe restante, din care:

163

2364,96

2364,96

1836,15

2306,55

2162,20

2306,55

125,62

100,00

2806,55

2606,55

2456,55

2306,55

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

164

20,54

76,64

4,65

6,92

71,84

6,92

148,82

100,00

63,02

45,02

27,02

6,92

- de la operatori cu capital privat

165

2344,42

2288,32

1831,50

2299,63

2090,36

2299,63

125,56

100,00

2743,53

2561,53

2429,53

2299,63

- de la bugetul de stat

166

- de la bugetul local

167

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr 29/2017 din care

169

alte rezerve

170

rezultatul reportat

171

Anexa nr.3 la H.C.L n pZ^.ZM.2020

Programul de investi

ții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2020 RECTIFICAT din semestrul II

mii lei

1

An precedent

INDICATORI

c fine invt

ata lizării

stiției

Aprobat 2019 conform HotAGA nr 13 21.11.2019

Realizat/ Preliminat 2019

An curent 2020 aprobat inițial HCL 126/26.03.2 020

Propuneri rectificare an curent 2020

an 2021

an 2022

0

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2.349,05

2.311,56

5.339,30

3.515,30

5.542,19

5.752,80

Surse proprii, din care:

2.349,05

2.311,56

5.339,30

3.515,30

5.542,19

5.752,80

a) - amortizare an curent

257,55

241,56

1.649,10

1.335,50

1.386.25

1.438,93

b) - profit curent/reinvestit

2.091,50

2.070,00

3.040,00

2.179,80

2.262,63

2.348,61

o) - profit 2017 / alte rezerve

144,98

0,00

0,00

0,00

d) - profit 2018/alte rezerve

40,69

0,00

0,00

0,00

d) - profit 2019/ alte rezerve

252,23

0,00

0,00

0,00

f) - amortizare 2018 disponibila

212,30

0,00

0,00

0,00

Alocații de la buget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

b) - externe

Alte surse, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

b)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2.349,05

2.311,56

5.339,30

3.515,30

3.648,88

3.787,54

Investiții în curs, din care:

“0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

investiții noi, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

/ (

b) pentru bunurile de natura domeniului

// ■

public al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

1

II ~ f

I -1

S R

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

V          'i

V.

\\ \

w i<s l r । \ 1

7

■S/j .. ■ ■ "l s

I

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

4,50

131,30

131,30

136,29

141,47

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

125,50

4,50

121,00

121,00

125,60

130,37

Modernizare garaj atelier mecanic

31.J

9.2020

17,00

4,50

12,50

12,50

12,98

13,47

împrejmuire teren intravilan situat in Str.Obor ( str Abatorului nr.4A)

31.(

9.2020

40,00

40,00

40,00

41,52

43,10

Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor ( str Abatorului nr.4A)

31.(

9.2020

38,50

38,50

38,50

39,96

41,48

Modernizare intrare societate (curte) Tg.din Vale nr.25

31.(

9.2020

30,00

30,00

30.00

31,14

32,32

b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al unității

administrativ teritoriale:

0,00

10,30

10,30

10,69

11,10

- Amenajare platforme

31.09.2020

10,30

0,00

10,30

10,30

10,69

11,10

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat a! statului sau al unității administrativ teritoriale:

Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale)

2.349,05

2.307,06

5.208,00

3.384,00

5.405,90

5.611,33

Autogunoiera compactoare 16 mc

31.C

15.2019

118,75

114,17

Extindere sistem supravegere

31.C

15.2019

1,10

1,02

Tocător deșeuri vegetale (diametrul de taiere pana la 0 19)

31.C

7.2019

135,00

134,90

' Mpaidt spaidie uu piesiuue [ spaiatoue ' auto)

31/

0.2019

7,00

6,81

Container de suprafața 2,25 mc 10 buc

31/

2.2019

100,00

99,92

Container de suprafața 3 mc 10 buc

31/

2.2019

120,00

119,93

Container ingropat 5 mc. 1 buc

31/

2.2019

50,00

49,94

Lama de deszăpezit Buldo Cat 907

31/

(2.2019

15,50

14,50

o b'i;

Autogunoiera compactoare 16 mc-2 buc

31.12.2019

1.252,00

1.226,00

-1

Container Skipp 5 mc-2 buc

31.

2.2019

9,70

9,68

z

l (

’               iz

i1

Container Skipp 7 mc-2 buc

31.12.2019

10,70

10,69

z'/

ATWremorcaTlama deszăpezire

31.

2.2019

50,00

43,50

Licența utilizator program informatic Asis Erp -2 buc.

30.{

^9.2019

10,00

8,74

Licența de utilizare aparat de diagnoza Bosch KTS Truk Esi tronic Truk -testerul autocamioana

31.

2.2019

5,20

5,16

Buldoexcavator

31.

12.2019

360,00

360,00

mm

31.

12.2019

3,50

3,40

UIUJJU UUlUUUniTVTUlUI TOlIHIU iuv--TCFT»--

mm

31.

2.2019

3,60

3,60

Picon buldoexcavator

31.

2.2019

32,00

32,00

Cuptor rapid braț excavare

31.

2.2019

8,00

8,00

Autoutilitara <3,5 tone cu caroserie inchisa (atelier mobil)

31.

2.2019

57,00

55,10

Autocompactor cu spălătorfnecesar pt.golirea si spalarea eurocontainerelor si a pubelelor)

30.1

14.2020

490,00

490,00

508,62

527,95

Utilaj automatizat bilateral pt. colectarea si transportul deșeurilor municipale echipat cu sistem de ridicare si golire a containerelor îngropate, de suprafața, a eurocontainerelor de 1,1 mc si a pubelelor/1.824,00 mii lei/ieasing 48 luni - avans 30%

31/

2.2020

1.824,00

0,00

0,00

Autobasculanta 3,5 tone

31.(

I8.2020

175,00

175,00

181,65

188,55

Autogunoiera compactoare 15 mc GNC /2 buc/valoare totala 1.500,00 mii lei-plata cash

31.1

2.2020

1.500,00

1.500,00

1.557,00

1.616,17

Aotogunoiera compactoare 8-10 mc/ 2 buc/valoare totala 1.210,00 mii lei -plata cash

31.'

2.2020

1.210,00

1.210,00

1.255,98

1.303,71

Licența de utilizare aparat de diagnoza Bosch KTS Truk Esi Ironic Truk -testerul autocamioana

31.'

2.2020

6,00

6,00

6,23

6,46

Imprimanta Laser multifuncționala

31.'

2.2020

3,00

3,00

3,11

3,23

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

a) - interne

b)- externe