Hotărârea nr. 252/2020

HCL organizare Comisie de evaluare in vederea stabilirii acordarii subventiilor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind organizarea Iși funcționarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției și a liniilor de subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale pe anul 2021

Consiliul Local al Nțunicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -Referatul de aprdbare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

 • -Raportul nr.l2954/i7.08.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

 • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

Văzând prevederile 129 alin.(2) Iit.„d”, alin.(7) „b” din Codul Administrativ, ale art.l alin.(l) și (3) din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ale Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, aprobate prin H.G. nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinul 1334/20.09.2010 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea în anul 2011, de la bugetul de stat, a asociațiilor și fundațiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor;

 • în temeiul dispozițiilor art.l96 alin.(l) lit. „a” din Codul Administrativ, cu modificările și completării^ ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 • Art.l. (1) Se aprobă liniile de subvenționare prioritară, în domeniul asistenței sociale, pentru următoarele tipuri de servicii:

 • a) centru de zi pentru copiii separați sau cu risc de separare de părinți;

 • b) centru de zi pentru persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități;

 • c) adăpost pentru victimele violenței în familie;

 • d) centru de tip “respiro” pentru persoane cu handicap. /q-zA

 • (2) Finanțarea cheltuielilor pentru liniile de subvenționare prevăzute Isfal'țn.ț se face în limitele sumelor alocate de la bugetul local pe anul 202L = i \Aî i

Art.2. (1) Se constituie comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției, denumită în continuare comisie, în următoarea componență:

 • a) 2 consilieri locali;

 • b) 2 membri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnați prin dispoziția acestuia;

 • c) un membru din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, desemnat prin dispoziția d.rectorului executiv.

 • (2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei, potrivit anexei nr. 1;

 • (3) Comisia alege dintre membrii ei un președinte;

 • (4) Secretariatul comisiei se asigură de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

 • (5) Consilierii locali, prevăzuți la alin.(l), vor fi desemnați prin hotărârea consiliului local, după constituirea noului consiliu local, urmare alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020.

 • Art .3. (1) Se aproba Grila de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției, potrivit anexei nr. 2;

 • (2) Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și persoanelor nominalizate la art.2, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


£ w A A; ; -

-CE DE ȘEDINȚĂ,


PREȘE

lu^lu-Râdu BănicaContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăfin Calugaru

Pitești, Nr. 252 din 27.08.2020

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții

de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998

Art. 1: Comisia de evaluare și selecționare, denumită în continuare comisie, are ca obiectiv evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, al Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, aprobate prin H.G. nr. 115p/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2: (l)Perioadal în care Comisia evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile începe după perioada de expirare a termenului limită de depunere a documentației în vederea solicitării subvențiilor.

(2)Activitatea secretarului comisiei începe la data înregistrării primei documentații pentru solicitarea subvenției.

Art. 3: Comisia are următoarele atribuții:

 • a) analizează conținutul documentației depuse de asociații sau fundații și respectarea de către acestea a condițiilor legale pentru acordarea subvenției, inclusiv prin consultarea registrelor de acreditare și licențiere administrate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale sau solicitarea de informații compartimentelor de acreditare;

 • b) realizează verificarea în teren a veridicității informațiilor prezentate în cererea de solicitare a subvenției, întocmind un raport privind oportunitatea acordării subvenției. Raportul se întocmește în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru solicitantul subvenției. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2 la H.G.R. nr. 1153/2001;

 • c) solicită, dacă este cazul, ca raportul prevăzut la lit. “b”, să fie însoțit de documente justificative pentru susținerea recomandărilor;

 • d) evaluează și sei ecționează asociațiile și fundațiile pe baza criteriilor prevăzute la art.6 din H.G. nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) comunică asociațiilor și fundațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii de consiliu (în scris, prin poștă, fax sau email) rezultatul selecției și motivează decizia în cazul neselecționării acestora;

 • f) propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pitești lista asociațiilor și fundațiilor selecționate, precum și nivelul subvențiilor ce urmează a fi acordate.

Art. 4: Sarcinile și responsabilitățile președintelui comisiei sunUnim^oarele:

 • a) reprezintă comisia în relațiile cu consiliul locaL^^cu -aj&pmiile și fundațiile solicitante de subvenții;                                  A

 • b) coordonează activitatea membrilor și a secretarului comisiei; ' L- ll

 • c) verifică respectarea termenului de depunere a clocd^ehtației; jj

 • d) verifică documentația de solicitare a subvenției;

 • e) verifică îndeplinirea de către asociație/ fundației -boffdițiilor de eligibilitate;

 • f) evaluează îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistență socială;

 • g) semnează raportul privind oportunitatea acordării subvenției;

 • h) evaluează asociațiile și fundațiile în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din Normele metodologice;

 • i) participă cu drept de vot la ședințele de lucru ale comisiei;

 • j) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în

cadrul comisiei;

 • k) mediază situațiile în care există divergențe între membrii comisiei.

 • Ar t. 5: Sarcinile și responsabilitățile membrilor comisiei sunt următoarele: a) verifică respectarea termenului de depunere a documentației; b) verifică documentația de solicitare a subvenției;

 • c) verifică îndeplini

  rea de către asociație/ fundație a condițiilor de eligibilitate;


 • d) evaluează îndepl .nirea condițiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistență socială;

 • e) întocmesc și semnează raportul privind oportunitatea acordării subvenției;

 • f) evaluează asociațiile și fundațiile în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din Normele Metodologice;

 • g) stabilesc numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subvenției;

 • h) stabilesc suma reprezentând subvenția care se propune a fi acordată unității de asistență socială;

 • i) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Art. 6: Sarcinile și responsabilitățile secretarului comisiei sunt următoarele:

ratura Primăriei Municipiului Pitești, toate solicitările pentru înregistrează în registrul special al comisiei și le păstrează care comisia își începe activitatea;


 • a) preia de la regist"'" * " ' -                             -----

acordarea de subvenții, le nedesfacute până la data la

 • b) organizează ședijnțele comisiei, ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea președintelui;

 • c) întocmește și transmite asociațiilor și fundațiilor comunicările privind rezultatul selecției;

 • d) întocmește și răspunde de evidența documentelor emise și primite de comisie;

 • e) întocmește orice alt document solicitat de președintele comisiei în legătură cu activitatea acesteia;

 • f) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Art. 7: Evaluarea asociațiilor și fundațiilor se realizează de cățrmembrii comisiei, pe baza criteriilor prevăzute la art 6 din Normele Metodologice șj '(gri'la'-'do evaluare.


Art. 8: In cadrul coihnisiei au drept de vot numai me Deciziile comisiei se iau cu majoritate simplă.

ții iot fundațiilor


Art. 9: Pe parcursu| evaluării, comisia întocmește lista a§ eliminate în diferite etape de evaluare.

Art. 10: La încheierea procesului de evaluare, comisia întocmește lista asociațiilor și fundațiilor evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte.

Art. 11: Lista prevăzută la art. 10, cuprinde atât numărul de persoane asistate precum și suma reprezentând subvenția propusă a fi acordată unităților din cadrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 12: Documentele emise și primite de comisie se evidențiază într-un registru special.

GRILA DE EVALUARE

și punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, asociațiilor și funda țiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

i

Art.l. Documentați^ de solicitare a subvenției (aflată în plic închis) se înregistrează la Registratura Primăriei Municipiului Pitești și va conține următoarele:

 • a) cererea de solicitare a. subvenției, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele Metodologice, în 3 exemplare, în original;

 • b) ultimul bilanț contabil înregistrat la direcția finanțelor publice județene - în copie xerox;

 • c) balanța contabilă dc verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentației - în copie xirox;

 • d) certificat de atestare fiscală, emis de organul fiscal și central din care să rezulte că nu are datorii, în original.

 • Art.2. Data limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției pentru anul 2021 este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie 2020.

 • Art.3. (1) Pot primii subvenții de la bugetul local asociațiile și fundațiile care îndeplinesc următoarele ccndiții:

 • a) au activitate de asistență socială care se adresează unor persoane asistate din municipiul Pitești;

 • b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociald, potrivit legii;

 • c) dețin licență de funcționare pentru serviciile sociale pentru care se solicită subvenție; d) solicită subvenție în completarea resurselor financiare proprii.

Art.4. Din bugetul local se acordă subvenții pentru următoarele categorii de cheltuieli curente de funcționare:

 • a) de personal -pentru personalul de specialitate care are atribuțiiydtf^te^în prestarea serviciilor de asistență socială;

 • b) pentru carburanții necesiri funcționării mijloacelor de transport pestriț centrșl^da^zi;

 • c) de întreținere și gospodărie: încălzit, iluminat, apă, canal, salubrii^, poștă, țeleion și

internet.                                                                                   /)

Art.5. Evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor^sdAjcatizează în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din normele metodologice, astfel:

 • a) justificarea unității de asistență socială pentru care se solicită subvenția, în raport cu necesitățile și prioritare de asistență socială ale comunității - maxim 10 puncte, după cum urmează:

 • 1. justificarea unității de âsistență socială este prezentată cu respectarea punctului 3 din „Fișa tehnică privind unitatea de asistență socială” - maxim 2 puncte;

 • 2. concordanța dintre necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității și serviciile de asistență socială acordate în unitatea de asistență socială - maxim 5 puncte;

 • 3. insuficiența altor furnizori de servicii de asistență socială în comunitate - maxim 3 puncte.

 • b) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației, în ullimile 12 luni - maxim 10 puncte după cum urmează:

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 0% - 50% se acordă 0 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 50% - 75% se acordă 5 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 75% -100% se acordă 10 puncte;

 • - pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte.

Formula de calcul pentru ponderea prevăzută la litera “b”, este următoarea:

( valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II. 3 din cererea de solicitare a subvenției, prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice / valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.31 din cererea de solicitare a subvenției) x 100.

 • c) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației/fundației, în ullimile 12 luni - maxim 10 puncte după cum urmează:

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 0% - 50% se acordă 0 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 50% - 75% se acordă 5 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 75% -100% se acordă 10 puncte;

 • - pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte.

Formula de calcul pentrd ponderea prevăzută la litera “c”, este următoarea:

( valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II. 3 din cererea de solicitare a subvenției, prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice / valoarea veniturilor prevăzute la pct. 11.2 din cererea de solțcitare a subvenției) x 100.

 • d) resurse materiale și umane adecvate tipurilor de serviciilor de asistență socială -maxim 30 puncte după cum urmează:

 • 1. amenajarea spațiului este corespunzătoare tipului de serviciu acordat - maxim 5 puncte;

 • 2. există dotările necesare funcționării unității de asistență socială, în funcție de serviciul acordat ( echipamente, mijloace de transport, mijloace de comunicare, etc)- maxim 10 puncte;

 • 3. structura personalului care acordă servicii este adecvată ca dimensiune și competențe -maxim 15 puncte.

 • e) valoarea raportului idintre cheltuielile lunare de întreținer^Ht unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea limfatic asistență socială - maxim 30 de puncte, după cum urmează:            Ij* Zr<-

 • - pentru intervalul de valo 'i 1-4 se acordă 20 puncte;              (l

 • - pentru intervalul de valori 4,1 -7 se acordă 25 puncte;           v              '

 • - pentru intervalul de valorj peste 7 se acordă 30 puncte;

Formula de calcul pentrd raportul prevăzut la lit. „d”, este următoarea:

( valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. 111 din anexa B la cerere - date privind bugetul unității de asistență socială / (valoarea pct. 2 din coloana 1/12)

Art.6. Asociațiile sau fuhdațiile pot primi subvenție dacă, după aplicarea grilei de evaluare, realizează cel puțin 60 de puncte.

Art.7. Selecția asociațiilor și fundațiilor care realizează cel puțin 60 de puncte se face în limita bugetului aprobat, în ordine descrescătoare a punctajului obținut.

Art.8. Departajarea unităților de asistență socială cu același punctaj, în vederea încadrării în bugetul aprobat, se realizează în următoarea ordine de prioritate: a) centre rezidențiale;

b) centre de zi.

Art.9. în vederea încadrării în bugetul aprobat, după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la art.8, pentru țmitățile de asistență socială situate pe același nivel, se reduce cuantumul subvenției.

5

LISTA FORMULARELOR care urmează a fi completate de comisie

I. Verificarea respectări} termenului de depunere a documentației

Nr............../...

asociația/ fundația Adresa.............


,data înregistrării la Primăria Municipiului Pitești, pentru

Rezultatul:

Documentația a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare continuă ()

Documentația nu a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare este sistat ()

Membrii comisiei (nume

și prenume)

Semnătura

Data

II. Verificarea administrativă

Tipul cțocumentului

Rezultatul verificării

Observații

Da

Nu

a

Cererea de solicitare a subve în anexa 1 la normele metode

nției, conform modelului prevăzut logice, în 3 exemplare, în original

b

Ultimul bilanț contabil, înret județene, în copie xerox

ristrat la direcția finanțelor publice

c

Balanța contabilă de verificai depunere a documentației, în

e din luna anterioară termenului de copie xerox

d

Certificat de atestare fiscali central din care să rezulte că :

. emis de organul fiscal local și iu are datorii, în original

Rezultatul etapei:

Documentația este completă, pr

Documentația este incompletă, p

/ ff u //

ocesul de evaluare continuă ( )

irocesul de evaluare este sistat ( )

)f ,

Membrii comisiei (nume

;i prenume)

Semnătura

Data

III. Verificarea îndeplinirii de către asociație/ fundație a condițiilor de eligibilitate:

Condiția

Documentul analizat

Rezultatul verificării

Observații

Da

Nu

1

Are activitate de asistență s adresează unor beneficiari c Pitești

ocială care se in municipiul

Cap.II    pct.4 din

cererea de solicitare.

Pct.5 din Fișa tehnică

I

privind unitatea de asistență       socială

prevăzută în anexa A la cererea de solicitare

2

Este persoană juridică ron privat fără scop patrimonial furnizor de servicii sociale, p

lână de drept , acreditată ca otrivit legii

Certificatul         de

acreditare

3

Deține licență de funcț serviciile sociale pentru ce subvenție

onare pentru re se solicită

Licența de funcționare

4

Solicită subvenție în completarea resurselor financiare proprii

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________i________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fișa tehnică și bugetul unității de asistență socială

Rezultatul etapei:

Asociația/ fundația îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare continuă       ( )

Asociația/ fundația nu îndeplinești condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare este sistat ( )

Membrii comisiei (nume

și prenume)

Semnătura

Data

IV. Rezultatul raportului de oportunitate:

Raportul de oportunitate este favorabil acordării subvenției, evaluarea continuă               ()

Raportul de oportunitate nu est? favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare este sistat ()

Membrii comisiei (nume jși prenume)

Semnătura

Data

V. Evaluarea în conformitate cu criteriile prevăzute în Normele metodologice:

5.1 Justificarea unității de asistență sociala în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității, maxim 10 puncte:___________________________________________________________________

Indicatori                    Punctaj                   Punctaj acordat

maxim

. rLâ

1

1. Justificarea unității de asii este prezentată cu respectares din “Fișa tehnică privind asistență socială”.

tență socială punctului 3 unitatea de

2

('

fcx «.■ ''l in 0 1

A_!

5 w

7

j

■ J

2. Concordanță dintre ne prioritățile de asistență comunității și serviciile de asi acordate în unitatea de asistenți

cesitățile și socială ale stență socială social.

5

3.Insuficiența altor furnizori c asistență socială în comunitate.

e servicii de

3

Total

10

r

Semnătui

a

Media aritmetică a punctajului jpe criteriu

5.2 Ponderea cheltuielilor cu sețrviciile de asistență socială din totalul cheltuielilor, în ultimile 12 luni, maxim 10 puncte:

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1. ponderea cheltuielilor cu asistență socială din totalu asociației/fundației, în ultimile

serviciile de

1 cheltuielilor

12 luni

10

Semnați]

ra

Media aritmetică a punctajului

ie criteriu

5.3 Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor, în ultimile 12 luni, maxim 10 puncte:

Indicatori

Punctaj

Punctaj acordat

maxim

1. ponderea cheltuielilor cu ser asistență socială din totalul ven asociației/fundației, în ultimile

/iciile de iturilor 12 luni

10

Semnătura

Media aritmetică a punctajului

ae criteriu

5.4 Resurse materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistență socială, maxim 30 puncte:

Indicatori

1. Amenajarea spațiului este cq tipului de serviciu acordat mobilier, etc.)

respunzătoare ( suprafață,

Punctaj maxim

5

Punctaj acordat

2. Există dotările necesare unității de asistență socială, serviciul acordat ( echipament transport, mijloace de comunic;

funcționării în funcție de e, mijloace de ire, etc.)

10

...

3.Structura personalului care a este adecvată ca dimensiune și Total

cordă servicii competente

15

30

y

vi

, 'j. ■——.

- ;-------------

fii//

ii

Semnătu

:a

Media aritmetică a punctajului

je criteriu

5.5 Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentțu acea unitate de asistență socială, maxim 30 puncte:

Indicatori

Punctaj

Punctaj acordat

maxim

1. Valoarea raportului dintre lunare de întreținere în uni tatei socială și subvenția lunară sol acea unitate de asistență socială

cheltuielile de asistență citată pentru

30

Semnătur

a

Media aritmetică a punctajului

pe criteriu

Rezultatul aplicării criteriiloif de evaluare:

Nr. crt

Criteriul

Punctaj maxim

Punctajul acordat

5.1

Justificarea unității de asistență sociala în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității

10

5.2

Ponderea cheltuielile totalul cheltuielilor, î

r cu serviciile de asistență socială din n ultimile 12 luni

10

5.3

Ponderea cheltuielile totalul veniturilor, în

r cu serviciile de asistență socială din ultimile 12 luni

10

5.4

Resurse materiale și asistență socială

Limane adecvate tipurilor de servicii de

30

5.5

Valoarea raportului c unitatea de asistențăi pentru acea unitate d

intre cheltuielile lunare de întreținere în socială și subvenția lunară solicitată

3 asistență socială

30

Punctaj final_______

90

Membrii comisiei (nui

ne, prenume)

Semnătura

C

Pata

// / z

—__ ’V

__________L

Z / ।

1 ] !

.,1 1          -         1

__________L

l 1

- J

' ■ i                    //

.1. '   •    .

>:, n1                    ____________________

VI. Stabilirea numărului socială pentru care se pre

mediu lunar de persoane asistate în unitatea de asistență

►pune acordarea subvenției:

1. Număr de persoane pent

ru care asociația/fundația solicită subvenția

2.Număr persoane propuse

în raportul de oportunitate

3.Propunerea comisiei

_

___I

Justificarea propunerii ci

►misiei

VII. Stabilirea sumei reprezentând subvenția care se propune a fi acordată unității de asistență socială:

1. Subvenția solicitată de asociație/ fundație (lei/an)

2. Subvenția propusă în Ra

portul de oportunitate (lei/an)

3. Propunerea comisiei

Lei/ persoană/] ună

Lei/an

Justificarea propunerii c<

emisiei

Membrii comisiei (nume

si prenume)

Semnătura

Data