Hotărârea nr. 251/2020

HCL privind modificarea HCL nr.434-2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești,

cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;


  • - Raportul nr. 36029/06.08.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

  • - Adresa nr. 29896/29.07.2020 a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 34725/29.07.2020;

  • V ăzând prevederile art. 129 alin. (3) lit.” c” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor nor native, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispoziții or art. 196 alin. (1) lit.” a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că o funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor, se transformă în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior.

Art.II Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia precum și Biroului Management Resurse Umane al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

EDINȚĂ,

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 251 din 27.08.2020