Hotărârea nr. 250/2020

HCL privind modificarea HCL nr.228-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 228/18.07.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 37264/13.Q8.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

  • - Adresa Filarmonicii Pitești nr.3043/12.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești nr. 37144/12.08.2020;

  • - Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • î n temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr. 2 la H.C.L nr. 228/18.07.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

2 posturi de artist instrumentist debutant, din cadrul Compartimentului Orchestră, se transformă în artist instrumentist gradul II;

5 posturi de artist instrumentist gradul I, din cadrul Compartimentului Orchestră, se transformă în artist instrumentist gradul IA;

1 post de referent, treapta IA din cadrul Compartimentului Resurse Umane, se transformă în referent de specialitate gradul II;

1 post de secretar dactilograf debutant, din cadrul Compartimentului Administrativ, se transformă în secretar dactilograf treapta I.

Art.II. Filarmonica Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Pitești, Nr. 250 din 27.08.2020