JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire „Clădire locuințe colective si spații cu altă destinație” amplasată în municipiul Pitești, strada

Smeurei nr.15 -17


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere :

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 54628 din 07.11.2019;

 • - Avizul C.T.A.T.U. nr.24 din 10.12.2019;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr.20 din 10.12.2019;

 • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr.60776 din 10.12.2019;

  e specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4459/2020,


 • - Avizele comisiilor d

nr.4460/2020 și nr.4462/2020,

Văzând prevederile ațt. 136 alin.(3) lit. a) și alin.(8) lit. b) din Codul Administrativ cu completările ulterioare, art.25 alin.(l) și art.56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr.428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

în temeiul dispozițiilpr art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire „Clădire locuințe colective și spații cu altă destinație” amplasată în municipiul Pitești, strada Smeurei nr.15-17, pe terenul în suprafață de 108 lm2 , având ca proprietari:

potrivit anexei care face parte integrantă din


, cu domiciliul în Pitești, strada prezenta hotărâre.

 • (2) . Raportul de informare și consultare a publicului nr.54628 din 07.11.2019 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin.(l);

 • (3) . Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

  curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

  Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată cu ue către Secretarul General al Municipiului Pitești.


 • (4) . Termenul de 3 ani

Art.2, Arhitectul Șef,

Dezvoltare Urbană vor aduce

acestora, precum și solicitanților domiciliul în Pitești, strada


EDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Matei z Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăliirCălusăru

Pitești,

Nr. 25 din 28.01.2020