Hotărârea nr. 249/2020

HCL privind masurile de organizare si desfasurare a activitatilor de transport in regim de taxi

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru adoptarea măsurilor de organizare și desfășurare a activităților de transport în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Adresele ’nr. 4/30|.01.2020, 8/30.07.2020 și 9/30.07.2020 ale Asociației Taximetriștilor Argeș înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 5395/03.02.2020, 34961/30.07.2020 si 34960/30.07.2020.

 • - Adresa nr. 3461893/16.03.2020 a Ministerului Afacerilor Interne, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date - Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 13698/16.03.2020.

 • - Raportul nr. 35474/04.08.2020 al Direcției Tehnice - Compartimentul Transport Local;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

Văzând prevederile art. 3. alin (1), art. 13, art. 14, alin. (2), (4) și (6), art. 1 4a2, alin. (1) și (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinul 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196, alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind activitățile de transport persoane în regim de taxi, de transport bunuri/mărfuri în regim de taxi și de dispecerat Țax.i în municipiul Pitești, potrivit anexei nr. 1.                                           Xți\ Ă ,v /.

Art.2. Se aprobă Contractul-cadru de atribuire în gestiun^^ețegața^ș^f^lciului de transport în regim de tax|i, potrivit anexei nr.2.                ;              V 'A

ietul de sarcini pentru efectuarea activității de transport în


Art.3. Se aprobă Ca

regim de taxi, potrivit anexei nr. 3.

Anexele nr.l, nr.2 și nr.3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția Tehnică - Compartimentul Transport Local și Poliția Locală a Municipiului Pitești vor acuce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Sec Prezenta hotărâre ir

retarul General al Municipiului Pitești.

tră în vigoare la data de 01.09.2020, dată la care H.C.L.


nr.57/06.02.2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea activităților de transport în regim de taxi sau de închiriere și de dispecerat taxi în municipiul Pitești, cu modificările și completări

e ulterioare, precum și H.C.L. nr. 67/28.08.2008 privind


constatarea și sancționarea unor contravenții, își încetează aplicabilitatea


TE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăîin Călugăru

Pitești, Nr. 249 din 27.08.2020

Anexa niyl la H.C.L. nrZ^«&!?&2()20

REGULAMENT

privind activitățile de transport persoane în regim de taxi, de transport bunuri/mărfuri în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Serviciul de transport public local în regim de taxi ce cuprinde activitățile de autorizare, organizare, atribuire a gestiunii și control, este efectuat de către Primăria Municipiului Pitești.

Art. 2. (1) Transportul în regim de taxi, pe raza administrativă a municipiului Pitești, se realizează numai de către transportatori autorizați, cu autovehicule deținute cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

(2) Numărul maxim de autorizații taxi, eliberate în condițiile legii, pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane în regim de taxi în municipiul Pitești, corespunzătoare numărului de 172929 locuitori ai municipiului la data de 04.01.2020 comunicat de Ministerului Afacerilor Interne, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date - Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Argeș, este de 692.

(3) Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Pitești nu va mai atribui nicio autorizație taxi până la micșorarea numărului acestor autorizații, prin disponibilizare în conformitate cu prevederile legale, sub numărul maxim stabilit la alin. (2).

Art. 3. în sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

 • a) aparat de taxat - aparat cu funcții metrologice și fiscale, compus dintr-un taximetru și un aparat de marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculează și afișează prețul de plată, emite un bon client la sfârșitul cursei și memorează datele privind activitatea taxiului, în scopul supravegherii sale fiscale. Aparatul de taxat trebuie să emită și alte documente, conform reglementărilor în vigoare și prevederilor prezentei legi;

 • b) autorizata pentru efectuarea transportului în regim de taxi, denumită în continuare autorizație de transport - document eliberat în condițiile legii de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv și poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi;

 • c) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul Primăriei municipiului Pitești, licențiat în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (AjN.R.S.C.), pentru serviciul de transport în regim de taxi, în condițiile legii,

 • d) autorizație taxi - copid conformă a autorizației de transport în regim de taxi, care dă dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deținut de acesta în condițiile legii, pentru efectuarea serviciului de transport ce persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

 • e) bon client - bonul fiscal privind prețul transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, emis numai de aparatul ds marcat electronic fiscal, cu ocazia finalizării cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport și care constituie singurul document justificativ pe baza căruia taximetristul încasează și clientul execută plata prestației respective;

 • f) client - persoană care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane sau al unor mărfuri ori bunuri, după caz, în numele căreia taximetristul execută transportul și încasează prețul transportului, în condițiile legii;

 • g) cursă - deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau accept^O©dfleĂt^Ji\are punctul de început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul d^Tfin^lizare esțe'-|p^țil destinației;                                                                                           fi                         ।

 • h) dispecerat taxi, denumit în continuare dispecerat - activitate conexă trtțțispprtplui îiitpgipt de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace și transmite comenzile clientului ;pf.ih<.stația- raaib dfe emisie-recepție către taximetrist;

 • i) lampă taxi - casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pebfcta longțifiudinală, care pe laturile față și spate, alături de înscrisul centra! TAXI, conține lămpi care indică poziția <Liber» sau «Ocupat» a taxiului și care trebuie să fie vizibile de la o distanță de minimum 100 de metri;

 • j) loc de așteptare a clienților - spațiu special amenajat și semnalizat corespunzător de către autoritatea administrației publice locale, cu avizul poliției rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru staționarea taxiurilor în așteptare în poziția «Liber»;

 • k) taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locui conducătorului auto, sau autovehicrl de transport de mărfuri cu o masă maximă totală autorizată care nu depășește 3,5 tone, care, pe baza autorizației taxi, poate executa transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

Capitolul II. EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN REGIM DE TAXI

Art. 4. (1) Transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Pitești, se execută de către transportatori autorizați numai în baza autorizației de transport în regim de taxi, valabilă, emisă de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) Transportatorii autorizați au obligația să efectueze activitatea de taximetrie doar cu autovehicule pentru care li s-a eliberat autorizație de taxi, valabilă, în baza autorizației de transport emisă, în condițiile legii.

Art. 5. în raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat poate executa transportul în regim de taxi în următoarele situații:

 • a) permanent, în interiorul localității de autorizare, la cererea clientului;

 • b) ocazional, între localitatea de autorizare și alte localități sau puncte de interes, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului, având obligația revenirii în localitatea de autorizare după executarea cursei;

 • c) ocazional, între localitatea de autorizare și alte localități de peste frontieră, la cererea expresă a clientului și cu acordul taximetristului, cu obligația revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după executarea cursei.

Art. 6. (1) Taxiurile au acces în condiții egale și nediscriminatorii în locurile de așteptare a clienților, în limita locurilor stabilite prin hotărâre de consiliu local.

 • (2) Accesul în locurile de așteptare a clienților poate fi gratuit sau autoritatea administrației publice locale poate institui o taxă generală, plătită de fiecare taxi autorizat.

 • (3) In lipsa locurilqr de așteptare a clienților, taxiurile pot staționa numai în locurile permise pentru autovehicule.

 • (4) Pentru îmbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri și pe drumurile publice cu restricții privind oprirea, cu excepția locurilor periculoase, cu condiția să nu fie perturbată circulația prin această manevră.

 • (5) Taxiurile pot circula în localități pe pistele special amenajate pentru mijloacele de transport auto în comun, fără a perturba circulația acestora.

 • (6) în tocurile de Așteptare, taxiurile pot fi angajate de către clîenți după principiul «primul sosit, primul plecat».

 • (7) Se interzice taxiurilor să efectueze transport public de persoane în regim de taxi sau să staționeze în vederea efectuării în mod permanent a unor astfel de transporturi în interiorul unei localități, alta decât localitatea de autorizare.

 • (8) Este interzis ca un transportator autorizat în regim de taxi să dețină poziția de monopol într-o stație de așteptare a clienților care are caracterul unui loc public.

Art. 7. (1) Pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Pitești vor fi agreate de către R.A.R. ca taxiuri, numai autoturisme care vor avea următoarele dotări, marcaje și înscrisuri:

 • a) aparat de taxat fiscalizat, în stare de funcționare;

 • b) stații radio de emisie-recepi ie;


 • c) lampă taxi de culoare galbenă, în stare de funcționarecare, cu înscrisul TAXljp^jațâ ȘVjspate. care va fi fixată pe un suport montat rigid, perpendicular pe cupola taxiului;                '

 • d) pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismulfagjîyât șâ ficdotat cu portiere de acces și evacuare în dreptul fiecărei banchete sau scaun pentru clienți, după caz... precun|i șî du spațiu corespunzător transportului bagajelor de mână și nu poate transporta maimudt. de 4 pVsp;&ie .in afara conducătorului auto.                                                                            JJ

\Ay,. b, —//

 • e) Linia mediană orizontala a caroseriei, imediat sub nivelul geamului, va fi marcată pe părțile laterale de o bandă dublă de carouri tip șah, de culori alternative alb și negru, de dimensiuni 3 x 3 cm conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament;

 • f) Pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic, caroseria acestuia, va avea culoarea albă pe întreaga suprafață.

 • g) Pe portierele din față ale taxiului, imediat sub banda tip șah, se aplică înscrisuri privind valorile tarifelor de distanță (lei/km), practicate pe timp de zi și pe timp de noapte, astfel încât acestea să fie vizibile de la minimum 5 metri, corform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament;

 • h) Ecusoanele aplicate pe portierele din spate ale autovehiculului vor conține, în mod obligatoriu, înscrisurile prevăzute la art. 11, alin. (7) din Legea nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament, stabilit ca model unic la nivelul muncipiului Pitești;

(2) Prin excepție de la alin. (1), lit. f), autovehiculele pentru care a fost eliberată deja autorizația taxi, precum și cele neautorizate, pentru care se solicită înlocuirea, dar cu toate că au altă culoare, se face dovada că au fost comandate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, vor fi acceptate în vederea prelungirii autorizației de taxi în continuare cu culoarea galbenă deasupra benzii duble tip șah;

Art. 8. (1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a autovehiculului taxi sau pe caseta taxi care reprezintă publicitare pentru terți, nu pot fi realizate și menținute tară avizul administrației publice locale și numai după plata anticipată a taxelor de publicitate. înscrisurile și simbolurile reprezentând reclamă avizată pentru terți sau cele ale transportatorului autorizat deținător al autovehiculului nu vor fi aplicate pe părțile laterale ale autovehiculului sau în alte zone unde ar afecta sau micșora vizibilitatea asupra înscrisurilor și însemnelor de pe taxi prevăzute de prezentul regulament.

(2) Sunt exceptate de la prevederile art. 1, înscrisurile privind operatorul dispecer la care este arondat taxiul și indicativul acestuia.

Art. 9. în cazul în care taxiul este folosit de transportatorul autorizat sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie poziția de operare «Privat», caz în care autovehiculul poate circula numai cu aparatul de taxat în poziția «Liber» și lampa taxi scoasă de pe cupolă.

Art. 10. Autorizația de transport în regim de taxi se eliberează de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Pitești pe durată nedeterminată și este valabilă cu condiția vizării acesteia la fiecare 5 ani, odată cu verificarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza emiterii.

Art. 11. Autorizația de transport în regim de taxi se eliberează transportatorilor care au sediul sau domiciliul după caz în municipiul Pitești, pe baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:

 • a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizației de transport;

 • b) copie de pe certificata de înregistrare la registru] comerțului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociație familială autorizată sau persoană juridică, după caz;

 • c) dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională, respectiv:

-copie de pe certificatul de competență profesională pentru managerul de transport în regim


de taxi, pentru transportatorul persoană juridică sau asociație familială;

 • -copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;

 • d) dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv:

 • 1. certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto și, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi, din care să rezulte că aceștia nu au fost condamnați pentru: -infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;

 • - infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;

-infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;                          î

 • - infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;

-infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;                  /' ?// 'ifi T A

 • - infracțiuni contra patrimoniului;

 • 2. avizele medicale și psihologice ale conducătorilor auto și, dupa'că^^vizeJț'me^icaVf și psihologice ale managerului de transport în regim de taxi, aprobate prin ordin rl ministrului transporturilor;

 • 3. certificat de atestare fiscală că nu are debite la bugetul local al municiphtlui^rfCști.

 • 4. declarație pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport [în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;

 • e) dovada îndeplinirii capacității financiare, respectiv:

 • 1. declarație pe propria răspundere, în original, a transportatorului că deține spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere;

 • 2. declarație pe propria răspundere a transportatorului că acesta deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport.

Art. 12. (1) Orice modificare a uneia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de transport se va comunica prin declarație pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autorității de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective.

 • (2) Dacă modificările comunicate în declarația pe propria răspundere necesită modificarea autorizației, transportatorul va plăti contravaloarea înlocuirii formularului.

Art. 13. Autorizația de transport în regim de taxi, eliberată transportatorului de către autoritatea de autorizare, este unică, netransmisibilă și conferă transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune pentru executarea serviciului de transport, prin care i se poate elibera câte o autorizație taxi pentru fiecare vehicul deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi, pe baza contractului de atribuire în gestiune.

Art. 14, (1) Autorizația taxi se eliberează de către autoritatea de autorizare, în limita numărului maxim de locuri stabilit conform legii, după depunerea următoarelor documente, în copie:

 • a) autorizația de transport;

 • b) certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

 • c) certificatul de agreare em:s de Registrul Auto Român;

 • d) contractul de dispecerat valabil sau copia autorizației de dispecerat taxi în cazul transportatorului autorizat care deține și dispecerat propriu;

 • e) certificat de atestare fisca.ă că nu are debite la bugetul local al municipiului Pitești;

 • (2) Pentru autovehiculele deținute în proprietate de către transportatorul autorizat, autorizația taxi se atribuie numai pentru acelea care sunt înmatriculate în județul Argeș ;

 • (3) Pentru autovehiculele deținute în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat, autorizația taxi se atribuie indiferent unde sunt înmatriculate acestea ;

 • (4) Autorizația taxi se atribuie pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, cu vizare anuală, numai dacă autoturismul nu depășește vechimea de 5 ani de la data fabricației, alocându-se cu această ocazie și numărul de ordine;

 • (5) O autorizație taxi atribuită pentru prima dată pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere pentru 5 ani, cu condiția vizării acesteia anual, menținându-se obligatoriu aceluiași număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul nu depășește vechimea de 10 ani de la data fabricației, este deținut în proprietate sau leasing și sunt îndeplinite toate cerințele legale privind prima atribuire;

 • (6) Autorizația taxi și orice altă copie conformă se eliberează odată cu doua ecusoane care au același termen de valabilitate cu aceasta. Montarea ecusoanelor pe autovehiculele taxi se va face doar de către reprezentanții autorității de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, numai dacă autovehiculul taxi este echipat cu tcate dotările și însemnele impuse de prezentul regulament;

 • (7) Autorizația taxi conține denumirea localității de autorizare, denumirea transportatorului autorizat, astfel cum este înregistrat la registrul comerțului, valabilitatea, autorizația de transport în baza căreia a fost emisă precum și termenul la care expiră viza de valabilitate al acesteia, nignărtrtde circulație al autovehiculului pentru care este eliberată, numărul de ordine al acesteia, astfeLcmșiQ festi atribuit și tipul de transport efectuat.                                                              // 4* zȚ2"'-.?''

 • (8) Autorizația taxi este unică și netransmisibilă de la un transportatori autQnzătîiai.alt transportator sau persoană fizică, asociație familială, precum și de la un autovehțcui la altul, $e interzice transportatorului autorizat să transmită autorizațiile taxi, sub orice formă, altui tr^Șp^âj^Wprjzaț/sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv;                     y

 • (9) Transportatorul autorizat, persoană fizică, poate executa transport în regim de taxi cu un singur autovehicul deținut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, de către acesta sau de către soțul/soția acestuia, după caz;

 • (10) Autorizația taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat.

Art. 15. (1) Pe baza autorizațiilor taxi obținute prin procedurile stabilite de legislație, autoritatea de autorizare va emite deținătorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a contractului de atribuire a gestiuni delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizațiilor taxi deținute de transportatorul aulorizat, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza deținerii în continuare a unor autorizații taxi, obținute în condițiile legii.

 • (2) Drepturile și obligațiile transportatorilor autorizați cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim de taxi se prevăd în caietele de sarcini anexate contractelor de atribuire în gestiune delegată.

Art. 16. (1) Transportatorul autorizat va înlocui la cerere, autovehiculul deținut în proprietate sau leasing, pentru care a obținut o autorizație taxi, cu un alt autovehicul deținut în aceleași condiții, în următoarele cazuri:

 • a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;

 • b) autovehiculul a fost casat

 • c) autovehiculul a fost înstrăinat;

 • d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică decât autovehiculul înlocuit și obține un punctaj superior pentru criteriile deidepartajare pe care le îndeplinește.

 • (2) In cazul în care transportatorul nu se încadrează în una din condițiile prevăzute la alin. (1), autorizația taxi nu va fi înlocuită.

 • (3) Autovehiculul taxi se va înlocui de către autoritatea de autorizare după depunerea de către transportatorul autorizat a unei cereri la care să anexeze următoarele documente:

 • a) autorizația taxi în original

 • b) certificatul de înmatricultre și cartea de identitate a autovehiculului înlocuitor - copie

 • c) contractul de leasing în cazul în care autovehiculul înlocuitor este deținut în leasing - copie

 • d) certificatul de agreare - copie

 • e) contractul de dispecerat - copie

 • f) certificat de atestare fiscală că un are debite la bugetul local al municipiului Pitești- original

 • g) ecusoanele dezlipite de pe portierele vechiului autovehicul de către transportatorul autorizat.

 • (4) Pe baza cererii d; înlocuire prevăzute la alin. (3), autoritatea de autorizare va elibera o nouă autorizație taxi și ecusoane aferente, cu achitarea tarifelor aferente.

Art. 17. (1) La bordul autovehiculului taxi se vor găsi obligatoriu următoarele documente:

 • a) autorizația de taxi în original;

 • b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă;

 • c) certificatul de agreare pijivind utilizarea autovehiculului, emis de R.A.R. prin reprezentanțele sale;

 • d) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora și a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;

 • e) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

 • f) certificatul de atestare profesională a conducătorului auto, în cazul Iransportuluj.Alejwrsoanc;

 • g) copia buletinului de verif care metrologică a aparatului de taxat;

 • h) copia contractului cu d speceratul taxi, valabil care îi deservește sau .yoț^^TraterizațitJp dispecerat taxi în cazul transportatorilor care dețin și dispecerat propriu ;            (/      iț:-' . / \ *\

 • i) ecusonul transportatorului autorizat;

 • j) legitimația conducătorului auto, dacă are calitatea de angajat;

 • k) lista cu tarifele practicate

 • 1) copia contractului individual de muncă înregistrat la I.T.M. Argeș, în cazul conductorului auto angajat la un transportator autorizat.

 • (2) Ecusonul transportatorului autorizat, protejat în folie, se afișează la loc vizibil în interiorul autovehiculului și cuprinjde denumirea transportatorului autorizat, deținător al autorizației taxi respective, numele și prenumel^ taximetristului, fotografia, ștampila transportatorului autorizat, semnătura persoanei desemnate și data emiterii ecusonului. Emiterea ecusonului taximetristului este în sarcina transportatorului autorizat;

 • (3) Lista cu tarifele practicate se afișează la loc vizibil în interiorul autovehiculului și cuprinde denumirea transportatorului autorizat deținător al autorizației taxi respective, valoarea tarifelor

  pe timp de zi și de noapte practicate, respectiv tariful de distanță (lei/km), tariful orar (de staționare) (lei/oră), tarif de pornire (lei), data emiterii, ștampila autoritatii de autorizare, care are caracter de viză de conformitate, ștampila transportatorului autorizat și semnătura persoanei desemnate. Lista tarifelor practicate se întocmește de către transportatorul autorizat și se înlocuiește de către acesta ori de câte ori


  cel puțin unul din tarife se modifică. Listele tariefelor se depun pentru vizare și verificare a conformității la autoritatea de autorizare și în cazul modificării tarifului de distanță și vor avea forma și dimensiunile stabilite de Compartimentul Transport Local din cadrul Primăriei Municipiului Pitești;


 • (4) Lipsa unuia sau ambelor ecusoane de pe portiere, folosirea acestora cu datele de valabilitate expirate precum și cu sigiliile deteriorate sau a unuia dintre documentele prevăzute la alin. (1), la controlul efectuat de autoritățile abilitate, impune reținerea autorizației taxi, măsură care se va comunica imediat managerului de transport de către reprezentantul autorității care realizează controlul, până când se face dovada existenței și valabilității documentelor respective.

Art. 18. (1) Autorizația de transport va fi retrasă în următoarele situații:

 • a) transportatorul autorizat nu mai îndeplinește una dintre condițiile care stau la baza menținerii valabilității acesteia ori acordarea sau vizarea autorizației a fost realizată pe bază de documente ori de declarații false;

 • b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activităților serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală;

 • c) transportatorul autorizat |a încetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotărâri judecătorești definitive;

 • d) transportatorul autorizația depășit termenul de valabilitate a autorizației de transport cu mai mult de 30 de zile și nu a solicitat atribuirea vizei în termen;

 • e) transportatorul autorizai folosește în activitatea de taximetrie autovehicule pentru care autorizațiile taxi i-au au fost retrase sau suspendate;

 • f) la decesul persoanei pe numele căreia a fost eliberată autorizația de transport în regim de taxi, în cazul persoanei fizice autorizate sap asociației familială.

 • g) la cerere.

 • (2) Transportatorul1 autorizat societate comercială, persoană fizică autorizată, asociație familială, după caz, căruia i-a fost retrasă autorizația de transport conform art. 18, alin. (1), lit. a), b), e) nu va putea obține altă autorizație d,e transport, cel puțin 6 luni de la data retragerii.

Art. 19. (1) Retragerea autorizației de transport în regim de taxi se face prin dispoziția Primarului municipiului Pitești la propunerea autorității de autorizare și are drept consecință pierderea calității de transportator autorizat, anularea cohtractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum și retragerea tuturor autorizațiilor taxi atribuite pe baza autorizației respective.

 • (2) Dispoziția primarului de retragere a autorizației de transport în regim de taxi poate fi atacată la instanța competentă.

Art. 20. Autorizația taxi Va fi suspendată odată cu ecusoanele aferentpf£e©tfd 4-3, luni, în următoarele cazuri:

 • a) nu mai este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile atribuirii acesteia// 5/

 • b) a expirat valabilitatea inspecției tehnice periodice a autovehiculului; ,. - i /     /

 • c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care (defavorizează cljșntuf sau care vizează evaziunea fiscală;

 • d) au fost săvârșite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului db<q(ribuireîp^gestiune a serviciului sau de la regulamentu de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranța serviciului, calitatea și continuitatea serviciului sau protecția clientului și a mediului;

 • e) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzător;

 • f) aplicarea pe caseta taxi dau pe elementele de caroserie ale taxiului de înscrisuri, însemne sau accesorii, altele decât cele stabilite prin prezentul regulament și nevizate de autoritatea de autorizare;

 • g) când autovehiculele careiexecută servicii de transport în regim de taxi utilizează însemnele sau dotările specifice ale autovehiculelor care execută serviciul de transport în regim de închiriere;

 • h) necomunicarea în scris a oricăror modificări a uneia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de transport în maxim 30 de zile de la data modificărilor respective;

 • i) transportatorul autorizat nu deține contract valabil de dispecerizare încheiat în condițiile legii;

 • j) lipsa de pe autovehicul a ihformațiilor privind tarifele de transport aplicate;

 • k) lipsa de pe autovehicul a benzii duble de carouri tip șah, sub linia mediană orizontală a caroseriei prevăzută la art. 7, lit a);

 • 1) nerespectarea culorii autovehiculului, stabilită de prezentul regulament;

Art. 21. La constatarea oricăruia dintre cazurile prevăzute la art. 20, organul constatator va reține autorizația taxi în vederea suspendării și va întocmi la fața locului un proces verbal în care se vor specifica condițiile și motivele care au dus la reținerea documentului, document ce va fi înaintat managerului de transport.

Art. 22. (1) Suspendarea autorizației taxi se face prin dispoziția Primarului municipiului Pitești la propunerea autorității de autorizare și are drept consecință întreruperea valabilității autorizației în cauză și retragerea autovehiculului taxi din activitate pe perioada stabilită.

 • (2) Dispoziția primarului de suspendare a autorizației de taxi poate fi atacată la instanța competentă.

Art. 23. Autorizația taxi va fi retrasă odată cu ecusoanele aferente, în următoarele cazuri:

 • a) în cazul imposibilității transportatorului autorizat de a face dovada existenței sau valabilității ecusoanelor ori a unuia dintre documentele pentru care a fost reținută autorizația, în maximum 30 de zile de la reținerea acesteia;

 • b) în cazul retragerii autorizației de transport;

 • c) a fost obținută pe baza unor documente sau declarații false;

 • d) daca a fost reținută de două ori în 12 luni consecutive;

 • e) dacă activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusă în mod nejustificat, total sau parțial, față de prevederile contractului de atribuire în gestiune, timp de 6 luni dintr-un an, respectiv 12 luni consecutive, după cum rezultă din rapoartele memoriei fiscale depuse;

 • f) autorizația de taxi și/sau ecusonul, după caz, au fost încredințate sau utilizate de alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite;

 • g) la încredințarea de către transportatorul autorizat - persoană fizică sau asociație familială - a autovehiculului în vederea efectuării activității de taximetrie altor persoane care nu sunt autorizate pe autovehiculul respectiv;

 • h) dacă autovehiculul exedută activitate de transport pe perioada în care autorizația taxi este reținută sau suspendată;

 • i) dacă taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de către deținătorul legal al autorizației taxi sau conducătorul auto care efectuează activitatea de taximetrie deține alte aparate de taxat neomologate sau dispozitive care influențează funcționarea corectă a aparatului de taxat;

 • j) în cazul în care conducătorul auto care efectuează activitatea de taximetrie, la momentul controlului nu deține certificat de atestare a pregătirii profesionale sau certificatul de atestare a pregătirii profesionale obținut are valabilitatea depășită sau nu are calitatea de angajat ca taximetrist cu contract de muncă înregistrat Ia Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș;

 • k) transportatorul autorizat nu mai îndeplinește una dintre condițiile care au stat la baza menținerii valabilității autorizației;

 • 1) transportatorul autorizat h folosit documente false în derularea serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală;

 • m) dacă în termen de maximum 15 zile de la eliberarea autorizației taxi transportatorul autorizat nu prezintă dovada fiscalizarii aparatului de taxat;

 • n) dacă transportatorul autorizat încheie cu terți contracte de subdelegare â serviciului de transport în regim de taxi;                                                                    ' ?/ |£.

o) dacă transportatorul autorizat nu a solicitat vizarea autorizației de taxiînTenftemșbtprmenul de valabilitate al ultimei vize anuale seu a valabilității autorizației a fost depășit cu iwț nhfltfie^f^dje-’ziid;

p) în cazul neridicării autcrizației de taxi de la autoritatea de autorizară idjlî ttadru^JPfimăriei municipiului Pitești, după expirarea termenului maxim de 6 luni de la data cerbms^ic_'îfit#efupere a activității din motive imputabile transportatorului autorizat.

 • r) transportatorul autorizat ai fost depistat și sancționat în mod repetat pentru așteptarea clienților în zonele interzise prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament (4 sancțiuni contravenționale în decurs de o luna și/sau 10 sancțiuni contravenționale în decurs de 6 luni)

 • s) la cerere.

Art. 24. La constatarea oricăruia dintre cazurile prevăzute la art. 23, organul constatator va reține autorizația taxi în vederea retragerii și va întocmi la fața locului un proces verbal în care se vor specifica împrejurările și motivele care au dus la anularea documentului.

Art. 25. (1) Retragerea autorizației taxi se face prin dispoziția Primarului municipiului Pitești la propunerea autorității de autorizare și are drept consecință retragerea autorizației taxi.

 • (2) Dispoziția primarului de retragere a autorizației de taxi poate fi atacată la instanța competentă.

Art. 26. (1) în vederea realizării transportului de persoane în regim de taxi, în condiții de siguranță, calitate și legalitate, transportatorii autorizați, taximetriștii și clienții trebuie să respecte obligațiile prevăzute în legislația în vigoare, în regulamentele aprobate prin hotărâri de consiliu local, precum și cele prevăzute în contractele de atribuire a gestiunii serviciului.

 • (2) Principalele qbligatii ale transportatorilor autorizați în regim de taxi sunt următoarele;

 • a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiții de legalitate, siguranță și calitate;

 • b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate și având însemnele de personalizare ș. identificare proprii, stabilite de prezentul regulament;

 • c) să nu utilizeze ca taximetriști conducători auto care nu dețin certificate de atestare a pregătirii profesionale și care nu corespund prevederilor Standardului ocupațional al taximetristului, înregistrând abateri grave în cazierul de conduita profesională;

 • d) să nu încredințeze, sub nicio formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taxim^trist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociație familială;

 • e) să asigure dispecerizarea activității;

 • f) să asigure clientului și ce orlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului;

 • g) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informație referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranța transportului ori a sa personală;

 • h) să anunțe autoritatea de poliție, autoritatea fiscală, autoritatea de metrologie și agenția service de care depind, în caz de furt saul dispariție, în orice mod, a aparatului de taxat sau a stației radio de emisie-recepție de pe taxi;

 • i) să înștiințeze în scris aslociația din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancțiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

 • j) să furnizeze, la solicitarea autorităților cu atribuții de control, informațiile privind activitatea de transport desfășurată;

 • k) să nu angajeze taximetriști care nu au fost incluși în baza de date a autorității de autorizare;

 • 1) să depună documentele pentru vizarea anuală a autorizației de transport și a autorizațiilor taxi cu 10 zile înaintea termenului de expirare a valabilității acestora.

 • ■ m) să lipească direct pe polierele autovehiculelor înscrisurile privind tarifele de distanță, banda dublă tip șah și ecusoanele impuse de legislație, fără a folosi suporți magnetici detașabili.

 • n) să efectueze serviciul de transport în regim de taxi cu autovehicule care au așpcCLatât interior cât și exterior estetic, respectiv să rtu fie murdare, scaunele/banchetele să nu fie deterfopșrețjamp^'țaxi să nu fie spartă, etc.                                                                               li                    .

 • (3) Principalele obligații ale taximetriștilor sunt următoarele:

 • a) să aibă un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul, respetitân^cpndWitalde'bună practică, conform prevederilor Standardului ocupațional al taximetristului;                            #

 • b) să dețină certificatul de atestare pregătirii profesionale valabil și să îl pre^i^lajsbji^frea organelor de control abilitate de prqzentul regulament;

 • c) să nu refuze clientul în efectuarea unei curse în interiorul localității și să respecte solicitările legale ale acestuia;

 • d) să oprească pe traseu lai semnul clientului, când se află în poziția de operare «Liber», cu excepția cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau când condițiile de trafic nu permit această manevră;

 • e) să elibereze bonul clienț la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestației efectuate;

 • f) să nu pretindă ca plată pehtru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;

 • g) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional ori în alte acte antisociale;

 • h) să anunțe organele de po iție, în cel mai scurt timp și cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

 • i) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau care generează conflicte;

 • j) să transporte clientul la destinație pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;

 • k) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

 • 1) să asigure integritatea cal tativă și cantitativă a mărfurilor sau bunurilor transportate, în cazul în care clientul nu ie însoțește pe durata transportului;

 • m) să transporte bagajele clienților, în cazul transportului de persoane, în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

 • n) să prezinte informațiile perute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

 • o) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor și a geamurilor;

 • p) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi cu aparat de taxat defect sau fără a avea sigiliile corespunzătoare;

 • q) să nu transporte clienți pe bancheta din față decât în cazul în care îi atenționează în prealabil că

  au obligația să poarte centura de siguranță;

  • r) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectivă;

  • s) să se supună controlului autorităților abilitate și să prezinte la control, în timpul activității, documentele prevăzute de prezentul regulament și de legislația în vigoare;

  • t) să poarte obligatoriu ceptura de siguranță când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind opțional;

  • u) să nu utilizeze stația radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificată, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;

  • v) să nu execute curse în afara localității de autorizare decât în condițiile prevăzute la art. 5;

  • x) să nu fumeze și să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.

  • y) să mențină liniștea, ordinea, să nu își curețe preșurile, scrumiera sau să nu arunce alte obiecte în stațiile aprobate, iar în perioada de iarnă să elibereze stația în vederea intervenției utilajelor de deszăpezire.

  • z) accesul în stațiile de așteptare călători se va face numai în limita numărului maxim de locuri aprobate pentru fiecare stație în parte, prin hotărâre de consiliu local. Așteptarea clienților de către


  taximetriști în zonele prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul regulament, este interzisă;

  aa) în timpul efectuării serviciului de transport în regim de taxi, conducătorii auto trebuie să fie îmbrăcați într-o ținută corespunzătoare care să nu implice pantaloni scurți, papuci, maioujșsțs;

  ab) Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabjffițyft^tAțjțn^tKSt, Ha îhitnriviirA                                                                '                 'X


care depășesc localitatea de autorizare.


 • (4) Principalele obligații ale clienților sunt următoarele:

 • a) să achite prețul transportului executat;

 • b) să solicite, să preia și să păstreze bonul client la coborârea din taxi;

 • c) să nu plătească serviciile pe care le-a realizat taximetristu] decât în limita srimei în bonul client;

 • d) să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfășurării cursei respective;

 • e) să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării sau accidentării acestuia în timpul efectuării transportului, anunțând imediat organele de poliție în legătură cu aceste evenimente;

 • f) să sesizeze primăria de autorizare și filiala județeană a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate;

 • g) să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă nu poartă centura de siguranță.

Art. 27. Se interzice staționarea/parcarea altor autovehicule decât a taxiurilor în stațiile de așteptare taxi.

Art. 28. (1) In cazul disponibilizării unor autorizații taxi, ajungându-se sub numărul maxim de autorizații stabilit pentru municipiul Pitești prin hotărâre de consiliu local în temeiul prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările și comp etările ulterioare, se declanșează procedura de atribuire a acestora, procedură la care au prioritate transportatori autorizați înscriși pe lista de așteptare până la data publicării anunțului.

 • (2) Prin prioritate acordată transportatorilor autorizați înscriși în listă, se înțelege asigurarea numai acestora a dreptului de a participa în prima procedură de atribuire a autorizațiilor taxi respective.

 • (3) Autorizațiile taxi rămase neatribuite după prima atribuire prevăzută la alin. 2, vor fi atribuite într-o nouă procedură de atribuire, la care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat.

 • (4) Indiferent de ordinea de pe lista de așteptare, toți înscrișii au drepturi egale în ceea ce privește prioritatea. Prioritatea se acordă numai în raport cu transportatorii autorizați neînscriși în lista de așteptare.

 • (5) Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi constă în acordarea de punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute în prezentul Regulament, pentru fiecare autovehicul precizat în declarația pe propria răspundere că este deținut sau va fi deținut ca autovehicul nou, utilizat pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi.

Art. 29. (1) Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se anunță public de către autoritatea de autorizare la sediul Primăriei municipiului Pitești și în mijloacele media locale cu cel putijn 60 de zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea cererilor de înscriere în procedură

 • (2) Anunțul public va cuprinde datele prezentate la art. 18 alin. (2) din Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

 • (3) După data limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi, în termen de 10 zile, autoritatea de autorizare va analiza cererile și documentele depuse, va aplica criteriile de departajare și va stabili transportatorul autorizat căruia i se va atribui autorizația respectivă.

 • (4) Lista cu autorizațiile taxi atribuite va fi făcută publică în maximum 3 zile după finalizarea atribuirii prevăzute la afin. (3);

 • (5) în termen de 15 zile de la publicarea listei de la alin. (4), se pot depune contestatii la sediul Primăriei municipiului Pițești privind deficiențele semnalate în procedura de atribuire a autorizațiilor;

Art. 30. Transportatorii autorizați care nu au îndeplinit punctajul necesar pentru atribuirea unei autorizații taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se consideră înscriși de drept, la cererea lor, în procedurile de atribuire a următoarelor autorizații taxi disponibile, din cele stabilite conform prezentei hotărâri.

Art. 31. (1) Pentru departajarea solicitanților se vor acorda puncte după următoarele criterii: A) vechimea autovehiculului de la data fabricației:


mai mică de 1 an -10 puncte!;


 • - între 1-2 ani -8 puncte;

 • - între 2-3 ani -6 puncte;

 • - între 3-5 ani -4 puncte;

 • B) clasificarea autovehiculelor ^onform normelor de poluare: electric - 10 puncte hybrid - 9 puncte

 • - euro VI - 7 puncte;

 • - euro V - 6 puncte;

sub euro V - 0 puncte;

 • C) volumul portbagajului util ș) echiparea cu instalație pentru aer condiționat:

 • a) volum portbagaj util

 • - clasa mare (peste 500 dm3) - 3 puncte;

 • - clasa medie (între 300 și 500 dm3) - 2 puncte;

 • - clasa mica (între 100 și 300 dm3) -1 puncte;

 • - sub 100 dm3 - 0 puncte;

 • b) prezență aer condiționat - 5 puncte;

 • D) vechimea în ani de când transportatorul autorizat desfășoară activitatea de transport taxi: - mai mult de 10 ani -10 puncte;

între 9 si 10 ani -9 puncte;

între 8 si 9 ani -8 puncte;

 • - între 7 si 8 ani -7 puncte;

 • - între 6 si 7 ani -6 puncte;

între 5 si 6 ani -5 puncte ;

 • - între 4 si 5 ani -4 puncte;

intre 3 si 4 ani -3 puncte;

intre 2 si 3 ani -2 puncte;

intre 1 si 2 ani -1 puncte;

 • - până la 1 an -0 puncte;

 • E) gradul de protecție al pasagerilor

mai mult de 8 airbaguri -10 puncte;

 • - între 6 și 8 airbaguri-8 puncte;

 • - între 4 si 6 airbaguri-6 puncte;

 • - între 2 si 4 airbaguri -4 punqte;

 • 1 airbag -2 puncte;

 • F) forma de deținere:

 • - vehicul în proprietate -10 puncte;

 • - vehicul deținut în leasing -5 puncte;

  - vehicul pentru care se declară că va fi deținut în termenul de 6 luni - 0 puncte


 • G) posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucratoare: activitatea de peste 8 ore pe zi -4 puncte;


activitatea de minim 8 ore pe zi -2 puncte;

 • H) dotări suplimentare ale autovehiculului: dispozitiv GPS monitorizare -5 puncte; perete despărțitor între conducătorul auto și clienți -7 puncte;

 • - dispozitiv de plată prin intermediul cârdului - 7 puncte;

 • - dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client -3 puncte;

  (2) Elementele prevăzute la criteriile B), C), E) și H) se certifică de R. A. R. prin intermediul


certificatului de agreare pentru vehiculele deținute. Pentru vehiculele pentru care se declară pe propria răspundere ca vor fi achiziționate în termen de 6 luni, informațiile de la criteriile B), C), E) și H) vor fi certificate de producătorul/vânzătorul vehiculului.

Art. 32. în caz de egalitate la punctajul obținut, va fi declarat câștigător transportatorul care a obținut punctajul cel mai mare la criteriul A (vechimea autovehiculului de la data fabricației). în cazul în care egalitatea se menține se trece a următorul criteriu, procedura continuând până la criteriul la care se va face departajarea transportatorilor.

Art. 33. (1) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizații taxi pentru transportul de persoqne, numai dacă depune la autoritatea de autorizare următoarele documente :

 • a) cererea de participare la procedura de atribuire;

 • b) copia autorizației de transport în regim de taxi, valabilă, certificată "conform cu originalul”;

 • c) copia cărții de identitate, a certificatului de înmatriculare, a certificatului de agreare de la R.A.R. cu toate mențiunile prevăzute la art. 31, alin. (2) și a contractului de leasing din care să rezulte calitatea de utilizator. în căzut transportatorului autorizat în regim de taxi care nu deține încă un autovehicul, acesta va depune o declarație pe propria răsundere că va deține, în termen de maxim 6 luni de la data limită a depunerii dosarelor de atribuire, un autovehicul în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu specificarea modelului, tipului, variantei și precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește pentru obținerea punctajelor, informații certificate de producătorul/vânzătorul vehiculului;

 • d) scrisoarea de garanție :n cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține autovehiculele cu care participă la procedura de atribuire.

 • (2) Autorizația taxi atribuită în cadrul procedurii unui transportator autorizat care a participat cu declarație pe propia răspundere privind autovehiculul ce va fi deținut ulterior, va fi retrasă acestuia, supusă unei noi proceduri de atribuire, ocazie cu care transportatorului i se va reține corespunzător garanția depusă, în următoarele cazuri:

 • a) daca în termen de maxiri 6 luni de la data atribuirii, transportatorul autorizat nu a prezent la autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Pitești documentele prin care dovedește că deține autovehiculul pentru care a solicitat atribuirea.

 • b) transportatorul autorizat prezintă alt autovehicul față de cel specificat în declarația pe propia răspundere sau cel puțin una dintre specificațiile pentru care a primit punctaj la atribuire, este diferită.

Art. 34, Autoritatea de autorizare va deține o bază de date privind activitatea profesională, evidența abaterilor de la conduita profesională, a sancțiunilor pentru aceste abateri pentru persoane care au calitatea de persoane desemnate;, reprezentând transportatorii autorizați, taximetriștii și alte persoane care desfășoară activități în executarea serviciilor de transport în regim de taxi, conform prevederilor Ordinului nr. 365/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul III. EFECTUAREA SERVICIULUI DE DISPECERAT TAXI

Art. 35. (1) Activitatea de cispecerat taxi poate fi executată numai pe raza municipiului Pitești de către orice persoană juridică, deținătoare de autorizație de dispecerat taxi valabilă, eliberată de autoritatea de autorizare, în condițiile legii.

 • (2) Autorizația de dispecerat taxi se obține în baza următoarelor documente:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerțului;

 • b) declarație pe propria răspundere a managerului de transport în regim de taxi să administreze, conform căreia dispeceratul deține baza tehnică necesară, stația de emisie-recepție, frecvența radio protejată, personalul autorizat și sprțiile necesare;

  c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaților dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicațiilor;

  d) copie de pe licența de utilizare a frecvențelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu.

  (3) Autorizația de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu condiția vizării acesteia anual, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleași condiții ca la emitere, și este valabilă numai pe raza administrativ-teritorială a autorității de autorizare ;

  (4) Activitatea de dispecerat se desfășoară pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizați care desfășoară servicii de transport în regim de taxi, în municipiul Pitești;


 • (5) Contractele de d specerat taxi încheiate cu transportatorii autorizați trebuie să conțină clauzele prevăzute la art. 37, lit. a), b), c), e), f), g), h) din Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

 • (6) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizând tarife unice sau tarife diferențiate pe crtegorii de autovehicule, astfel cum este prevăzut în contractul de dispecerizare.

 • (7) Dispeceratul poate pune la dispoziția transportatorilor autorizați pe care îi deservește stații radio de emisie-recepție penjru dotarea taxiurilor, pe bază de contract de încțtjrierc, ^hcheiat în condiții nediscriminatorii.

Art. 36. (1) - Autorizația pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasă de către eHrFfertt în următoarele cazuri:


 • a) autorizația a fost eliberată pe baza unor documente false sau neconforme cu r b) nu mai sunt îndeplinite condițiile care mențin valabilitatea acesteia;

 • c) dispeceratul deservește ttaxiuri dotate cu stații radio neînregistrate în registrul de evidență a acestora;

 • d) dispeceratul deservește autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizații taxi sau dețin autorizații taxi atribuite de autorităț le de autorizare ale altor localități;

 • e) dispeceratul deservește aitoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere;

 • f) dispeceratul impune transportatorilor autorizați deserviți practicarea unor tarife destinate controlului pieței și eliminării concurenței;

 • g) la cerere.

 • (2) Operatorul ecohomic căruia i-a fost retrasă autorizația de dispecerat conform art. 36, alin. (1), lit. a), d), e), f) nu va plutea obține altă autorizație de dispecerat, cel puțin 6 luni de la data retragerii.

Art. 37. Retragerea autorizației de dispecerat taxi se face prin dispoziția Primarului municipiului Pitești la propunerea autorității de autorizare și are drept consecință pierderea calității de operator dispecer.

Art. 38. Principalele obligații ale dispeceratelor taxi sunt următoarele:

 • a) dispeceratul trebuie să țină un registru special de evidență a elementelor de identificare a tuturor stațiilor radio de emisie-recepție, aflate în dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numărului și duratei de valabilitate ale autorizației taxi;

 • b) să comunice, la solicitarea autorităților de control abilitate, informațiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat la cererea expresă a acestuia, să îl taxiurile deservite și să respecte pre

  :axi;

  • c) să nu deservească taxiuri dotate cu stații radio de emisie-recepție deținute ilicit sau autovehicule care execută transport în regim de închiriere;

  • d) dispeceratele sunt obligate ca în momentul solicitării serviciului de transport de către un client, informeze în legătură cu tariful sau gama de tarife pe care le practică ferința clientului;

  • e) să controleze respectarea de către transportatorii autorizați a obligațiilor ce derivă din prevederile contractelor de dispecerîzare încheiate cu aceștia;

  • f) să nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizați;

  • g) să nu aplice practici prin care să dețină controlul asupra pieței taximetriei, să provoace distorsiuni ale concurenței sau să el


mine concurența, precum și practici monopoliste;

 • h) să dispecerizeze numai transportatorii autorizați care desfășoară serviciul de transport în regim de taxi din municipiul Pitești.

 • i) să prezinte până la data de 5 ale fiecărei luni, un tabel nominal cu indicativele și numerele de înmatriculare ale autovehiculelor taxi deservite, pentru care se asigură dispecerizarea.

 • j) orice modificare a uneia sau mai multor condiții de autorizare, se comunică pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autorității de autorizare, în maximum 3CJ.-de zile de la data modificărilor respective.                                                         qM A.

 • k) să depună documentele pentru vizarea anuală a autorizației pentru activitatea jdj^eceraț taxi cu 10 zile înaintea termenului de expirare a valabilității acestora.                      /• '$/

I                                                                                               - 1                 ] F

b - ' ■ •’ țs

Capitolul IV. SERVICIUL^ DE TRANSPORT BUNURI / MĂRFURI ÎN

L                                                                                                                    1 ,i t 11

Art. 39. Transportul de mărfuri sau bunuri în regim de taxi se execută cu autovemcyie ou'sâjufară remorcă destinate acestui scop a căror masă maximă autorizată să nu depășească 3,5 tone.

Art. 40. (1) Transportatorul [poate obține autorizații de transport bunuri și mărfuri în regim de taxi, după caz, eliberate de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei pe baza următoarelor documente:

 • a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizației de transport;

 • b) copia de pe certificatul pe înregistrare ca transportator și certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului.

 • c) declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiu de parcare pentru autovehicul/autovehicule cu care execută serviciul, deținute în proprietate sau în contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului;

 • d) copie de pe certificatul de competență profesională a persoanei desemnate pentru transportatorul persoană juridică sau asociație familială;

 • e) certificat fiscal din care să rezulte că nu are debite la bugetul local al municipiului Pitești.

 • (2) Copia conforrrtă a autorizației de transport bunuri/mărfuri în regim taxi se eliberează la cererea transportatorului autorizat la care se anexează următoarele documente:

 • -copia autorizației de transport bunuri/mărfuri în regim taxi;

 • -copia certificatului de înmatriculare a autovehiculului cu I.T.P. valabil;

-cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deținut de către

transportatorul autorizat în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

 • - copia certificatului de agreare a autovehiculului din care să rezulte omologarea acestuia pentru transportul de marfa;

 • - atestatul profesional al conducătorului auto angajat cu contract individual de muncă înregistrat la I.T.M. Argeș;

 • - certificat fiscal din care să iezuite că nu are debite la bugetul local al municipiului Pitești.

Art. 41. (1) Retragerea autorizației de transport bunuri/mărfuri în regim taxi se face în condițiile art. 17. din prezentul regulament.

(2) Suspendarea sau retragerea copiilor conforme ale autorizației de transport


bunuri/mărfuri în regim taxi se face în condițiile art. 19, respectiv art. 22 din prezentul regulament.

Art. 42. (1) Pe portierele cabinei va fi aplicat un ecuson valabil pe întreaga valabilitate a copiei conforme conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentul regulament;

(2) Transportatorului de mărfuri în regim de taxi îi este interzis să execute alte categorii de transporturi publice decât cel pentru care a fost autorizat și nici să folosească stațiile de așteptare călători taxi. Sancțiunea se poate aplica atât transportatorului autorizat cât și conducătorului autovehiculului.;

Art. 43. Pierderea, deteriorarea sau sustragerea autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi, a autorizațiilor de dispecerat taxi, se comunică de către transportatorul autorizat, autorității de autorizare în termen de maxim 15 zile de la data constatării, după publicarea într-un cotidian local, acestea înlocuindu-se cu documente noi, cu plata tarifelor aferente.

Art. 44. (1) Activitatea de transport persoane în regim de taxi și de transport de bunuri/mărfuri în regim de taxi, poate fi întreruptă din motive imputabile transportatorului autorizat pe o perioadă de maxim 6 luni, într-un an calendaristic, de la data înregistrării cererii, cu condiția depunerii la autoritatea de autorizare a autorizațiilor respective, a ecusoanelor aferente și a certificatului fiscal din care să reiasă

că nu are debite la bugetul local;

(2) In cazul în cate viza autorizației expiră în perioada celor șase luni de activitate întreruptă, transportatorul autorizat va solicita înainte de depunerea spre păstrare, vizarea documentului și va plăti taxele aferente.

(3) Restituirea autorizației, se face în baza unei cereri a transportatorului ayRrfî^t, ocazie cu care acesta va suporta pe cheltuială proprie contravaloarea unui nou set de ecusoane.


Capitolul V. TARIFEArt. 45. (1) Pentru eliberarea documentelor solicitate, se percep următoarele tari a) Eliberarea și vizarea autorizație de transport în regim de taxi - 50 lei; b) Eliberare și vizare autorizație de dispecerat - 100 lei;


c) Eliberare autorizație de taxi - 20 lei;

(2) In cazul pierderi sau furtului documentelor, la solicitarea de eliberare a unui nou formular, se anexează dovada declarării nule a acestora, într-un cotidian local, precum și se achită tarifele prevăzute la alin. (1).

(3) încasările realizate din aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al Primăriei municipiului Pitești și nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoare adăugată.

Capitolul VI. SANCȚIUNI $1 CONTRAVENȚII

Art. 46. Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să nu fie considerate infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

 • a) cu amendă de la 100 ia 500 lei

-pentru nerespectarea prevederilor art. 6, alin. (6) și (7); art. 26, alin. (2), lit. n), alin. (3), lit. a), c), e), f), j), k), m), o), u), x), y), z) și aa), alin. (4), lit. b) și d);

 • b) cu amendă de la 500 la 1000 lei

 • -pentru nerespectarea prevederilor art. 7, lit. b), c), d), e) și f); art. 9; art. 17, art. 26, alin. (2), lit. b), c), d), e), j), k) și 1), alin. (3), lit. p), s) și ab); art. 27; art. 38, lit. i) și k);

 • c) cu amendă de la 1000 la 5000 lei

 • -pentru nerespectarea prevederilor art. 7, lit. g); art. 8, alin. (1); art. 12, alin (1); art. 26, alin. (2), lit. m), alin. (3) lit. b), g), r) și v), alin. (4), lit. a) și e); art. 38, lit b), d), e) și j;

 • d) cu amendă de la 1500 lai 2500 lei

 • -pentru nerespectarea prevederilor art. 4, alin. (2); art. 42, alin. (2);

 • e) cu amendă de la 5000 la 25000 lei

 • -pentru nerespectarea prevederilor art. 7, lit. a); art. 38, lit. a), c), f), g) și h);

 • f) cu amendă de la 25000 la 50000 lei

 • - pentru nerespectarea prevederilor art. 4, alin. (1); art. 10; art. 35, alin (1);

Art. 47. Contravențiilor prevăzute la art. 46 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 48. Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în prezentul Regulament se face de către Primarul municipiului Pitești și împutemiciții acestuia, agenții Poliției Locale a Municipiului Pitești și lucrătorii Poliției Municipiului Pitești - Biroul Rutier.

Anexa nr. 2

la H.C.L. nrZ4i/fe.0.£.2O2O

CONTRACT-CADRU de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi

 • I. PĂRȚI CONTRACTANTE

Municipiul Pitești, reprezentat de............................

- Primarul municipiului Pitești, cu

............................., deschis la


sediul în str. Victoriei, nr. 24, având cont de decontare nr. Tezoreria Pitești, cod fiscal 431796(7,

TRANSPORTATORUL AUTORIZAT..........................l.................................................cu atorizația de transport nr.

................eliberată la ...............,    cu sediul/domiciliul în municipiul Pitești, str..............................., nr........., bl.........., sc......., ap........., înregistrat la Oficiul Registrului

Comerțului sub nr......................,    cod fiscal....................., având cont curent

nr...........................,     deschjis la ...................................., reprezentată prin

.........................................................,              cu              domiciliul              în ........................................................................., în calitate de PRESTATOR, s-a încheiat prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. SCOPUL SI OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului constă în atribuirea gestiunii delegate a serviciului de transport persoane în regim de taxi sau regim de închiriere de către Primăria Municipiului Pitești.

Art. 2. Contractul se încheie în baza prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare.


 • III. DURATA CONTRACTULUI

  de


Art. 3. Prezentul contract se încheie pe o perioadă ......., până la data de......................

de


 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Obligațiile Primăriei]Municipiului Pitești:

 • a) să asigure un tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți transportatorii autorizați;

 • b) să asigure accesul transportatorului autorizat la realizarea serviciului de transport public local într-un mediu concurențial și transparent;

 • c) să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice cu privire la activitatea transportatorului autorizat;

 • d) să respecte obligațiile pe care și le-a asumat prin contractul de atribuire a gestiunii;

Art. 5. Obligațiile transportatorului autorizat:

 • a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiții de legalitate, siguranță și calitate;

 • b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât cele pentru care a fost autorizat;

 • c) să nu utilizeze conducători auto care nu dețin certificate de atestare a pregătirii profesionale sau fără a fi angajat ca taximetrist cu contract individual de muncă;

 • d) să nu încredințeze, sub nicio foțmă, conducerea autovehiculului, pentru a realiza serviciului de taxi, altei persoane, în cazul transportatomlui autorizat care este persoană fizică sau asociație familială;

 • e) să asigure dispecerizarea activității;

 • f) să asigure clientului și celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului;

 • g) să furnizeze, la solicitarea autorității de autorizare, informațiile privind activitatea de transport desfășurată;

 • h) să anunțe în termen de 30 de zile autoritatea de autorizare de orice modificare realizată asupra datelor autorizației de transport privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului transportatorului autorizat sau persoanei desemnate;

 • i) să respecte prevederile Regulametului privind privind activitățile de transport persoane în regim de taxi, de transport bunuri/mărfuri în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Contractul de atribuite în gestiune încetează în următoarele situații: a) a fost retrasă autorizația de transport transportatorului autorizat;

 • b) au fost retrase toate autorizațiile de taxi care au făcut obiectul contractului;

 • c) nerespectarea repetată a obligațiilor contractuale;

 • d) la expirarea termenului contractului;

  PRIMAR


PRESTATOR,

ANEXĂ la contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi

Transportator autorizat: Sediul:

Nr. autorizație taxi


Valabilitate


Transportator autorizat


Nr. înmatriculare vehiculAnexa nr. 3

CAIET DE SARCINI privind efectuarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Pitești

 • I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiul Pitești.

Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat în concordanță cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, în regim de închiriere și de dispecerat taxi în minicipiul Pitești.

Art. 3. Transportul în regim de taxi se realizează numai de transportatori autorizați, cu autovehicule deținute cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

Art. 4. (1) Transportator autorizat - persoană fizică, asociație familială sau persoană juridică, cu domiciliul, respectiv sediul în municipiul Pitești, înregistrate la Oficiul registrului comerțului care deține autorizație de transport privind transportul în regim de taxi, eliberată de autoritatea de autorizare, în condițiile legii.

 • (2) Transportatorul autorizat, persoană fizică, poate executa transport în regim de taxi cu un singur autovehicul deținut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, de către acesta sau de către soțul/soția acesuia, după caz ;

 • (3) Odată cu eliberarea autorizațiilor de transport în regim de taxi și a autorizațiilor taxi, autoritatea de autorizare va elibera și contractele de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi ce se încheie pentru o perioadă egală cu durata maximă a valabilității autorizațiilor taxi , dar nu mai mult de 5 ani.

 • II. AUTOVEHICULUL TAXI

Art. 5. Autovehiculele autorizate să execute activitatea de taximetrie vor avea următoarele dotări, marcaje sau înscrisuri:

 • a) Linia mediană orizontala a caroseriei, imediat sub nivelul geamului, va fi marcată pe părțile laterale de o bandă dublă de carouri tip șah, de culori alternative alb și negru, de dimensiuni 3 x 3 cm conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la Regulamentul privind activitățile de transport persoane în regim de taxii, de transport bunuri/mărfuri în regim de taxi, de transport în regim de închiriere și de dispecerat taxi în municipiul Pitești;

 • b) Pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic, caroseria acestuia, va avea culoarea alba pe întreaga suprafață. Fac excepție autovehiculele pentru care s-a eliberat deja autorizație taxi precum și cele pentru care se face dovada că au fost comandate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, care începând cu partea de deasupra benzii duble tip șah, au culoarea galbenă:

 • c) Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul TAXI pe față și spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru și care conține două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificație, văzute din față, este următoarea:

  • - în stânga, o lamaă de culoare roșie care, atunci când este aprinsă, indică poziția «Ocupat» a taxiu ui, respectiv există comandă client și prestația se tarifează;

  • - în dreapta, o larrpă de culoare verde care, atunci când este aprinsă, indică poziția


«Liber» a taxiului, respectiv nu există comandă client;

 • d) lampa taxi va fi montată pe un suport metalic perpendicular pe cupola taxiului.

 • e) In cazul taxiurilor aparținând transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi astfel dimensionată încât pe părțile laterale, opțional, să se poată înscrie vizibil datele de identificare ncestuia sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt înregistrate la registrul comerțului, și num dispeceratului taxi care îl deservește.


  apel telefonic al


 • f) Modelul lămpii taxi va fi omologat de R.A.R.

 • g) Pe portierele din față ale (taxiului imediat sub banda tip șah, se aplică înscrisuri privind valorile tarifelor de distanță (lei/km), pracricate pe timp de zi și pe timp de noapte, astfel încât acestea să fie vizibile de la minimum 5 metri, corform modelului prezentat în anexa nr. 2 la regulament;

 • h) Ecusoanele aplicate pe portierele din spate ale autovehiculului vor conține în mod obligatoriu înscrisurile prevăzute la art. 11, alin. (7) din Legea nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la regulament, stabilit ca modei unic la nivelul muncipiului Pitești;

 • i) Stație emisie-recepție;

 • j) Aparat de taxat fiscalizat.

Art. 6. Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului sau pe caseta taxi care reprezintă publicitate pentru terți nu pot fi realizate și menținute fără avizul administrației publice locale și nu vor putea fi admise dacă afectează înscrisurile și însemnele de pe taxi prevăzute de prezentul regulament.

Art. 7. In cazul în care taxiul! este folosit în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, lampa taxi va fi scoasă de pe cupola autovehiculului.

 • 111. AUTORIZAȚIA TAXI

Art. 8. Autorizația taxi sau price copie conformă a autorizației de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare în condițiilp legii și este actul care dă dreptul transportatorului autorizat să utilizeze un autovehicul deținut cu titlul de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pentru efectuarea serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, după caz.

Art. 9. Autorizația taxi și orice altă copie conformă se eliberează odată cu două ecusoane care au același termen de valabilitate cu aceasta. Montarea și demontarea ecusoanelor pe și de pe autovehiculele taxi se va face doar de către reprezentanții autorității de autorizare;

Art. 10. Autorizația taxi este: unică și netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociație familială, precum și de la un autovehicul la altul. Se interzice transportatorului autorizat să transmită autorizațiile taxi, sub orice formă, altui transportator autorizat sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv ;

Art. 11. Odată cu eliberarea autorizațiilor de transport taxi și a autorizațiilor taxi, autoritatea de autorizare va elibera și contractele de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi ce se încheie pentru o perioadă egală cu durata maximă a valabilității autorizațiilor taxi, dar nu mai mult de 5 ani.

Art. 12. Principalele obligatii ale transportatorilor autorizați taxi sunt următoarele:

 • a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiții de legalitate, siguranță și calitate;

 • b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate și având însemnele de personalizare și identificare proprii, stabilite de prezentul regulament;

 • c) să nu utilizeze ca taximetriști conducători auto care nu dețin certificate de atestare a pregătirii profesionale și care nu corespund ^revederilor Standardului ocupațional al taximetristului, înregistrând abateri grave în cazierul de conduite profesională;

 • d) să nu încredințeze, sub nicio formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociație familială;

 • e) să asigure dispecerizarea activității;

 • f) să asigure clientului și celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului;

 • g) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informație referitoare la întreruperea efectuării]unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranța transportului ori a sa personală;                                                                                   -

 • h) să anunțe autoritatea de boliție, autoritatea fiscală, autoritatea de metrojțpmetși'ăgeqțja. service de care depind, în caz de furt sau dispariție, în orice mod, a aparatului de taxat Șau a stației'radio de emisie-recepție de pe taxi;                                                          ; zi 1\

 • i) să înștiințeze în scris asociația din care face parte taximetristul înOlegitut^ cu, întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancțiunile aplicate acestuia pentru abatĂkP.dițsbîplinat^; ^ 7

 • j) să furnizeze, la solicitarea autorităților cu atribuții de control, informațiile privind activitatea de transport desfășurată ;

 • k) să nu angajeze taximetrișli care nu au fost incluși în baza de date a autorității de autorizare.

Art. 13. Principalele obligații ale taximetriștilor sunt următoarele:

a) să aibă ținută corespunzătoare, un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor Standardului ocupațional al taximetristului;


 • b) să dețină atestatul pregătirii profesionale valabil și să îl prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de lege;

 • c) să nu refuze clientul în Efectuarea unei curse în interiorul localității și să respecte solicitările legale ale acestuia;

 • d) să oprească pe traseu la semnul clientului, când se află în poziția de operare «Liber», cu excepția cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau când condițiile de trafic nu permit această manevră;

 • e) să elibereze bonul client1 la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestației efectuate;

 • f) să nu pretindă ca plată peritru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;

 • g) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional ori în alte acte antisociale;

 • h) să anunțe organele de polliție, în cel mai scurt timp și cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

 • i) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau care generează conflicte;

 • j) să transporte clientul la destinație pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;

 • k) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

 • 1) să asigure integritatea calitativă și cantitativă a mărfurilor sau bunurilor transportate, în cazul în care clientul nu le însoțește pe durata transportului;

 • m) să transporte bagajele clienților, în cazul transportului de persoane, în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

 • n) să prezinte informațiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

 • o) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor și a geamurilor;

 • p) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi cu aparat de taxat defect sau fără a avea sigiliile corespunzătoare;

 • q) să nu transporte dienți pd bancheta din față decât în cazul în care îi atenționează în prealabil că au obligația să poarte centura de sigaranță;

 • r) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectivă;

 • s) să se supună controlului autorităților abilitate și să prezinte la control, în timpul activității, documentele prevăzute de prezentul regulament și de legislația în vigoare;

 • t) să poarte obligatoriu centura de siguranță când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind opțional;

 • u) să nu utilizeze stația radib din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificată, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;

 • v) să nu execute curse în afara localității de autorizare decât în condițiile prevăzute la art. 5;

 • x) să nu fumeze și să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.

 • y) să mențină liniște, ordinea și curățenia în stațiile aprobate, iar în perioada de iarnă să elibereze stația în vederea intervenției utilajelor de deszăpezire.                              M A

z) accesul în stațiile de așteptare călători se va face numai în limita lo/Ciu^tpf-aprobat'e?,

Model de bandă dublă tip șah <He culori alternative alb și negru, de dimensiune 3x3 cm.
înscrisuri privind valorile tarifelor de distanță (lei/km), practicate pe timp de zi și pe timp de noapte.

Modelul înscrisurilor cate vor fi aplicate pe portiere, vor avea dimensiunea de 20x4 cm având fonturile de dimensiune 36, de culoare neagră pe fond alb.

TARIF DE ZI .... I.ei/Km

TARIF DE NOAPTE-. Lei/Km

Anexa nr. 3

la Regulamentul privind activitățile de transport persoane în regim de taxi, de transport bunuri/mărfuri în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești

Model ecusoan taxi

285 mm

Model ecuson pentru serviciul de transport bunuri/mărfuri în regim taxi


PITEȘTI

TAXI MARFA

123


Zonele în care așteptarea clienților de către taximetriști este interzisă

Nr.

Crt

ZONA                                 |

1.

Parcarea aferentă Cercii

lui Militar - Hotel Muntenia

2.

Parcarea aferentă Direci

iei Generale a Finanțelor Publice Argeș

3.

Str. Justiției și parcarea

Primăriei Municipiului Pitești

4.

Calea București pe trons

onul dintre străzile Victoriei și I.C. Brătianu

5.

Parcarea din curtea inte

rioară a Complexului comercial Fortuna.