Hotărârea nr. 248/2020

HCL aprobare situatii financiare la 31.12.2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare pentru municipiul Pitești Ia data de 31.12.2019

Consiliul Local al nțunicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • -Raportul nr. 38150/2020 al Direcției Economice;

 • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu e ulterioare, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul

modificările și completării

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul dispoziț

modificările și completării


iilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu e ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă situațiile financiare pentru municipiul Pitești la data de 31.12.2019, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Situațiile financiare prevăzute la alin. (1) includ și contul de execuție a bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.

Art.2. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre

Direcției Economice.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătaKn Călugăru

Pitești, Nr. 248 din 27.08.2020

1 MUNICIPIUL PITEȘTI


A          o^.M'

BILANȚ

încheiat la 31.12.2019

- lei -

Nr. rand

Denumin

:a indicatorilor

Cod

Sold la:

inceputul anului

sfârșitul perioadei

A

B

C

1

2

ACTIVE

t

01

ACTIVE NECURENTE

02

Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+206000 -2800300-2800500-2800800-2'

6+2080100+2080200+ 2330000

300400-29 0 0 500-29 008 00-29 301 00')

03

1883248

2160952

Instalații tehnice, mijloace de tr aparatura birotica si alte active (ct.2130100+2130200+213030 -2810300-2810400-2910300-2'

insport, animale, plantatii, mobilier, corporale

1+2130400+2140000+2310000

^10400-2930200’)

04

155883678

154931373

Terenuri si clădiri

(ct.2110100+2110200+212000

-2910100-2910200-2930200)

1+2310000-2810100-2810200

05

3790814223

6336474494

Alte active nefinanciare (ct.215

3000)

06

Active financiare necurente (im (ct.2600100+2800200+260030 2670203+2670204+2670205+; -2960103-2960200), din care 2678+2679- 296) din care:

estilii pe termen lung) peste un an 3+2650000+ 2670201+ 2670202+ 670208 -2960101-2960102

07

33461607

33444296

Titluri de participare

(ct.2600100+2600200+260030

3-2960101 -2960102-2960103)

08

32907150

32910150

Creanțe necurenle - sume ce perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+413020 4910200-4960200), din care

rrmeaza a fi încasate după o

0+4280202+4610201+4610209 -

09

32459

10290

Creanțe comerciale necurenle după o perioada mai mare de t 4110201+4110208+4610201 +‘

- sume ce urmează a fi încasate jn an (ct

1610209 - 4910200 -4960200)

10

31601

8386

TOTAL ACTIVE NECURENTE

(rd.03+04+05+06+07+09)

15

3982075215

6527021405

ACTIVE CURENTE

18

Stocuri (ct.3010000+30201001 3020500+ 3020600+ 3020700 3030100+3030200+ 3040100+ 3050200+3070000+3090000+ 3410000+3450000+3460000+1 3510200+3540100+ 3540500b 3580000+ 3590000+3610000 + 3810000+/-3480000+/-378000) -3930000-3940100-3940500-3 3950400-3950600-3950700-3Ș

3020200+3020300+3020400+

h3020800+3020900+

3040200+3050100+

3310000+ 3320000+

Î470000+ 3490000+ 3510100+

3540600+ 3560000+ 3570000+

3710000+

3-3910000 -3920100-3920200 940600-3950100-3950200-3950300-

50800-3960000-3970000-3980000)

19

41901700

38205197

Creanțe curente - sume ce ur mai mica de un an-

neaza a li încasate înlr-o perioada

20

Creanțe din operațiuni cernere (ct.2320000+2340000+409010 4130100+ 4180000+4250000 +4730109"+4810101 + 481011 4810300+4810900+ 4820000+ 4960100+5120800), din care:

ale, avansuri si alte decontări 1+4090102+4110101+4110108+ 4280102+ 4610101+ 4610109

)2+ 4810103+4810200+

4830000 + 4890000 - 4910100-

21

129682538

/o' Ir I

152010918

''■'■'XX

Decontări privind încheierea e> curent (ct. 4890101 +4890301)

eculiei bugetului de stal din anul

21.1

li

Creanțe comerciale si avansur (ci.2320000+2340000+40901 p

1+4090102+ 4110101 + 4110108+

22

23^798(

* 41,,    । ■. " , 2’6'^ 50

A

B

c

1

2

4^30100 +4180000+4610101 + care ;

4610109 -4910100 - 4960100), din

Avansuri acordate (ci.2320000

1^340000+4090101 +4090102)

22.1

Creanțe bugetare (ct.

4310100"+4310200"+431030 4310700”+4370100"+437020

4420800”+ 4440000"+ 44600 4640000 + 4650100+4650200+ 4660900+ 4810101 ”+ 4810101 4820000” - 4970000), din care

f

d”+4310400”+ 4310500”+

0”+ 4370300”+ 4420400+

00" 4480200+ 4610102+ 4630000+

4660401+ 4660402+ 4660500+

’”+ 4810103"+ 4810900”+

23

69177007

68047293

Creanțele bugetului general co (ct.4630000+4640000+465010 4660500+ 46S0900 - 4970000)

nsolidat

1+4650200+4660401+4660402+

24

68868306

67872132

Creanțe din operațiuni cu fond de la buget (ct.4500100+45003 4500504+ 4500505+4500700+ +4530100+ 4540100+4540301 4540502+4540503+ 4540504+ 4550303+ 4560100+ 4560303-1 4570100+4570201+4570202+4 4570205+4570206+4570209+4 4580100+ 4580301 +4580302+ 4760000), din care:

ri exlerne nerambursabile si fonduri 10+4500501+4500502+4500503+ 4510100+4510300 + 4510500 4540302 + 454 0501 +

1550100+ 4550301+4550302+

4560309+

570203+

570301+4570302+ 4570309+ 4610103+ 4730103" +4740000+

25

359708

1788529

Sume de primit de la Comisia Europeana

(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)

26

206319

748624

împrumuturi pe termen scurt ac (Ct. 2670101 +2670102+267010 2670601 +2670602+ 2670603+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680107+ 4680108+ 4680109 4690108+ 4690109)

ordate

1+2670104+2670105+ 2670108+

2670604+ 2670605+ 2670609+

4680104 +4680105+4680106+ h 4690103+4690105+ 4690106+

27

8137

8137

Total creanțe curenle (rd. 21+2

3+25+27)

30

199227390

221854877

Investiții pe termen scurt (ct.50^0000-5950000)

31

Conturi la trezorerii si inslitutii t

e credit :

32

Conturi la trezorerie, casa în le 5100000+5120101+5120501+‘ 1+5140301+5140302+515010' 600+5160101 +5160301+51601 00100+5210100+5210300+521 5250302+5250400+5260000+1 1+5290301+5290400+529090' 000+5550101+5550400+5570' 00101+5600300+5600401 +56 5620401+5710100+5710300+1 1+5740302+5740400+575010

(ct.

130101+5130301+5130302+514010 +5150103+5150301 +5150500+5150 02+5170101+5170301+5170302+52 0000+5250101+5250102+5250301+ 270000+5280000+5290101+529020 +5310101+5500101+5510000+5520 01+5580101+5580201+5590101+56 0100+5610300+5620101+5620300+ 710400+5740101+5740102+574030 +5750300+5750400-7700000)

33

145845595

95131068

Dobânda de încasat, alte valoi (Ct.5180701+5320100+53202C 5320600+ 5320800+5420100)

, avansuri de trezorerie

0+5320300+5320400+ 5320500+

33.1

474069

479631

depozite

34

Conturi la instituții de credit, BÎ-5110101+5110102+5120102+E 5130202+5140102+5140202+t 5160102+5160202+5170102+E 5290302+5290902+5310402+E 5550102+5550202+5570202+t 3+5590102+5590202+560010z 103+5620402)

JFt, casa în valuta (ct.

>120402+5120502+5130102+

150102+5150202+5150302+

170202+5290102+5290202+

410102+5410202+5500102+

580102+5580202+5580302+558030

+5600103+5600402+5620102+5620

35

1263991

A/?

* \

1108956

\ X sa l'f I

Dobânda de încasat, avansuri

de trezorerie (ct.5180702+5420200)

35.1

'A \

AâW/

depozite

36

/< > 1       a ^//

Total disponibilități si alte valo'

(rd.33+33.1+35+35.1)

40

1475^^5

'/.z46719655

Conturi de disponibilități ale T teritoriale (ct.

5120600+5120700+5120901

îzoreriei Centrate si ale trezoreriilor

>120902+5121000+5240100+524020

41

A

B

C

1

2

0+5240300+5550101+5550102

-5550103 -7700000)

Dobânda de încasat, alte valori 5320400+5180701+5180702)

avansuri de trezorerie (ct.

41.1

Cheltuieli in avans (ct. 4710000

)

42

30145

38278

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd

19+30+31 +40+41 +41.1 +42)

45

388742890

356818007

TOTAL ACTIVE (rd.15+45)

46

4370818105

6883839412

DATORII

50

DATORti NECURENTE- sume perioada mai mare de un an

;e urmeaza a fi plătite după o

51

Sume necurente- sume ce urm mare de un an

(ct.2690200+4010200+4030201

4620201 + 4620209 + 5090000)

eaza a fi plătite după o perioada mai

+4040200+4050200+4280201+

din care:

52

88814

81755

Datorii comerciale (ct.4010200 4620201+4620209)

■4030200+ 4040200+4050200+

53

24775

23735

împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630201 1660202+1660203+ 1660204+ +1670208 +1670209-1690200)

+ 1640200+1650200 +1660201 + 670201+ 1670202+1670203

54

267

Provizioane (ct. 1510201+1510

202+1510203+1510204+1510208)

55

30204791

1462858

TOTAL DATORII NECURENTE

(rd.52+54+55)

58

30293872

1544613

DATORII CURENTE - sume ce de pana la un an

urmeaza a fi plătite intr-o perioada

59

Datorii comerciale, avansuri si [alte decontări

(cî .2690100+4010100+403010(p +4040100+4050100+ 4080000+

4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+

4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+

4830000+4890000+ 5090000+15120800), din care:

60

296921181

157167185

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)            |'

60.1

161395879

Datorii comerciale si avansuri ( 4010100+4030100+4040100+r 4620101 + 4620109), din care:

;t.

050100+ 4080000+ 4190000+

61

4832742

4554720

Avansuri primite

61.1

9158

11262

Datorii către bugete (ct. 43101 ( 4310500+ 4310700+ 4370100 4400000+4410000+ 4420300 + 4480100+4550501 +4550502 4670200 + 4670300 + 4670401 4730109+4810900+ 4820000),

0+4310200 + 4310300 + 4310400 +

+ 4370200 + 4370300 +

4420800 + 4440000 + 4460000

+ 4550503+ 4620109+ 4670100+

+ 4670500+ 4670900+

din care:

62

10641002

4553427

Datoriile instituțiilor publice ca1

re bugete

63

Contribuții sociale

(ci.4310100+4310200+431030

0100+4370200+4370300)

3+4310400+4310500+4310700+437

63.1

7242371

2610448

Sume datorate bugetului din Fi (ct.4550501 +4550502+455050

înduri externe nerambursabile

3)

64

Datorii din operațiuni cu Fondu de la buget, alte datorii către a, 4500200+4500400+4500600+4 9+4510601+4510602+

4510603+4510605+4510606+^ 4530200+4540200+4540401+•

4540603+4550200+4550401+ 4550409+4560400+4580401+ 4590000+4620103+ 4730103+

I externe nerambursabile si fonduri te organisme internaționale (ct.

510200+4510401+4510402+451040

510609+4520100+4520200+

540402+4540601+4540602+

550402+4550403+4550404+

580402+4580501+4580502+

4760000)

65

783695

871237

din care: sume datorate Comis (ct.4500200+4500400+450061

ei Europene

0+4590000+4620103)

66

JT3 /

* । '

împrumuturi pe termen scurt -perioada de până la un an (ct.5180601 +5180603+5180sd 5180609+5180800+5190101+E 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190180+ 5190190 )

sume ce urmeaza a fi plătite într-o

4+5180605+5180606 + 5180608+

>190102 + 5190103+ 5190104+

5190108+5190109+5190110+

70

-

1      \

\ ■ ■ ' ■ ■ r

A

B

C

1

2

împrumuturi pe termen lung - s cursul exercițiului curent

(ct. 1610100+1620100+1630100 1660102 +1660103+1660104+1 1670108+1670109+ 1680100 + 1680500+1680701+ 1680702+ -1690100)

ime ce urmeaza a fi plătite în

+1640100+1650100+ 1660101+ 670101+ 1670102+1670103+ 1680200+1680300 +1680400+ 680703+1680708+1680709

71

Salariile angajatilor

(ct.4210000+4230000+4260000

+4270100+4270300+4280101)

72

12041488

4532560

Alte drepturi cuvenite altor catec indemnizații de șomaj, burse) (Ci .4220100+4220200+4240001 0000+4380000), din care:

lorii de persoane (pensii,

+4260000+4270200+4270300+429

73

32864

43255

Pensii, indemnizații de șomaj, bprse

73.1

Venituri in avans (ct.4720000)

74

271103

814959

Provizioane (ct. 1510101+1510

02+1510103+1510104+1510108)

75

33024103

632884

TOTAL DATORII CURENTE (re

.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

78

353715436

168615507

TOTAL DATORII (rd.58+78)

79

384009308

170160120

ACTIVE NETE = TOTAL ACTI\ CAPITALURI PROPRII (rd.80=

E -TOTAL DATORII = rd.46-79 = rd,90)

80

3986808797

6713679292

CAPITALURI PROPRII

83

Rezerve, fonduri

(ct.1000000+1010000+102010 0102+1050100+1050200+1050 1320000+ 1330000+1390100)

+1020102+1030000+1040101+104

300+1050400+1050500+ 1060000+

84

3869017587

6414016784

Rezultatul reportat (ci. 1170000-

sold creditor)

85

314018279

336270220

Rezultatul reportat (ct. 1170000-

sold debitor)

86

Rezultatul patrimonial al exercit

ului (ct.1210000- sold creditor)

87

Rezultatul patrimonial al exercit

ului (ct.1210000- sold debilor)

88

196227069

36607712

TOTAL CAPITALURI PROPRII

(rd.84+85-86+87-88)

90

3986808797

6713679292

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

31.12.2019

Cod 02

-lei-

Nr. crt

I

Denumirea indicatorilor

Cod rând

An precedent

An curent

A

B

C

1

2

l

VENITURI OPERATIONA

Le

01

1.

Venituri din impozite, taxe, asigurări si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+731 20100+ 7330000+ 734000 7350100+7350200+73503 7350500+

7350600+7360100+73900 00+ 7450300+ 7450400+ 7460100+ 7460200+ 7460

contribuții de bugetelor 0100+7310200+73 1+

30+7350400+

30+7450100+74502 '450500+7450900+ 300+ 7460900)

02

239,072,592

274,076,590

2.

Venituri din activitati econc (ct.7210000+7220000+75' 7510200+/-7090000)

mice

0100+

03

6,399,074

6,814,714

3.

Finanțări, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinație speciala (ct.

7510500+7710000+7720100+7720200+77300 00+7740100+7740200+77150000+7760000+77 80000+7790101+790109)

04

31,177,641

31,762,470

4.

Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+75( 10400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770

10000+7510300+75

000)

05

42,508,524

35,568,484

TOTAL VENITURI OPER/ (rd.02+03+04+05)

tTIONALE

06

319,157,831

348,222,258

II.

CHELTUIELI OPERATIO1

IALE

07

1.

Salariile si contribuțiile soc angajatilor

(ct.6410000+6420000+64! 50300+ 6450400+ 64505C 6450800+6460000+6470C

iale aferente

50100+6450200+64

0+6450600+

00)

08

73,693,512

88,041,541

2.

Subvenții si transferuri (ct.6700000+6710000+67 40000+ 6750000+ 67600C 6780000+6790000)

30000+6730000+67

0+ 6770000+

09

106,313,991

131,452,718

3.

Stocuri, consumabile, lucr executate de terti

(ct.6010000+6020100+60 20400+ 6020500+ 60206C 6020700+6020800+6020?

6060000+

6070000+6080000+60901 6110000+ 6120000+

6130000+6140000+62201 00+ 6240200+

6260000+6270000+6280C

ari si servicii

70200+6020300+60

0+

00+6030000+

00+6100000+

00+6230000+62401

00+6290100)

10

90,650,388

100,231,032

4.

Cheltuieli de capital, amor (ct.6290200+6810100+68 10401 +6810402+682010’ 6820109+6820200+ 6890

tizari si provizioane

10200+6810300+68

+

100+ 6890200)

11

21,669,112

U\w

5

Alte cheltuieli operaționali (ct.6350000+6540000+6S 80109)

UOOOO+6580101+65

12

5,849,032

A

B

C

1

2

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)

13

298,176,035

385,052,669

III.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

14

-EXCEDENT (rd.06- rd. 13

15

20,981,796

- DEFICIT (rd.13- rd.06)

1

1

16

36,830,411

IV.

VENITURI FINANCIARE (< 7630000+7640000+76501 00+7670000+7680000+76 60400)

:t.

10+7650200+76600

10000+7860300+78

17

7,249

44,834

V.

CHELTUIELI FINANCIARE 6630000+6640000+66501 00+6670000+ 6680000+6690000+68603 00)

(C1.

10+6650200+66600

10+6860400+68608

18

3,210

11,583

VI.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA

FINANCIARA

19

-EXCEDENT (rd.17-rd.18

20

4,039

33,251

- DEFICIT (rd.18- rd.17)

21

VII.

REZULTATUL DIN ACTIV

TATEA CURENTA

22

- EXCEDENT (rd.15+20-11

>-21)

23

20,985,835

- DEFICIT (fd.16+21 -15-2C

)

24

36,797,160

VIII.

VENITURI EXTRAORDIN;

\RE (ct.7910000)

25

1,237,770

207,352

IX.

CHELTUIELI EXTRAORC (ct.6900000+6910000)

INARE

26

110,322

17,904

X.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

27

- EXCEDENT (rd.25-rd.26

28

1,127,448

189,448

- DEFICIT (rd.26-rd.25)

29

XI.

REZULTATUL PATRIMOr

EXERCIȚIULUI (BRUT)

HALAL

29.1

- EXCEDENT (rd. 23+28-î

4-29)

29.2

22,113,283

- DEFICIT (rd. 24+29-23-2

8)

29.3

36,607,712

Cheltuieli cu impozitul pe | 6350000”,6350200)

>rofit (din ct.

29.4

XII.

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)

30

- EXCEDENT (rd. 29.2 - rr

.29.4)

31

22,113,283

- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.2!

1.4)

32

36,607,712


*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportările trim.II si III cu sumei? determinate potrivit prevederilor art.13 al in.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03                                                        la data de 31.12.2019

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând

TOTAL

CASA cl. 5310101

Buget de stat ') ct. 5200100/ 7700000

Buget tocai CL 5210100/ 7700000

Buget asigurările sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000

Buget asigurările pentru șomaj cl 5740101+ 5740102/ 7700000

Buget Font național de asigurări sociale de sanatate ct 5710100/ 7700000

Buget Fond pentru mediu 5750W0 770000C

Buget trezorerie statului ct 5240100/ ■ 7700000

Buget instituții publice finanțate integral din venituri r proprii 5600101/ 7700000

Bugei institut! publ ice finanțate din veniturii proprii si suventii

5610101/ 7700000

Buget aclivitati finanțate din

veniturii proprii si

buget activitati de privalizatre

5620101/ 7700000___

Buget împrumuturi interne Si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000

Buget fonduri externe neramb (sursaO) 5150103/ 7700000

Alte

dîsponibilitat (ct.5xx)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

1. Incasari

02

397281041

50090589

304097590

20191013

5990383

16911466

2. Plati

03

386999933

50090589

294282814

20013120

5600621

17012789

3. Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-03)

04

10281108

9814776

177893

389762

-101323

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

05

1. Incasari

06

207714

207714

2. Plali

07

61203349

60949143

177893

76313

3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)

08

-60995635

-60741429

-177893

-76313

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

09

1. Incasari

10

2. Plati

11

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)

12

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT

DE NUMERAR (rd ,04+rd. 08+rd. 12)

13

-50714527

-50926653

313449

-101323

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

145845595

143360313

3053

1002520

1479709

- Sume recuperate din excedentul anului precedent ")

14.1

61185436

61000000

=— —

185436

- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie'’")

14.2

61185436

61000000

J

’i ■ ’ I

s

12?'*

* Vk

A

Ifl

185436

Sume transferate din disponibilul neutilizat la finefe anului precedent*"*)

14.3

■■

1 _jj

l\'

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI

15

95131068

92433660

.—

3053

1315969

1378386

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând

TOTAL

CASA ci.

5310101

Buget de stat') ci. 5200100/ 7700000

Buget local ct.

5210100/ 7700000

Buget asigurariloi sociale de stai ct. 5250101+ 5250102/ 7700000

Buget as’gurariloi pentru șomaj ct.

5740101 + 5740102/ 7700000

Buget Font național de asigurări sociale de sanatate ct 5710100/ 7700000

Buget Fond pentru mediu

5750100 7700001

Bugeî trezorerie statului ct 5240100/ ■ 7700000

Buget Insti iutii publice finanțate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000

Buget instituții publice finanțate din venlturll proprii si suventii

5610101/ 7700000

Buget activitati finanțate din veni tuni proprii si buget activitati de privatizatre 5620101/ __7700000__

Buget impru muluri interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000

Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000

Alte dispcnibilltat (ct.5xx)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(rd.13+riJ.14+14.1-14.2-14.3)

’) La unitățile admîni v-ter itoria ie- si la unitățile de invat^maftt preunLvarii tar coloana 3 nu se aduna in colcafta 1 -Total

**] Rândurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedentnse ccopleteaza pentru bugetele:locale, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțați integral din venituri proprii, fonduri ’ cr extGBffwnburgabiie (sursaO6/Di in situația existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ, dc privatizare, “endu.'.;; de mediu astfel:

 • - eu ame recuperata din excedental anilor precedent 1;

 • - cu sv-s vidate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unâtatâi sanitare publice

•*) Rândurile 14.2"Snme utilizate din excedentul anului precedent/sufne transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din exceder.t pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completează astfel:P®n»ru bugetele:locale,institutiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate .ntegral din venituri proprii fondurilor externe nsraburzabije(suraaOâ/DJIfi situația existentei uiiul buget de vo..i , etici t u L&H, activi t di 1 de privatizare, Fondului de medlu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea <if> choltuio’. i, acoperirea golurilor temporare de casa;

 • - pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transfer: a-o din

______________excedent la bugetul local__

 • - pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de soma], bugetul Fondului național unic dc asigurări apela 1 e ae sâhât     b iige t ’J 1 Fond Jiul de ■leiJ^u, bage toi—

Instituțiilor publice finanțata integral din venituri proprii, bu^tetMiIltaL ilor finanțate integral din venituri proprii ai bugetul activitatii de privatizare si bufetul fondurilor externe neramburajbi1e(sursa G8/D)in situația existentei unui buget de venituri sl cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie,.

•**) Randui. 14.3*Sume transferate din disponibil neutilizat La finele anuîul pre-ceoient" ne completează pentru :bugetul fondurilor extnrnr? ncranburaab 1 Ic (sursaUS/D) in Situația existentei doar .3 unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor imjrirrwgatul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibil neutilizar La finele anului precedent-

^ITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de

31.12.2019

Cod 04                                                                                   -lei-

Denumirea indicat

A

orilor

Cod rând

B

Tolal

1

Casa in vatuta

2

Alte disponibilități

3

1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

1. Incasari

02

2,097.907

1,367

2,096,540

2. Plăti

03

2,163,162

1,367

2,161,795

3. Numerar net din activitatea operație rd.03)

mala (rd. 02-

04

-65,255

-65,255

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE

INVESTIȚII

05

1. Incasari

06

2. Plati

07

3. Numerar net din activitatea de inve

ttitii (rd.06-07)

08

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE

FINANȚARE

09

1.Incasari

10

5,464

5,464

2. Plati

11

37,394

37,394

3. Numerar net din activitatea de finar

ilare (rd.10-rd.11)

12

-31,930

-31,930

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUt (rd.04+rd.08+rd.12)

NETA DE

1ERAR

13

-97,185

-97,185

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE h ÎNCEPUTUL ANULUI

UMERAR LA

14

1,214,952

1,214,952

1 .Diferente de curs favorabile

15

43

43

2.Diferente de curs nefavorabile _

16

8,854

8,854

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)

17

1,108,956

1,108,956

NOTA; Colcanale se completeaka astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2*col.3 +1......nj

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col,3 si următoarele - ct. de disponibilități în lei si în valuta la unitati bancare:! 5xxxxxx)


Anexa 14b


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA

la data de


31.12.2019


Cod 05

-lei-


Denumirea indicatorilor

Nr. rând

Disponibil la începutul anului

Incasari

Plati

Disponibil la sfârșitul perioadei

A

B

1

2

3

4=1+2-3

TOTAL (rd.O2 !a 15) din care:

01

362,440

94,473

43,040

413.873

-Sume primite ca donatii si sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

02

12,700

5,402

7,298

-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101. ct. 5500102/analitice distincte)

03

362,440

81,773

37,638

406,575

-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analilice distincte)

04

-Paza obșteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

05

-Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentând alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

06

-Disponibil din fonduri cu deslinalie speciala reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

07

-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

08

-Sume primite din fondul de tezaur

09

A

-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

10

1

B_

Aite disponibilități cu destinație speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

11

U'o

Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analilice distincte)

12

1

A

B

1

2

3

4=1+2-3

- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analilice distincte)

13

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analilice distincte)

14

Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

15

JUDEȚUL ĂRGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI
CODUL DE [ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 4317967


VENITURI, CHELTUIELI Șl EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRAT1V-TERJTORIALE

la 31.12.2019

- lei -

DENUMI

REA INDICATORILOR

Cod indicato r

Nr. rân d

Prevederi anuale

Realizat

I. COMUNE

VENITURI TOT

AL

000102

1

Venituri proprii

4802

2

1. Venituri curer

te, din care:

000202

3

a) Cote și sume

defalcate din impozitul pe venit

04.02

4

- Cote defalcate

din impozitul pe venit

04.02.01

5

- Sume alocate venit pentru echi

incoteledefalcatedinimpozitul pe ibrarea bugetelor locale

04.02.04

6

b) Sume defalca

e di n tara pe valoarea adaug ată

11.02

7

- Sume defalcati pentru finanțare; nivelul județelor

din tara pe valoarea adăugată cheltuielilor descentralizatele

11.02.01

8

- Sume defalcati pentru finanțare; nivelul comunele sectoarelor ți N

di n tara pe valoarea adăug ată cheltuielilor descentralizate la

r, orașelor, municipiilor, lunicipiului București

11.02.02

9

- Sume defalcat! pentru drumuri

din tara pe valoarea adăugată

11.02.05

11

- Sume defalcati penlru echilibrat

di n tara pe valoarea adăug ată ea bugetelor locale

11.02.06

12

- Sume def al cate di n tara pe valoarea adaug ată penlru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sporii te din spaț-ul rural

11.02.07

13

X

X

- Sume defalcate din tara pe valoarea adăug ată pentru ffnanțareă întețămănlului particular sau confesional acreditat

11.02.09

13.1

o) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

14

- Donații și spor

sorizări

37.02.01

15

- Sume primite < Europene

in Fondul de Solidaritate al Uniunii

37.02.05

15.1

- Altetransferur

voluntare

37.02.50

16

2. Venituri dino

ipital

390002

17

3. încasări din r, acordate, din ca

ambursarea împrumuturilor 'e:

40.02

18

- lei -

DENUMI

REAIND1CATORILOR

Cod indicato r

Nr. rân

d

Prevederi anuale

Realizat

- încasări din ran înființarea unor ir interes loca! sau din venituri propr

ibursarea împrumuturilor pentru stiiuții și servicii publice de î unor activtățj finanțate integral i

40.02.06

19

- încasări din rar persoane fizice ș

nbursarea microcreditelor de la juridice

40.02.07

19.1

- împrumuturi teinpcrare din trezoreria statului

40.02.10

20

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de fucțicjnare

40.02.11

21

■ Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare decasă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

21.1

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

21.2

- Sume primite id cadrul mecanismului decontării cererilor de ptatăj

40.02.16

21.3

- încasări din rai

nbursarea ailor împrumuturi

40.02.50

21.4

4. Subvenții dela|altenivelealeadministrației

42.00.02

22

- Subvenții de lai

lugetul de stat

4202

23

- Subvenții de la

ilte administrații

43.02

24

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate'ș prefinanțări

45.02

24.1

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

24.2

CHELTUIELI T<^

TAL

5002

25

Excedent

98.02

26

Deficit

99.02

27

EXCEDENTTO anii precedențl)

TAL CUMULAT (an curent șl din care:

28

Sume destinate beneficiază def nerambursabile

Implementării proiectelor ce inanțare din fonduri externe

28.1

Sume alocate din fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului

28.2

II. ORAȘE

VENITURI TOT

AL

000102

29

Venituri proprii

4802

30

1. Venituri curen

e, din care:

000202

31

a) Cote și sume

defalcate din impozitul pe venit

04.02

32

- Cote defalcate

din impozitul pe venit

04.02.01

33

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

34

7 * /

> c ■

b) Sume defalcase din taxa pe valoarea adaugată

11.02

35

_ IULaSDENUMI

REAINDICATORILOR

Cod Indicate r

Nr.

rân d

Prevederi anuale

Realizat

- Sume defalcate pentru finanțarea nivelul județelor

■ din taxa pe valoarea adaug ală cheltuielilor descentralizate la

11.02.01

36

- Sume defalcate, din taxa pe valoarea adaugală pentru fi nanțareal cheltuieli lor descentralizate la nit®!ul comunelot, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

11.02.02

37

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri '

11.02.05

39

- Sume defalcate pentru echilibrat

di n taxa pe valoarea adăug ată ea bugetelor locale

11.02.06

40

- Sume defalcatele taxa pe valoarea adaugală pentru programijil de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportiv? din spațiul rural

11.02.07

41

X

X

- Sume defalcat^ din taxa pe valoarea adaugală pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

41.1

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

42

- Donații și spon

sori zări

37.02.01

43

- Sume primite d Europene

n Fondul de Solidaritate al Uniunii

37.02.05

43.1

- Alte transferuri

voluntare

37.02.50

44

2 Venituri dine;

pita!

390002

45

3. încasări din rt acordate, din car

mbursarea împrumuturilor e:

40.02

46

- încasări din rai înființarea unor i interes loca! sat din venituri propt

rbursarea împrumuturilor pentru nstituți și servicii publice de a unor activități linanțate integral ii

40.02.06

47

- încasări din ra persoane fizice i

mbursarea microcredilelor de la fi juridice

40.02.07

47.1

- împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

48

- Sume din exc& acoperirea goluț secțiunii detune

lentul anului precedent pentru ilar temporare de casă ale ionare

40.02.11

49

- Sume din excei acoperirea golui secțiunii dedezv

lentul anului precedent pentru ilor temporare de casă ale oltare

40.02.13

49.1

- Sume din este pentru finanțare:

lentul bugetului local utilizate cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

492

- Sume primite î cererilor de plat

cadrul mecanismului decontării

40.02.16

49.3

- încasări din ra acordam

nbursarea altor împrumuturi

40.02.50

49.4

4. Subvenții de l;

alte nivele ale administrației

42.00.02

50

- Subvenții de la

bugetul de stat

4202

51

- Subvenții de la

alte administrații

43.02

52

5. Sume primitehe la UE/alți donatori în conlul plăților efectuat^ și prefinanțări

45.02

521

/' 1. .-_1_—- lei -

DENUMI

^EAÎNDICATORiLOR

Cod indlcato r

Nr. rân d

Prevederi anuale

I

Realizat

6. Sume primite c plăților efectuate financiar 2014-20

5 la UE/alți donatori în contul ji prefinanțări aferente cadrului 20

48.02

52.2

CHELTUIELI TO

TAL

5002

53

Erredent

98.02

54

Deficit

99.02

55

EXCEDENTTOJ anii precedenți)

CAL CUMULAT (an curent și din care:

56

Sume destinate beneficiază de f nerambursabile

implementării proiectelor ce nanțare din fonduri externe

56.1

Sume alocate d dispoziția Guvt

n fondul de Intervenție la rnulul

56.2

*

III. MUNIC1F

II

VENITURI TOT/

000102

57

308.454.700

304.305.304?

Venituri proprii

4802

58

289.170.200

268.605.C43i

1. Venituri curent

;, din care:

000202

59

296.041.700

293.877.100|

a) Cote și sume c

elalcatedin im pozitul pe 'venit

04.02

60

164.874.000

184.873.83cj

- Cote defalcate <

în impozitul pe venit

04.02.01

61

164.874.000

164.873.8301

- Sume alocate d venit pentru echi

n cotele defalcate din impozitul pe ibrarea bugetelor locale

04.02.04

62

0

0

b) Sume defalcat

s di n taxa pe valoarea adaug ală

11.02

63

26.924.500

25,474.771

- Sume defalcată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

64

- Sume defalcateldin taxa pe valoarea adăugată pentru finanțar ealchel tuie li lor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

11.02.02

65

16.332.500

15.009.623

- Sume delaicate pentru drumuri

din taxa pe valoarea adăugată

11.02.05

67

- Sume defalcate pentru echilibrat

din laxa pe valoarea adăugată ea bugetelor locale

11.02.06

68

6.882.000

6.882.00C

- Sume defalcate pentru programt a bazelor sportivi

di n laxa pe val oarea adaug ată

1 de dezvoltare a infrastructurii și din spatul rural

11.02.07

69

A

X

Sume defalcatec pentru finanțarea |confesicnal acrei

n taxa pe valoarea adăugată învățământului particular sau litat

11.02.09

69.1

1 î

E c) Transferuri vo

unt ars, altele decât subvențiile

37.02

70

5.000

5.000^

Donații ți sponsorizări

37.02.01

71

5.000

'5.000;

j- Sume primite ari Fondul de Solidaritate al Uniunii i Eui opere

37.02.05

71.1

J- Alte transterur.

voluntare

37.02.50

72

J2. Venituri din ca

oital

390032

73

58.000

3. încasări din rambursarea împrumuturi lor acordate, din cară:

40.02

74

!

j- lei -

DENUMI

3EAINDICATORILOR

Cod indicate r

Nr.

rân d

Prevederi anuale

Realizat

- încasări din ran înființarea unor ir interes local sau din «nituri propr

fbursarea împrumuturilor pentru stituții și servicii publice de a unor activități finanțate integral i

40.02.06

75

- încasări din ran persoane fizice ș

ibursarea mcrocreditelor de la juridice

40.02.07

75.1

- împrumuturi ten

tporare din trezoreria statului

40.02.10

76

- Sume din estet acoperirea golur secțiunii de funcț

entul anului precedent pentru lor temporare de casă ale onare

40.02.11

77

- Sume din erced acoperirea golur secțiunii dedezu

entul anului precedent pentru Ior lemporaredecasăale tltare

40.0213

77.1

-Sume din exted pentru finanțarea

tntul bugetului local utilizate cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

77.2

- Sume primite îr cererilor de plată

cadrul mecanismului decontării

40.02.16

77.3

- încasări din rar acordate

tbursarea altor împrumuturi

40.02.50

77.4

i

I

4. Subvenții de la

alte nivele ale administrației

42.00.02

78

9.334.000

9.143.805

■ Subvenții de la

cugetul de stal

4202

79

9.334.000

9.143.805

- Subvenții de la

alte administrații

43.02

80

5. Sume primite । plăți or efectuate

ie la UE/alți donatori în contul și prefinanțări

45.02

80.1

6. Sume primite < plăților efectuate financiar 2014-2

ie la UE/alți donatori în contul și prefinanțări aferente cadrului

)20

48.02

80.2

3.021.000

1.076.685

CHELTUIELI TC

)TAL

5002

81

412.979.700

355.231.957

Excedent

98.02

82

-104.525.000

-50.926.653

Deficit

99.02

83

EXCEDENTTC anii precedenți

TAL CUMULAT (an curent și din care:

84

92.433.660

Sume destinati beneficiază de nerambursabili

Implementării proiectelor ce inanțare din fonduri externe

84.1

0

0

Sume alocate din fondul de intervenție fa dispoziția Guvernului

84.2

0

oi

IV. JUDEȚ ^BUGET PROPRIU)

VENITURI TOTAL

000102

85

Venituri proprii

4802

86

1. Venituri curer

e, din care:

000202

87

a) Cote și sume

defalcate din impozitul pe venit

04.02

88

- lei -

DENUMI

REA INDICATORILOR

Cod Indlcato r

Nr. rân d

Prevederi anuale

Realizat

b) Sume defalcat

e din taxa pe valoarea adaug ată

11.02

91

- Sume defalcați pentru finanțarea nivelul județelor

din laxa pe valoarea adăugată cheltuielilor descentralizate la

11.02.01

92

- Sume defalcate'din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nițelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

93

- Sume defalcate!din tara pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

95

- Sume defalcate pentru echilibrai

din taxa pe valoarea adăugată ea bugetelor locale

11.02.06

96

c) Transferuri vo

untare, alteledecât subvențiile

37.02

97

- Donații și spon

iqrizări

37.02.01

98

- Sume primite d Europene

n Fondul de Solidaritate al Uniunii

37.02.05

98.1

J

- Alte transferuri

voluntare

37.02.50

99

2. Venituri din ce

vital

390002

100

_______________________1

j3. încasări din ra jacordate, din car

nbursarea împrumuturi br

e:

40.02

101

- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

102

- încasări din rar persoane fizice ș

ibursarea microcreditelor de la i juridice

40.02.07

102.1

- împrumuturi ter

tporare din trezoreria stătu lui

40.02.10

103

- Sume din excec acoperirea golur secțiunii defunc

entul anului precedent pentru lor temporare de casă ale onare

40.02.11

104

- Sume din excec acoperirea g oi ur secțiunii dedezv

entul anului precedent pentru lor temporare de casă ale îl tare

40.02.13

104.1

-Sume din excec pentru finanțarea

entul bugetului local utilizate cheltuielilor secțiunii de

40 02.14

104.2

- Sume primite îr cererilor de dat’

cadrul mecanismului decontării

40.02.16

104.3

- încasări din rar acordate

tbursareaaltcr împrumuturi

40.02.50

104.4

}

54. Subvenții de la

alte nivele ale administrației

42.00.02

105

i

i- Sub^nții de la

tugetul de stat

4202

106

Subvenții de la

ilte administrații

43.02

107

ii 5. Sume primite )plăților efectuate

le la UE/alți donatori în contul și prefinanțări

45.02

107.1

■1

6. Suma primite de la UE/'aiți donatori în contul plăților efectuateși prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

46.02

107.2

ț s J

CHELTUIELI TOTAL

5002

108

Excedent

93.02

109

---------?- lei -

DENUM

REA1NDICATORILOR

Cod indicato r

Nr. rân d

Prevederi anuale

1

Realizat .1

Deficit

99.02

110

CORELAȚII

VENITURI TOT

AL

000102

112

308.454.700

304.305.304

Venituri proprii

4802

113

269.170.200

268.605.043

1. Venituri curer

te, din care;

000202

114

296.041.700

293.877.100

a) Cote și sume

defalcate din impozitul pe venit

04.02

115

164.874.000

164.873.830

- Cote defalcate

din impozitul pe venit

04.02.01

116

164.874.000

164.873.83C

- Sume alocate < venii pentru echi

in cotele defalcate din impozitul pe ibrarea bugetelor locale

04.02.04

117

b) Sume defalcate dintaxa pe valoarea adaugată

11.02

118

26.924.500

25.474.771

- Sume defalcai pentru finanțare; nivelul județelor

= din tara pe valoarea adăugată cheltuielilor descentralizate la

11.02.01

119

- Sume defalcau pentru finanțare; nivelul comunele sectoarelor și fv

din taxa pe valoarea adăugată cheltuielilor descentralizate la r, orașelor, municipiilor, unicipiului București

11.02.02

120

16.332.500

15.009.623

- Sume defalcau pentru drumuri

din tara pe valoarea adăugată

11.02.05

122

- Sume defalcau pentru echilibra

din tata pe valoarea adăugată 'ea bugetelor locale

11.02.06

123

6.882.000

6.832.0Cc!

- Sume defalcau pentru program a bazelor sportiv

din taxa pe valoarea adaugală jl de dezvoltare a infrastructurii și edin spațiul rural

11.02.07

124

X

x-

Sume defalcatei pentru finanțare; confesional acre

fi n taxa pe valoarea adaug ală învățământului particular sau

ditat

11.02.09

124.1

c) Transferuri vt

lunlare, altele decât subvențiile

37.02

125

5.000

s.ooq

■ Donații ți spor

sorizări

37.02.01

126

5.000

s.occj

- Sume primite.c Europene

in Fondul de Solidaritate al Uniunii

37.02.05

126.1

- Alte transferur

voluntare

37.02.50

127

2. Venituri din cs

pita!

390002

128

58.000

207.714

3. încasări din rt acordate, din car

mbursarea împrumuturilor b:

40.02

129

- încasări din rat înființarea unor i interes local sau din venituri prop

nbursarea împrumuturilor pentru islituții și servicii publice de a unor acti vită ți finanțate integral ii

40.02.06

130

- încasări din ra persoane fizice

nbursarea microcreditelor de la ii juridice

40.02.07

130.'

_

!- împrumuturi le

nporars din trezoreria statului

40.02.10

131

I- Sume din exce< (acoperirea golu [secțiunii detune

lentul anului precedent pentru ilor temporare de casă ale jonare

40.02.11

132

- Sume din exr.er acoperirea golu secțiunii dedezv

lentul anului precedent pentru ilor temporare de casă ale al tare

40.02.13

132.1

M

1- lei -

DENUM

REAINDICATORiLOR

Cod indicato r

Nr.

rân d

Prevederi anuala

Realizat

-Sume din exec pentru finanțare;

entul bugetului local utilizate cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

132.2

- Sume primite îi cererilor de plat

t cadrul mecanismului decontării

40.02.16

132.3

- încasări din ra acordale'

nbursarea altor împrumuturi

40.02.50

132.4

4. Subvenții de 1;

alte nivele ale administrației

42.00.02

133

9.334.000

9.143.805

- Subvenții de la

bugetul de stat

42.02

134

9.334.000

9.143.805

- Subvenții de la

alte aoministrații

43.02

' 135

5. Sume primite plăților efectuate

de la UE/alți donatori în contul și prefinanțări

45.02

135.1

6. Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților electuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

135.2

3.021.000

1.076.685

*

CHELTUIELI T^DTAL

5002

136

412.979.700

355.231.257!

Excedent

98.02

137

-104.525.000

-50.926.65Sf

Deficit

99.02

138

EXCEDENTTC anii preced ențl

TAL CUMULAT {an curent șl din care:

139

S2.433.66o]

Sume destinat beneficiază de nerambursabil

> implementării proiectelor ce inanțare din fonduri externe

139.1

Sume alocate din fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului

139.2

0 _

MUNICIPIUL PITEȘTI


Anexa 19


cod 1 o’1Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare 31.12.2019


-lei-


Denumirea programului cu finanțare UE/alțî donatori

Cod rân d

Plăti efect uafe în anul curent de la titlul 56 și 56

din care:

curs da solicitare la rambursare aierente cheltuielile r efectuate

in anul curent

Sume în curs de sniii-.ir.ai-i?

la rambursar e în anul curent aferente cheltuielii or efectuate în anii anteriori

Sume solicitate la rambursare aierente cheltuielilor efectuate în anul curent

-Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare

Sume solicitate la. rambursare, în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare

Sume rambursat e aferente cheltuielile r efectuate în anul curent

Sume rambursa te în anul curent aferente cheltuielii or efectuate în anii anteriori

Sume .oeaulorizal e de autoritățile de manageme nt aferente cheltuielile r efectuate în anul curent

Sume ncautortza.1 e de autoritățile de manageme nt aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Prefira nța re dedusa din sumele solicitate fa rambursar e aferente chetuielllo r efectuate în anul curent

Pralina ntar .c dedusa, din sumele solicitate la rambursar e aferente chetuielllo r efectuate în anii anteriori

Sume —rezultate— din nereguli aferente cheltuielile r efectuate în anul curent ți în anii anteriori

din care:

Plăti efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)

rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

A

B

1

2

3=2-5

4

5=6-1-9 + 10 + 12+15

6

7

a

9

10

11

12

13

14

15

de Dezvoliare Regionala (FEDR) (56.Q1)

1

Programe din Fondul Social

European (FSE) (56 02)

2

programe din Fondul de Coeziur

3

Fțagrame din Fondul European *■. Nțql de Dezvoltare Rurala

4

F psor&lrie din Fondul European pWnj rescuit (FEP) (56.05)

5

V® Setare Agricola (FEGA)

6

Astenic pentru Prsaderar©

Î56 07)

7

bvufj .flfrio             ii toiiuii itfiiiu)

E.:.f'ean de Vecinătate si Jjifnenerial (ENPI) (56 OS)

8

European pentru Refugiati (56.09)

9

European de Retumare (56.10)

10

European de Integrare a resortisantilor țărilor terțe

11

isume aierente rondului

Frontierelor Externe (56.12)

12


Denumirea programului cu finanțare UE/alțl donatori

Cod rân d

Plati efectuate în anul curent de la Uliul 56 șl 58

din care:

Plăți efectuate pentru cota-parte

FEN (alineat 02)

Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuieli Io r efectuate

în anuJ curent

Sume in curs de solicitare la rambursat e în anui curent aferente cheltuielii or efectuate în anii anteriori

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

■ Sume solicitate la rambursare

aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

aliate în curs de autorizare

Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori allato în curs de autorizare

Sume rambursat e aferente cheltuielile r efectuata în anul curent

Sume rambursa te în anul curent aferente cheltuielii or efectuate în anii anteriori

Sume neautori cat e de autoritățile de manageme ni aferente chellulelllo r efectuate în anul curent

Sume neautorlzat e de autoritățile de manageme nt aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Preflnanța re dedusa din sumele solicitate la rambursar e aferente chetulelilo r efectuate în anul curent

Prellnanțar e dedusă din sumele solicitate la rambursar e aferente chetulelllo r efectuate în anii anteriori

Sume rezultate din nereguli aferente cheltuieli Io r efectuate în anul curent șl în anii anteriori

din care:

Sume rezultate din nereguli deduse din sumete solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Programe finanțaie din Facilitate

14

mfiu p/ou<ai!i4 cuniuri'fatb fînaniate In perioada 2007-2013

(50.15)

15

Arce facilitau si msttijmfirne post aderare (56 '6)

16

Mccincriuf financiar SEE (56.V

17

Mecai isriirl “ fiare,ar norvegian

18

AsiS:frl|5 1611         l cadrul

Programului       Operațional

Asistenta etnica (56 19)

19

Tvsisremța- urnea rn uaurui programelor operaționale, altele decât Program u Operațional Asistență '«^micâ f56.20)

20

elvețlano-romăr.         vizând

reducerea         disparhâțjlor

economice și sociale din cadrul

21

Foncu. Eiropean de Ajustare la

22

Ajrb.ifrța lunrifcd pentru mecajiiâm&ie financiare SEE «CC. 171

23

Fondul național pentru relații bilaterala aferent mecanismelor linanciare SEE (56.26)

24

1'1 Ir -țe

■X

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)

25

/

r -7

*

s

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate

26

-_A

Fundul pentru azil, m’rgrație și int

27

Fondul pentru ■ -./ tare Interna

28

Asistenți tehnica pentru londu ■ n domeniul afacerilor

29

Alte programe comunitare finanțate >n oerioada 2014-2020

30

__

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori

Cod rân d

Plăți efectuate in anul curent de la titlul 56 șl 58

din care:

Plăți efectuate pentru coia-parle

FEN (alineat 02)

Sume în curs do solicitare la rambursare aderențe cheltuielile r efectuate

In anul curent

Sume în curs de solicitare ta rambursat e In anul curent aferente cheltuielii or efectuate în anii anteriori

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare

Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs du autorizare

Sume rambursat e aferente cheltuielile r efectuate în anul curent

Sume rambursa te în anul curent aferente cheltuielii or efectuate în anii anteriori

Sume neautodzal e de autoritățile de manageme nt aferente cheltulelllo r efectuate în anul curent

Sume ncautorlzat e de autoritățile de manageme nt aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Preffnanța re dedusă din sumele solicitate 18 rambursat e aferente chetuielllo r efectuate în anul curent

Preflnanțar e dedusă din sumele solicitate la rambursar e aferente chetulelilo r efectuate în anii anteriori

Sume rezultate din nereguli aferenie cheltuielile r efectuate in anul curent șl în anii anteriori

din care;

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Alte facilitați si inslrurnonte posta

31

Programe dm Fondul European de Dezvoltare Regională

32

10.115

8.598

7.081

1.517

1.517

197.958

Programe din Fondul Social European (FSE; (56.02)

33

3.828.673

2.424.867

747.712

1.677.175

575 669

799.981

77.229

301.525

92.957

Programe din Fondul de Coeziur

34

Programe din Ford. European Agricol de Oezvo-ian? Rurala

35

Programul d n Fonou< European peniru Pescuit si Afaceri Maritim» (FFPAM1 (58 061

36

Programe Instrumentul de

Asislpnlă pentru Preaderare

37

Program e Instrumentul Europeai de Vecinătate (ENl)

38

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)

39

Asistență tehnică in cadrul Programului Operațional ASfSWIIțd iWliriltd III LăUlUI programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Aric-lnnta Tz.hrtlr.^ /CG l7'l

39.1

39.2

AM Ir #

Mecanisme? pentru

interconectarea Furooei 158 301

39.3

/.<

"// ’

o A

Mecffn^mcre • m<:JT*frro bpa*nJT

Economic European și

39.4

o

r

sjj

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58 32)

39.5

+l r- ;

Asistență lahnică aderentă Mecanismcrx liranriare Spațiul Economic European fi Norvegian 2014-2021 (58.33)

39.6

——

loial (cod 01 la 39.6)

40

3.838.733

2.433.485

754.793

1.678.692

575 669

801.488

275.1 G7

301.525

92.957

Anexa 27

Situația platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)

la data de 31.12.2019

-lei-

Nr. Crt

Denumirea Indicatorilor

Cod rând

Buget de stat (S01-

Buget local (s02-local)

Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bassj

Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-somaj)

Bugetul

Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

Bugetul instituțiilor publice si act ivltatilor finanțate integral sau

Bugetul fondurilor externe neramb.

(sOB-stat+ asigurarl+

Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)

Bugetul creditelor interne (s07-stat +• local)

Bugetul instituțiilor publice si adi vitalilor finanțate integral sau

din care;

Bugetul Instituțiilor publice si adivitatilor

(s05-sananate

parțial din venituri

proprii (s10-local)

local)

din venituri proprii

(s2O-stat+ a$lgurari+ autonome)

TTwmsre integral din venituri proprii (s1Q-stat+ autonome)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)

3838787

2

Total plati (titlul VHI cod 56) (rd.3 la rd.10)

3

Cheltuieli de personal (titlul 1)

4

Bunuri si servicii (titlul II)

5

Subvenții (titlu IV)

6

Transferuri intre unitati ale adiministratiei publice (titlu VI)

7

Alte transferuri (titlu VII)

,yv <

8

Asistenta sociala (titlu IX)

’* XX.

'r -\

° Vi

9

Alte cheltuieli (titlu XI)

y... ..

• 1 1

10

Active nefinanciare (titlu XIII)

" 1 . '           > *

11

Total plati (titlul X cod 58) (rd. 12 la rd.19)

3838787

. f        ' t

12

Cheltuieli de personal (titlul I)

1058657

A,/             < i i

13

Bunuri si servicii (titlul II)

729235

14

Subvenții (titlul IV)

1409

15

Transferuri între unitati ale administrației publice (titlul VI)

16

Alte transferuri (titlu! VI!)

Nr.

Crt

Denumirea Indicatorilor

Cod rând

Buget de stat (s01-stat)

Buget local (s02-local)

Bugetul asigurărilor sociale de stat

{S03-bass)

Bugetul asigurărilor pentru soma) (s04-somaj)

Bugetul

Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s05-sananate

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (slO-local)

Bugetui fondurilor externe neramb. (sOB-stat* asigurări* local)

Bugetul creditelor externe (s06-stat

local)

Bugetul creditelor interne (s07-stat + local)

Bugetul inst'rtutillor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+ asigurări* autonome)

din care:

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral din venituri

proprii (st 0-stat* autonome)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

Asistenta sociala (titlul IX)

18

Alte cheltuieli (titlul XI)

9800

19

Active nefinanciare (titlul XIII)

2039686

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA INSTITUITA

Cod 40

l.

PLATI RESTANTEAnexa 30


la data de      31.12.2019

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Nr. rând

Sold ta începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din care:

aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

A

B

1

2

3

3LATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300)(din care:

01

sub 30 de zile {rd. 151+301)

02

pesta 30 de zile (rd. 152+302)

03

peste 90 de zile (rd. 153+303)

04

peste 120 zile (rcf.154+304)

05

peste 1 an rd. 155+305)

06

’LATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONA rd.1 60+170+240+250+270+280+290). din care:

tRE

150

sub 30 de zile (rd.161 + 171+241+251+271+281+291)

151

pesle 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

152

peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283 + 293)

153

peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)

154

pesle 1 an (rd. 166+175+246+258+275 + 265+295)

155

^lati restante către furnizori, creditori din operatii comordalfi {ci 4010100, cl.4030100, :t.4620101, cl.4620109) (rd 161 + 162+163+165+166) din țâre:

160

sub 30 de zile

161

peste 30 de zile

162

peste 90 de ziie din care:

163

(Ct.46201 01 .ct. 4520109)

164

peste 120 zile

165

peste 1 an

156

Diati restante lata de bugetul general consolidat (rd.171 + h72+173+174+175) ct.431O1OO,Ct.431O2OO, ct.4310300,ct.43l0400,ct.43l05p0,

:l.4310700,ci.4370100.cl.4370200.Ct.4370300,ct.442030^, ct.4440000, ct.4460100, ;t.4460200,ct.4460100 ) din care:

170

sub 30 de zile

171

peste 30 de zile

172

peste 90 de zile

173

peste 120 zile

174

peste 1 an

175

^lati restante fata de salariati (drepturi salariale). țel.421 ( ;t.4270100. ct.4270300, ct.4280101) (rd.24 1 +242+243+;

000. ct.4230000, ct.4260000, 45+246) din care.

240

sub 30 de ziie

241

peste 30 de zile

242

peste 90 de zile

243

A

B

1

2

3

din care «.(4270100+4270300)

244

peste 120 zile

245

peste 1 an

246

^lati resiame fata de alte categorii de persoane, (cl.427( rd.251 +252+253+257+258) din care;

300. cl.4290000. « 4380000 )

250

sub 30 de zile :

251

X-— —

peste 30 de zile :

252

M Â !

peste 90 de zile din care-( rd.254+255+25S)

253

«.(4270300)

254

A /r

Ct.{4290000)

255

f ’/ 1

;—-----

ci.(4380000)

256

1 c‘, ।

dl____

peste 120 zile

257

7

peste 1 an

258

\ 7-J

«A . s.

mprumuturi nerambursale la scadenta, (cl. 1610100. cl.1 :t.1670101, Ct. 1670102, ci. 1670103. Ct. 1670108, cl. 1670 :1.5190105, cl.5190106, «5190107, ct.5190108, «.5190 rd.271+272+273+274+275) din care:

320100. cl.1630100, Ct.1650100, 09, ct.1690100, cl.5190101. 01.5190102. 09, ct.5190110. cl.5190180, ct.5190190)

270

sub 30 de zile

271

peste 30 de zile

272

peste 90 de zile

273

peste 120 zile

274

peste 1 an

275

Dobânzi restante, din care, (aferente celor de la rd.270), ( :t. 1680500, «.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, Ct. 1680 11.5180608, cl.5180609, ct.51B0800) (rd.281+282+283+2

Cl.1680100. ct. 1680200, ct.1680300, 708, ctj 680709, Ct.5180605, ct.5180606.

84+285) din care:

280

sub 30 de zile

281

peste 30 de zile

282

peste 90 de zile

283

peste 120 zile

284

peste 1 an

285

Creditori bugetari («.4870200) (rd.291+292+293+294+2

95) din care:

290

sub 30 de zile

291

peste 30 de zile

292

peste 90 de zile

293

peste 120 zile

294

peste 1 an

295

’LATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE

(rd.310+320+330) din care:

300

sub 30 de zile {rd. 311+321+331)

301

peste 30 de zile (rd. 312+322+332)

302

peste 90 de zile (rd. 313+323+333)

303

peste 120 zile (rd. 315+324+334)

304

peste 1 an (fd. 316+325+335)

305

3lati restante către furnizori, creditori din operatii comerc ;l.4620101, ct.4620103, ci.4620109) (rd.311 +31 2+313+3

laie (ct.4040100, ct.4050100, 15+316) din care.

310

sub 30 da zile

311

peste 30 da zile

312

peste 90 de zile din care:

313

(«.4620101, ct.4620103, ct.4620109)

314

peste 120 zile

315

peste 1 an

|

316

mprumuturi nerambursale la scadenta, (ct.1610100, ct.1 îl.1670101, ct.1670102, ct.1670103, cl.1670108, ct.1670 :1.5190105, C15190103, ct.5190107, CL5190108, cl.51901 rd.321+322+323+324+325) din care:

120100, ct.1630100, cl. 1650100.

09. cl.1690100, ct.5190101, cl.5190102.

10, cl.5190180, ci.5190190)

320

sub 30 de zile

321

peste 30 de zile

322

peste 90 de zile

323

peste 120 zile

324

peste 1 an

325

dobânzi restante, din care: {aferente celor de la rd.320), ît 1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, Ct.1680 ît.5180608, ct.5180609, cl.5180800) (rd. 331+332+333+

ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300,

'08, CL16B0709, ct.5180605, ct.5180606, ^34+335) din care;

330

sub 30 de zile

331

peste 30 de zile

I

332

A

B

1

2

3

peste 90 de zile

333

peste 120 zile

334

peste 1 an

335

*) Se completează cu următoarele coduri: 1


 • 40 - pentru total plati restante;

 • 41 - pentru plăti restante din bugetul de stat;

 • 42 - pentru plati restante din bugetele locale;

 • 43 - pentru plati restante din bugetul asuguranior sociale de stat;

 • 44 - pentru plati restante din bugetul asigurărilor pentru șomaj;

 • 45 - pentru plati reslante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate;

 • 46 - pentru plati reslante din credite externe;

 • 47 - pentru plati restante din credite interne;

 • 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

 • 51 - pentru plati restante ale insluliilor publice inanlate integral din venituri proprii;

53 - pentru plati reslante ale instutiilor publice finanțate ipartial din venituri proprii;

54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finanlpte integral din venituri proprii;


II.


Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2019

Nr. rd.

Explicație

Piati restante

Plati restante aferente programelor naționale

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursaOS)

total ’*)

din care: arierate *”)

total

din care: arierate

total

din care: arierate

total

din care: arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

1

sold la finele lunii precedente

2

sold la finele

perioadei

3

% diminuare arierate luna raportare ")(rd3=1 -rd2/rd1)

') Se completează cu următoarele coduri:

 • 40 - pentru total plati restante;

 • 42 ■ pentru plati restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

 • 46 - pentru plati restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

 • 47 - pentru plati restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

 • 48 - pentru plati restante din londuri externe nerambursabile;

 • 51 - pentru plati restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

 • 53 - pentru plati restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

 • 54 - pentru plati restante ale activitatilor finanțate integral din venituri proprii

 • ") Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.


"•) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

■■") Rd.3 se completează numai la cod 51.Pentru indeplinirea condiției prevăzute la ari.49 alin.(13A8) din Legea nr.273/2006 privind

finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

”*'*) Se vor cuprinde plățile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice

finanțate integral sau partial din venituri prorpii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Anexa 30b.1                                            SITUAȚIA CENTRALIZATA*)

a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de      31.12.2019

') Se compieteaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru loial plati restante

Nr.

rd.

Explicație

Total arierate

Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. sl instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii

FEN

Total arierate ale instituțiilor publice finanțate

Integral din venituri proprii

Sume care fac obiectul art.49 alin.(13A2) din Legea nr.273/2006

Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ate u.a.t.

si instituțiilor publice subordonate, cu excepția

Arierate aferente fondurilor externe nerambursate prea-derare ( sursa 08 ) ale u.a.t. si instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate

celor tinantate integral din venituri proprii

integral din venituri prorpil

1

2

3

4

5

6=1-2-3-4-5

1

sold la finele lunii precedente

2

sold la finele perioadei

3

%diminuare arierate luna raportare")(rd3 =1-rd2/rd!)

”) Rd.3 se compieteaza pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13A2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40


Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.

Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.

Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.

Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II. cod. 51

Cod 25


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR


la data de 31.12.2019


Anexa 34


-lei-


Denumirea indicatorilor

Cod rând

Sold la începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

A

Fondul activelor fixe necorporale (Ct. 1000000)

B

01

1

87,700

2

3

4

87,700

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (Ci, 1010000)

02

2,601,488

2.601,488

£ondul huruHilciLCare alcarijieac domeniul privat al statu.'-ji (Ct. 10200001

03

Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privata a instituției publice

03.1

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale ( Cl. 1030000)

04

3,723,254,200

2,937,489,884

393,856,378

6,266,887,706

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale         I 05

<01.1040000)

139,045,156

11,442,508

5,288,039

145.199.62sj

I Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privata a instituției publice din administra?ia 1 05.1 local?

2,347

2,347|

Rezerve din reevaluare (Ct. 1050100+1050200+1050300+1050400)                       I 06

4,026,696

1.890,842,258

1,893.029,548

1,839,406

Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor încasate (SAPARD)       I 07

(Ct. 1060000)

Fondul de rulment (Ct.131)                                                                 I 08

Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat (Ct. 1320000)                     |    09

Fondul de rezerva conslifuit conform Legii nr.95/2006 (Ct. 1330000)                        1    10

Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinule de serviciile publice de interes local I 11 (Ct.134)

Fondul de risc (CI.135)                                                                           I 12

Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (Ct.136)               I 13

A

Taxe speciale (Ct.137)                                                                      I 14

jrc 1 7-

Fondul de dezvoltare a spitalului (Ct.1390100)                                              I 15

L_

Alte fonduri (constituite inalara bugetului local) (Ct.1392+1393+1394+1396+1399)          I 16

Rezultatul reportat ( Ct.1170000-sold creditor)                                                 I 17

314,075,160

339,230,252

317,035,192

336,270,2^

Rezultatul reportat (Ct, 1170000- sold debitor)                                                  I 18

Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.1210000 - sold creditor)                               I 19

Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.1210000 - sold debitor)                               I 20

196,283,950

567,099,475

726,775,713

36,607,712

Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )                                          |    21

3,986,808,797

6,713,679,292MUNICIPIUL PITEȘTI


Anexa 35a


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26


la data de      31.12.2019

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent 31.12.2016

Sold la începutul anului

Creșteri

Total din care

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu titlu gratuit

donatii, sponsorizări

alte cai

______ _ A        _____________

ACTIVE FIXE NECORPORALE

B

01

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

_i _

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)

02

Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi si active similarețct 2050000)

03

2534147

20706

20706

Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)

04

15052165

1012284

491295

2398

518591

TOTAL (rd. 02+03+04)

05

17586312

1032990

512001

2398

518591

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

Amenajări la terenuri (ct. 2110200)

07

Construcții (ct. 2120000) din care:

08

6324039

207031

207031

- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (ct .2120101)

09

- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)

10

-i UI Ifi

- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (2120201)

11

L * \ x o A > \ 'P1 A

- poduri, podețe, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)

12

/

I

r

i A\

t li

!

/

- tunele (ct.2120401)

13

J

/._A   ■■■'/

- piste pentru aeroporturi si platforme de staționare pentru avioane si autovehicule; ccnstruc?ii aeroportuare (ct. 2120501)

14

- canale pentru navigație (ct. 2120601)

15

- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:

16

6324039

207031

207031

- locuințe ANL

16.1

4768518

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct .2130100+2130200+2130300+2130400)

17

54334418

15760126

15582185

24288

153653

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)

18

25387494

4805019

4730687

5591

4271

64470

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent

31.12.2016

Sold la inceputul anului

Creșteri

Total din care

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu

titlu gratuit

donatii, sponsorizări

alte cai

A

B

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

TOTAL (rd. 07 +08 +12+ 13)

19

86045951

20772176

20519903

29879

4271

218123

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)

20

103632263

21805166

21031904

32277

4271

736714

9

Anexa 35a


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27


la data de 31.12.2019

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Reduceri

Sold la sf. anului

Ajustări de valoarețamortizari si ajustări pentru depreciere)

Valoare contabila neta, din care:

Total din care

diferente din reevaluare

eliminare

amortizare

dezmembrar

si casari

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

Sold la începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sf. anului

Domeniu privat al statului

Domeniu privat al UAT

Proprietate privata a instit.pub

A

B

10=11+12+13 +14+15+16

11

12

13

14

15

16

17=3+4-10

18

19

20

21=18+19-20

22=17

-21-23-24

23=17

-21-22-24

24=17

-21-22-23

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)

02

Concesiuni, brevele,licențe.matei comerciale.drepturi si active sîmilare(ct 2050000)

03

23127

23127

2531726

2046896

324027

10172

2360751

16185C

9125

Alte active fixe

necorporale(ct.2080100+2080200)

04

52116£

1117

3000

517051

15543281

14092017

12258464

12171597

14178884

1252866

111531

TOTAL (rd. 02+03+04)

05

544295

1117

3000

540178

18075007

16138913

12582491

12181769

16539635

1414716

120656

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

Amenajați la terenuri (ct. 2110200)

07

Construcții (ct 2120000) din care:

08

173193

173193

6357877

2452942

242597

173196

2522343

321398C

431875

189679

■ drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)

09

■ drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)

10

■■■ lf

4r >

V________

- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (2120201)

11

fi

• 1

b ■

- poduri, podețe, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)

12

Ss.

1______J

7

- tunele (ct.2120401)

13

■ piste pentru aeroporturi si platforme de staționare pentru avioane si autovehicule; conslruc?ii aeroportuare (ct. 2120501)

14

■ canale pentru navigație (ct. 2120601)

15

■ alte active fixe încadrate în grupa construcții

16

173191

173193

6357077

2452942

242597

173196

252234-3

3213980

43187'

189679

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Reduceri

Sold la sf. anului

Ajustări de valoare(amortizari si ajustări pentru depreciere)

Valoare contabila neta, din care:

Total din care

diferente din reevaluare

eliminare amortizare

dezmârnbrar si casari

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte

cai

Sold la inceputul anului

Creșteri

Reduceri

Soiri la sf. anului

Domeniu privat al statului

Domeniu privat al UAT

Proprietate privata a instit.pub

A

B

10=11+12+13 +14+15+16

11

12

13

14

15

16

17=3+4-10

18

19

20

21=18+19-20

22=17

-21-23-24

23=17

-21-22-24

24=17 -21-22-23

(2120901). din care:

- locuințe ANL

16.1

4768516

1380196

174342

1554538

321398C

Insialaiii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati)

(ct.2130100+2130200+2130300+2130400)

17

248722$

7889

13340

1297101

1168899

67607316

39897676

7010905

1906109

45002472

10492777

12112066

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție e valorilor umane si materiale sr alte active fixe corporale (ct.2140000)

18

8819787

7683

7771941

1040163

21372726

9802137

3260334

854978

12207493

238693C

6778303

TOTAL (rd. 07 +08+12+ 13)

19

1148020';

788$

21023

9069042

2382255

95337918

52152755

10513836

2934283

59732308

321398C

13311582

19080048

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)

20

12024504

9006

24023

9069042

2922433

113412925

68291668

23096327

15116052

76271943

321398C

14726298

19200704

-)-eoleana-5-se^empleteaz-a-cu creșterile cie vateare-din-Feevafuafe-evidentiateHn-wntunle 1O5''Rezerve-diA-ree-vali+are-si4843ftyenjiuri din ajusariprivind-deprecierea-activeloL-fixel;

“) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidenaiateîn conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaaionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminata din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizati. Aceeași valoare se completează si pe coloana 20 "Reduceri".

MUNICIPIUL PITEȘTI


Anexa 35b


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28


la data de      31.12.2019

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent 31.12.2016

Sold la Începutul anului

Creșteri

Total din care:

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu

titlu gratuit

donatii, sponsorizări

alte cai

UM

UM

UM

A

B

2—

3

7

-fi-

-----Q---

----44V

A

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

înregistrări ale evenimentelor cultural-sportivefct. 2060000)

02

8

87700

Active fixe necorporaîe in curs de executie(ct. 2330000)

03

348149

692880

692880

TOTAL (rd. 02 + 03)

04

8

435849

692880

692880

ACTIVE FIXE CORPORALE

05

Amenajări la terenuri (ct.2110200)

06

467968936

Terenuri (ct. 2110100)

07

764

2040042021

2664099169

1865054164

799045005

Construcții (ct. 2120000) din care:

08

1246513628

288854315

10174863

13303094

265376358

- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)

09

13604272

242994338

6379458

236614880

- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)

10

- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podele, pasarele si viaducte si tunele (2120201)

11

- poduri, podețe, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducle (ct. 2120301)

12

36959573

222

!

r» “

222

- tunele (ct.2120401)

13

*

-K,     J

- piste pentru aeroporturi si platforme de staționare pentru avioane si autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)

14

-canale pentru navigație (ct. 2120601)

15

- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)

16

1195949783

45859755

10174863

6923636

28761256

instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)

17

99068358

3390353

3390353

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)

18

11310248

8275774

60807

8214967

Active fixe corporale in curs de execuție (ct. 2310000)

19

47901514

43298094

105757

9673862

33518475

Alte active nefinanciare (ct.2150000)

20

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent 31.12.2016

Sold la începutul anului

Creșteri

Total din care:

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu titlu gratuit

donatii, sponsorizări

alte cal

UM

UM

UM

A

B

1

2

3

4

5=6+7+8+9+10

6

7

8

9

10

TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)

21

764

3912804705

3007917705

1875334784

22976956

60807

1109545158

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)

22

764

8

3913240554

3008610585

1875334784

22976956

60807

1110238038

MUNICIPIUL PITEȘTI


Anexa 35b


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2019

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

17=4+5-11

Valoarea activelor fixe neamortizate

Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00

Domeniu public al statului ct.101.00.0C

Domeniu privat al statului ct. 102.01.10

Proprietare privata a instit.public ct.102.01.0

Domeniu public al

UAT

ÎCt-103.00.0C

Domeniu privat al

UAT

ct.104.01.01

Proprietarei privata a instit.pub! din adm in.locala ct.104.0L02

Total din care

reevaluare

ez membra r si casari

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

A

B

11=12+13+14 +15+16

12

13

14

15

16

17=18*19

20+21+22+

23+24

18

19

20

21

22

23

24

AerwE-HXE-NEeeflpeftAtE-

■84—

--

-

înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 2060000}

02

87700

87700

Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)

03

503149

503149

537880

TOTAL (rd. 02 + 03)

04

503149

503149

625580

87700

ACTIVE FiXE CORPORALE

05

Amenajări la terenuri (ct.2110200)

06

23591967

23591967

444376969

444376969

Terenuri (ct. 2110100)

07

150158322

4713403

145444919

4553982868

4510233062

43749806

Construcții (ct. 2120000) din care:

03

243247151

19890073

349595

223007483

1292120792

1196295019

95823426

2347

-drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)

09

19474940

19474940

237123670

236536559

587111

- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)

10

- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podele, pasarele si viaducte si tunele (2120201)

11

i jr -A

- poduri, podețe, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)

12

276458

276458

36f y.

>8 4337

36683337

- tunete (ct.2120401)

13

- piste pentru aeroporturi si platforme de staționare pentru avioane si autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)

14

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Reduceri

Sold la sfârșitul anului 17=4+5-11

Valoarea activelor fixe neamortizate

Fondul activelor fixe necorporale Ct.100.00.00

Domeniu public al statului

Ct.101.00.00

Domeniu privat al statului ct.102.01.1C

Proprietare privata a instit.public ct.102.01.0

Domeniu public al

UAT >ct.103.00.0C

Domeniu privat al

UAT

ct.104.01.01

Proprietarea privata a Instit.publ din admin.locala ci 1 04 01 0?

Total din care

reevaluări

dezmembrai-si casari

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

A

B

11=12+13+14 +15+16

12

13

14

15

16

17=18+19

20+21+22+

23+24

18

19

20

21

22

23

24

• canale pentru navigație (ct. 2120601)

15

- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)

16

223495753

138675

349595

223007483

1018313785

923075123

95236315

2347

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.

2130100+2130200+2130300+213040

0)

17

435684

69784

365900

102023027

96726587

5296440

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de proiecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe

13

19586022

19256069

32995c

corporale (ct.2140000)

Active fixe corporale in curs de execuție (ct. 2310000)

19

47489029

47489029

43710579

Alte active nefinanciare (ct.2150000)

20

TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)

21

464922153

24603476

419379

439899298

6455800257

5266887706

145199625

2347

TOTAL ACTIVE FIXE (rd, 04+21)

22

465425302

24603476

419379

440402447

6456425837

87700

6266887706

145199625

2347

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

Instituția de subordonare locala MUNICIPIUL PITEȘTI

Anexa 40b


SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA

_ .                                          la data de 31.12.2019

Cod 18                                                                                                  -lei-

Nr.

rând

Cod rând

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

A

B

C

1

2

ACTIVE FINANCIARE

1

i

A

NUMERAR SI DEPOi care :

,TTE, din

2

Al

Numerar

3

Numerar în lei casieria instXfci publice locale ; instituțiilor p; subordonare loc; (ct.5310101)

în .ti ilor si ale .b'ice de ila,

4

Disponibil Ltati ale institutiilf publice locai e instituțiilor pi subordonare loc, trezorerii (ct.5100000+ct. t.5120501+ct.51! 5150103+ct.5150° 50603+ct.516010 301 +ct.5160302-ct.5170101+ct.51 .5170302+ ct.5210100+ct.5i . 5280CC0+ ct.5290201+ct.51 ct. 529C40G+ ct ct.5500101+ct.51 .5550101 +ct.55' ct.5580101+ct.5 ct.5600101+ ct.. ct.5610100+ct.5t .5620101+ct.562! ct.7700000) , care :

în lei

ir

1 ale iblice de il.a,     la

■120101+c iOlCl+ct. -C0+ct.51 .+ct.5160

.70301+ct

pi0300+ct

190301 +

5290901+ ,20 000+ct (0101+ 180201 + :6-0O300 + >10300+ct 1300-

din

5

145845595

95131068

' ' ' ' ' l /X

X A A : 1 )> - - ■ zf ]

>- U|

Disponibi 1 itat.i din împrumutuli si externe cont; de autoritatile adm i r, i stratiei ț

rîn lei interne aciutc

Judiice

5.1

locale

(ct.5160101)

Fonduri externe nerambursabile preaderare

6

Fonduri externe neramb-'sabile postaderare

7

Total (in baze i (rd. 044-05)

?ash)

8

145845595

95131068

Dobânzi de încaiat aTerente disponibilități1or instituțiilor publice locale si ale instituiilor publice de subordonare Locala la trezorerii/disponibili ta tilor din excedentele cumulate ale bufetelor locale si ale instituțiilor de subordonare locala(ct.5180101)

9

Total (in baze e (rd.08+09)

ccrual)

10

145845595

95131068

Execedentele curfiulate ale bugetelor locale (ct.5210300)

11

Disponibil din rulment

’ondul de

12

Total (în baze (rd.ll)

;ash)

13

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din execedentele curpulate ale bugetelor 1 ocale si ale institut! ior de subo■donare locala (ct.5180701)

14

rr

<A__

lA > . A

< Ljjh .i

// )

<? a-ft__

Total ( în baze ( rd.13+14)

accrual)

15

Depozite constil din fondul de r;

.uite

.Iment

16

Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale

17

Total ( în baze accrual)( rd.16-

1-17)

18

Depozite ale instituțiilor pi (ct .

5150301+ct.5600* 20401)

iblice

01+ct.56

19

Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor pibiice

20

2

locale si ale instituțiilor di subordonare lo; trezorerie (ct.5180701)

a 1 a la

Total ( în baze accrual) ( rd.19 + 20)

21

Avansuri de tre. acordate în lei 54201GC)

.ore r ie, (ct.

22

Alte valori

(ct.5320100+ct.! t. 5320300+ct.53) 5320500+ ct.532( 5320800)

320200+c 0400+ct. 600+ct.

23

474069

479631

A2

Depozite transfe (Disponibi!i tat • conturi curente depozit), din ce

rabile

în

si de

re :

30

-Disponibilități la instituții de cifcdit rezidente

31

Disponibilități ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare loca’, a la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct. 5110102+ct.5120102+ct . 5120402 + ct.512C502 + ct.5150102+ ct.^''50202 + ct.5160102+ct.5163202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102 + ct . 5550102+ct.

5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.55803(^2 + ct.5600102+ct.5S00103+ct . 5610102+ct5610103 + ct . 56 20102 + ct.562010.^) , din care :

32

1263991

/Ci

II -1 /.tf

''

1108956

"A

l

Fonduri externe nerambursabile preaderare

33

Fonduri externe nerambursabile postaderare

34

4

Numerar în valuia în casieria institdtiilor publice, (ct. 5 J10402 )

35

Total (în baze ■ (rd.32+35)

■ash)

36

1263991

1108956

Dobânzi de îndasat aferente disponibilități|or instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la

37

3

instituțiile de rezidente (ct

credit

5180702)

Total ( în baze ( rd.36+37)

acerual)

38

1263991

1108956

Depozite ale instituțiilor pv instituțiile de rezidente (ct. + ct.5600402+ct.

blice la credit 5150302 5620402)

39

Dobânzi de înc aferente depozi instituțiilor pu locale si ale instituțiilor dc subordonare loc instituțiile de rezidente   (ct.

asat telor blice

ala la credit

5180702)

40

Total ( în baze ( rd.39+40)

accrua1)

41

Acreditive în valuta ale instituțiilor locale si ale instituțiilor dd subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5^10202)

42

Acreditive în va ale institutiil locale si ale instituțiilor de subordonare loca instituțiile de rezidente (ct.5z

Iuta

or

la la credit 10202)

43

-disponibilitate rezidenti

la alti

50

Disponibilități 1 ale instituțiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)

(ct.4610109+ct.X10209 + C t.2670108+ ct.2^70208)

51

Total (în baze c rd.51)

:ash) (

52

u

/,... .

A. 3

Alte disponibilități

60

-disponibilitata instituții de c: străinătate

>la edit din

61

Disponibilități reprezentantoloi străinătate ( ct.5120402)

ale

din

62

Dobânzi de încas aferente disponibilități) reprezentantele! străinătate (ct.5180702)

>at

.or, din

63

Total (în baze < (rd.62+63)

iccrual)

64

Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5^20200)

65

Acreditive la instituții de credit în străinătate (ctr5410202)

66

B

TITLURI, ALTELE DECÂT

ACȚIUNI, din care:

70

Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate

71

B. 1

Titluri pe tem altele decât act produse financij derivate (dețin; către administra locala si de instituțiile de subordonare loc:

sn scurt, -iuni si

ire ste de it ia

da)

72

Titluri pe termin scurt, altele decât acțiuni si produse financiare derivate deținute de către administrația locala si de institut iile de subordonare locala. Total             |

(rd.74+rd.75+rd.76+rd.77 ). din care emise de:

73

-Banca centrala

_

(S.121)

74

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala ( S . 122 j

75

~~

-Alti rezidentj 1{Alt.: intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, fondurile de pensii)    {S1125,

S.126, S.128, S1129)

76

-Nerez i denti ( St! membre si instit organisme ale Ur Europene, Stat* nonmembre si organi zatii internaționale narezidente ale Europene ) (S.I

.ate .utii si

iun i i

Uniunii ■ n, S.22)

77

■ O j

I

Total (la valoare nominala) (rd. 73)

,a

■ B.2-

Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni si produse financiare derivate

85

1

Titluri pe termin lung, altele decât acțiuni si produse financiare derivate deținute de către administrația

86

Locala (institut locale) si inst: de subordonare ' Total

(rd.87+rd.88+rd

), din care emi;

.iile

,tutiile ocala.

89<rd. 90

;e de:

-Banca centrala

(S.121)

6 7

-Societăți care depozite, exclul centrala (S.122

accepta

siv banca

88

-Alti rezidenti intermediari fir exclusiv societi asigurare si foi de pensii, Aux: financiari, So< de asigurare, de pensii)    (S

S.126, S.128, S

(Alti iar: c i ari, itiie de idurile .li ar i sietati 'orrdurile 12b, 129)

89

-Nerezidenti (St membre si instit organisme ale U: Europene, StaU nomr.cmbre si organizatii internaționale nerezidente ale Europene )   (S.)

.ate utii si

1 i uni i

Uniunii

21, S.22)

90

Obligațiuni si titluri deținuți contul creanței, bugetare (ct.2i ct.2960200). To (rd.92+rd.93+rd +rd . 96) , din ca. de :

alte

î în

ir

550000 -tal

94+rd.95 :e emise

91

-Banca centrala

(S.121)

92

-Societăți care depozite, exclu centrala (S.122

accepta siv banca

93

-Alti rezidenti intermediari fir exclusiv societ, asigurare si for de pensi i, Aux financiari, Soi de asigurare, de pensii)    (S

S.126, S.128, S

(Alti i a n c i a r i, itile de idutile iliari zi etati

ondurile 125,

129)

94

ff *

U(

Va

-Nerezidenti (S membre si insti organisme ale U Europene, Stat< nonmembre si organizatii Internationale nerezidente ale Europene )   (S.

rate rutii si

i iuni i

uniunii

>sl, S.22)

95

-Societăți nefi

(S.ll)

lanciare

96

I

Total ( rd.86+9

L)

9 7

6

c

CREDITE ACORDAT! care:

, din

110

CI

Credite pe terme acordate

n scurt

111

Credite pe tern acordate din buc local institutl subordonare loc.-, (ct.4680102) (S!

len scurt etul ilor de la, 313)

112

D

ACȚIUNI SI ALT!'! PARTICIPATII

120

Acțiuni si alte exclusiv actiun' organismelor de plasament colect

titluri, ale

i v

121

D. 1

Acțiuni cotate includ si actiui deținute de insl publice locale provenite din cc creanțelor buget acțiuni )

se

iile

iLutiile

mversia are în

122

Acțiuni cotate d de autoritatile la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.:

ietir.ute locale

1)

123

Acțiuni cotate c de autoritatile la societăți cat accepta depoziti exclusiv banca c (ct.2600100 -ct.2960101) (S.J

letinute locale

■e

f

jentrala

22)

124

Acțiuni cotate < de autoritatile la societăți de asigurări rezidi (Societăți de a; Fondurile de pei (ct.2600100- ct (S.128, S.129)

Reținute locale

;nte iigurare, isii)

2960101)

125

__

■' \ * \\

Total (la val. < = la valoarea d< mai puțin a just, cumulate pentru pierderea de va (rd.123+124+125

:tb, neta ; intrare ir ile

oare)

126

O

MM

D.2

Acțiuni necotati includ si actiui deținute de ins publice locale provenite din o creanțelor buge acțiuni )

» (se iile

:itatii le

invers ia ;are în

130

F

Acțiuni necotati deținute de aut locale la socie nefinanei are (ct.2600200 -

iritatile

:ati

131

32884240

32884240

ct.2960102) (S.l

1)

Acțiuni necotate deținute de aule locale la societ accepta depozite exclusiv banca c (ct.2600200 -ct.2960102) (S.l

iritati.l e ati care

f

entrala

22)

132

Acțiuni necotate deținute de autc locale la societ asigurări rezide (Societăți de as Fondurile de per (ct.2600200- ct (S.128, S.129)

■r itatile at± de

tnte igurare, s i i )

2960102)

133

Total (la valoar contabila neta valoarea de inti puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) ( rd . 131

■ea

la

■are mai

132+133)

134

32884240

32884240

J

0.3

Alte participatii

140

Participatiile autori tatii or 1< alte societăți < sunt organizate acțiuni (regii i srl, comandita, ( ct.2600300 - c 2960103)

cale la

arnu

pe

utonome, etc . )

!t ►

141

22910

25910

Total (la valoai intrare mai put: ajustările cumul pentru pierdere; valoare)(rd.141)

■ea de

.n

.ate

de

142

22910

25910

E

ALTE CONTURI DE

PRIMIT

155

E. 1

Credite comerci, avansuri acordat

ile si

_e

156

1

Creanțe comercit necure.ite legats livrări de b'.jnu: servicii de cati autoritatile lot de instituții subordonate ace; (ct.4110201+ct. ■ t .4130200+ct.46: ct.4910200 - ct Total (rd.158+159-160-din care:

ile de

■i si

■e

:ale sau

O O’ -j

110208+c 0201 -4960200)

-164),

15’/

31601

8386

^y

-de la populații (gospodar iile populației) (S

14)

158

-de la socictat: nefinanciare (!

5.11),

159

31601

8386

-de la instituțiile publice, din care: (rd . 161+162 .■ 1 63 j

160

8

'■

- Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)

(S.1311)

161

- Administrația 1 locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)

162

- Fonduri de sec sociala (S.131<

:uritate )

163

-de la nerezidenti (S21,S22)

164

Creanțe coinercii curente legate c livrări de bunul servicii de catr autoritatile loc de instituții subordonate aces (ct.2320000+ct.< t.4090101+ct.40( 4110101+ ct.411( ct.4130100+ct .41 .4610101 - ct.4! ct.4960100). Tot (rd.166+167+168h din care de la

il e

ie

i si

e

:ale sau

tora 340000+c 01C2+ct.

100+ 80000+ct 10100 -

■172),

165

2326798

(Mc /■" Ww

''' ■

2677150

* li

-■^a7      ’

- de la gospodar populației (S14)

iile

1 66

146390

261632

- de la societat nefinanciare (1

i

MD ,

167

2146195

2412962

-de la instituțiile publice, din care: (rd.169 + 170 + 17 1 j

168

34213

2556

- Administrația (exclusiv fondur securitate socii (S. 1311)

centrala ’ile de ila)

169

- Administrația (exclusiv fondul securitate socii (S.1313)

locala ile de

ila)

170

34213

2556

- Fonduri de set sociala (S.1311

turitate

1)

171

-din care:creant unitat i1 or sânii paturi fata de C Sanatate

ele

.are cu tasele de

171.1

-de la nerezider (State membre s: instituții si oi ale Uniunii E.urc State ncnmenibre organizatii internaționale nerezidente ale Europene )    (S

S.22)

iti

■ganisme (pene,

al

Uniunii 21,

1 72

E.2

Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile

175

1

Creanțe ale bug local (ct.46400 4970000) . Total (rd.177+178+179 din care:

itului

00 -ct. I

‘183) ,

1 76

68868306

67872132

-de la gospodar populației (314

.ile

177

15717211

15395336

_______I

-de la societat nefinanciare

(S.ll),

178

53130493

52431966

-de la institut publice, din c.i (rd.180+181+182

iile re :

!

1 79

20602

44830

- Administrația centrala (exclusiv fondupile de securitate sociala) (S.1311)

180

- Administrația (exclusiv fondu securitate soci (S.1313)

locala pile de ala)

181

20602

44830

- Fonduri de se sociala (S.131

curitate

4)

182

■ ' ■

-de la nerezide (State membre s instituții si o ale Uniunii Eur State nonn ■srr.br-2 organizatii Internationale nerezidente ale Europene )    (S

3.22)

rtt.i

l1

rganisme opene,

s i

Ur. Lunii . 21,

183

6

/■M/) 1

Creanțe ale for, risc

(ct.4610109ict.

dului de

4610209)

184

1096.77

70927

(

Total creanțe (rd.176+184)

185

689’77983

67943059

Creanțe din ope cu fonduri exte nerambursabile Comisia Europea donatori

rațiuni

r ne

de la na / alti

190

Sumo de primit Autoritățile de Cert.i ficare / Autor i t atile dq Management /Agd Plati •- EONDURIj NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)

de la

ntiile de

EXTERNE

191

■38483

■ 575669

Sume de primit de la Autor itat i le d<+

Cari 1 " i.care '

Autor tati Ic dtj

Management. / Agențiile de Plati - FONIjUKX DE LA

BUGET   (ct.45^0302)

192

1604

88011

Sume solicitate la । rambursare aferente fondurilor externe

1

193

0

nerambursabile postaderare în virare la buget (ct. 807-7000)

<f;urs de

1

Sume de primit Comisia Europea donatori repre venituri ale bu general consoli -FONDURI EXTERN NNRAMJîURSABILE POSTADERARE ( ct.4500504+ct. Total, din car (rd.195+196)

(he la r.a/alti rentând jetul ui lat

E

*1500505) .

194

206319

748624

Sume de primit Comisia Europea donatari repre venituri ale bu general consoli buget local- F EXTERNE NERAMBU POSTADERARE

Jet.4500504)

ie la la/alti zentând (jetului dat-3NDURI RSABU E

195

206319

748624

Sume de primit Comisia Europea donatori reprez venituri ale bu general consoli inst Ltutii publ finanțate din v proprii/venit ursi subvenții -EXTERNE NERAMBU POSTADERARE (ct

de la na/alti entând getului dat-ice enituri

l proprii FONDURI

RSABILE . 4500505)

196

A i&M s //

DATORII FINANCI

ARE

200

A

NUMERAR SI DEPO care:

ZITE, din

201

A. 2

Alte depozite

202

1

1

Sume datorate t reprezentând ga cauțiuni aflate conturi le insL i publice

(ct.4280101+ct. t.4620109+ct.46 Total (rd.204+2 din care :

ertilor rantii si

în

t. ctiilor

4280201+c

20209) 05+206),

203

230045

106061

- salariatilor (gospodăriile p ) (S.143)

opulatiei

204

145667

101419

- societăți nef (S.11)

inane iare

205

84378

4642

- institutiilicăd din care:

(rd.207+208+20^

publice,

)

206

- Administrai >4 (exclusiv fondu securitate soci (S.1311)

centrala rile de ala)

207

- Administrativ

locala

1

208

1

(exclusiv fonda securitate soci (3.13'3)

rlle de di 1 a}

- Fonduri de se sociala (8.131

zuritate !)

209

B.

ÎMPRUMUTURI PE TITLURI, ALTELE

ACȚIUNI

BAZA DE

DECÂT

220

B. 1

ÎMPRUMUTURI PE

TITLURI pe te scurt altele de acțiuni si prod financiare deri

3AZA DE

:men

:at

cse

/ale)

221

împrumuturi pe titluri pe tern altele decât ac produse financi derivate emise de către admini locala si de instituțiile d subordonare loc (ct.5190109+ ct - ct.1690100) Total

(rd.223+224+225 din care achizi de:

oaza de fen scurt tiuni si are

de către stratia

5

fi 1 a .1610100

+226), ?ionate

222

-Banca centrala

(S.121)

223

-Societăți care depozite, exclu centrala (S.122

accepta siv banca )

224

-Alti rezidenti intermediari fi exclusiv societ asigurare si fo de pensii, Aux financiari, Sp de asigurare, de pensii)    (S

S.126, S.128, S

(Alti nanciari, atile de năurile i]iari cietati E'ondur 1 Ic: . 125, . 129)

225

f//

1

■ I

■4^.0 A

-Nerezidenti (S membre si insti organisme ale t Europene, Stat nonrnembre si organLzati i Internationa Ie nerezidente ale Europene )   (S.

tate tatii si niunii

r

Uniunii 21, S.22)

226

■ I

Total (la valoe nominala) rd.22

re

2

227

Dobânzi de plat împrumuturi pe titluri pe terrf altele decât aq produse financi) derivate (ct . 1680100+ct •!

it pentru baza de en scurt, tiuni si are

5180604)

228

Total (in baze accrual) țrd.22’

+ 228)

229 _

1                 *

3.2

ÎMPRUMUTURI PE I§A(iA DE ;      240

XJLiLURi pe termen .lung, altele de^at acțiuni .q i nrnrlihsp

financiare derivate)     j

împrumuturi pe titluri pe term altele decât ac produse financl derivate emise administrația 1 de instituțiile subordonare loc (ct.1610200 -ct.1690200). Io (rd.242+243+244 din care achizi de :

|)aza de en lung tluni si

are

de către

<pcala si de

ala

cal

-245), .ionate

241

-Banca centrala

(S.121)

242

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122j)

243

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii, AuyJi liari financiari, Sopietati de asigurare, Fondurile de pensii )    (S.. 125,

S.126, S.128, S.129)

244

/C l i

V. "

Im)

l

-Nerezidenti (Sitate membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, Statge nonmembre si organizatii internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )   .(S.|21, S.22)

245

I

iotal (la valoa nominala) (rd. 2

re

4.1 )

246

Dobânzi de plat împrumuturi po-titluri pe tern ■altele decât aq produse financi derivate (ct.lt:

it pentru baza de en lung, t iuni si

are

80100)

247

!

Total (in baze accrual) (rd.246

+ 247)

248

c.

CREDITE PRIMITE care :

, din

260

C. 1

Credite pe terni primite

en scurt

261

Credite pe tern contractate de autoritatile Ic instituții din subordinea ace; (ct.j 6201 00+ct t. 1678101+ct.1(

en scurt

cale si

tora

16 30100+c

7OIC3+

J

262

3

-

ct. 1670109+ ct. 5193101 + ct.5190102+ ct.5190106 + ct.5190180) . . Total (rd.263 + 264 + 265 + 265.1) , din care acordate de:

-Societăți care accepta

263

1

idepozite, exclusiv banca

centrala (S.122)

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc etati de asigurare, Fondurile de pensii)    (S.125,

S.126, S.128, S|.129)

264

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, Statp nonmembre si organizatii Internationale nerezidente ale Uniunii Europene )   (S.J21, S.22)

265

r "■ '

L

!

Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația Ipcala (ct.1620100+ct.L670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)

265.1

/fț h(

1; 1

Credite pe termlen scurt primite din contul curent general al trezoreriei stalului de către instituțiile publice din administrația locala (ct.5190108+ct. L670102) (S 1311)

266

I             ll

h                - •

1

Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare Locala, ■ct .5190105)        (S

1311)

267

Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperi rea golirilor temporare de casa si pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

(ct,5190107 + ct.,5190190)

26 7.1

Total (în baze

cash)(rd.262+266+267+267

268

■ i)

1

1

4

Dobânzi de plat aferente credit termen scurt co de instituțiile din administrat ( ct.1680200 + ct, 1.1680701 +ct. 1 ct.1680709+ ct. ct.51.80608+ ct. Total (rd.2^0+271+272 clin care acorda

i.t iilor pe itractate publice

_a locala ,680300+c 580703+ 5180606+ J180609) .

+272.1), te de:

269

-Societăți care depozite, exclu centrala (S.122

accepta siv banca

270

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, excl', si.v societățile de asigurare si fohdurile de pensii, Auxiliari financiari, Sopietati de asigurare, i’ondurile de pensii)    (S|. 125,

S.126, S.128, S|.129)

271

J

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uf unii Europene, State nonmembre. si organizat ii inte r naționale nerezidente ale Uniunii Europene )   (S.|21, S.22)

272

// * /j— I1 '■ li _ f

x J irt

U.

' \* ■

//

- //

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)

272.1

Wi T,'

X ■- < n

1

Administrația centrala (S1311|) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul, curent general pl ■trezoreriei statului (ct. 1680702+ct .|51 80605 )

273

Total (dobânzi 1 de plătit )(rd.26S>273)

274

Total (în baze acercal) (cash+dobânzi)(rd.268+27 4)

2 .■ .

Credite pe term'en scurt urimite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în ■ :npru maturi (Mnastr icht debt) conform deciziei Eurostat

276

.

Credite pe terrrbn scurt |     277

15

provenind din reclasif icarea creditelor come împrumuturi (Ma debt), conform Eurostat,

(ct.1670108+ct.

).Total

(rd.278+279+280 din care acorda

reiale în istricht deciziei

5190110

+281), re de :

-Societăți care1accepta depozite, excluâiv banca centrala (S. 122j)     (în

cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

278

-Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de ăsigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazu(L refinantarii fata regres a unei creanțe asupra guvernului)

279

-Nerezidenti ( membre si insti organisme ale U Europene, Stat aonmembre si orgar.i zatii internaționale nerezidente ale Europene )    (S

S . 22)

State tulii si liun i i

Uniunii ■ 21,

280

1

1

IJSII

- Societăți nef-inanciare

(S.ll)    (în calzul

restructurării creditelor comerciale)

281

Dobânzi de plat.'it aferente credit elor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct. 1:6 80708 + ct.5180609+ct.5 L8C8OO) . Total

(rd. 283 + 284 + 284., 1+284.2) , din care acordateZachiz-tionate de :

282

-Societăți cârd accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)     (în

cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

283

-Alti intermedi financiari, exd societat1le de |

ari

1 usiv asigurare

1

284

6

si fondurile do pensii ( S . 125 (în cazul refinantarii fata regres a unei creanțe asupra guvernului)

■Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )    (Si21,

S. 22)

284.1

- Societăți nefinanciare (S.ll)    (în cazul

restructurării creditelor comerciale)

284.2

C . 2

Credite pe termen lung primite

285

Credite pe term primite (contr garantate, asim etc.) de inst publice locale (ct.1620200+ct. t.1670201+ct . 16 1670203+ ct.16 1 o t a 1 (rd.287+288+289 din care acorda

;n lung actate, ilate, itutiile

1630200+c 70202+ct. 70209) .

+289.1) te de :

286

267

i i

___

-Societăți care depozite, exclu centrala (S . 122

accepta siv banca

287

267

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fopdurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, rondurile de pensii)    (S , 125,

S.126, S.128, S|.129)

288

/<+

A

I “ 1

U 51

Vj

A A'A'\ IiiteVU ii

!         .1

-Nerezidenti ({State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organ izat i i internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )    (S..21,

8.22)

289

1

1

-Administrația centrala (exclusiv fonduri le de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung pr imite din venituri din pr Lvatizare de către instituții

1

289.1

7

Ipublice din

I

[administrația ideala

^(ct.1620200+ct.1670203)

i

Total (in baze cash)(rd.286)

290

267

Dobânzi de plat aferente credit termen lung pr (contractate ga asimilate, etc. instituțiile pu administrația 1 (ct.16802CC.ct. t.1680701+ct.16 ct.1680703+ ct. letal

(rd.292+293+294 din care acorda

it slor pe imite rantate, )     de

slice din Dcala 1683300+c 30 702 + 1.680709)

k-294 . 1) , te de :

291

1

-Societăți care depozite, exclu centrala (S.122

accepta siv banca )

292

.. .

-Alti rezident i intermediari fi exclusiv societ asigurare si fo de pensii, Aux financiari, So ■ue asigurare, de pensii)'    (S

S.126, S.128, S

(Alti nanciari, atile de pdurile i iiari cietati Fondurile .12 5, .129)

293

-Nerezidenti ([state membre si instiiutii si organisme ale Uniunii Europene, Stath nonniembre si organ!zatii internaționale nerezidente ale Uniunii Europtr'.i; )     (S.21,

S.22)

294

/_< li * tl   ~

v  ’

V

t Wp J

\ jz- i

! i i 1

1

-Administrația 'centrala (exclusiv fondurile de securitate socilala) (8.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen Lung primite clin venituri din privatizare (ct.1680703)

294.1

Total dobânzi de plătit (rd.291)

295

""

Total (in baze accrual)(cash+d (rd.290+295)

obanzi)

296

1

1

1

Credite pe terni primite rezulta reclasificarea creditelor come împrumuturi (Mu debt) conform c Eurostat

on lung

te din

rciale în astricf.t

ec.i z i ei

297

13

i

i

Credite pe termhn lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maâstricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208) .Total 'rd.299+300+301^302), din care acordake de:

298

-Societăți care depozite, exclu centrala (S.122 cazul refinanta regres a unei c asupra guvernul

accepta siv banca (în cii fara reante li)

299

-Alti interniedi financiari, exc societățile de si fondurile de ( S . 125 (în căzu refinantarii fa a unei creanțe guvernului)

iri

Lusiv asigurare pensii

L

ra regres asupra

300

i

1

-Nerezidenti ( membre si insti organisme ale U Europene, Stat nonmenbre si organizații Internationale nerezidente ale Europene )    (S

S. 22)

State iutii si ni.unii

Uniunii .21,

301

* w

- Societăți nef (S.11)     (în ca

restructurării creditelor come

i. nane iar e

rciale)

302

!' i; •' 1

■ • ; 1

7*

Ml

w

■'vz

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumutur1 (Manstricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.163C708). Total

( rd.30 4 + 305 = 306 I-3C7) , din care acordate de:

303

-Societăți care depozite, exclu centrala (3.122 cazul refinanta regres a unei c asupra guvernul

accepta aiv banca 1       (în

cii fara seanțe li)

304

-Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de ii sigur a re si fondurile de pensii (S . 12 5 (în cazul refinantarii faj: i regres

305

1

a unei creanțe guvernului)

i.supra

i

i

1

-Nerezidenti (i membre si instit organisme ale Ur Europene, State nonmembre si organizatii internaționale nerezidente ale Europene- )    (S

S.22)

1

L d C Ci

jtii si i i u: i i i

Uni unii 21,

306

1

1

1

- Societăți nef

(S . 11)      (în ca;

restructurării creditelor comei

manciare ijUl

iciale)

307

E

ALTE CONTURI DE

PLĂTIT

310

E. 1

Credite comercL avansuri primiți

ile si 1

311

Datorii comerciale recurente legate de livrări de bunuri si servicii

(ct. 4010200+ct. 4030200+c t.4O4C2OO+

ct. 4050200+ct.4620201). Total

(rd.313+314+318+319), din care către

312

24775

23735

I

i

- Societăți nefLnanciare (S.U)

313

24775

23735

-Instituții pub care (rd.315+31

i.ce, din

5+317):

314

- Administrația texclusiv odqu securitate soci (S.1311)

centrala cile ae ila)

315

- Administrația ;exclusiv Condu securitate soci (S.1313)

locala

i J e de ala)

316

-

// fii

c

Sin

- Fonduri de se'curitate sociala (S.1314)

317

W

UW A jj

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari. exclusiv societ atile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare. Fondurile de pensii)    (S.125,

S.126, S.128, S.129)■

318

i                                          t

-Nerezidenti (| membre si ir:si i organisme ale cj Europene, Stat r.onmembre si

‘orcan!zat ii internaționale nerezidente ale Europene )    (1

State utii si

niur. i i

Ui:! unii .2 ,

2

319

0 ■

1

S . 22)

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii

(■ct. 4010100 + ct.4030100+c t.4040100 +ct.

40501C0+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total

(rd.321+322+326+327), din care către f

320

4839066

4554720

- Societăți nef (S. 11)

l.nanciare

321

4832742

4554720

-Instituții pub care (rd.323+32

Lice, din 1+325):

322

6324

- Administrația1centrala (exclusiv fondupile de securitate socitla) (S.1311)

323

i

- Administrația1locala (exclusiv fondufile de securitate sociala) (S.1313)

324

6324

- Fonduri de securitate sociala (S.13ip>

325

-Alti rezidenti (Alti intermediari fipanciari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Sopietati de asigurare, Fondurile de pensii)    (S.125,

3.126, S.128, S|.129)

326

/i+,:'

Q ? X

1

1

-Nerezidenti ț membre si insti organisme ale ’J Europene, Stat nonmerr.bre si organizații, internaționale nerezidente ale Europene )    (S

8.22)

State butii si ilunii

Uniunii .21,

327

s. * \

©

E 2

J

Alte datorii de exclusiv credit comerciale si a

plătit ele vansuri

330

Datoriile inst publice din administrația 1 către bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4 .431C300+ct.431 Ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370 70300+ ct.44208 + ct.4440000+ct. + ct. 446.02.00 + c

itutiilor

oca la

310200+ct

0400 +

200+ct.43

01

446.01.00

C.448010?

2

331

1

9119052

3452088

)

___

Salariile angajatilor (ct

4210000+ct.4230b0O+ct.42

600C0 +ct.4270100+ct.

4270300 +ct.428pi01)

332

12041488

4532560

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

(ct. 4260000+ct. ^1270200 + ct.

4270300 + ct.4290D0C + ct. 43 80000)

333

32864

43255

Datorii către f risc

(ct.4620109+ct.

ondul de

4620209)

334

73550

3779111

Total

(rd.331+332+333+334)

335

21266954

11807014

Datorii din operațiuni cu fonduri externe r.ertjBibursabile fie la Comisia Europeana/ alti donatori        ,

340

1

Avansuri primit^ de la Autoritățile de

Certificare/Autbritatile de Management /Agențiile de Plati- FONDURI jEXTERBE NERAMBURSABILE [POSTADERARE 31 ^FONDURI ■DE LA BUGET

। (ct.4580501+ct. 4 5805 02)

341

577376

ii i f r~

iz fe

\>'..

122613

!

[Alte

datorii

342

*U|

1

[Provizioane necurente (ct.1510201+ cL.1510202+ ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208 ), |din care:

342.1

30204791

- 1462858

Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând ari«rate în [litigiu (din soldul ct. 1510201)

342.2

744313

provizioane necurente, constituite cogl'orm OUG 71/2009 si OG .17/2012 reprezentând drepturi salariate câștigate în instanța ( din soldul [ct.1510203)

342.3

25746985

1462858

[provizioane necurente, (constituite coi],form ! Leg ii nr.85/2016, ■privind plata ■diferentelor salariate Cuvenite personalului jardactic din lînvatamântul dd stat Jpentru perioadă (octombrie 2008 - 13 mai |2011(din soldul;

2

342.4

2

952881

ct. 1510203)

_

Provizioane necuirente pentru da.une-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevăzute în titluri executoi i L având ca obiect acordarea unor drepturi salariate personalului din sectorul bugetari (din soldul ct,15102C|3)

342.5

2760612

Provizioane curq'nte ( ct.' 151 0101+ct. 115.1 0102 + ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:

343

33024103

632884

Provizioane cur< constituite con O.M.F.P. 416/20 reprezentând ar litigiu (din so ct.1510101)

;nte,

zori:

13

ierate în .dul

343.1

1

1

1

Provizioane cur constitui te con 71/2009 si OG 1 reprezentând dr salariate câsti instanța (ct.15

mie, :orm OUG 1/2012 ;pt uri gate în 0103)

343.2

32337325

i

!

i

Provizioane curante, constituite conform

343.3

407490

Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariate

' M Ă jv

cuvenite personalului didactic din învățământul de stat

1

octombrie 2008

- 13 mai

?■’(. ii P.

2011 (din soldul ct .1510103)

]• i ।

i i

Provizioane cur'ente pentru daune-interese pi-oratori i sub fjorma ■ dobânzii legale, pentru olata eșalonate a sumelor prevazdte în 'Citluri executdrii având ba obiect acorqarea unor drepturi salar i.ale ■personalului din [sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)

343.4

229233

E . 3

Plăti restante

345

_

r ■

1

Plati restante instituțiilor p din administrat (reprezentând d neachitate la ț |din operațiuni [comerciale . T<p

al e ublice ia locala ato’-ii urmen )

tal

2

346

3'

(rd.346.1+347+3

din care către:

51+352),

- Societăți nefinanciare (S.ll)

346.1

— -

-Instituții publice, din care (rd.348+34^+350): - Administrația) centrala' (exclusiv fondurile de securitate sociala)

(S.1311)

347

348

- Administrația locala (exclusiv fonduri Le de securizate sociala)

(S.1313)

349

- Fonduri de securitate sociala - (S . 131j4)

350

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si. fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)    (S.125,

3.126, S.128, 3. ’. 29)

351

1-

i

-■Nerezidenti (Istate inembre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene )    (S.21,

3.22)

352

1

Plati restante 1 ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat

353

1

PLati restante instituțiilor p din administrat (reprezentând c neachitate la t ■din drepturi s [neachitate ■Plăti restante [instituțiilor p jdin administrat leatre alte cate Ipersoane (repre Idator ii ne acrii t Itermen) din b'.i ajutoare si alt drapturi neachi

ale ublice ia locala atorii e rnie n ) alariale,

ale ublice ia locala gorii de zentand ate la rse, e

tate

354

355

1

Plati restante instituțiilor p din administrat

ale

ublice ia locala

356

4

'(reprezentând dptorj.± neachitate la termen)

din împrumuturi nerambursate la scadenta. Total |(rd. 357 1-358 + 359 pare, către:

) din

Societăți care depozite, exclu centrala ț S. 1

accepta siv banca

22)

357

Alti rezidenti intermediari fi exclusiv societ asigurare si fo de pensii, Aux financiari, So ide asigurare, ide pensii)    (S

S.126, S.128, S

(Alti lanciari, atiIede riduri le iliari cietati ’ondurile . 125, . 129)

358

1

Nerezidenti (S membre si insti ;organ..'>»e ale U Europene, Stat nonmembre si organizatii internaționale perezidente ale Europene )    (S

S.22)

tate

Cutii si ii un ii

Uniunii .21,

359

Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii jneachitate la tJermen ) din dooanzi restante.

Total (rd.361+362+363) din care, către* :

360

c/o X S? Iko [i. .1 7 — 1 ■■■■■ ■      O/.

2^

Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.1,22)

361

,,111.i rezidenti (Alti ■intermediari financiari, 1 exclusiv societățile de [asigurare si fdndurile icte pensii, Auxiliari ■financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)    (SI.125,

S.126, S.128, Ș.129)

362

Nerezidenti (S membre si insti organisme ale Li Europene, Stat nonmembre si organizat ii Internationale nerezidente alq Europene )    (S

S.22)

tate Cutii si ni unii e

Uniuni i . 21,

363 ......

i

Creditori buget

Lot. 4 6 7)

ari

364

L

25

'loial (rd.346+3b_ +356+360+364)

+334+355

315

Nota

Sectoarele si subsectcareîr doi.

Sistemului F.«r jpean de Conturi 1

liitp conform

SEC' 95)

utilizator

Anexa 40

Cod SFC’95

Societăți nefinanciare

S. 11

■ ctae i !•; nanciare

ă.12

lianca centrala

5,121

Societăți caro accepta depozite,

exclusiv banca centrala.

S . 122

bonduri de pista monetara

S . 123

Fonduri de fnvcstitii,altele dec

at fondurile de piața monetara

S. 124

Alti interiuoaidrfinanciari, e>l de asigurare si fonduri de pens:

ciusiv soc ic t-nț 1.

S .125

Auxiliari financiari

S.126

Societăți de asigurare (SA)

S. 128

Fonduri de pensii (FP)

S. 129

Administratii publice

S . 13

Administrația ceijtrala (exclusiv fondurile de securitate socialul

S.1311

Administrația loca c(exclusiv

fondurile de securitate socială)

S. 13.13

Fonduri de securitate sociala

S.1314

Gospodariile populației

S. 14

Restul lumii

S , 2

State mc.-m: 1 si institutu si <ț

rgar>is]r:H aie Jniunii Europene

S .21

statele nwsiore sie Uniunii Eu:

■apcane

S. 211

.nstit'j; si organisme aie u

iun 1 Europono

S . 212

State nonnembre si organizații Uniunii Europene

internaționale nerezidente ale

S . 22

Cod 20


Anexa 12


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI


la data de 31.12.2019


-lei-


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

1 nea sari realizate

Stingeri pe alte cal decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Inițiale

Definitive

Total,din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

000102

313,047,700

308,454,700

372,132,606

68,847,70-'

303,284,902

304,305,304

67,827,302

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-   37.02+ 00.15+

00.16)

4990

286,426,000

269,170,200

336,432,345

68,647.70^

267,584,641

268,605,043

67,827,302

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0002

305,722,700

296,041,700

361,700,363

68,842,39:

292.857,971

293,877,100

67,823.263

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

0003

281,885,700

273,373,500

333.998.783

62,824,96'

271,173,822

271,654,043

62.344,740

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

0004

183,045,000

167,552,000

167,510,793

167,510,793

167,510.793

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

0005

3,176,000

2,178,000

2,177,557

2,177,557

2,177,557

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

0102

3.176,000

2,178,000

2.177,557

2,177,557

2.177,557

Impozit pe profit de la ageniii economici

010201

3,176,000

2,178,000

2,177,557

2.177.557

2,177,557

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZ1CE( cod 03.02+04.02)

0006

179,869.000

165,374,000

165,333,236

165,333,236

165,333,236

/•''? 7

/■ ’ ' । I

r1

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

0302

500,000

500,000

459.406

469,406

459,406

VP -

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

500,000

500,000

459.406

459,406

459,406

y,+ -X

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

0402

1 79,369,000

164,874,000

164,873,830

164,873,830

164,873,830

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

179,369,000

164,874,000

164.873.830

164,873,830

164,873,830

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

0009

49,867,000

48,714,000

94,044,015

46.308.36S

47,736.446

48,602,005

45,442,810

Impozite si taxe pe proprietate (07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

0702

49,867,000

48,714,000

94,044,815

46,308,365

47,736.446

48,602,005

45,442,810

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

070201

41,405,000

40,405,000

81,819,666

41,976,00-

39.843,663

40,693,436

41.126.230

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

11,795,000

11,795,000

15,494,307

3,622,03;

11,872,270

11,756,682

3,737,625

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

29,610,000

28,610,000

66,325,359

38.353.96f

27,971,393

28,936,754

37,388,605A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

070202

5,559,000

5,159,000

9,022,459

4,075,25*

4,947,205

4,924,793

4.097.666

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.518,000

3,118,000

4,132,345

1,161,644

2,970,701

3,008,278

1,124,067

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridica

07020202

1,995,000

1,995,000

4,797,500

2,863,40^

1,934,097

1,879,542

2.917,958

Impozitul pe terenul extravilan'j+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07020203

46,000

46,000

92,614

50,20'

42,407

36,973

55,641

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

2,903,000

3,150,000

3,202,690

257,112

2,945,578

2,983,776

218.914

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

48,950,700

57,084,500

72,427,575

16,516,592

55.910,983

55,525,645

16,901,930

Sume defalcate din TVA (cod

44-,JJ2-.O4.+ 1.1.02.02+1 TTr2J15*U-.X12.Xl6+11.02.09)

1 102

19.347,700

26.924,500

25,474,771

25,474,771

25,474,771

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

110202

16,323,700

16,332.500

15,009.623

15,009,623

15,009,623

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

6.882,000

6.882,000

6,882,000

6,882,000

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invatamantuiui particular sau confesional acreditat

110209

3,024,000

3,710.000

3,583,148

3,583,148

3,583,148

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

1202

197,000'

183,724

183.72;

160,014

23,710

Taxe hoteliere

120207

197,000

183,724

183,72*!

160.014

23.710

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

1502

165,000

165,000

438,351

331.26!

107,086

195,309

243,042

Impozit pe spectacole

150201

165,000

165.000

438.351

331,26!

107,086

195,309

243,042

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de actîvitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

29.438,000

29.798.000

46,330.729

16,001,60!

30,329,126

29,695,551

16,635,178

□ * ,

< 1 ■' 1 >r ,

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

160202

17,791,000

17,291,000

31,197,576

13,916,209

17,281.367

17,113,185

14.0MP9T

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9,605,000

9,305,000

14,130,704

5,035.27'

9,095,433

9,156,065

[|O 1. ,

4,974,63$

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

8,186,000

7,986,000

17,066,872

8,880,93!

8,165.934

7,957,120

^<^9,109,752

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

160203

4,400,000

3,700,000

3.515,395

35.02*

3,480,371

3,459,831

.55,564

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

7.247,000

8,807,000

11,617,758

2,050,37(

9,567,388

9,122,535

2,495,223

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

001 1

23,000

23.000

15,600

15,600

15,600

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

1802

23,000

23,000

15,600

15,600

15,600

Alte impozite si taxe

180250

23,000

23,000

15,600

15.600

15,600

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

23.837,000

22,668,200

27,701,580

6,017,43’

21,684,149

22,223,057

5,478,523

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

0013

12,033.000

10,813,000

10.755,866

546.52E

10,209,340

10,522,055

233,811

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.084

30.02.50)

3002

12,033.000

10,813,000

10,755,866

546,52E

10,209,340

10,522,055

233,811

Varsaminte din profitul net a! regiilor autonome

300201

1.512.000

812,000

632,543

632.543

632,543

Venituri din concesiuni si închirieri (ccd 30.02.05.30)

300205

10,142,000

9,442,000

9,565,186

546.52E

9,018,660

9,331,375

1

233,811

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30020530

10,142,000

9,442,000

9.565,186

546,526

9.016.660

9,331,375

233,811

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

300208

379,000

559,000

558,137

558,137

558.137

Venituri din dividende de la alti plătitori

30020802

180.000

Dividende de ia societățile si companiile naționale si

•soeîetatfle-eu-eapifal-mejeritan-de-stet-

30020803

379,000

379,000

558,137

558.137

558,137

C2. VANZARI DE BUNURI St SERVICII (cod

33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)

0014

11.804,000

11,855,200

16,945,714

5,470,905

11.474,809

11,701.002

5,244,712

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+3

3.02.33+33.02.50)

3302

354,000

607,200

620,353

620,353

620,353

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

330210

353,000

503,000

511,259

511,259

511,259

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

1,000

67,000

71,894

71,894

71,894

Contribuții pentru finanțarea Programului Școala după școala

330233

37,200

37,200

37,200

37,200

J

' A' i

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod

34.02.02+34.02.50)

3402

9,000

9,000

7.109

7,109

7.109

1

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

9,000

9,000

7,109

7,109

7,109

Ț r■

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la35.02.03+35.02.50)

3502

7,476,000

7,341,000

12,078,408

5,292,641

6.785,768

7.138.616

te

. 4,9311,792 f

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

350201

7,462,000

7,262,000

11.973,492

5,292.64(

6,680,852

7,033,700

939,792

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35020102

7,462,000

7,262,000

i 1,973,492

5,292,64(

6,680,852

7,033,700

4'939,792

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

14,000

79,000

104,916

104,916

104,916

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.08 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31

+36.02.32+36.02.47+36.02.50)

3602

3,960.000

3,893,000

4,234,844

1 78,26J

4,056,579

3,929,924

304,920

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

360201

10,000

25,000

25,478

25,478

25,478

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36020101

10,000

25,000

25,478

25,473

25,478

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

3,862,000

3,762,000

3,865,666

56,05(

3.809.616

3,710,078

155,588

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silitA

360214

78,000

96,000

247,090

122.21!

124,875

98,534

146,556


O M


A

>3

|_

1

2

Alte venituri

330250

10,000

10,000

Transferuri voluntare.altele decât subvențiile {cod

37.02,01 • 37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

3702

5,000

5,000

Donatii si sponsorizări

370201

5,000

5,000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-12,625,000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

12,625,000

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00'. 5

58,000

58.000

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.0fTa++39T12-TL&+39,02.04+39..02.07.+3&.T2-J4J)-

3902

58.000

58,000

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

8,000

8,000

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

50,000

50,000

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitarilor administrativ-teritoriale

390207

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

7,189,000

9,334,000

SUBVENȚII DE LA ALTE NiVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

0018

7,189,000

9,334,000

Subvenții de la bugetul de stal (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21 +42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51 +42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)

4202

7,189,000

9,334,000

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirca locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1.000

2,000

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

420241

7,176,000

7,576,000

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

1,295,000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) posladerare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

420269

12.000

461,000

Sume primite de la UE/alti donatori în contu! platilor efectuate st prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 43.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)

4802

78,000

3,021,0001

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

4E020I

2,250,000

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

2,250,000

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

46020102

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la

430202

78,000

771.000

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

96,510

93,510

95,834

776

5.000

5,000

5,000

5,000

5,000

5.000

211,753

5,312

206,441

207.714

4,039

211,753

5,31;

206,441

207,714

4,039

15,912

15,912

15,912

163,570

5.311

158,258

159,531

4.039

32,271

32,271

32,271

9,143,805

9,143,805

9,143,805

9,143,805

9,143,805

9,143.805

9,143,805

9.143,805

9,143,805

■^0 i, i ftn i/

1,016

1,016

1 ■ r '

7,566,616

7,566,616

7,^6,6lE

'. v'i. :■ ■

1,411,566

1,411,568

i

/ s-

154,605

164,605

104^5

>■ ~

■ ^*$71

z S. 1

1 '

1,076,685

1.076,685

1,076,685

199,475

193,475

199.475

1,517

1,517

1,517

197,958

197,958

197,958

877,210

877,2 iO

877,210

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SA

48.02.02.03)

Sume primite în contul platiior efectuate în anul curent

48020201

603,000

79S\SG1

799.981

799.981

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48020202

73,000

78,090

77.229

77,229

77.229

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02 +00. 16+00.17) - TOTAL

000102

300,274,700

303,619.700

369,267,995

68,342.392

300,425,603

301,444.732

67,823,253

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

4990

286.370,000

269.112,200

336,220,592

68.842.392

267,378,200

268,397,329

67.823,263

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0002

293,097,700

296,041,700

361,700.363

68,842.392

292,857,971

293,877,100

67,823,263

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

0003

281.885.700

273.373,500

333,998,783

62.824,961

271,173,822

271.654,043

62.344,740

A1. t MP OZI-T- P E V-EWT P-ROE1^A^U3ASTIGURI-DIN-

0004

183 045 000

I6Z.552TLQ0

167^510793

167,510,793^

167,510,793

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

0005

3,175,000

2,178.000

2,177.557

2,177,557

2,177,557

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

0102

3,176,000

2,178,000

2,177,557

2,177,557

2,177,557

Impozit pe profit de la agentii economici

010201

3,176,000

2,178,000

2,177,557

2,177,557

2,177,557

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE) cod 03.02+04.02)

0006

179,869,000

165,374,000

165,333,236

165,333,236

165,333.236

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

0302

500,000

500.000

459,406

459.406

459.406

Impozitul pe veniturile din transterul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

500,000

500,000

459.406

459.406

459,406

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod

04.02.01+04.02.04)

0402

179.369.000

164,874,000

164,873,830

164,873,830

164,873,830

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

179.369,000

164,874.000

164,873.830

1 64,873,830

164.873,830

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

0009

49,867,000

48,714,000

94,044,815

46,308.36!

47,736.446

48,602,005

45<W2.â40

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)

0702

49,867,000

48,714,000

94,044,815

46.308.36S

47,736,446

48,602,005

/ftS&tyrO

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

41,405,000

40,405,000

81,819,666

41,976,00:

39,843,663

40.693.436

Țjil^(26^30

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

11,795,000

11,795,000

15,494,307

3,622,031

11,872,270

11.756,682

f.T-3^7.625

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

29,610,000

28,610,000

66,325,359

38,353,961

27,971,393

28,936,754

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

070202

5,559,000

5,159,000

9,022,459

4,075,25^

4,947,205

4,924,793

\te7.6te

>i'

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.518,000

3,118,000

4,132.345

1,161,64x

2.970.701

3,008,278

1

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

1.995.000

1.995.000

4,797.500

2.063.40:

1.934.097

1.879,542

2.917,958

Impozitul pe terenul extravilan')+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07020203

46.000

46,000

92,614

50,201

42.407

36,973

55,641

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

2,903.000

3,150,000

3,202,690

257,112

2,945,578

2,983,776

218,914

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

OOW

48,950,700

57,084,500

72,427.575

16,516,59:

55,910,983

55,525,645

16,901.930

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

1102

19,347.700

26,924,500

25.474,771

25,474.771

25,474,771

A

3

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru fii ia,'.tarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

110202

16,323,700

10,332,500

15,009,623

15,009,623

15,009,623

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

6,882.000

6,882,000

6,882,000

6,882,000

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invalamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.024,000

3,710,000

3,583,148

3,583.148

3,583.148

Al te impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

1202

197,000

183,724

183,72'

160,014

23.710

Zax.eJjoteliere

120207

197,000

183,724

183,72'

160,014

23,710

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01 + 15.02.50)

1502

165,000

165,000

438,351

331,261

107,086

195,309

243,042

Impozit pe spectacole

150201

165.000

165,000

438,351

331,2B‘

107,085

195,309

243,042

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+13.02.03+16.02.50)

1502

29.438,000

29,798,000

46.330,729

16,001.601

30,329,126

29,695,551

16,635,178

Impozit pe mijloacele de transport (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

17,791,000

17,291,000

31,197,576

13,916,201

17,281.367

17,113,185

14,084,391

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.605,000

9.305,000

14,130,704

5,035,27 ‘

9.095.433

9,156,065

4,974,639

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

8,186,000

7,986,000

17,066,872

8,880,93!

8,185,934

7,957,120

9,109,752

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

160203

4,400,000

3,700,000

3,515,395

35,02'

3,480,371

3,459.831

55.564

Altfe taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

7,247,000

8,807,000

11,617,758

2,050,37(

9,567,388

9,122.535

/) o I) r

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

0011

23,000

23,000

15,600

15,600

15,600

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

1302

23,000

23,000

15,600

15,600

15,600

Aite impozite si taxe

18025'j

23.000

23,000

15,600

15,600

15,600

r

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) .

0012

"11,212,000

22,668,200

27,701,58U

6,017,43

21,834,149

22,223.057

A\473?523

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30,02+31.02)'

0013

12,033,0'10

10.813,000

10.755,866

546,52E

10,209,340

10,522,055

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

12,033,000

10,8)3,000

10.755,866

546,521

10.209,340

10,522,055

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

1,512,000

812,000

632,543

632,543

632,543

Venituri din concesiuni si închirieri îccd 30.02.05.30)

300205

10,142.000

9,442,000

9,565,186

546,52t

9,018,660

9,331.375

233,811

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30020530

10.142,000

9,442,000

9,555,136

546,52f

9,013.660

9,331,375

233,811

Venituri din dividende (cod 30.02.03.02+30.02.08.03)

300208

379,000

559,000

558,137

553.137

558,137

Venituri din dividende de la alti plătitori

30020802

180,000

Dividende de la societățile si companiile nalionale si societățile cu capital majoritar de stat

30020803

379,000

379,000

558,137

558,137

558,137

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-S-7

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.C2)

0014

-821.000

11,855,200

16.945,714

5,470,90^

11,474,809

11,701,002

5,244,712

Veniluri din prestări de servicii si cita activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.23+3

30233+33.02.50)

3302

354,000

607,200

620,353

620,353

620,353

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crose

330210

353,000

503,000

511,253

511,259

51 1.259

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

1,000

67,000

71,894

71.894

71,894

Contribuții pentru finanțarea Programului Școala după școala

330233

37.200

37,200

37,200

37,200

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod

34.02.02+34.02.50)

3402

9,000

9,000

7,109

7.1 OS

7,109

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

9,000

9,000

7,109

7,109

7,109

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la

35.02.03+35.02.50)

3502

7,476.000

7,341,000

12,078,408

5.292,641

6.785,768

7,138,616

4,939,792

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate pot, ivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

350201

7,462,000

7,262,000

11,973,492

5.292,641

6,680,852

7,033,700

4,939,792

Veniluri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35020102

7,462,000

7,262,000

11.973,492

5.292,641

6,680,852

7,033,700

4.939,792

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

14,000

79,000

104,91©

104,916

104,916

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+3

6.02.50)

3602

3,960.000

3,893,000

4,234,844-

178,261

4,056,579

3.929.924

304,920

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

360201

10,000

25,000

25,478

25.478

25,478

--'T* ■

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36020101

■ 10,000

25,000

25,478

25,478

25,478

/'■ '

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

3,862,000

3,762,000

3.865.666

56,051

3,809.616

3,710,078

ia- ■

iătX*A

' V /

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

360214

78,000

96.000

247,090

122.21S

124,875

98.534

<:O'i MiLiL / .■■■•

n

Alte venituri

360250

10.000

10,0001

96,610

96,610

95,834

■            776

-~J/ .k. 4

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

3702

-12,620,000

5.0001

5.000

5,000

5.000

Donatii si sponsorizări

370201

5,000

5,000

5.000

5,000

5.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

■12.625,000

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

7,177,000

7,578,000

7,567.602

7,567,632

7.567,632

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

0013

7,177,000

7,578,000

7,567,632

7,567,632

7,567,632

Subvenții de ta bugetul de stat (cod 42.02.21 +42.02.28+

4202

7,177,000

7,578,000

7,567,632

7,567,632

7.567,632

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+42.02.42+42.02.44+

42.02.45t 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,000

2,000

1,016

1,016

1.016

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

420241

7,176.000

7.576,000

7,566,616

7,566,616

7,566,616

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL

000102

12,773,000

4.835.000

2,864,611

5,312

2,859.299

2.860,572

4,039

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

4990

58.000

58,000

211,753

5,312

206,441

207,714

4,039

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0002

12,625,000

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

0012

12,625,000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

0014

12,625,000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.04+37.02.05)

3702

12,625,000

Vărsăm inte din secliunea de funcționare

370204

12,625.000

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

0015

58,000

58,000

211,753

5,312

206,441

207,714

4,039

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

58,000

58,000

211,753

5,312

206,441

207,714-

4.039

Venituri din valorificarea unor bunuri ale in st ii ut iilor publice

390201

8.000

8,000

15.912

15,912

15,912

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

50,000

50,000

163.570

5,312

158,253

159,531

4.039

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

390207

32,271

32,271

32,271

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

12,000

1,756,000

1,576,173

1,576,173

1,576,173

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

0018

12,000

1,756,000

1,576,173

1,576.173

1.576,173

zZTp ' ’

// "         """          X

Subvenții de fa bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51 +42.02.52+^2.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+42.02.67+42.02.69)

4202

12,000

1,756,000

1,576,173

1,576,173

1,576,173

1

/ __■>,

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

1,295,000

1,411,568

1,411,568

1,411,568

■ '>\    " s

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) posladerare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

420269

12,000

4G1,000

164,605

164,605

164,605

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+43.02.12+48.02.15+48.02.19)

4802

78,000

3,021,000

1.076,685

1,076,685

1,076.685

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 43.02.01.03)

480201

2.250,000

199,475

109,475

199,475

A

u

1

2

Sume primite in contul platilor efectuate în anul cu'eni

18020101

2,250,000

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

•Î8020102

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 fa

48.02.02.03)

•:fcG202

78,000

771,000

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

43020201

693,000

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

48020202

78.000

78,000

3=4+5

1

5

6

7

S=3-6-7

1,517

1,517

1,517

197.952

197,958

197,958

877,210

877.210

877,210

793,281

799,981

799,981

77,229

77,229

77,229

Anexa 13

/ \CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

/p ;7i'f1 ° n            la data de      31.12.2019

Cod 21______________________■ / ±>, 7________________________________________________________________________________________________-lei-

Denumirea Indicatorilor 'p■- — — ■

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

4902

398,808,700

412,979,700

362,617,405

362,617,182

355,231,957

347,121,751

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

5002

58,268,000

47,531,300

40,442,742

40,442,742

39,358,973

38,769,111

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

5102

33,066,000

42,478,300

38,350,935

38.350.935

37,267,166

36,682,40'

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

510201

33,066,000

42,478,300

38,350,935

38,350,935

37,267,166

36,682,40'

Autoritati executive

51020103

33,066,000

42,478,300

38,350,935

38,350,935

37,267,166

36,682,40'

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50}

5402

21,455,000

2,217.000

2,091,807

2.091,807

2,091,807

2,086,71'

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

540205

18,700,000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

2,161,000

2,087,000

2,016,298

2,016,298

2,016,298

2,016,29!

Alte servicii publice generale

540250

594,000

130,000

75,509

75,509

75,509

70,413

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

5502

3,747,000

2,836,000

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (60.02+61.02)

5902

15,944,000

14,920,000

14,676,480

14,676,480

14,627,884

15,272,86*

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03 +61.02.05+

61.02.50)

6102

15,944,000

14,920,000

14,676,480

14,676,480

14,627,884

15,272,86*

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

610203

14,944,000

13,770,000

13.554,428

13,554,428

13,505.832

14,891,481.

Politie locala

61020304

14,944,000

13,770,000

13,554,428

13,554,428

13,505,832

14,891,481

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

1,000,000

1,150,000

1,122,052

1,122,052

1,122,052

381,371

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

6302

149,844,700

158,920,700

144,742,518

144,742,295

140,334,044

135,820,22:'

Invatamant (cod 65.02.03 la

6502

43,491,000

45,265,000

34,040,003

34,039,780

33,935,767

29,635,86!

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

65.02.05+65.02.07+65.02.11+G5.02.12+65.02.50)

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

650203

7.834,000

8,486,200

7,798,265

7,798,042

7,747.058

7,822,88(

Invatamant preșcolar

65920301

5,616,000

6,435.500

5,930,221

5,929,998

5,900,224

6,030,321

Invatamant primar

65020302

2,218,000

2,050,700

1,868,044

1,868,044

1,846,834

1,792,551

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

650204

35,395,000

36,521.600

26,004,778

26,004,778

25,983,799

21,637,96'

Invatamant secundar inferior

65020401

12,282,000

12,711,300

9,022,548

9,022,548

9,001,569

10,102,587

Invatamant secundar superior

65020402

22,804,000

23,555,300

16,731.000

16,731,000

16,731,000

11,312,82+

Invatamant profesional

65020403

309,000

255,000

251,230

251,230

251,230

222,55t

Invatamant postliceai           _______________________________

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

650205

650212

-------—

227,000

185,000

37,200

164,760

37,200

164,760

37,200

164,760

37,200

IZClSOI

1,767

Școala după școala

65021201

37,200

37,200

37,200

37,200

1,76)

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

650250

35,000

35,000

35,000

35,000

2,950

2.95C

Sanalale (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

6602

7,792,000

8,202,000

8,190,005

8.190,005

7,766,038

7,780,611

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

660250

7,792,000

8,202,000

8,190,005

8,190,005

7,766,038

7,780,611

Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

7,792,000

8,202,000

8,190,005

8,190,005

7,766,038

7,780,611

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702

49,250,000

57,105,000

54,976,080

54.976,080

52,950,212

54,164,62!

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

670203

8,837,000

8,637,000

8,180,201

8,180,201

8,180,201

8,180,20'

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

6,037,000

5,937,000

5,565,458

5,565,458

5,565,458

5,565,451

Alte servicii culturale

67020330

2,800,000

2,700,000

2,614,743

2,614,743

2,614,743

2,614,741

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

670205

39,688,000

47,743,000

46,167,642

46,167,642

44,141,774

45,420,53!

Sport

67020501

8,800,000

14,913,000

14,906,000

14,906,000

14,906,000

15,204,361

întreținere grădini publice, parcuri, zcne verzi, baze sportive si de agrement

67020503

30,888,000

32,830,000

31,261,642

31,261,642

29,235,774

30,216.1 T.

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

725,000

725,000

628,237

628,237

628,237

563,888

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.02.04 la

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802

. ■ -li r.

:. - ' - 1

/ °

49,311,700

48,348,700

47,536,430

47,536,430

45,682,027

44,239,12’

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

"■W 1 1

1,678,000

1,475,000

1,436,181

1,436,181

1,283,906

1,252,920

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 63.02.05.02)

680205

..     X

. \\ z>.

29,509.000

29,299,500

29,227,279

29,227,279

28,706.032

28,695,75'

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

29.509,000

29,299,500

29,227,279

29,227,279

28,706,032

28,695,75'

Crese

680211

9,363,000

8,793,000

8,670,362

8,670,362

8,421,917

8,374,197

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

680215

73,700

74,700

74,700

74,700

3,336

3,33! ■

Ajutor social

68021501

73,700

74,700

74,700

74,700

3,336

3,33!

Atte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod

680250

8,688,000

8,706,500

8.127,908

8,127.908

7,266,836

5,912.911

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

68.02.50.50)

Alte cheiluieii în domeniul asistentei sociale

68025050

8,688,000

8,706,500

8,127,908

8,127,908

7,266,836

5,912,91 î

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

6902

81,526,000

87,199,000

73,229,044

73,229,044

71,553,147

58.857,20:

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

7002

52,126,000

58,784,000

50,741,977

50,741,977

49,225,476

42,088.86(

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

700203

2,713,000

3.194,000

1,858,227

1,858,227

1,858,227

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70020301

2,713,000

3,194,000

1,858,227

1,858,227

1,858,227

Iluminat public si electrificări rurale

700206

5,779,000

7,659,000

7,653,591

7,653,591

7.540,346

7,968,08:

Alte servicii in domeniul locuinteicr, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

43,634,000

47,931,000

41,230,159

41,230,159

39,826,903

34,120,77!

Protecția mediului (cod 74-,02.03+74.02.05+74.02.06+74,02.50’

7402

29,400,000

28,415,000

22,487,067

22,487,067

22,327,671

16,768,34:

Reducerea si controlul poluării

740203

112,000

112,000

50,575

50,575

50,575

49,04!

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

740205

28,338,000

27.031,000

21,308,264

21,308,264

21,299,366

15,871,59:.

Salubritate

74020501

22,765,000

22,138,000

19,982,862

19,982,862

19,973,964

14,546,19'

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

5,573,000

4,893,000

1.325,402

1,325,402

1,325,402

1,325,402

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

160,000

247,000

160,405

160,405

160,405

160,405

Alte servicii în domeniul protecției mediului

740250

790,000

1,025,000

967,823

967,823

817,325

687,29:'

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902

93,226,000

104,408,700

89,526,621

89,526,621

89,357,909

98,402,34!

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod

80.02.01+80.02.02)

8002

590,000

1,785,000

1,683,061

1,683,061

1,683.061

3,211,82!

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

800201

_.... r __X

!

,' 1

590,000

1,785,000

1,683,061

1,663,061

1,683,061

3,211,82!

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80020106

r

E

1        1

£ 1    590,000

1,785,000

1,683,061

1,683,061

1,683,061

3,211,82!

Combustibili si energie (cod 81.02.06-r8t.02.07+81.02.50)

8102

‘ j,

20,057,000

27.307,000

27,250,000

27,250,000

27,250,000

27,281,0b

Energie termica

810206

20,057,000

27,307,000

27,250,000

27,250,000

27,250,000

27,281,0b

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

8402

72,579,000

75,316,700

60,593,560

60,593,560

60,424,848

67,908,06!

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

840203

71,124,000

73,861,700

60,593,560

60,593,560

60,424,848

67,908,06!

Drumuri si poduri

84020301

480.000

555,000

81,445

81,445

81,445

205,57!;

Transport in comun

84020302

31,517,000

32,960,000

29,035,836

29,035,836

29,035,836

28.951,78-

Străzi

84020303

39,127,000

40,346,700

31,476,279

31,476,279

31,307,567

38,750,70!

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

840250

1,455,000

1,455,000

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

8702

1,434

A

B

1

2

37.02.05+87.02.50)

Turism

370204

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

4902

Partea l a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

5002

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

5102

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

510201

Autoritati executive

51020103

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

5402

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritati lor locale

540205

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

Alte servicii publice generale

540250

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (60.02+61.02)

5902

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

6102

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

610203

Politie locala

61020304

Proiecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

6302

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

6502

Ll'J' . X

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

650203

/                     ■ p

Invatamant preșcolar

65020301

,.'-1

MW

.?■ ' i ,

Invatamant primar

65020302

V’-J.

4-         ■

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

350204

Invatamant secundar inferior

65020401

Invatamant secundar superior

65020402

Invatamant profesional

65020403

Invatamant postliceal

650205

3

4

5

6

7

8=6-7

3

1,43

300.274,700

303,619,700

294,954,458

294,954,235

292,305,820

292,723,98

52,519,000

41,710,300

37,353,349

37,353,349

37,353,349

37,528,45

27,360,000

. 36,742,300

35,315,216

35,315,216

35,315,216

35,495,411

27,360,000

36,742,300

35,315,216

35,315,216

35,315,216

35,495,411

27,360,000

36,742,300

35,315,216

35,315,216

35,315,216

35,495,411

21,412,000

2,132,000

2,038,133

2,038,133

2,038,133

2,033,03'

18,700,000

2,118,000

2,002,000

1,962,624

1,962,624

1,962,624

1,962,62'

594,000

130,000

75,509

75,509

75,509

70,411

3,747,000

2,836,000

14,961,000

13,478,000

13,362,111

13,362,111

13,313,515

14,039,71 (

14,961,000

13,478,000

13,362,111

13,362,111

13,313,515

14,039,71 (

14,721,000

13,238,000

13,131,845

13,131,845

13,083,249

13,833,491

14,721,000

13,238,000

13,131,845

13,131,845

13,083,249

13,833,491

240,000

240,000

230,266

I

230,266

230,266

206,21'

120,546,700

125,965,700

123,133,692

123,133,469

121,298,085

120,005,01'

25,526,000

25,463,000

23,595,915

23,595,692

23,491,679

22,746,52,

7,365,000

7,464,200

7,011,694

7,011,471

6,960,487

6,823,371

5,147,000

5,413,500

5,143,650

5,143,427

5,113,653

5,030,811

2,218,000

2,050,700

1,868,044

1,868,044

1,846,834

1,792,551

17,899,000

17,741,600

16,347,261

16,347,261

16,326,282

15,748,131

8,389,000

8,523,300

• 7,688,412

7,688,412

7,667,433

7,363,951

9,201,000

3,963,300

8,407,619

8,407,619

8,407,619

8,161,631

309,000

■ 255,000

251,230

251,230

251,230

222,551

227,000

185,000

164,730

164,760

164,760

170,301

Â

8

1

2

Servicii educaționale complementare ( cod 85.02.12.01)

650212

Sccala după școala

65021201

Alte cheltuieli in domeniul invatamantulci

650250

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

6602

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.5U.50)

660250

Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702

Șpruiruu.i ilti iralF (cod 67 02 03 02 la__________

670203

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

Alte servicii culturale

67020330

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

670205

Sport

67020501

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

Alte servicii in domeniile culturii, recreării si religiei

670250

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

680205

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

Crese

680211

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

680215

Ajutor social

68021501

' £ i | ( -A&

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor și asistentei sociale (cod 66.02.50.50)

680250

1

■■■ \

i\'- 3.\ x

\\ V'

■ y,

Alte cheltuieli in domeniu! asistentei sociale

68025050

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

6902

7 l ■’ ,■>

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

7002

Iluminat public si elecîriticari rurale

700208

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

3

4

5

6

7

8=6-7

9

37,200

37,200

37,200

37,200

1,76:

37,200

37,200

37,200

37,200

1,76:

35,000

35,000

35,000

35.000

2,950

2,951

7,792,000

8,202,000

8,190,005

8,190,005

7,766,038

7,755,481

7,792,000

8,202,000

8,190,005

8,190,005

7,766,038

7,755,481

7,792,000

8,202,ooq

8,190,005

8,190,OCq

7,766,038

7,755,481

42,433,000

48,926,000

48,283,059

48,283,059

48,165,196

47,512,54'

8,700,000

8,500,000

8,055,982

8,055,982

8,055.982

8,055,981

5,900,000

5,800,000

5,441,239

5,441,239

5,441,239

5,441,23!

2,800,000

2,700,000

2,614,743

2,614,743

2,614,743

2,614,74:

33,008,000

09,701,000

39,598,077

39,598,077

39,480,214

38,901,22-

8,800,000

14,910,000

14,903,000

14,903,000

14,903,000

14.903,001

24,208,000

24,791,000

24,695,077

24,695,077

24,577,214

23,998,22'

725,000

725,000

629,000

629,000

629,000

555,331

44,795,700

43,374,700

43,064,713

43,064,713

41,875,172

41,990,451

1,640,000

1,437,000

1,399,886

1,399,886

1,247,611

1,229,52!

29,509,000

29.299,500

29,227,279

29,227,279

28,706,032

28,695,75

29,509,000

29,299,500

29.227,279

29,227,279

28,706,032

28,695,75

9,047,000

8,477,000

8,378,505

8,378,505

8.130,060

8,279,12!

■X

73,700

74,700

74,700

74,700

3,336

3,331

73,700

74,700

74,700

74,700

3,336

3,33(

4,526,000

4,086,500

3,984,343

3,984,343

3.788,133

3,782,71!

4,526,000

4,086,500

3.984,343

3,984,343

3,788,133

3,782,71!

49.002,000

50,547,000

49,564,624

49,564,624

48,968,901

49,036,071

32,100,000

33,757,000

33,326,100

33,326,100

32,889,299

33,234,23!

4,779,000

6,716,000

6,710,591

6,710,591

6,601,483

6,697,07î

27,321,000

27,041,000 —

26,615,509 —

26,615,509

26,287,816

26,537,16!

A

B

1

2

Proiecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

7402

Salubritate si gestiunea deseuriior (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

740205

Salubritate

74020501

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74920502

Alte servicii în domeniul protecției mediului

740250

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

Energie termica

8102

810206

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

8402

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)

840203

Transport in comun

34020302

Străzi

84020303

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+73.02)

4902

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

5002

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

5102

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03}

510201

Autoritati executive

51020103

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

5402

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

Partea a 1 l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA ■ NATIONAIJA (60.02+61.02)

5902

X \ ' VL

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+ 61.02.05+61.02.50)

6102

P>0

- ■

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

610203

7 '

Politie locala

61020304

•' ' ■■

r V-

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

V

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

6302

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

6502

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

650203

3

4

5

6

7

8=6-7

9

16,902,000

16,790,000

15,233,524

16,238,524

16,079,602

15,801,83!

16,272,000

15,965,000

15,413,524

15,413,524

15,405,100

15,159,73:

15,021,000

14,594,000

14,088,122

14,083,122

14,079,698

13,834,33!

1,251,000

1,371,000

1,325,402

1,325,402

1,325,402

1,325,40!

630,000

825,000

825,000

825,000

674,502

642,10'

63,246,000

71,918,700

71,540,682

71,540,682

71,371,970

72,114,72!

20,057,000

27,307,000

27,250,000

27,250,000

27,250,000

27,250,00(

20,057,000

27.307,000

27,250,000

27,250,000

27,250,000

27,250,001

43,189,000

44,611,700

44,290,682

44,290,682

44,121,970

44,864,72!

43,189,000

44,611,700

44,290,682

44.290,682

44,121,970

44,864,72!

27,300,000

28,600,000

28,564,733

28,564,733

28,564,733

28,921,25!

15,889,000

16,011,700

15,725,949

15,725,949

15,557,237

15.943,46!

98,534,000

109,360,000

67,662,947

67,662,947

62,926,137

54,397,771

5,749,000

5,821,000

3,089,393

3,089,393

2,005,624

1,240,65!

5,706,000

5,736,000

3,035,719

3,035,719

1,951,950

1,186,981

5,706,000

5,736,000

3,035,719

3,035,719

1,951,950

1,186,98:

5,706,000

5,736,000

3,035,719

3,035,719

1,951,950

1,186,98:

43,000

85,000

53,674

53,674

53,674

53.67<

43,000

85,000

53,674

53,674

53,674

53,67'

983,000

1,442,000

1,314,369

1,314,369

1,314,369

1,233,15-

983,000

1,442,000

1,314,369

1,314,369

1,314,369

1,233,15'

223,000

532,000

422.583

422,583

422,583

1,057,991

223,000

532,000

422.583

422,583

422,583

1,C57,99(

760,000

910,000

891,786

891,786

891,786

175,16'

29,298,000

32,955,000

21,608,826

21,608,826

19,035,959

15,815,21'

17,965,000

19,802,000

10,444,088

10,444,088

10,444,088

6,889,33!

469,000

1,022,000

786,571

786,571

786,571

999,516

A

B

1

Invatamant preșcolar

65020301

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 6b.C2.04.03)'

650204

Invatamant secundar inferior

65020401

Invatamant secundar superior

65020402

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.03+66.02.50)

6602

Alte cheltuieli in domeniul sanatalii (cod 66.D2-.50.50)

660250

Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

Cultura, recreere si religie (cod

-67^2r03+6iȚ02415+6Z.Ol2X6+6ZXZ50)--- _

6702

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

670203

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

Servicii recreative si sportive (cod 07.02.05.01 la 67.02.05.03)

670205

Sport

67020501

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

Alte servicii in domeniile culturii, recreării si religiei

670250

Asigurări si asistenta scciala (cod 68.02.04 la

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802

Asistenta acordata persoanelor in vai sta

680204

Crese

680211

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod

68.02.50.50)

680250

Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale

68025050

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE'(cod 70.02+74.02)

6902

z

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

7002

O

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

700203

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70020301

V -K Xy. .tu

Iluminat public si electrificări rurale

700206

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

7402

Reducerea si controlul poluării

740203

2

3

-4

5

6

7

8=6-7

9

*

463,000

T',<96,000

1,022,000

13,730,000

786,571

9,657,517

786,571

9,657,517

766,571

9,657,517

------

999,51

5,889,821

31G93.UuC

4,188,000

1,334,136

1,334,136

1,334,136

2,738,63J

13,603,000

14,592,000

8,323,381

8,323,381

8,323,381

3,151,18<

25,12^

25,12!

25,126

6,617,000

8,173,000

6,693,021

6,693,021

4,785,016

6,652,08'

137,000

137,000

124,219

124,219

124,219

124,21!

137,000

137,000

124,219

124,219

124,219

124,21!

I

G,630,000

3,042,000

6,569,565

6,569,565

4,661,560

-

6,519,31 £

3,000

3,000

3,000

3,000

301,351

6,680,000

8,039,000

6,566,565

6,566,565

4,658,560

6,217,95!

-763

-763

-763

8.551

4,516,000

4,974,000

4,471,717

4,471,717

3,806.855

2,243,66!

38,000

38,000

36,295

36,295

36,295

23,39'

316,000

316,000

291,857

291,857

291,857

95,071

4,162,000

4,620,000

4,143,565

4,143,565

3,478,703

2,130,201

■ ■

4,152,000

■1,620,000

’ 4,143,565

4,143,565

3,473,703

2,130,201

_ <1*1         X

32,524,000

36,652,500

23,664,420

23,664,420

22,584,246

9,821,12!

.. ■■ -■-                    ", 1

■ -, 20,026,000

25,027,000

17,415,877

17,415,877

16,336,177

8,854,62-

v /]

2 7 2,713,000

3,194,000

1,858,227

1.858,227

1,858,227

”//   2,713,000

3,194,000

1,853,227

1,858,227

1,856,227

* w \

1,000,003

943,000

943,000

943,000

938,863

1,271,001

16,313,000

20,830,000

14,614,650

14,614,650

13,539,037

7,533,61!

12,498,000

11,625,000

6,248,543

6,248,543

6,248,069

966,50!

112,000

112,000

50,575

50,575

50.575

49,04!

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Salubritate si gestiunea deseuiiîor (cod 74.02.05.01+74.02.G5.02)

740205

12,086,000

11,066,000

5,894,740

5,894,740

5,894,266

711,851

Salubritate

74020501

7,744,000

7,544,000

5,894,740

5,894,740

5,894,266

711,85!

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

4,322,000

3,522,000

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

160,000

247,000

160,405

160,405

160,405

160,40!

Alte servicii in domeniul protecției mediului

740250

160,000

200,000

142,823

142,823

142,823

45,19(

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902

29,980,000

32,490,000

17,985,939

17,985,939

17,985,939

26,287,62-

_Acliuni_generale economice, comerciale si de munca (cod

8002

590,000

1.785.000

1,683,061

1,683,061

1,683,061

3,211,821

80.02.01+80.02.02)

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+

80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

800201

590,000

1,785,000

1,683,061

1,683.061

1,683,061

3,211,821

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80020106

590,000

1,785,000

1.683,061

1,683,061

1,683,061

3,211,821

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

8102

31 .Ol-"

Energie termica

810206

31,01-

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

8402

29,390,000

30,705.000

16,302,878

16,302,878

16,302,878

23,043,34!

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

840203

27,935,000

29,250,000

16,302,878

16,302,878

16,302,878

23,043,34;

Drumuri si poduri

84020301

480,000

555,000

81.445

81,445

81.445

205,57!

Transport in comun

84020302

4,217,000

4,360,000

471,103

471,103

471.103

30,521

Străzi

84020303

23,238,000

24,335,000

15,750,330

15,750,330

15,750,330

22,807,231

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

840250

1,455.000

1,455,000

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod

87.02.05+87.02.50)

8702

1,431

Turism

870204

1,431

Nota: Se dctaîiaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7) |

Anexa 9

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31.12.2019

Cod 20

Prevederi

bugetare

Drepturi constatate

Denumirea Indicatorilor

Cod

Indicator

Inițiale

Definitive

Total,din care:

din anii precedenti

din anul curent

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât

Drepturi constatate de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

000110

26,304.530

26,931,240

26.385,797

428,012

25.957.784

26,181,396

43.644

160,757

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0002

6,506.530

7.457,240

7,446,299

428.012

7,018.286

7.241.898

43,644

160,757

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

2900

6,506,530

7,457,240

7.446,299

428,013

7.018.282

7,241,898

43,644

160.757

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

3000

337.980

382.930

542,757

94,66C

448,097

429.306

6.734

106,717

Venituri din proprietate (ccd

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

337.980

382,930

542,757

94.66C

448,09?

429,306

6.734

106,717

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

337.980

382.930

542.757

94.66C

448,097

429,306

6.734

106,717

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30100530

337.980

382,930

542,757

94.66C

448.09?

429.306

6,734

106,717

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

3300

6,168.550

7,074,310

6,903.542

333.352

6,570,18?

6,812.592

36.910

54.040

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21 +33.10.30 ia 33.10.32+33.10.50)

3310

5.695,360

6.369,410

6,183.110

331,222

5.851,387

6,092,160

36,910

.-.n' 'ir      'X

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

435.950

515,000

516.254

207.00C

309,254

480.044

36.210

îl

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine.

33101-4

3,784,790

4,146.790

4.120.496

34.917

4,085.572

4.075.925

700

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

1,000

1,000

6.012

4.998

1,014

1.014

£

' # V '• ’ ■

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,specializare si perfecționare

331017

223,900

396,900

377,675

47.48C

330,192

377,675

----

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

194.000

194,000

211,852

2.614

209,232

209,238

2.614

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

1,055,720

1,115,720

950,821

34,214

916,607

948,264

2.557

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

160.000

160,000

160.000

160.00C

160.000

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

160.000

160,000

160,000

160,006

160.000

Diverse venituri (cod 36.10.04+36. 10,32+36.10.50)

3610

154,090

160.940

176.550

2.13C

174.42C

176,550

Alte venituri

361050

154.090

160,940

176,550

2.130

174,420

176.550

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile       (cod

37.10.01 +37.10.03+37.10.04+37.10.50)

2710

159.100

383.960

383,882

383.882

383,882

Donatii si sponsorizări

371001

159.100

383,960

383,882

383,882

383.882

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

371003

-2.980

■2.980

-2.980

2,980

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

2,980

2.980

2.98C

2.980

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018

180.000

222,000

177,892

177,892

177,892

Subvenții de la alte administratii

(COd43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 +

43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)

4310

19.798.000

19,474.000

18,939,498

18,939,498

18,939.498

Subvenții pentru instituții pubiice

431009

19,618.000

19.252.000

18.761.606

18,761,60E

18.761.606

Subvenții pentru instituții pubiice destinate secțiunii de dezvoltare

431019

180.000

222,000

177,892

177,892

177,892

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE {cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

000110

26.124.530

26,706.260!

26,204.925

428,012

25,776.912

26.000,524

43.644

160,757

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0002

6.506,530

7.454,260

7,443,319

428,01 <

7,015,306

7.238.918

43,644

160.757

C. VENITURI NEFISCALE { cod 00.13+00.14)

2900

6,506.530

7.454.260

7,443.319^

428,013

7.015.30E

7,238,918

43.644

160,757

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)

3000

337.980

382,930

542,757

94.66C

448,097

429,306

6.734

106,717

Venituri din proprietate (cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

337,980

382.930

542.757

94.66C

448.097^

429.306

6,734

106.717

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

301005

337.980

382,930|

542,757

94.66C

448.097

429,306

6.734

^0^717)

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30100530

337,980

382,930

542.757

94.660

448.097

429,306

6.734

/ioe,7j7;

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

3300

6,168,550

7.071,330

6.900.562

333,353

6.567,2OS

6,809,612

36,910

Venituri din prestări de servicii sl alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21 +33.10.30 la

33.10.32+33.10.50)

3310

5,695.360

6,369,410

6,183,1101

331,22:

5,851,887

6,092.160

36.910

' -54,040-

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

435.950

515,000

516,254

207.00C

309,25^

480.044

36.210

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine.

331014

3,784,790

4,146.790

4.120.496

34,917

4,085,575

4,075,925

700

43.871

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

1.000

1,000

6.012

4.99E

1.014

1.014

4,998

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie

331017

223,900

396,900

377,675

4 7,480

330.195

377.675

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

profesionala, specializare si perfecționare

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări cutlura'.e, artistice si sportive

331019

194,000

194.000

211,852

2,614

209.238

209,238

2,614

Alte venituri din preslari de servicii si alte activitati

331050

1.055.720

1,115,720

950.821

34,214

916,60^

948.264

2.557

Venituri din laxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

160.000

160.000

160,000

160,000

160,000

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

160.000

leo.ood

160.000

160.00C

160,000

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)

3610

154.090

160.940

176.550

2,130

174.420

176,550

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

361050

3770

154,090

~       T5S.7C0

160,940

380980

175.550

-880.902

2,130

174.42C

-380.902

176.550

380902

Donatii si sponsorizări

371001

159.100

383,960

383,882

383.88S

383.882

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

371003

-2,980

-2,980

-2.98C

-2.980

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

4100

19,618.000

19.252.000

18,761.606

18.761.606

18.76 f.606

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018

19.618,000

19,252.000

18.761,606

18,761.606

18.761,606

Subvenții de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)

4310

19,618.000

19.252,000

18,761.606

18,761.606

18.761.606

Subvenții pentru instituții publice

431009

19,618.000

19,252.000

18.761,606

18.761,606

18,761,606

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+40.10) - TOTAL

000110

180.00C

224,980

180,872

180.872

180,872

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

0002

2,980

2,980

2,98C

2,980

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

2900

2.980

2,980

2.98C

2,980

\\

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

3300

2,980]

2,980

2.98C

2,980

i

l                        -+

<        X

\ ’1 A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

3710

2,980

2,980

2,98C

2,980

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

2.980

2.980

2.98C

2,980

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

4100

180.000

222.000

177.892

177.892

177,892

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42,10+43.10)

0018

180.000

222,000

177.892

1 77,892

177,892

Subvenții de la alte administratii (cod

43.10.14+43.10.16+43.10,17+43.10.19 + 43.10.25 la

43.10.27+43.10.31 +43.10.32+43.10.35)

4310

180.000

222.000

177,892

177,892

177,892

V '

Subvenții pentru instituții publice destinate secliunii de dezvoltare

431019

180.000

222.000

177.892

177,892

177,892

Anexa 11

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTMTATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de 31.12.2019

Cod 21                                                                                                                                                 -lei-

Denumirea indicatorilor ’)

Cod Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

4010

27.304,990

27,931,700

26,189,421

26,082,234

25,867,950

214,284

24,687,373

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

5010

2.559,000

2,485,000

2,415,226

2,415,226

2,415,226

2,361,881

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

5410

2,559,000

2,485,000

2,415,226

2,415,226

2,415,226

2.361,881

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

2,559,000

2,485,000

2,415,226

2.415,226

2,415,226

2.361,881

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.10+66.10+67.10+68.10)

6310

24,745,990

25,446,700

23,774,195

23,667,008

23,452,724

214,284

22,325,493

Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+

65.10.11+65.10.50)

6510

6,312,340

7,065.400

5,758,241

5,750,090

5,676,937

73,153

5,071,966

Invaatamanl preșcolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

651003

■\     3,823,420

4,066,420

3,789,844

3,782,621

3,714,736

67,885

3,276,726

Invatamant preșcolar

65100301

fj

■■

- /) o

11     3,823t420

4,066,420

3,789,844

3,782,621

3.714,736

67,885

3,276,726

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

! / >.

!       1,387,350

1,700,810

1,048,079

1,047,151

1,041,883

5,268

941,712

Invatamant secundar interior

65100401

V.t . • X

VC ''l-.

238,780

256,340

136,562

135,634

130,366

5,268

131,536

Invatamant secundar superior

65100402

1,148,570

1,444,470

911,517

911,517

911,517

810,177

Invatamant postliceal

651005

458,500

508,500

438,781

438,781

438,781

442,176

Servicii auxiliare pentru educație (cod

65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

567,190

707,190

439,777

439,777

439,777

377,706

Internate si cantine pentru elevi

65101103

567,190

707,190

439,777

439,777

439,777

377,706

Alte cheltuieli in domeniul invalamantului

651050

75,880

82,480

41,760

41,760

41,766

33,656

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

18,433,650

18,381,300

18,015,954

17,916,918

17,775,787

141,131

17,253,526

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)

671003

9,159,500

9,066,000

8,709,710

8,610,674

8,601,353

9,321

8,662,166

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Instituții publice de spectacole si concerte

67100304

6,232,000

6,132,000

5,775,710

5,775,710

5,775,710

5,898,875

Alte servicii culturale

67100330

2,927,500

2,934,000

2,934,000

2,834,964

2,825,643

9.321

2.763.29E

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

9,274,150

9.315,300

9,306,244

9,306,244

9,174,434

131,810

8,591,351

Sport

67100501

9,274,150

9.315,300

9,306,244

9,306,244

9,174,434

131,810

8,591,357

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

4910

27,304,990

27,931,700

26,189,421

26,082,234

25,867,950

214,284

24,687,373

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.10+54.10+55.10)

5010

2,516,000

2,400,000

2,361,552

2,361,552

2,361.552

2.318.76E

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

5410

2,516,000

2,400,000

2,361,552

2,361,552

2,361,552

2,318,766

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

2,516,000

2,400,000

2,361,552

2,361,552

2,361,552

2,318,761

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.10+66.10+67.10+68.10)

6310

24,539,990

25,232,700

23,573,663

23,466,476

23,252,192

214,284

22,156,21 E

Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+

65.10.11+65.10.50)

6510

6,243,340

6,988,400

5,681,928

5,673,777

5,600,624

73,153

5,029,29!

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

651003

3,823,420

4,066,420

3,789,844

3,782,621

3.714.73E

67,885

3,276,385

Invatamant preșcolar

65100301

3,823,420

4,066.420

3,789,844

3,782,621

3.714.73E

67,885

3,276.382

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

1,368,350

1,673,810

1,021,134

1,020,206

1.014,938

5,268

906,071

Invatamant secundar interior

65100401

238,780

256,340

136,562

135,634

130,366

5.268

130.24E

Invatamant secundar superior

65100402

1,129,570

1,417,470

884,572

884,572

884,572