Hotărârea nr. 247/2020

HCL privind rectificarea bugetului institutii publice

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 38427/2020 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 se rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 8 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 05 „Taxe și alte venituri în învățământ”;

 • b) în sensul diminuării cu suma de 5 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 14 „Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 24,35 mii lei la capitolul 37.10 „Transferuri

  voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”.

  Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 se rectifică^ după cum urmează:

  a) în sensul suplimentării cu suma de 15,50 mii lei „învățământ44, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragr secundar superior”, titlul 20 „Bunuri și servicii”; • b) în sensul suplimentării cu suma de 11,85 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.3. Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L. nr. 46/2020 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 47/2020 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 55/2020 privind aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

EDINTED^ ȘEDINȚĂ, I uliu-Radu panică

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăhn Călugăru

Pitești, Nr. 247 din 27.08.2020

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local nr. *2^ din,2029

Rectificarea bugetului Liceului Tehnologic „Astra” Pitești pe anul 2020

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2020

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

III

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

12,50

12,50

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10

05

5,00

5,00

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

-5,00

-5,00

Donații și sponsorizări

37.10

01

12,50

12,50

Cheltuieli - Total, din care:

12,50

12,50

Reparații curente

65.10

04

02

20

20.02

12,50

12,50

Rectificarea bugetului Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești

pe anul 2020


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program

2020

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

/krticol

Trim.

III

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

3

3

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10

05

3

3

Cheltuieli - Total, din care:

3

nr

Reparații curente

65.10

04

02

20

20.02

3

3

Rectificarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2020

- mii Iei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program

2020

din care;

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

III

0

1

2

3

4

5

6

Venituri - Total, din care:

11,85

11,85

Donai ii și sponsorizări

37.10

01

11,85

11,85

Cheltuieli - Total, din care:

11,85

11,85

Alte cheltuieli

67.10

05

01

20

20.30

-----U.8S

___LLȘn