Hotărârea nr. 246/2020

HCL pentru modificarea HCL nr.6-2016

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 6/23.06.2016, privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.3 8463/20.08.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

Având în vedere prevederile art. 124 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 și ale art. 19 alin. (1), (2) și (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești aprobat prin H.C.L. nr. 204 din 25.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică H.C.L. nr. 6/23.06.2016 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, cu modificările și completările ulterioare, precum și componența acestora, în sensul că domnul consilier Popescu Eugen face parte din Comisia nr. 3 pentru administrarea domeniului public și privat al municipiului, protecția mediului și turism.

Art.H. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre domnului consilier Popescu Eugen.


ontrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălili Călusăru

Pitești, Nr. 246 din 27.08.2020