Hotărârea nr. 245/2020

HCL privind validarea mandatului dl.Popescu Eugen

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Popescu Eugen

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Popescu Eugen;

  • - Raportul Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 38415/20.08.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 39115/2020, nr.39116/2020, nr.39117/2020, nr.39118/2020, nr.39119/2020;

  • - Adresa Partidului Social Democrat Argeș nr. 47/19.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.38321/20.08.2020;

Văzând prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.602 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se validează mandatul de consilier municipal al domnului Popescu Eugen, supleant pe lista de candidați pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 05.06.2016 a Partidului Social Democrat Argeș.

Art.l. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre domnului Popescu Eugen.

Pitești, Nr. 245 din 27.08.2020