Hotărârea nr. 243/2020

HCL concesionare prin licitatie publica 1060mp bld Republicii-construire pasaj

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor terenuri în suprafață totală de 1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj peste calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară; Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr,36427/[07.08.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcției Tehnicje, Direcției Servicii Publice și Achiziții și Direcției Arhitect Șef;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele


nr.37393/2020, nr. 37394/2020, nr. 37395/2020, nr. 37397/2020, nr. 37398/2020;

 • - Hotărârea nr.349/31.10.2019 a Consiliului Local al Municipiului Pitești;

 • - Hotărârea nr.l 16/26.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Pitești;

 • - Hotărârea nr.l69/28.05.2020 a Consiliului Local al Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.297 alin. (1) litera „b”, art.302-327 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 861 și art 871 din Codul Civil;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă concesionarea prin licitație publică, a terenurilor în suprafață totală de 1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, ce aparțin domeniului public al municipiului Pitești, rezultate din dezmembrarea terenurilor înscrise în cartea funciară njr.98686/Pitești și în cartea funciară nr.89458/Pitești, după cum urmează:

 • A. Terenuri înscrise în cartea funciară nr. 98686/Pitești a) Lotul nr.2 - în suprafață de 16 mp, cu nr. cadastral 102516; b) Lotul nr.3 - în suprafață dje 2 mp, cu nr. Cadastral 102517; c) Lotul nr.4 - în suprafață d<e 27 mp cu nr. cadastral 102518; d) Lotul nr.5 - în suprafață dje 30 mp cu nr. cadastral 102519; e) Lotul nr.6 - în suprafață de 7 mp cu nr. cadastral 102520; f) Lotul nr.7 - în suprafață de 3 mp cu nr. cadastral 102521; g) Lotul nr.8 - în suprafață de 19 mp cu nr. cadastral 102522.


 • B. Terenuri înscrise în cartea funciară nr. 89458/Pitești

 • a) Lotul nr.2, în suprafață de 398 mp cu nr. cadastral 102531;

 • b) Lotul nr.3, în suprafață de 33 mp cu nr. cadastral 102532;

 • c) Lotul nr.4, în suprafață deț 31 mp cu nr. cadastral 102533;

 • d) Lotul nr.5, în suprafață de 6 mp cu nr. cadastral 102534;

 • e) Lotul nr.6, în suprafață de 3 mp cu nr. cadastral 102535;

 • f) Lotul nr.7, în suprafață de |26 mp cu nr. cadastral 102536;

 • g) Lotul nr.8, în suprafață de 30 mp cu nr. cadastral 102537;

 • h) Lotul nr.9, în suprafață de 429 mp cu nr. cadastral 102538.

 • (2) Datele de identificare ale terenurilor scoase la licitație sunt cele prevăzute în anexele 1. H 1.15 la caietul de sarcini.

 • (3) Terenurile în suprafață totală de 1060 mp urmează a fi folosite de către concesionar pentru construirea obiectivului de investiții pasaj peste calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei, de folosință publică, având regim deschis circulației publice, 24 de ore din 24 de ore, și cu obligația de a asigura accesul gratuit și nediscriminatoriu al vehiculelor și pietonilor.

Art.2. Se aprobă documentația de atribuire care include caietul de sarcini și contractul-cadru, privind concesionarea prin licitație publică, a unor terenuri în suprafață totală de 1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj peste calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Arhitect Șef și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, AlexandrinaȘrânciu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăl^i Călugăru

Pitești, Nr. 243 din 13.08.2020

Documentație de atribuire

privind concesionarea prin licitație publică a unor terenuri în suprafață totală de 1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj peste calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei

PARTEA I

Informații generale privind concedentul

CAPITOLUL 1

Date de identificare

1.1. Date de identificare ale qoncedentului:

Municipiul Pitești -cu sediul îți strada Victoriei nr.24, Județul Argeș

Cod poștal 110017

Cod unic de înregistrare: 43171967

Telefon : 0040248215440

Fax : 0040248212166

CAPITOLUL 2

Obiectul concesiunii

 • 2.1. (1) Obiectul concesiunii îl constituie 15 loturi de teren în suprafață totală de 1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, ce aparțin domeniului public al municipiului Pitești, rezultate din dezmembrarea terenurilor înscrise în cartea funciară nr. 98686/Pitești și în cartea funciară nr. 89458/Pitești, după cum urmează:

Terenuri înscrise în cartea funciară nr.nr. 98686/Pitești

 • a) Lotul nr.2 - în suprafață de 16 mp, cu nr. cadastral 102516;

 • b) Lotul nr.3 - în suprafațăjde 2 mp, cu nr. Cadastral 102517;

 • c) Lotul nr.4 - în suprafață de 27 mp cu nr. cadastral 102518;        /<C-

 • d) Lotul nr.5 - în suprafață de 30 mp cu nr. cadastral 102519; r f

 • e) Lotul nr.6 - în suprafață de 7 mp cu nr. cadastral 102520; n 2 ! '     7 / \ -

 • f) Lotul nr.7 - în suprafață de 3 mp cu nr. cadastral 102521; u -A'-’        ' ,7

 • g) Lotul nr.8 - în suprafața de 19 mp cu nr. cadastral 102522.

Terenuri înscrise în cartea funciară nr. 89458/Pitești                   X/ ■J'1,,’ A

 • a) Lotul nr.2, în suprafață <jle 398 mp cu nr. cadastral 102531;

 • b) Lotul nr.3, în suprafață de 33 mp cu nr. cadastral 102532;

 • c) Lotul nr.4, în suprafață de 31 mp cu nr. cadastral 102533;

 • d) Lotul nr.5, în suprafață de 6 mp cu nr. cadastral 102534;

 • e) Lotul nr.6, în suprafață de 3 mp cu nr. cadastral 102535;

 • f) Lotul nr.7, în suprafață qe 26 mp cu nr. cadastral 102536;

 • g) Lotul nr.8, în suprafață de 30 mp cu nr. cadastral 102537;

 • h) Lotul nr.9, în suprafațăjde 429 mp cu nr. cadastral 102538.

Terenurile urmează a fi folosite de către concesionar pentru construirea unui pasaj peste calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei, de folosință publică, având regim deschis circulației publice, 24 de ore din 24 de ore, și cu obigația de a asigura accesul gratuit și nediscriminatoriu al vehiculelor și pietonilor.

Concedentul va transmite concesionarului terenurile menționate mai sus care va acționa pe riscul și răspunderea sa având dreptul și obligația de a construi pe acestea un pasaj peste calea ferată care va fi exploatat în condiții de siguraqță.

Tenurile care face obiectul concesiunii afectează în prezent suprafața de 104 mp spațiu verde (loturile 2,3,4,5,6,7 și 8 înscrise în cartea funciară nr. 98686/Pitești), un loc dejoacă pentru copii, în suprafață de circa 200 mp, stația de transport în comun de pe bulevardul Republicii, din dreptul pasarelei pietonale peste calea ferată, trotuarul btlevardului Republicii și rețele edilitare supraterane și subterane.

Terenurile în suprafață totala de 104 mp au făcut obiectul HCL nr.l 16/26.03 „privind unele lucrări de

1

utilitate publică, în scopul decongestionării traficului în zona bulevardului Republicii”, prin care au fost declarate de utilitate publică ce interes local lucrările de realizare a pasajului rutier și pietonal, executate pe suprafața de 104 mp teren domeniul public al municipiului Pitești.

De asemenea, prin aceeași hotărâre de consiliul local s-a aprobat schimbarea destinației de spațiu verde a terenului pe care se execută lucrările de realizare a pasajului peste calea ferată, executate pe suprafața de 104 mp.

Concesionarul va amenaja b suprafață de spațiu verde cel puțin egală cu suprafața de 104 mp și va planta câte 5 arbori pentru fiecare arbore tăiat, pe amplasamentele (zonele aparținând domeniului public al municipiului Pitești) care vor fi indicate de concedent.

Pentru obținerea acordului de mediu în vederea executării lucrărilor aferente pasajului rutier și pietonal, potrivit procedurii instituite prin dispozițiile art.4 alin, (i) din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului asupra anumitor proiecte publice și private asupra mediului, investitorul are obligația să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului și să depună documentele prevăzute de lege.

Celelalte obiective publice enumerate mai sus vor fi relocate pe cheltuiala concesionarului, în condiții iile legii, locațiile noi fiind cele precizate de concedent.

 • (2) Concesiunea se face pe o perioadă de 25 de ani, cu posibilitatea prelungirii, .

PARTEA A II-A          f

Instrucțiuni priviiid organizarea și desfășurarea procedurii fie concesiune

CAPITOLUL 3

Desfășurarea procedurii de licitație

 • 3.1. (1) Concedentul va pune la dispoziția persoanelor interesate documentația de' atribuire și caietul de sarcini, la cerere, prin mijloace electronice, în mod direct, nerestricționat, deplin și gratuit.

 • (2) Licitația se va desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin două oferte valabile. Durata de valabilitate a ofertelor este de minim 60 de zile calendaristice de la termenul limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă cu durata de valabillitate mai mică se va respinge.

 • (3) In cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura de licitație și să organizeze o nouă licitație.

 • (4) In cazul organizării unei noi licitații potrivit alin. (2) procedura este valabilă în situația în care a fost depusă cel puțin o ofertă valabilă.

 • 3.2. Plicurile închise și sigilate depuse de ofertanți la sediul concedentului din municipiul Pitești, strada Victoriei nr.24, și înregistrate în registru ,,Oferte” vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea Ion, prevăzută în anunțul de licitație.

 • 3.3. Ședința de deschidere a plicurilor este publică și va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Pitești din strada Victoriei nr.24, la data și ora stabilite în anunțul publicitar, în prezența „Comisiei de evaluare a ofertelor constituită prin hotărâre a consiliul local al municipiului Pitești și prin dispoziția primarului municipiului Pitești”.

 • 3.4. La data și ora stabilite pentru desfășurarea licitației, președintele Comisiei de evaluare a ofertelor, verifică mandatele și calitatea ofertanților prezenți sau a împuterniciților acestora.

 • 3.5. Președintele declară deschisă ședința de licitație și procedează la verificarea integrității plicurilor exterioare, după care, procedează la desigilarea, pe rând a fiecărui plic exterior cu documentele de eligibilitate și la verificareja împreună cu membrii comisiei de evaluare a existenței și validății documentele solicitate prin documentația de atribuire.

 • 3.6. După deschiderea plicurilor exterioare, în ședință publică, comisia de evaluare procedează la eliminarea ofertelor care nu conțin totalitatea documentelor și datelor prevăzute în „ Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor”.

 • 3.7. După analiza conținutului plicurilor exterioare, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal , în care se Va menționa rezultatul analizei plicurilor respective , care se va semna de către membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

 • 3.8. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să corespundă condițiilor prevăzute în „Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor”.

2

 • 3.9. Jn situația în care, ny există cel puțin două oferte calificate, secretarul comisiei de evaluare, va consemna în procesul-verb^l imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmând a se repeta procedura de licitație public^ deschisă.

 • 3.10. In situația de la pimctul 3.9., procedura se reia prin publicarea anunțului licitației publice deschise, iar plicurile interioare se returnează fără a fi deschise. Procedura se anulează și se organizează o nouă licitație începând cu etapa publicării anunțului de licitație, în maxim 10 zile de la data ședinței de licitație.

 • 3.11. Ln situația în care după deschiderea plicurilor exterioare, există două oferte care îndeplinesc condițiile de calificare, comisia de evaluare deschide plicurile interioare, analizează ofertele, iar atunci când consideră necesar, poate să ceară ofertanților prezenți precizări cu privire la conținutul ofertei lor.

 • 3.12. (1) In urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă, de la procedura de atribuire.

 • (2) Sunt considerat^ oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în partea a Ill-a, capitolele 4j, 5, 6 și 7 din prezenta documentație.

 • 3.13. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

 • 3.14. (1) Jn baza procesului-verbal întocmit potrivit punctului 3.12., comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoaiț, un raport care se va transmite concedentului pentru aprobarea de către reprezentantul acestuia.

 • (2) In termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

 • (3) Raportul se depune la dosarul concesiunii.

 • 3.15. Pe parcursul procedurii de licitație, comisia de evaluare poate solicita clarificări-și după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți în vederea conformității ofejdei cu cerințele solicitate.

PARTEA A UI-A

Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor Capitolul 4

Condiții de participare la licitație și depunerea ofertelor

 • 4.1. Pentru licitația ppblică ce se va desfășura la data și ora prevăzute în anunțuFpublicitar, în scopul concesionării terenurilor în suprafață totală de 1060 mp situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, județul Argeș, pot depune oferte persoane juridice române sau străine, care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

 • a) nu au debite la bugetul consolidat de stat;

 • b) nu au datorii la bugetul local al municipiului Pitești;

 • c) nu se află în litigiu cu Municipiul Pitești în calitate de persoană juridică de drept public și nici cu Consiliul Local al Municipiului Pitești sau serviciile din subordinea consiliului local;

 • d) nu au foșt adjudecători ai unei licitații anterioare în urma căreia să nu se încheie contractul cu Municipiul Pitești, din culpa lor;

 • e) nu sunt îfl procedură de faliment;

 • f) nu sunt stipuse procedurii de reorganizare judiciară.

 • 4.2. Fiecare persoană juridică română sau străină interesată să participe ia licitație poate depune o singură ofertă.

 • 4.3. Oferta reprezintă acordul ferm al ofertantului în conformitate cu documentația licitației, este secretă și se depune într-un singur exempar, la sediul Primăriei Municipiului Pitești, strada Victoriei nr.24, județul Argeș, în termenul prevăzut în anunțul publicitar.

 • 4.4. Oferta are carabter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată durata de valabilitate stabilită de concedent.

 • 4.5. Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilite în anunțuț procedurii.

 • 4.6. Riscurile legație de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 • 4.7. Oferta depusă Ia o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei

3

limită de depunere, se returiiează nedeschisă.

 • 4.8. Conținutul ofertelor trebuie să rămână secret până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

 • 4.9. înregistrarea ofertei de participare la licitație, însoțite de toate documentele precizate în prezentele instrucțiuni, presupune că ofertantul cunoaște toate drepturile și obigațiile ce decurg din această calitate, datele înscrise în caietul de sarcini, prevederile prezentei metodologii și este întrutotul de acord cu ele.

Capitolul 5

Reglementări privind modul de elaborare a ofertelor

 • 5.1. Ofertanții transmit ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior și altul interior, care se înregistrează la sediul concpdentului din municipiul Pitești, strada Victoriei nr.24, județul Argeș, în ordinea primirii lor, în registru „Oferte”, precizându-se data și ora primirii.

 • 5.2. Pe plicul exterior se va scrie obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta, respectiv: „Licitație publică din data de,. ...având ca obiect concesionarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață totală de 1060 mpl, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj la nivel cu calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei”

Plicul exterior va conține:

 • a) declarația de participare la licitație (model anexa nr.2 la prezenta documentație de atribuire) din care să rezulte că ofertantul cunoaște toate dreptuirile și obligațiille ce decurg din această calitate, prevederile hotărârii consiliului local prin care s-a aprobat concesiunea, ale| caietului de sarcini și documentației de atribuire și este întru-totul de acord cu ele, semnată de ofertant.

 • b) o fișă cu informații privind ofertantul, urmând a se descrie structura organizatorică a ofertantului, obiectul de activitate, capitalul social, care va fi s0nnâtăde-ofertant, fără modificări, îngroșări sau ștersături.

 • c) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților:

certificatul de înregistrare a societății, la Oficiul Registrului Comerțului (codul unic de înregistrare și anexa) pentru persoane juridice;             V L/of-

 • actul constitutiv al societății comerciale (statutul);

 • acte doveditoare privind capacitatea economică - financiară a ofertantului (cifra de afaceri pentru anul 2020);

 • împuternicirea scrisă prin care reprezentantul legal al ofertantului deleagă reprezentarea la licitație a unei persoane, autorizând-o să semneze actele încheiate cu această ocaz e (dacă este cazul) și copie după actul de identitate al acestei persoane;

 • d) Documente de eligibilitate;

d J. Certificat de atpstare fiscală emis de Direcția Impozite și Taxe a Primăriei Municipiului Pitești privind plata obligațiilor bugetare, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii la bugetul local.

d2. Certificat privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat al statului, valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are obligații restante la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor, etc.

d3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului cu maxim 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu este în stare de faliment, lichidare judiciară, nu a comis abuzuri sau fapte similare cu celei anterioare, reglementate prin lege.

 • e) Acte doveditoar^ privind intrarea în posesia documentației de licitație și de achitare a garanției de participare la liciație, respectiv, dovada achitării garanției de participare la licitație în sumă de 2500 lei;

 • f) declarație autentică pe propria răspundere a reprezentantului ofertantului, că nu se află în litigiu cu Municipiul Pitești, în calitate de persoană juridică de drept public și nici cu Consiliul Local al Municipiului Pitești sau cu serviciile din subordinea Consiliului Local al Municipiului! Pitești;

 • g) adeverință eliberată de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești 4

din care să rezuljte faptul că nu figurează cu debite în evidența acestei instituții.

Notă: persoanele juridice străine vor prezenta formulare-tip eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul este rezident, din care să rezulte că acesta este la zi cu plata contribuțiilor datorate către stat și/sau către unitatea administrativă de la sediul acestora.

 • h) alte documente edificatoare, după caz, echivalente , emise de autoritățile competente din tară sau străinătate. în cazul în care în tara de origine sau in țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor menționate mai sus , ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoar^ la declarația pe propria răspundere , o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

 • 5.3. Plicul interior pe care se scrie denumirea ofertantului precum și domiciliul/sediuI social al ofertantului.

Plicul interior va conține:

 • a) oferta propriuzisa care trebuie să cuprindă date referitoare la: domiciliul/sediul social al ofertantului;

 • prețul oferit,icare nu trbuie să fie mai mic decât prețul minim al redevenței; capacitatea economico-financiară a ofertantului;

 • descrierea investiției ce urmează a fi realizată, procedurile, soluțiile tehnice propuse de ofertant și măsurile de protecție a mediului avute în vedere la realizarea acesteia; valoarea investiției stabilită pe bază de deviz de lucrării;

 • data începerii, etapizarea și finalizarea investiției, stabilite pe bază de grafic de realizare a investiției;

alte obigații pe care ofertantul și le asumă în cazul în care va câștiga licitația.

 • b) graficul de derițlare în timp a investiției i care specifică data începerii, etapizare și finalizarea acesieia ;

 • c) memoriul tehnic, care va cuprinde descrierea investiției p'e car/concesionarul dorește să o realizeze;

 • d) deviz de lucrări; din care să rezulte valoarea totală estimată a jn/estițieiice urmează a fi realizată pe terdnui concesionate;

 • e) condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească oferta sunt:

prețul minimi din ofertă să fie de 30782 lei/an, reprezentîrid redeveuța minimă anuală, preț minim de la care pornește licitației;

termenul de realizare a investiției va fi maxim 36 de luni de la data încheierii contractului de concesiune și se va realiza în baza autorizației de construire .

 • în cazul în care câștigătorul licitației nu obține autorizația de construire din culpa sa și nu demarează lucrările în termen, respectiv nu definitivează investiția în termenul prevăzut, concesiunea încetează de drept, licitația se va reorganiza, garanția de participare sâu garanția de bună execuție va fi pierdută;

edificarea dej către concesionar a unui pasaj rutier peste calea ferată, care să facă legătura între Bulevardul Republicii și strada Lânăriei, de folosință publică, având regim deschijs circulației publice și cu obligația de a asigura accesul gratuit și nediscriminaștoriu al vehiculelor și pietonilor.

 • 5.4 Formularul de ofertă, anexa nr.3 la prezenta documentație de atribuire, va fi completat corespunzător, la fiecare punc^t, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, menționându-se, dacă este cazul, documentele și informațiile din cuprinsul ofertei care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legislației în vigoare. în situația în care documentele și informațiile diip cuprinsul ofertei nu sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legislației în vigoare, se va menționa acest lucru.

 • 5.5. Documentele solicitate vor fi depuse în ofertă, în oricare dintre formele original/copie legalizată/ copie cu mențiune^ „ conform cu originalul” iar documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

 • 5.6. în plicul exterior se introduce plicul interior și se sigilează.

 • 5.7. Ofertele depuse la o altă adresă a concedentului, decât cea stabilită, sau cele primite și înregistrate după termenul lim tă de depunere prevăzut în anunțul publicitar, vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise, în termen de 30 zile calendaristice de la depunere.

5

Capitolul 6


Retragerea ofertei

 • 6.1. Retragerea ofertei se boate face în următoarele condiții:

 • a) prin cerere scrisă din partea ofertantului, până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, situație in care se restituie garanția de participare;

 • b) prin revocarea ofertei de către ofertant, după deschiderea ofertei și înainte de adjudecare, situație care atragi pierderea garanției de participare;

 • c) prin revocarea ofertei de către ofertant, după adjudecarea acesteia, situație care atrage pierderea garanției de participare;

 • d) oferta nu poate fi retrasă după începerea licitației, în timpul licitației, sau după stabilirea rezultatului licitației.

Capitolul 7

Excluderea ofertei

 • 7.1. Excluderea ofertelcjr se poate face în următoarele condiții:

 • a) în cazul în care prețul redevenței oferit este sub valoarea prețului minim de pornire a licitației, de 307Î82 lei, reprezentând redevența minimă anuală;

 • b) în cazul în care formularul de ofertă nu este completat corect sau nu poartă semnătura în original a ofertantului;

 • c) în cazul în care nu se face dovada depunerii garanției de participare a achitării taxei de

  participare și a Achitării contravalorii documentației de licitație;

  • d) în cazul depunerii ofertei după termenul limită stabilit, aceasta se înapoiază ofertanților fără a fi deschise;

  • e) în cazul în care ofertanții sunt dovediți că dețin informații despre valoarea altor oferte din licitație sau au stabilit cu alți ofertanți înțelegei pentru falsificarea rezultatului licitației pentru a obține prețuri de concesionare mai mici;

  • f) în cazul în care ofertantul nu anexează toate documentele solicitate, iar comisia apreciază că documente!^ care lipsesc sunt absolut necesare pentru continuarea licitației;

  • g) în cazul în cafe ofertantul a fost adjudecătorul unei licitații anterioare și nu a încheiat contractul în termen legal.


PARTEA A IV-A

Informații detaliate și cqmpJete privind criteriile de atribuire aplicai pentru stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea jor ,

CAPITOLUL 8

Determinarea ofertei câștigătoare

 • 8.1. Concedentul are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire prezentate în anexa nr. 1 ld prezenta documentație de atribuire.

 • 8.2. (1) Criteriul cu ponderea cea mai mare este nivelul redevenței.

 • (2) Nivelul mininj oferit al redevenței anuale trebuie să fie cel puțin egal cu valoarea de

30782 lei pentru suprafațaitotală de teren de 1060.m.p.

 • 8.3. Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderea fiecărui criteriu de atribuire.

 • 8.4. (1) Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

 • (2) în cazul în oare există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se face în funcțiq de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

 • 8.5. (1) Pe baza evacuării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul acesteia întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

 • (2) în baza procesului-verba) care îndeplinește condițiile prevăzute la alin.l comisia de evaluare întocmește în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului pentru

aprobarea de către reprezentantul acestuia, raport care va fi depus Ia dosarul concesiunii.

 • 8.6. în termen de trei zi e lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul are obligația de a informa, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate și de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare, indicând motivele care au stat la baza deciziei respective.

 • 8.7. Concedentul are obligația de a încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 8.8. Concedentul are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a un anunț de atribuire a contractului de concesiune, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atiribuire a contractului de concesiune a terenului.

CAPITOLUL 9

încheierea contractului de concesiune

 • 9.1. (1) Concedentul țjoate încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoar, după jmplinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la pcti 8.6., în termen de 10 de zile calendaristice.

 • (2) Contractul de qoncesiune se încheie în formă scrisă, sub sacțiunea nulității.

 • (3) Predarea- primjirea bunului concesionat, se face pe bază de proces-verbal.

 • 9.2. Refuzul ofertantițlui declarat câștigător de a încheia contractul de concesiune, atrage după sine plata daunelor interese.

 • 9.3. Daunele interese prevăzute la punctul 9.2. se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, la cererea părții interesate, dacă părțile nu stabilesc altfel.

 • 9.4. în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de atribuire se anulează iar concedentul reia procedura, cu respectarea legii, de la etapa publicării anunțului publicitar.

 • 9.5. Contractul de concesiune trebuie să conțină:

 • - partea reglementată, care trebuie să conțină clauzele prevăzute în caietul de sarcini și clauzele convenite de părțile contractuale, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a fi contrare obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini;

 • - drepturile și obligațiile concesionarului și ale concedentului;

 • - raporturile contractuale dintre concedent și concesionar se bazează pe echilibru financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului și obligațiile care îi sunt impuse ;

 • - clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar;

 • - precizarea în mod distinct a categoriilor de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv:

 • a ) bunuri de retur! ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii precum și cele care au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini;

  b) bunurile propri| care la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.


 • 9.6. Contractul de concesiune va fi încheiat în limba română, în trei exemplare;

 • 9.7. în cazul în cațe concesionarul este de altă naționalitate sau cetățenie decât cea română și dacă părțile consideră necesar, contractul de concesiune se va putea încheia în sase exemplare, trei în limba română și trei în altă limbă aleasă de acesta.

 • 9.8. în situația prevăzută la punctul 9.7. conedentul va avea două exemplare în limba română și două exemplare în limba Străină în care a fost redactat contractul iar concesionarul câte un exemplar în fiecare limbă.


Capitolul 10

Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune

 • 10.1. Concedentul are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii Ide atribuire și anterior încheierii contractului, în situația în care se constata încălcări ale prevederilor legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

 • 10.2. în sensul prevederilor pct.10.1. procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, prevăzute la art.311 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare; i

 • b) concedentul se aflp în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute Ia art. 311 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

 • 10.3. Concedentul are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult trei zilei lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Capitolul 11

Precizări cu privire la garanția de participare la licitație

 • 11.1. Garanția de participare la licitație se va restitui de către concedent ofertantul declarat câștigător în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.

Concedentul va restitui celorlalți ofertanți care nu au fost desemnați câștigători garanția de participare ia licitațire.

Garanția de participațe la licitație se va restitui ofertanților care nu au fost declarați câștigători, în termen de 3 zile lucrătoare de ia data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător.

Ofertanții ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare, după primirea comunicării, au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea perioadei menționată mai sus, dacă transmit concedentului o solicitare în acest sens.

 • 11.2. Garanția de participare se pierde în următoarele cazuri:

 • a) dacă ofertantul) își retrage oferta înainte de desemnarea câștigătorului;

 • b) dacă ofertantul declarat câștigător refuză să încheie contractul de concesiune.

PARTEA A V-A

Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac

Capitolul 12

Soluționarea litigiilor

12.1. Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu excluderea, atribuirea, încheierea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de daune interese, se face potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.544/2004 cu modificările ulterioare.


PARTEA A VI A           '

Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii

Capitolul 13

Contractul de concesiune

 • 13.1. Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

 • 13.2. Contractul de concesiune trebuie să conțină:

 • a) partea reglementată a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini;

 • b) alte clauze contractuale stabilite de părți prin acordul lor specifice bunului ce face obiectul concesiunii.

Capitolul 14

Modalități de încetare a contractului de concesiune

 • 14.1. Potrivit art. 327, alin. (1) din Codul administrativ încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică poate avea loc în următoarele condiții:

 • a) la expirarea duratei ^stabilite în contractul de concesiune, dacă părțile nu convin în scris prelungirea acestuia în condițiile prevăzute de lege,

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, situație în care conpedentul va notifica concesionarul cu privire la intenția de a denunța unilateral contractul de concesiune cu menționarea motivelor care au determinat această măsură;

 • c) în cazul nerespectărjii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectăiîii obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) în cazul intervenției unei situații de forță majoră;

 • f) în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a exploata bunul, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri.

  Arhitect


Șef serviciu, Serviciul Juridic

Mihai Foamete

Difector executiv, Direcția Tehnică Iulian (?hiriță


'tfirectqy executiv, Direcția Servicii Publice și/Achizițil Dănuț Mihai 1 Teod^tesdu.


Șef serviciu, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

Cristia/i Marcel Giogojeanu

Șef birou, Biroulf Cadastriu^i Evidență Patrimoniu Con$tăntin Balcan


Șef serviciu, Serviciul Contabilitate Manuela Cristyha Rîcă

PRIM


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI                         kt

ARIA MUNICIPIULUI PITEȘTI           UUț


CAIET DE SARCINI

icitație publică a unor terenuri în suprafață totală intravilanul municipiului Pitești, bulevardul


pentru concesionarea prin de 1060 mp, situate în

Republicii, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj peste calea ferată, între bu


evardul Republicii și strada LânărieiCUPRINSUL CAIETULUI DE SARCINI

PARTEA I

Informații generale privind obiectul concesiunii

Capitolul 1 - Descrierea și identificarea bunurilor care urmeză să fie concesionate

Capitolul 2 - Destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii

Capitolul 3 - Condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, firțanciar, social și de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii

PARTEA A II-A

Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească oferta

Capitolul 4 - Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea concesiunii

Capitolul 5 - Obligațiile privind protecția mediului stabilite conform legislației în

vigoare

Capitolul 6 - Caracteristicile investiției, obligațiile asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență

Capitolul 7 - Interdicția subconcesionării bunurilor concesionate

Capitolul 8 - Condițiile în care concesionarul poate închiria bunurile concesionate pe durata concesiunii

Capitolul 9 - Durata concesiunii

Capitolul 10 - Redevența nținimă și modul de calcul al acesteia

Capitolul 11 - Natura și cuantumul garanțiilor și taxelor soliciate de concedent

Capitollul 12 - Condițiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii

PARTEA A III-A

Clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică


Capitolul 13 - încetarea contractului de concesiune

PARTEA A IV-A Dispoziții finale

Capitolul 14 - Contractul dc concesiune

Capitolul 15 - Obligațiile părților

PARTEA I

Informații generale privind obiectul concesiunii

Capitolul I- Descrierea și identificarea bunurilor care urmeză să fie concesionate

 • 1.1. Obiectul concesiunii îl constituie 15 loturi de teren în suprafață totală de 1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, ce aparțin domeniului public al municipiului Pitești, rezultate din dezmembrarea terenurilor înscrise în cartea funciară nr.98686/Pitești și în cârtea funciară nr.89458/Pitești, după cum urmează:

Terenuri înscrise în cartea funciară nr. 98686/Pitești

 • a) Lotul nr.2 - în suprafață de 16 mp, cu nr. cadastral 102516;

 • b) Lotul nr.3 - în suprafață de 2 mp, cu nr. Cadastral 102517;

 • c) Lotul nr.4 - în suprafață de 27 mp cu nr. cadastral 102518;

 • d) Lotul nr.5 - în suprafață de 30 mp cu nr. cadastral 102519;

 • e) Lotul nr.6 - în suprafață de 7 mp cu nr. cadastral 102520;


 • f) Lotul nr.7 - în suprafață de 3 mp cu nr. cadastral 102521;

 • g) Lotul nr.8 - în suprafață de 19 mp cu nr. cadastral 102522.

Terenuri înscrise în cartea funciară nr. 8945 8/Pitesti i                                                                                                                                                 5

 • a) Lotul nr.2, în suprafață de 398 mp cu nr. cadastral 102531;

 • b) Lotul nr.3, în suprafața de 33 mp cu nr. cadastral 102532;

 • c) Lotul nr.4, în suprafață de 31 mp cu nr. cadastral 102533;

 • d) Lotul nr.5, în suprafața de 6 mp cu nr. cadastral 102534;

 • e) Lotul nr.6, în suprafață de 3 mp cu nr. cadastral 102535;

 • f) Lotul nr.7, în suprafață de 26 mp cu nr. cadastral 102536;

 • g) Lotul nr.8, în suprafața de 30 mp cu nr. cadastral 102537;

 • h) Lotul nr.9, în suprafață de 429 mp cu nr. cadastral 102538.

 • 1.2. Terenurile urmează fi folosite de către concesionar pentru construirea obiectivului de investiții pasaj peste calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei, de folosință publică, având regim deschis circulației publice, 24 de ore din 24 de ore, și cu obigația de a asigura accesul gratuit și nediscriminatoriu al vehiculelor și pietonilor.

 • 1.3. Potrivit Planului Lfrbanistic General aprobat prin HCL nr. 113/1999 și prin H.C.L. nr.90/2010, în vigoare,) terenurile, în suprafață totală de 1060 mp se află în UTR 29 și în zona de protecție C.F.R.

 • 1.4. Potrivit Planului Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. nr. 170/28.05.2020, în cadrul proiectului nr.P375 -1, în planșa U.2 (Situația existentă), terenurile în cauză sunt marcate ca „zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente și zonă de comunicație feroviară și amenajări aferente ’, iar în planșa U.3.1. (Reglementări urbanistice - propunere mobilare teren), terenurile sunt marcate ca „subzone căi de comunicație și amenajări aferente (existente) propuse a fi studiate”, iar suplimentar și faptul că: „ Pasajul este

3

destinat accesului vehiculelor si pietonilor spre Centrul Comercial și dinspre Centrul Comercial spre centrul municipiului Pitești. Lungimile totale pe sensul de urcare și pe sensul de coborâre vor fi concretizate în fazele ulterioare de proiectare. Structura este alcătuită din trei rampe de acces:

 • • Urcare unidirecțională, prin rampa de acces racordată la prima bandă a bulevardului Republicii și cu un, trotuar pietonal adecvat.

 • • Coborâre unidirecțională prin rampa de acces la prima bandă a bulevardului Republicii și cu un trotuar pietonal adecvat.

Cele două rampe sunt paralele cu traseul bulevardul Republicii și apoi se racordează la un traseu perpendicular pe bullevard.

 • • Urcare și coborâre (bidirecționale) pe rampa ce se racordează în incinta complexului și cu trotuare pietqnale pe fiecare extremitate. Trotuarele sunt prevăzute cu parapeți metalici. Sub stratul de asfalt turnat sunt așezate țevi pentru protecția cablurilor electrice (de iluminat, etc.).

Atât rampele cât și deschiderea centrală sunt dotate cu parapeți direcționali de tip

greu.

Rampele sunt formate dip două tipuri de construcții cu rezolvări tehnice diferite.

Pasajul traversează denivelat dispozitivul de linii C.F. aflate la intrarea în stația Pitești.”

Acest pasaj va fi prevăzut cu trasee pentru pietoni/persoane cu dizabilități locomotorii ce folosesc mijloace specifice de deplasare, conform legislației în vigoare, în domeniu.

Conform HCL nr.265/2C102 terenurile se află în zona C.

Utilizări admise: construcții cu caracter industrial (producție, depozitare transporturi,

construcții, e.t.c.) și funcțiuni complementare admise: unități agricol^ .servicii, accese pietonale și carosabile, rețele tehnico-edilitare.

Capitolul 2 - Destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii

 • 2.1 .Bunurile care fac obiectul concesiunii sunt terenurile situate în Municipiul Pitești, cu o suprafață totală de 1.060 mp, identificate conform capitolului I și anexelor de la nr.1-1 la nr.1-15., la prezențul caiet de sarcini, denumite Planuri de amplasament și delimitare a imobilului

 • 2.2 .Terenurile care fac obiectul concesiunii afectează în prezent suprafața de 104 mp spațiu verde, un loc dejoacă pentru copii, în suprafață de circa 200 mp, stația de transport în comun de pe bulevardul Republicii, din dreptul pasarelei pietonale peste calea ferată , trotuarul bulevardului Republicii și rețele edilitare supraterane și subterane.

 • 2.3 . Terenurile în suprafață de 104 mp au făcut obiectul HCL nr.l 16/26.03.2020 „privind unele lucrări de utilitate publică, în scopul decongestionării traficului în zona bulevardului Republicii-strada Lânăriei”, fiind declarate de utilitate publică de interes local lucrările de realizare a pasajului, executate pe aceste terenuri, care aparțin domeniului public al municipiului Pitești.

De asemenea, prin aceeași hotărâre a consiliului local s-a aprobat schimbarea destinației de spațiu verde a terenului pe care se execută lucrările declarate de utilitate publică de interes local de realizare a pasajului, executate pe suprafața de 104 mp.

Concesionarul va amenaja o suprafață de spațiu verde cel puțin egală cu suprafața de 104 mp și va planta câte 5 arbori pentru fiecare arbore tăiat, pe amplasamentele (zonele aparținând domeniului public al Municipiului Pitești) care vor fi indicate de concedent.

Celelalte obiective publice enumerate la punctul 2.2. vor fi relocate pe cheltuiala concesionarului, în condițiille legii, locațiile noi fiind cele precizate de concedent, identificate în anexa nr.2, la prezentul caiet de sarcini.

 • 2.4 Bunurile sunt terenuri care corespund pentru edificarea unui pasaj rutier care să traverseze calea ferată și să facăl legătura între bulevardul Republicii și strada Lânăriei, cu respectarea condițiilor prevăzpte în documentația de urbanism (Planul Urbanistic Zonal și Certificatul de Urbanism).

Capitolul 3- Condițiile jde exploatare a concesiunii și obiectivele jde ofdîn economic, financiar, social și de mediu urmărit^1 de către concedent privirid exploatarea eficace a bunurilor^e fac obiectul concesiunii

 • 3.1. Terenurile ce fac obiectul concesiunii vor fi folosite în exclusivitate la construirea pasajului peste calea ferată, cu respectarea prevederilor legale și vor fi efectiv ocupate de aceast edificiu.

 • 3.2. Motivele de ordin legislativ se regăsesc în dispozițiile art.129 alin.2 lit. c) coroborate cu dispozițiile alin.6 lit.a) din (podul administrativ cu completările ulterioare, potrivit cărora „Consiliile locale administrează domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale și hotărăsc darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiille legii”.

 • 3.3. Motivația economico-financiară constă în următoarele:

 • a) Concesionarea terenurilor identificate mai sus va face posibilă construirea de către ț concesionar a unui pasaj care isă traverseze calea ferată existentă și să facă legătura între bulevardul Republicii si strada ^ânăriei, conectând, astfel, două zone importante ale orașului.

Conectarea celor două zone va conduce și la decongestionarea traficului rutier în zona bulevardului Republicii și străzii Lânăriei, în special în zona de trecere la nivel cu calea ferată de pe strada Lânăriei.

Pasajul va deservi populația prin facilitarea mobilității în interiorul orașului, având în vedere faptul că, în prezent, zona Tudor Vladimirescu, o zona importantă a Municipiului Pitești, este lipsită de o infrastructură adecvată.

 • b) Pasajul va contribui la creșterea potențialului de dezvoltare a zonei delimitate de strada Târgul din Vale, acumularea Prundu, calea ferată, strada Tudor Vladimirescu, bulevardul Republici, strada Lânăriei, strada Dragoș Vodă, unde se va construi un complex comercial tip retail.

 • c) Pe perioada contractului de concesiune, Municipiul Pitești va încasa de la concesionar redevența aferentă terenului concesionat, generând, astfel, venituri suplimentare la bugetul local.

 • d) După încetarea contractului de concesiune, Municipiul Pitești va dobândi, cu titlu gratuit, bunurile de retur, constând în bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini, respectiv pasajul și infrastructura realizate de către doncesionar.

 • e) Se vor genera și alte venițuri suplimentare la bugetul local sau consolidat, precum taxe și impozite colectate ca urmare a activității de construire a pasajului, sume datorate pentru autorizația de construire, sume ce urmează a fi încasate pentru impozitul pe salarii, contribuții, e.t.c.

 • 3.4. Din punct de vedere social sunt avute în vedere următoarele aspecte:

 • a) Pasarela va facilita acceșul pietonal și auto, dinspre și către zona Tudor Vladimirescu, îmbunătățind considerabil calitatea vieții locuitorilor din zona prin reducerea substanțială a timpilor de acces și eliminarea pericolului de accidente cauzate de traversările auto existente la nivel cu calea ferată, respectiv de starea tehnică deficitară a pasarelei pietonale existente sau de traversările ilegale efectuate de pietoni peste calea ferată.

 • b) Pe perioada executării lucrărilor, se vor genera numeroase locuri de muncă de care vor beneficia, în principal, locuitorii Municipiului Pitești.

 • c) După terminarea lucrărțlor, prin conectarea celor două zone se va obține o dezvoltare economică a acestora, care va genera la rândul său locuri de muncă suplimentare.

 • 3.5. Din punct de vedre al componentei de mediu, se va asigura respectarea legislației în vigoare privind protecția mediului prin gestionarea eficientă a deșeurilor și menținerea cu strictețe a condițiilor de igienă derută de reglementările legale în vigoare.

In cursul lucrărilor de execuție a pasajului și după terminarea acestuia, concesionarul are obligația de a nu afecta suprafețele de teren aparținând domeniului public, în afara celor concesionate.

Concesionarul este obligat, începând cu data preluării terenurilor, până la încetatrea contractului de concesiune, să utilizeze utilaje și echipamente cu grad redus de poluare pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul care le folosește, precum și pentru locuitorii din proximitatea pasajului.

PARTEA A II-A

Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească oferta

Capitolul 4 - Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii

 • 4.1. Concesionarul va folosi în derularea contractului de concesiune bunuri de retur și bunuri proprii.

 • a) Bunurile de retur sunt cele care fac obiectul concesiunii, respectiv terenurile în suprafață totală de 1060 mp situate în bulevardul Republicii, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor impuse, prin prezentul caiet de sarcini pe aceste terenuri concesionate,

6

respectiv pasajul și infrastructuri realizate de către concesionar.

 • b) Bunurile proprii sunt c01e care aparțin concesionarului și sunt utilizate de acesta pe durata concesiunii. Bunurile proprii rămân în proprietatea concesionarului la data încetării contractului de concesiune.

Capitolul 5 - Obligațiile privind protecția mediului stabilite conform legislației în vigoare

 • 5.1 Responsabilitățile privind protecția mediului pentru zona terenurilor care fac obiectul concesiunii revin în exclusivitate concesionarului, începând de la preluarea bunului pînă la încetarea contractului de concesiune și respectiv până la refacerea cadrului natural după execuția lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție exploatare, e.t.c.), cât și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente cu grad redus de poluare pentnj mediu ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru zonele locuite învecinate.

 • 5.2 . Concesionarul va folosi cât mai judicios terenurile pe care se va realiza investiția cu respectarea prevederilor legație în vigoare de protecția mediului.

 • 5.3 Concesionarul are obligația de a obține prin grija și pe cheltuiala sa toate acordurile și avizele impuse de legislația mediului, în caz contrar este răspunzător de eventualele sancțiuni sau amenzi contravenționale aplicate de organele abrfțtate.

Capitolul 6 - Caracteristicile investiției, obligațiile asigurării exploatării în regii^n de continuitate și permanență

■Vc*

 • 6.1. Pe terenurile care fac obiectul concesiunii se va realiza o parte din pasajul7 rutier peste calea ferată, pasaj care face parte din obiectivul de investiții „Centru comercial, sistematizare verticală incintă construire, sens giratoriu și pasaj rutier peste calea ferată, împrejmuire teren”, pentru care a fost eliberat Certificatul de urbanism nr. 796/20.06.2019.

 • 6.2. Acest obiectiv se va realiza în conformitate cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și respectarea condițiilor stipulate în certificatul de urbanism și autorizația de construire, care turnează a se elibera în scopul autorizării executării lucrărilor de construcții.

 • 6.3. Investițiile minime impuse care sunt în sarcina concesionarului au ca scop principal edificarea unui pasaj rutier care să traverseze calea ferată și să facă legătura între bulevardul Republicii și strada Lânăriei, cu respectarea condițiilor prevăzute în documentația de urbanism (Planul Urbanistic General, Plănui Urbanistic Zonal și Certificatul de Urbanism).

Construcția va fi în concordanță cu ambientul arhitectural propus în zonă și în conformitate cu prevederile regulamentelor^de urbanism. Pasajul se va construi astfel încât să se asigure circulația în zonă conform prevederilor legale în vigoare. Prin soluțiile adoptate se va asigura protecția clădirilor învecinate precum și protecția mediului. Sarcinile privind protecția mediului cad în grija concesionarului.

 • 6.4. Durata de execuție a obiectivului de investiții va fi de maxim 36 de luni de la data

7

încheierii contractului de concesiune și se va realiza în baza autorizației de construire, eliberată cu respectarea legislației în vigoare, în domeniu. în cazul în care câștigătorul licitației nu obține autorizația de construițe din culpa sa și nu demarează lucrările în termen, respectiv nu definitivează investiția în termenul prevăzut, concesiunea încetează de drept, licitația se va reorganiza, garanția de bună execuție va fi pierdută.

 • 6.5. Valoarea investiției va fi șuportată integral de către concesionar.

Capitolul 7 - Interdicția subconcesionării bunurilor concesionate

7.1. Terenurile ce fac obibctul concesiunii, in suprafață totală de 1060 mp, nu se subconcesionează, în tot sau în j5arte, unei alte persoane fizice sau juridice.

Capitolul 8 - Condițiile în care concesionarul poate închiria bunurile concesionate pe durata concesiunii

8.1. Pe durata concesiunii, concesionarul nu poate închiria terenurile care fac obiectul concesiunii, in suprafață totală de 1060 mp, în tot sau în parte, unei alte persoane.

Capitolul 9-Durata concesiunii

9.1. Conform dispozițiilor art. 306 alin.(l) din Codul Administrativ cu completările ulterioare „Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naționalitatea sau cetățenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăși 49 de ani, începând de la data semnării lui”, coroborate cu prevederile alin. (3), potrivit cărora „Contractul de concesiune de bunuri.proprietate publică poate fi prelungit prin acordul de voință al părților, încheiat în formai; scrisă, Jcu! condiția ca durata însumată să nu depășească 49 d'e ani”                      A # /r ■/. — । ■   \

9.2. Durata concesiunii stabilită conform studiului de oportunitate esie.de 25 de ani, cu posibilitatea prelungirii.

 • -     ■                   - f

Capitolul 10|- Redevența minimă și modul de calcul al acesteia

 • 10.1. Licitația pentru concesionarea terenurilor în suprafață totală de 1060 mp va pomi de la redevența minimă anuală stabilită prin studiul de oportunitate, respectiv de la valoarea de 30782 lei, calculat^ având în vedere suprafața terenului concesionat de 1060 mp, înmulțită cu prețul pe metru patrat pe an , de 29,04 lei, conform studiului de oportunitae aprobat prin HCL nr. 169/28.05.2020.

 • 10.2. Valoarea totală a contractului de concesiune, care va fi actualizată cu indicii de inflație anuali, reprezentând redevența concesiunii, se va achita de către concesionar pe o perioadă de 25 de ani, de la ddta încheierii contractului de concesiune.

 • 10.3. Obligația de plată a fedevenței începe cu data semnării contractului de concesiune.

Plata redevenței se face îh lei, trimestrial, pană la data de 30 a ultimei luni din fiecare trimestru.                                        8

 • 10.4. în cazul în care concesionarul nu-și îndeplinește obligațiile de plată asumate prin contract, atunci concedentul are dreptul de a percepe ca penalități o sumă echivalentă cu 0,15% din valoarea obligațiilor neîndțplinite pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, sumă pe care concedentul este obligat să o achite.

 • 10.5. Redevența anuală se va actualiza cu indicele de inflație de la sfârșitul anului precedent.

 • 10.6. Plata redevenței se va face în contul Municipiului Pitești nr.RO65TREZ04621 A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului- Pitești, cod fiscal 4317967;                  '                                     .

Capitolul 11 - Natura șijcuantumu! garanțiilor soliciat^ de J ■ concedent

 • 11.1. Ofertantul declara^ câștigător va constitui o garanție de bună execuție în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, în cuantum de 50% din redevența stabilită și datorată pentru primul an de exploatare a terenurilor concesionate.

 • 11.2. Garanția de bună Execuție se va constitui, în favoarea concedentului, prin virament bancar efectuat de concesionar în contul propriu special deschis la unitatea Terzoreriei Statului din cadrul ^rganului fiscal competent, în administrarea acestuia.

 • 11.3. Extrasul de cont privind constituirea garanției se va transmite concedentului în termen de 2 zile lucrătoare db la constituirea acesteia

 • 11.4. Din acest cont vor putea fi dispuse plăti către concedent, atât de către concesionar, cu avizul scris al concedentului, care se prezintă Trezoreriei Statului, cât și de Trezorerie la solicitarea scjrisă a concedentului în favoarea căruia este constituită garanția.

 • 11.5. Din garanția de bună execuție se vor putea reține de către concedent, dacă este cazul, penalitățile și alte sumeldatorate în baza contractului.

 • 11.6. Concesionarul are jobligația de a reîntregi garanția de bună execuție până Ia valoarea corespunzătoare în termen de 30 de zile de la data efectuării plății.

 • 11.7. Garanția de bună execuție este valabilă pe toată durata executării contractului.

 • 11.8. Garanția de bună execuție devine anexă la contract.

 • 11.9. Garanția de bună eixecuție va fi restituită concedentului în situația în care nu a fost utilizată, în termen de 30 de zile, după încetarea contractului, îndeplinirea obligațiilor privind finalizarea investiției și achitarea redevenței.

 • 11.10. Garanția de bună execuție va fi pierdută dacă câștigătorul licitației nu obține autorizația de construire din iulpa sa, nu demarează lucrările în termen, respectiv nu definitivează investiția în termenul prevăzut în contractul de concesiune.

 • 11.11. Participanții la licitație privind concesionarea terenurilor în suprafață totală de 1060 mp situate în bulevardul Republicii vor achita o garanție de participare la licitație, în cuantum de 2500 lei, prin virament bancar în contul Municipiului Pitești sau printr-un instrument de garantare, dovada achitării acesteia va fi depusă la oferta la licitație.

 • 11.12. Contul Municipiului Pitești pentru depunerea garanției de participare este: RO 50 TREZ 046 5006 XXX 000 186, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, cod fiscal 4317967;                              9

 • 11.13. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă căpiata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persojanei garantate.

 • 11.14. Perioada de valabilitate a garanției de participare este egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

 • 11.15. Garanția de participare este irevocabilă;

 • 11.16. Garanția de participare la licitație se va restitui ofertanților care nu au fost declarați câștigători, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător.

Ofertanții ale căror oferite au fost declarate necâștigătoare, după primirea comunicării, au dreptul de a obțijne eliberarea garanției de participare înainte de expirarea perioadei menționată mai sus, dăcă transmit concedentului o solicitare în acest sens.

 • 11.17. Garanția de participare la licitație se va restitui ofertantului declarat câștigător în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.

 • 11.18. Garanția de participare la licitație se pierde în următoarele cazuri:

 • a) dacă ofertantul îsi retrage oferta înainte de desemnarea câștigătorului;

 • b) dacă ofertantul declarat câștigător refuză să încheie contractul de concesiune.                                   .—

 • | n ''ri -

Capitollul 12 - Condițiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii

 • 12.1. Așa cum rezultă din studiul de oportunitate aprobat prin H.C.L. nr. 169/28.05.2020, terenurile care fac obiectul concesiunii, nu sunt încadrate în infrastructura sistemului național de apărare și nu sunt situate în interiorul unei arii naturale protejate, nefiind necesare obținerea avizelor de la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale și ale Statului Major General și nici de la structura de administrare sau custodele ariei naturale protejate. Din aceste motive, natura bunurilor care fac obiectul concesiunii nu impune condiții1 speciale.

PARTEA A III-A

Clauze referitoare Ia încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Capitolul 13- Incetareă contractului de concesiune

 • 13.1. Potrivit art. 327, ^lin. (1) din Codul administrativ încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică poate avea loc în următoarele condiții:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, dacă părțile nu convin în scris, prelungirea acjestuia în condițiile prevăzute de lege;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea

10

 • c) unilaterală de cătrje concedent, situație în care concedentul va notifica concesionarul cu privire la intenția de a denunța unilateral contractul de concesiune cu menționarea motivelor care au djeterminat această măsură;

 • d) în cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului. Neplata redevenței în termen de 90 de zile de la data stabilită prin prezentul contract, conduce rezilierea acestuia și reținerea redevenței și a penalităților aferente din garanția de bună execuție. Dacă valoarea acestpra depășește cuantumul garanției de bună execuție, concesionarul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea concedentului ;

 • e) în cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea de către concesionar, du plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • f) în cazul intervenție. unei situații de forță majoră;

 • g) în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a exploata bunul prin renunțare, fără plata unei despăgubiri

 • h) în cazul în care câștigătorul licitației nu obține autorizația de construire din culpa sa, nu demarează lucrările în termenul prevăzut în autorizația de construire, £ respectiv nu definitivează investiția în termenul prevăzut în contractul de concesiune.


PARTEA A IV-A

Dispoziții finale

Capitolul 14 - Contractul de concesiune

 • 14.1. Contractul de concesiune se va încheia în formă scrisă, sub sancțiunea nulității, în maxim 30 de zile calendaristice de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.

 • 14.2 . Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de concesiune atrage pierderea garanției depusți pentru participarea la licitație. Plecum și plata de daune

interese.

 • 14.3. In situația în care ofertantul care a câștigat licitația refuză încheierea contractului, licitația va fi anulată, iar concedenlul va relua procedura de licitație publică, în condițiile legii, de la etapa publicării anunțului publicitar.

Capitolul 15 - Obligațiile părților

 • 15.1. Concedentul se angajează să predea concesionarului terenurile care fac obiectul concesiunii, pe bază de'proces-verbal de predare- primire.

 • 15.2. Concedentul are c^bligația de a nu tulbura pe concesionar în exercitarea drepturilor rezultate din contractul de concesiune.

 • 15.3. Concedentul se oibligă să notifice concesionarul la apariția oricărei împrejurări de natură a afectă drepturile concesionarului în măsura în care aceste situații depind în tot sau în partej de voința sa.

 • 15.4. Concedentul garantează pe concesionar că bunurile concesionate nu sunt sechestrate, ipotecate și nu fac obiectul vreunui litigiu sau al unei revendicări.

 • 15.5. Concesionarul are următoarele obligații:

 • a) să construiască pe Terenurile care fac obiectul concesiunii obiectivul de investiție pentru care s-a aprobati concesiunea;

 • b) să solicite și să qbțină autorizația de construire împreună cu avizele și acordurile necesare construirii ^obiectivului de invesțiții și să finalizeze investiția în termen de 36 de luni de la data încheierii contractului de concesiune, cu respectarea graficului de execuție prezentat la licitație;

 • c) să execute pe cheltuiala sa, în condiții legale, lucrările de strămutare a unui loc de joacă pentru copii, în suprafață de circa 200 mp, a unei stații de transport în comun de pe bulevardul Republicii, din dreptul pasarelei pietonale peste calea ferată, a trotuarului bulevardului Republicii și a rețelelor edilitare supraterane și subterane, care afectează în prezent terenurile, ce fac obiectul concesiunii. Concesionarul va amenaja o suprafață de spațiu verde cel puțin egală cu suprafața de 104 mp și va planta câte 5 arbori pentru fiecare arbore tăiat, pe amplasamentele (zonele aparținând domeniului public al municipiului Pitești) care vor fi indicate de qoncedent. Cade în sarcina concesionarului, protejarea, devierea și punerea în siguranță a tuturor rețelelor de utilități (de orice fel-inclusiv ovoidul) existente în subteranul și suprateranul bunurilor imobile concesionatre sau în imediata lor vecinătate, cu respectarea legislației în vigoare.

 • d) să asigure exploatarea eficientă și în regim de continuitate și permanență a obiectului concesiunii pe cheltuiala sa;

 • e) să achite redevefița concesiunii în termenul și în modul stabilit în prezentul caiet de sarcini;

 • f) să respecte legislația în vigoare cu privire la securitatea la incendii și protecția mediului în fazele de execuție și exploatare a investiției;

 • g) să realizeze prin grija și cheltuiala sa proprie lucrările de racordare la rețelele de utilități și eventualele'devieri de rețele;

 • h) să declare terenurile concesionate la Direcția Impozite și Taxe Locale a Primăriei Municipiului Pitești în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de concesiune și să achite taxele aferente potrivit dispozițiilor legale;

 • i) să noteze concesiunea în cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de concesiune;

 • j) concedentul are obligația de a plăti pe toată durata concesiunii impozitele și taxele datoratej bugetului local, acestea neintrând în redevența stabilită prin contract;

 • k) concedentul are obligația de a menține destinația obiectivului de investiții realizat pe terenul concesionat pe toată durata derulării contractului de concesiune;

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI scara 1: 200


491580


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

102516

16 mp

Mun. Pitești, Cartier Central, B-dul. Republicii, Spațiu verde, Jud Argeș

Cartea funciara

UAT, Pitești - intravilan                                                  |A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

—.                                            |

1

Cc

16 mp

Spațiu verde

Teren neimprejmuit

Total

16 mp

-

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total             "

\ Suprafața masurata = 16 mp \ Suprafața din act = 16 mp

Executanff'lng,              .«c

Confirm efectuarea              ,1

teren, coV^tudined documeniatiei centrate

acesteia cuVeăHtatea dm ic.ter

Semnătura si

TA

data:08.07.2020

Inspector

Confirm Introducerea in baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura ți parafa

Data: ........................

ștampila BCPI

PLAN DE {AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI scara 1: 200

cn

491680


Nr. cadastral

Suprafața m;

surata

Adresa imobilului

102517

2 mp

Mun. Pitești, Cartier Central, 8-dul. Republicii, Spațiu verde, lud Argeș

Cartea funciara

UAT

Pitești - intravilan

A. Date referloare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

2 mp

Spațiu verde

Teren neimprejmuit

Total

2 mp

1

B. Date referioare la construcții

Cod constr,

Destinația

Suprafața construită la sol

1       (mp)

Mențiuni

Total___

-------------«C * ■___L.

Suprafața măsurată = 2 mp Suprafața din act = 2 mp

/^J CEH'

Ejc«n#8Qt: nig, r^egoita Nî&tlac . ■ .k /

CoiluJn executarea mpajraiorilWW wnșn, corect jjndin'ea îpiocmirii docurrfeiȘatiei cadaWric și porcspond aVăteia cu realftâtea liuer&i V HLLTtf.'?

^n^lura^j^s.lainână1 “ J ___________________        _________________________i__________

JȚ;.\

a a 1 s~ 1

enU;r /

data'.08.07.2020

Inspector

Confirm introducerea în bara de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:........................

Ștampila BCPIplan de Amplasament și delimitare a imobilului A

scara 1: 200


Nr. cadastral

Suprafața mașurata

Adresa imobilului

102518

27 mp

Mun. Pitești, Cartier Central, B-dul. Republicii, Spațiu verde, lud Argeș

Cartea funciara

UAt| Pitești - intravilan


491660


LOT 1


co


491660


491680


LOT 1491680


A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

TI mp

Spațiu verde

Teren neimprejmuit                      |

Total

27 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Supriafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

_

Suprafața masurata = 27 mp Suprafața din act = 27 mp

/ v    ■' 11     1 ^-dX

Ențcuiant; Ing. Nenotta iNicolae \

donfi n^etfecuiaiea niftsurACiîrtfor hi   ’i

1 teren; toredittim^întpfitiiinl

dcciifgntatiei cadntnile & q^respondL-nhi (i

\ acesteia c i/reatitătca’dîAJcren & /

\\ NEGOI' A

V3fcinn$*UiH si sțwbpiia X%.

■ - -                    data:08.07.2020

Inspector

Confirm Introducerea în baza de date Integrată si atribuirea numărului cadastral

Semnătura șl parafa

Data:........................

Ștampila BCPI


______________________________________________H/Z.

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI                 cĂ S

scara 1: 200


Nr, cadastral

Suprafața mpsurata

Adresa imobilului

102519

30 mp

Mun. Pitești, Cartier Central, B-dul. Republicii, Spațiu verde, Jud Argeș

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

30 mp

Spațiu verde

Teren neimprejmuit

Total

30 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața masurata = 30 mp

Suprafața din act = 30 mp

țjcpcutanr. J.ijg, Micgțitsi Nknlae

Zțț' C £RV ‘         f \ I

r Confirm executarea mMuSionlȘna

teren; corectftOdifiSa itrtoc.mil il 1

l^umedaiif^^*iMi*do:si cfires]xiiițlinta ătrcstciaznfl-alitnrca din teren

>7

SțqiriățunrijH ’.ii^npila • / AnJ C ,«> /


Inspector

Confirm Introducerea în baza de date Integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura șl parafa

Data;........................

data:0B.07.2020 Ștampila BCPl

____.-------------------------M/rr , plan de Amplasament și delimitare a imobilului                    We^t-/

scara 1: 200

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

102520

7 mp

Mun. Pitești, Cartier Central, B-dul. Republicii, Spațiu verde, Jud Argeș

Cartea funciara

DAT Pitești - intravilan

A. Date referloare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

7 mp

Spațiu verde

Teren nelmprejmuit

Total

7 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită Sa sol (mp)

Mențiuni

Total          _

:.uiL-!e

c dt ■ k- (r. A T

Suprafața masurata = 7 mp

Suprafața din act = 7 mp

E/te£titant: Ing. liiegoita Nlcotee ! \ autorizare aJm

Chmnn e\cc util i ■■■ r rgă^urfitu: Iar hi I

■teren, corcclitudmea îriocnjirii docjnebtatiei cacfsj/ifHe si .rirA-spondenlCi । W^sleia cu unih'ukn dkitomn ■ ? /

^jerținării'ra si stam|)i?n •/

data:08.07.2020

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată șl atribuirea numărului cadastral

Semnătura șl parafa

Data:........................

Ștampila BCPI

I

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI fi          ck ^^2^)

scara 1: 200

Nr, cadastral

Suprafața ma:

surata

Adresa imobilului

102521

3 mp

Mun. Pitești, Cartier Central, B-dul. Republicii, Spațiu verde, lud Argeș

Cartea funciara

DAT

Pitești - Intravilan

parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

Cc

3 mp

Spațiu verde

Teren nelmprejmult

Total l_____________________________________________________________________________________

3 mp

1

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața măsurată = 3 mp

Suprafața din act = 3 mp

E                      Nlcolac

/.■       OE     „

i/iiiimi ewciffițns* măsurătorilor t;

1 Jțren, tArținitiilvlca întocmirii do<lJ^cnt$tiei cAfeStefc wcorespondi, ' Aresteia cujvalita'len diț teren

nJilTÂ 5 \-:,pcni>țyii£ti''Sl Mampru <•' V/k CuluSțnuC^y XT'T,,;, l *£/

auJ

£ 1

data :08.07.2020

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura șl parafa

Data: ........................

Ștampila BCPJ                                                     |

i

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI                      (’Q/cJ'Hrf

scara 1: 200                                                '


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

102522

19 mp

Mun. Pitești, Cartier Central, B-dul. Republicii, Spațiu verde, lud Argeș


Cartea funciara

UAT

Pitești - IntravilanCod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

19 mp

Spațiu verde

Total

19 mp

Teren neimprejmuit

8. Date referioare la construcții


C^r. Destinatia '______________________________________________1_____________________________________________________________________________________

Total

Suprafața construită la sol (mp) |_____________________________________________

Mențiuni _

Suprafața măsurată = 19 mp Suprafața din act = 19 mpE^efUtaÂr(:'ljjg^îegoita Nicoltfcj X

Confirm eA^i«;ia^-iuh.țUr.’alorilor la .

1 Kieiu.corețiihidmei întocntfni doarmentăiiei caȘaslralc ki corespondentei

\ Acesteia cuIrtflditâfra-dffLteren

si sdmpUa

-               data:08.07.2020

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data: ........................

Ștampila BCPI
A, Date referi oare la teren

iupiafața (mp)

1            Dr

Total


398jup 398 mp

Mefltrtrm

Trotuar aferent Bulevardul Republic

Teren neimprejmuft


49 [ECO


4 N&W Mz /   ._


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI scara 1; 200


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa Imobilului

102531

398 mo

Mun. Pileați, Bulevardul Republicii, Juri Aigu

Cartea funciara |                       | UAT | Plțestl - intravilanPLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Nr. cadastral

Suprafața mâsurata

Adresa imobilului

102532

33 mp

Mun. Pitești,, Bulevardul Republicii, Jud Argeș

Cartea funciara

UAT

f'itestt - Intravilan


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1: 200


Nr. cadastral

Suprafața masuj-ata

Adresa Imobilului

102533

1

31 mp

Mun. Pitești, Bulevardul Republicii, lud Argeș

Pitești - intravilan


Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

31 mp

Trotuar aferent Bulevardul Republicii

Total

31 mp

Teren neimprejmuit

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafa

;a construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

i__eic r u fg-

Suprafața masurata = 31 mp Suprafața din act = 31 mp

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastralSemnătura si siamprl


datâ:08.07.2020


Ștampila 8CP1


Semnătura și parafa


Data:


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI                       C^rc/i

scara 1: 200                                                  1

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

102534

6 mp

Mun. Pitești, Bulevardul Republicii, Jud Argeș

Cartea funciara

UAT Pitești - Intravilan

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI A r>Ci scara 1: 200Nr. cadastral

Suprafața masprata

Adresa Imobilului

102535

3 mp

Mun. Pitești, Bulevardul Republicii, Jud Argeș

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

3 mp

Trotuar aferent Bulevardul Republicii

Teren nelmprejmuit

Total

3 mp

8. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Supraf

ața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața măsurată = 3 mp Ș<        Suprafața dm act = 3 mp

/

Executant:             Nicolac4

Confirm exfțiftareâ măsurători lui tjx teren, cofeclirudljiea intocnîîriv documentatieilcaîiastraJc sLcrr^ftoridenta acesteia ViMS-il itat^udi^ icrtis

Seniîiiipfa s ’ >tampi la i ț A

data :08.07.2020

Inspector

Confirm Introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:........................

ștampila BCPI

_____,__________________________A-N^4 W-.jrK

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1: 200Nr. cadastral

Suprafața ma

surata

Adresa imobilului

102536

26 mp

Mun. Pitești, Bulevardul Republicii, Jud Argeș

Pitești - intravilan


A. Date referioare la teren

Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

26 mp

Trotuar aferent Bulevardul Republicii

Teren neimprejmult

Total

26 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr,

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

tu i'

Suprafața masurata = 26 mp

Suprafața din act = 26 mp

Execul^tir- iYip. V ^QiCa. Nicol k c7r

Conn r ; 1- ■ -. ।? c u . a jqa A s ।,; ăl o n. > r la i ij documdnaiiei caiinstrfiie si.dpțcs^oVnfen aqLSfcia cu realitatea din lerert

Ysniiiătilpfsy5Jî|nj(ita ~ v<Ca^4T

a !

tri

//

/

data: 08.07.2020

Inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:........................

Ștampila BCPI


________________________________A^a- HA.faih

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI                    c&_

scara 1: 200                                                         L            '

Nr. cadastral

Suprafața măsurata

Adresa imobilului

102537

30 mp

Mun. Pitești, Bulevardul Republicii, Jud Argeș

Cartea funciara

UAT

Pitești - Intravilan

A. Date referioare la teren

1 Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

30 mp

Trotuar aferent Bulevardul Republicii

Teren neimprejmuit

Total

30 mp

B. Date referioare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

L---       Suprafața masurata = 30 mp

. x Suprafața din act = 30 mp

c

Executant: Irt^ Skgoita Nicolat- 1

7ș         ,::7

Confirm execLt^eain^urȘ^nforti. teren, coreclîfiidinca/rttfețuTij- . documentației cțcfâștrale / ^telnoiidcnț:

acusicia ciLcaiitaie^ i/|p lirad fă g Semnăt\a i.sirtiiipjla \ 4.   ‘ 3 ‘j

I________________________________________________

■fu-- M c I

■ f'ir ’ <L 1 Q 1

i »y

data:08.07.2020

inspector

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:........................

Ștampila BCPI


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1O2S38

429 mp

Mun. Pitești, Bulevardul Republicii, Jud Argeș


Cod parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

1

Dr

429 mp

Total

429 mp


CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR

CRITERIUL


PUNCTAJ MAXIM

A . Valoarea redevenței oferite:

Pentru valoarea maximăia redevenței oferite, se acordă punctaj maxim

Punctaj oferte n=(valoarea redevență ofertă/valoare redevență ofertă maximă)

X= numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu                                            40 pct

' Total punctaj maxim criteriul I                                      40 pct

B. Capacitatea economico-finarjciară a ofertantului:

Pentru oferta cu cea mai fnare capacitate economico-financiară, se acordă punctaj maxim

Pentru celelalte oferte , punctajul se calculează astfel:

Punctaj oferte n=(capacitatea economico-financiară ofertă n/capacitale economoco-ftnanciară ofertă maximă)

X= numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu                                             30 pct

Total punctaj maxim criteriul II                                     30 pct

C. Protecția mediului înconjurător:

Pentru oferta cu cele mai multe măsuri de protecția mediului specificate,

pentru realizarea investiției, se acordă punctaj maxim

Pentru celelalte oferte , punctajul se calculează astfel:

Punctaj oferte n=(numărul de măsuri de protecția mediului specificate/

numărul maxim de măsuri de proiecția mediului specificate)

X= numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu                                               15 pct

Total punctaj maxim criteriul III                                      15 pct

D . Condiții specifice impuse de natura bunului concesionat:

1. Programul de construire a lucrării de investiție, pe terenurile concesionate, care conține: data începerii, etapizarea și finalizarea investiției:

Pentru termenul cel mai scurt de începere și finalizare a investiției se acordă punctajul maxim.

Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează astfel:

Punctaj oferte n=(termdn ofertă minim/ termen alta ofertă)

X= numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu

15 pct

15 pct


100 pct


Total punctaj maxim criteriul IV

TOTAL PUNCTAJ MAXIM

ANEXA NR.3

vind concesionarea prin licitație publică a unor terenuri în suprafață totală de


la documentația de atribuire pri

1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj a nivel cu calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei

DECLARAȚIE

Subsemnatul seria-------nr.------


.„l--------------------, având C.N.P.

■, reprezentant al---------------------- declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice și în declarații, că am luat cunoștință de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești prin care s-a aprobat concesionarea unor terenuri în suprafață totală de 1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj peste calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei, cunosc prevederile caietului de sarcini și ale documentației de atribuire privind concesionarea acestora și sunt de acord să particip la licitația publică ce se va organiza de către Primăria Municipiului Pitești, în vederea concesionării terenurilor pentru edificarea pasajului la nivel cu calea ferată, susmenționat.

Mă oblig, în cazul în care vdi fi declarat câștigător, să închei contractul de concesiune în termen de maxim 30 de zile calendaristicele la data adjudecării licitației si comunicării rezultatului licitației.

Semnătură,


Ofertant:-------------------

Adresa sau sediul social:

Reprezentant:

OFERTĂ

pentru concesionarea unor terenuri în suprafață totală de 1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii

I Descrierea pe scurt a obiectivului de investiții ce urmează a se edifica pe terenul ce face obiectul concesiunii:

II Capacitatea economico-financiară a ofertantului:

III Măsuri pentru protecția mediului avute în vedere pentru realizarea investiției pe terenurile concesionate:

IV Programul de construire care ^pecifică data începerii, etapizarea și finalizarea investițiilor, potrivit graficului de realizare a investiției:

V Prețul ofertei: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------țej

Semnătura ofertant:

wW

ANEXA NR. 5 LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

CONTRACT CADRU DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETARE PUBLICĂ NR. /

 • I. Părțile contractante

Intre Municipiul Pitești, cu sediul în Pitești, str. Victoriei nr. 24, județul Argeș, în calitate de concedent, pe de o parte, și, în calitate de concesionar, pe de altă parte;

în temeiul Codului administrativ și a Hotărârii Consiliului Local nr. , s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

 • II. Obiectul contractuluîi de concesiune

Art. 1.

 • (1) Obiectul contractului constă în concesionarea prin licitație publică a unor terenuri în suprafață totală de 1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj peste calea ferată, între bulevardul Republicii și sjtrada Lânăriei, în conformitate cu obiectivele concedentului.

Terenurile sunt reprezentate de 15 loturi în suprafață totală de 1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, ce aparțin domeniului public al municipiului Pitești, rezdltate din dezmembrarea terenurilor înscrise în cartea funciară nr.98686/Pitești și în cartea funciară nr.89458/Pitești, după cum urmează:

 • a) Terenuri înscri'se în cartea funciară nr. 98686/Pitești

 • - Lotul nr.2 - în suprafață de 16 mp, cu nr. cadastral 102516;

 • - Lotul nr.3 - în suprafață de 2 mp, cu nr. Cadastral 102517;                   |

 • - Lotul nr.4 - în suprafață de 27 mp cu nr. cadastral 102518;

 • - Lotul nr.5 - în suprafață de 30 mp cu nr. cadastral 102519;

 • - Lotul nr.6 - în sițprafață de 7 mp cu nr. cadastral 102520;

 • - Lotul nr.7 - în suprafață de 3 mp cu nr. cadastral 102521;                     ■

 • - Lotul nr.8 - în sujprafață de 19 mp cu nr. cadastral 102522;

 • b) Terenuri înscrise în cartea funciară nr. 8945 8/Pitești

 • - Lotul nr.2, în suprafață de 398 mp cu nr. cadastral 102531;

 • - Lotul nr.3, în suprafață de 33 mp cu nr. cadastral 102532;

 • - Lotul nr.4, în suprafață de 31 mp cu nr. cadastral 102533;

 • - Lotul nr.5, în suprafață de 6 mp cu nr. cadastral 102534;

 • - Lotul nr.6, în supjrafață de 3 mp cu nr. cadastral 102535;

 • - Lotul nx.7, în suprafață de 26 mp cu nr. cadastral 102536;

 • - Lotul nr.8, în suprafață de 30 mp cu nr. cadastral 102537;

 • - Lotul nr.9, în suprafață de 429 mp cu nr. cadastral 102538.

 • (2) Obiectivele concesiunii sunt:

Terenurile ce fac obiectul concesiunii vor fi folosite pe riscul și răspunderea concesionarului, în exclusivitate, ]a construirea pasajului peste calea ferată, în condiții de siguranță, cu respectarea prevederilor legale și vor fi efectiv ocupate de aceast edificiu;

 • (3) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur: terenurile în suprafață totală de 1060 mp situate în bulevardul Republicii, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor impuse, prin prezentul caiet de sarcini pe aceste terenuri concesionate, respectiv pasajul și infrastructura realizate de către concesionar.                                                              ■

ț b) bunuri proprii sunt cele care aparțin concesionarului și sunt utilizate de acesta pe durata concesiunii.

 • III. Termenul                                                   I ;                i ।

Art. 2.                                                     \

Durata concesiunii este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii.

 • IV. Redeventa

7

Art. 3.

Redevența este de - lei, plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini.

 • V. Plata redeventei

J

Art. 4, -

Plata redevenței se face pțin conturile:

 • - contul concedentului nr.........................................., deschis la Banca

.........................................f............................1

 • - contul concesionarului rir........................................, deschis la Banca

Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la rezilierea acestuia și reținerea redevenței și a penalităților aferente din garanția de bună execuție.

 • VI. Drepturile părților

Art. 5. -

(1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și scopului stabilit de părți prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art. 6. -

 • (1) Concedentul are drepțul să verifice respectarea obligațiilor asumate de concesionar. '

 • (2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului,

 • (3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiupe, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

VII. Obligațiile părților - clauze stabilite în condițiile caietului de sarcini

Obligațiile concesionarului

Art. 7.-

 • (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

 • (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

 • (3) Concesionarul nu poatle subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul este obligat să plătească redevența în modalitatea stabilită în caietul de sarcini.

i I                                                                                                                                                                                     i

 • (5) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publică.

 • (6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini.

 • (7) In termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat) să depună, garanția de bună execuție, stabilită prin caietul de sarcini, reprezentând o (fotă de 50% din suma datorată concedentului cu titlu de redevență pentru primul an de activitate.

Obligațiile concedentului

Art. 8. -

 • (1) Concedentul se angajează să predea concesionarului terenurile care fac obiectul concesiunii, pe bază de pțoces-verbal de predare-primire.

 • (2) Concedentul garantează pe concesionar că bunurile concesionate nu sunt sechestrate, ipotecate și nu fac obiectul vreunui litigiu sau al unei revendicări.

 • (3) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul cointract de concesiune.

 • (4) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.                                            j

 • (5) Concedentul este obljgat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului, în măsura în care aceste situații depind în tot sau în parte de voința sa.

 • VIII. încetarea contractului de concesiune

Art. 9. -

 • (1) Prezentul contract de ^concesiune încetează în următoare situații:

 • a) la expirarea duratei stajbilite în contractul de concesiune;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării Obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata pnei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu piața unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o jcauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a| concesionarului de ad exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) alte cauze de încetare ă contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate c e lege.

 • (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar îiji derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

i

 • a) bunuri de retur...........j.............................................;

 • b) bunuri proprii...........................................................

 • IX. Clauze contractuale1 obligatorii

Art. 10. -

 • 1) Terenurile urmează a fi folosite de către concesionar pentru construirea obiectivului de investiții pasaj peste calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei, de folosință publică, având regim deschis circulației publice, 24 de ore din 24 de ore, și cu obigația de |a asigura accesul gratuit și nediscriminatoriu al vehiculelor și pietonilor.

 • 2) Terenurile care fac'obiectul concesiunii afectează în prezent suprafața de 104 mp spațiu verde, un loc del joacă pentru copii, în suprafață de circa 200 mp, stația de transport în comun de pfe bulevardul Republicii, din dreptul pasarelei pietonale peste calea ferată, trotuarul bulevardului Republicii și rețele edilitare supraterane și subterane,

 • 3) Terenurile în suprafață de 104 m.p. au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr.l 16/26.03.2020 „privind unele lucrări de utilitate publică, în scopul decongestionării traficului în zona bulevardului Republicii-strada Lânăriei”, fiind declarate de utilitate publică de interes local lucrările de realizare a pasajului, executate pe aceste terenuri; care aparțin domeniului pjublic al municipiului Pitești.

De asemenea, prin lacceași hotărâre a consiliului local s-a aprobat schimbarea destinației de spațiu verde a terenului pe care se execută lucrările declarate de utilitate publică de interes local de realizare a pasajului, executate pe suprafața de 104 mp. z

Concesionarul va arhenaja o suprafață de spațiu verde cel puțin egală cu suprafața de 104 mp și va planta pâte 5 arbori pentru fiecare arbore tăiat, pe amplasamentele (zonele aparținând domehiului public al municipiului Pitești) care vor fi indicate de concedent.                                                                               j

Celelalte obiective publice enumerate la alin. 2 vor fi relocate pe cheltuiala concesionarului, în condlțiiille legii, locațiile noi fiind cele precizate de concedent, identificate în caietul de sarcini.

 • 4) Din punct de vecțere al componentei de mediu, se va asigura respectarea legislației în vigoare privind protecția mediului prin gestionarea eficientă a deșeurilor și menținerea cu strictețe a condițiilor de igienă cerută de reglementările legale în vigoare.

în cursul lucrărilor de execuție a pasajului și după terminarea acestuia, concesionarul are obligația de a nu afecta suprafețele de teren aparținând domeniuluii-public, în afara celor concesionate.

Concesionarul este obligat, începând cu data preluării terenurilor, până la încetatrea contractului de concesiune, să utilizeze utilaje și echipamente cu grad redus de poluare pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul care le folosește, precum și pentru locuitorii din proximitatea pasajului.

 • 5) Concesionarul are obligația de a obține prin grija și pe cheltuiala sa toate acordurile și avizele impuse de legislația mediului, în caz contrar este răspunzător de eventualele sancțiuni sau amenzi contravenționale aplicate de organele abilitate;

 • 6) Durata de execuție a obiectivului de investiții va fi de maxim 36 de luni de la data încheierii contractului de poncesiune și se va realiza în baza autorizației de construire; eliberată cu respectarea lețgislației în vigoare, în domeniu. în cazul în care câștigătorul

licitației nu obține autorizația de construire din culpa sa și nu demarează lucrările în termen, respectiv nu deffoitivează investiția în termenul prevăzut, concesiunea încetează de drept, licitația se va reorganiza, garanția de bună execuție va fi pierdută.             "

 • X. Răspunderea contractuală                                             î

Art. 11. -

Nerespectarea de către porțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • XI. Litigii

Art. 12. -

 • (1) Soluționarea litigiilor ide orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.

 • (2) Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.

 • XII. Alte clauze

Art. 13. -

I                                                               l-.SL.lll             J I ■*

I - I                      ':Z. II                                1

 • XIII. Definiții

Art. 14. -

(1) Prin forță majoră, în| sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 2 exemplare pentru fiecare parte.

j