Hotărârea nr. 242/2020

HCL incetare mandat viceprimar +vacantare loc consilier local

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului si vacantarea locului de consilier local

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Referatul constatator nr.36558/10.08.2020;

  • - Raportul nr.36948/11.08.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.37393/2020, nr. 37394/2020, nr. 37395/2020, nr. 37397/2020, nr. 37398/2020;

  • - Demisia domnului                     înregistrată la Primăria Municipiului Pitești

sub nr.36394/07.08.2020;

Văzând prevederile art. 204 alin. 2 lit. ”a” , alin.6, alin.7, alin. (15) și ale art. 205 alin.(l) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se constată încetarea de drept, a mandatului de consilier local al domnului validat în această calitate prin HCL nr.2/23.06.2016, urmare a demisiei.

(2) Se declară vacant locul de consilier local pentru supleanții din listele Partidului Social Democrat.

Art.l. încetarea mandatului de consilier local are ca efect încetarea de drept a mandatului de viceprimar.

Art.3. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre.

M A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandrina Ștaiiciu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăîin Călugăru

Pitești, Nr. 242 din 13.08.2020