Hotărârea nr. 241/2020

HCL aprobare finantare cheltuieli neeligibile suplimentare Sala Polivalenta

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării cheltuielilor neeligibile suplimentare pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă Municipiul Pitești, str. Basarabia nr. 35, județul Argeș”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 36723/11.08.2020 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.37393/2020, nr. 37394/2020, nr. 37395/2020, nr. 37397/2020, nr. 37398/2020;

  • -Adresa nr. 18642/31.07.2020 a Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 35572/04.08.2020, prin care a fost transmisă comunicarea Comisiei nr. 3 a C.T.E. a „C.N.I.” S.A. de emitere a Avizului / Hotărârii nr. 1/11/17.07.2020, cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice privind modificarea cerințelor beneficiarului, schiței de proiect și a ofertei financiare;

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin.(2) lit. ”c” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A. cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 232/18.04.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală Polivalentă municipiul Pitești”, ale H.C.L. nr. 162/24.05.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Sală Polivalentă Municipiul Pitești, str. Basarabiei nr. 35, județul Argeș”, ale H.C.L. nr.249/12.07.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construire Sală Polivalentă -municipiul Pitești, str. Basarabia nr. 35, jud. Argeș”, precum și ale H.C.L. nr. 250/12.07.2018 privind aprobarea finanțării din bugetul local al municipiului Pitești a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții „Construire Sală Polivalentă -municipiul Pitești, str. Basarabia nr. 35, jud. Argeș”;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

/

Art.l. Se aprobă finanțarea din bugetul local al municipiului Pitești a cheltuielilor neeligibile suplimentare pentru lucrări, cu o valoare totală de 10.72/.873,65 Iei, inclusiv TVA, aferente obiectivului de investiții „Sală Polivalentă Municipiul Pitești, str. Basarabia nr. 35, județul Argeș”.


Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să semneze Convenția de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții „Sală Polivalentă Municipiul Pitești, str.Basarabia nr. 35, județul Argeș”, ce urmează a fi semnată între municipiul Pitești și Compania Națională de Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și „C.N.L S.A.” de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandrina Sțanciu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Căt^ln Călugăru

Pitești, Nr. 241 din 13.08.2020