Hotărârea nr. 240/2020

HCL aprobare Coridor de mobilitate integrat la nivelul mun. Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat la nivelul Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 36299/06.08.2020 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.37393/2020, nr. 37394/2020, nr. 37395/2020, nr. 37397/2020, nr. 37398/2020;

 • -Metodologia de selectare a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico-economice ADR SUD MUNTENIA;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”b” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), ale H.C.L. nr.434/20.11.2017 privind aprobarea „Planului de Mobilitate Durabilă al Municipiului Pitești” reactualizat, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Coridorul de mobilitate integrat la nivelul Municipiului Pitești, alcătuit din următoarele proiecte aprobate prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești, considerate strategice la nivelul municipiului și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și/sau circulația pietonilor:

 • - Realizarea unui program de reabilitare a arterelor stradale în cadrul Municipiului Pitești;

 • - Investiție “Pasaj rutier Strada Lânăriei”, Municipiul Pitești^7

 • - Sistem de e-Ticketing în Municipiul Pitești;

 • - Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi) în Municipiul Pitești: Trivale - Depozitelor; Războieni - Exercițiu - Craiovei -Depozitelor; Războieni - Gară -1. C. Bratianu - Calea București - Depozitelor;

 • - Sistem de transport ecologic în Municipiul Pitești;

 • - Stații așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești (99 de stații);

 • - Integrarea operațională a transportului public urban și periurban - terminale/puncte de transfer noi, cel puțin în zona „bowling” și pe Strada Gheorghe Doja (cap linie S.C. Publitrans 2000 S.A.) și integrarea programelor de circulație;

 • - Realizarea de piste și trasee pentru bicicliști, inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș, în Municipiul Pitești;

 • - Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”) în Municipiul Pitești;

 • - Sistem integrat de management al traficului în Muncipiul Pitești;

 • - Pod peste Râul Argeș.

 • A rt.2. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandrina Stanciu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălfti Călugăru

Pitești, Nr. 240 din 13.08.2020