Hotărârea nr. 24/2020

.HCL Diplome fidelitate-nunta de diamant

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.3012/21.01.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3882/23.01.2020, nr.38

83/23.01.2020, nr.3 886/23.01.2020, nr.3 887/23.01.2020 și


nr.3888/23.01.2020;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Giorgeta și Arcadie Enescu, domiciliat^ în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 60 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Elena și pentru


Art.2. Se acon

Ion Săvulescu, domiciliată în municipiul Pitești, împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Maria și Gheorghe Udrea, domiciliată în municipiul Pitești,                    pentru împlinirea a

60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Familii e prevăzute de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.5. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile vă fi c icștă acestora de către Secretarul General al

prezentei hotărâri, care Municipiului Pitești.&

/

REȘEDINȚA DE; ȘEDINȚĂ,


E DE; ȘEDINȚĂ, Ion ftțlatei

/

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălig^Călugăru

Pitești,

Nr.24 din 28.01.2020