Hotărârea nr. 238/2020

HCL privind declararea drept locuinta de serviciu a unei unitati locative

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind declararea drept locuință de serviciu a unei unități locative

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr.36296/06.08.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 37393/2020, nr.37394/2020, nr. 37395/2020, nr. 37397/2020, nr. 37398/2020;

  • - Adresa nr. 31978/28.07.2020 a Spitalului Județean de Urgență Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 34569/29.07.2020;

  • - Adresa nr. 11840/06.08.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 36263/06.08.2020;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit. “c” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.51 din Legea privind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 100/2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l), lit.”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

  • A rt.l. Se declară locuință de serviciu unitatea locativă nr. 1 situată în str. Frații Golești, bl.S 14, sc. G, municipiul Pitești și se repartizează Spitalului Județean de Urgență Pitești.

  • A rt.2. (1) Spitalul Județean de Urgență Pitești este obligat să respecte regimul juridic al acesteia, potrivit prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • ( 2) Instituția publică prevăzută la alin. (1) va nominaliza salariatul căruia îi va fi repartizată locuința de serviciu.

  • ( 3) Beneficiarul locuinței de serviciu se va prezenta la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru încheierea contractului de închiriere.

  • A rt.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora precum și Spitalului Județean de Urgență Pitești, cu sediul în Aleea Spitalului nr. 36 de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

A /•/ x INTE DE ȘEDINȚĂ, andrina Stanciu Q

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătâlin Călugăru

Pitești, Nr. 238 din 13.08.2020