Hotărârea nr. 237/2020

HCL privind rectificarea bugetului mun Pitesti pe anul 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind Rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al \tunicipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr. 36623/2020 al Direcției Economice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.37393/2020, nr. 37394/Î2020, nr. 37395/2020, nr. 37397/2020, nr. 37398/2020;

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completări e ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Nivelurile d|e cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 25 mii lei la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională", subcapitolul 03 „Ordine publică”, paragraful 04 „Poliție locală”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 6.375 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie", subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 03 „întreținere grădini publipe, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

  • c) în sensul suplimentării cu suma de 50 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării domunale”, titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art.2. Anexa nr. 3] „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Anexa nr. 3| „Lista de dotări a Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 48/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a Serviciului Public.de- Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.^tr. 49/2fe0, cu modificările și completafile ulterioare, se actualizează și se înlocuiește ctraneka am 3 la prezenta hotărâre.

Art.5. Anexa nr. „Lista de dotări a Administrației DomeniijiUi Ptmfiș Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 50/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă suplimentarea cu 6.450 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare s fost aprobată prin H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2020.

Art.7. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 5.

(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. H.C.L. nr. 45/2020 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 48/2020 privind aprobarea bugetului Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 49/2020 privind aprobarea bugetului Serviciului

Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completării^ ulterioare și H.C.L. nr. 50/2020 privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.9. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, /' < Alexandrina Stanciu G ■

? IContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Catălin Călugăru

Pitești,

Nr. 237 din 13.08.2020

Program 2020

Capacit./

din care finanțat din :

Nominalizarea pe oT5'iecrive_d’e"invțs'tTții7^iotăr-iși— alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Alte__

din c

are:

" Pe'

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

De Ia bugetul local

seama transf.

de Ia bugetul de stat

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16

11

TOTAL,

153.218

153.218

153.218

din care;

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

13.723

13.723

13.723

B. LUCRĂRI NOI

38.980

38.980

38.980

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

100.515

100.515

100.515

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

2.570

2.570

2.570

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.570

2.570

2.570

Dotări

2.570

2.570

2.570

Primăria Municipiului Pitești

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

12.2020

Cap, 61.02 „Ordine publica și siguranță națională”, din care:

739

739

739

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

739

739

739

Dotări

739

739

739

Primăria Municipiului Pitești

250

250

250

250

250

12.2020

Poliția Locală a Municipiului Pitești

489

489

489

489

489

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit/ Termen P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse corist, potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Fc seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

114

9 15114

10

11

V.UL,'                11L Y ct ( ti. 114 Zi 111 Ulii VHI k.

A. Lucrări în continuare, din care;

2.300

2.300

2.300

Primăria Municipiului Piteșii

2.300

2.300

2.300

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2.100

2.100

1.850

1.850

1.850

12.2020

-Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

260

260

260

260

260

06.2020

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab”

90

90

90

90

90

06.2020

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației 1SU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu”

321

321

100

100

100

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

4.173

4.173

4.173

Primăria Municipiului Pitești

4.173

ll

4.173

4.173

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic „Ion Canatacuzino”

50

50

50

J 'J r ' ?

']

50

50

12.2020

-Alimentare cu energie electrică Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

133

133

133

133

133

12.2020

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, municipiul Pitești

24.785

24.785

2.000

2.000

2.000

12.2021

-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

1.051

1.051

480

480

480

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

CapacsL/ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Extindere spații deînvaȘătuâilT șra'dmrnistrattveHa---

Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1 . /JZ

-

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

514

514

514

514

514

12.2020

-Branșament gaze cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

96

96

96

96

r______________________

96

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

S.641

8.641

8.641

1. Proiectare

826

826

826

Primăria Municipiului Pitești

826

826

826

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Jorga” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

f!

li

30

30

12.2020

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și aite cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

- -

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit,/

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

- ^Branșament-gaze-PreiecLpiloLSalăjde^eiiiucație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

---30—,

— .,30—

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul" Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament gaze cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament apă, hidranți ți racord canalizare menajeră cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Servicii proiectare rețea interioară de gaze Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

30

30

30

30

30

12.2020

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

83

83

83

83

83

r

12.2020

-Sală de Educație Fizică Școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din municipiul Pitești, B-dul. Nicolae Bălcescu nr. 141, județul Argeș

50

50

50

50

50

12.2020

-Construire sală de sport școlară, proiect pilot, Colegiul Național „Zinca Golescu”

50

50

50

50

50

12.2020

-Sală de Educație Fizică Școlară Școala nr.2 -Structura Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”

50

50

50

V.

50

50

12.2020

-Viabilizare teren sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

150

150

150

150

150

12.2020

-Sală de spoit Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

50

50

5

5

5

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit/ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse con st. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

trtur-e-bază-sprjrtivă.-.LicruiLcij _P ro.gi.rn S portiv Viitorul”

----53----

----5G----

------§------

. 5

5

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ÎSU la cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul”

28

28

28

----- —

28

28

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU )a căminul școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

25

25

25

25

25

12.2020

-Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp CI și Corp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” în locația din B-dul Eroilor nr. 26-28

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare sală de sport Colegiul Național „Alexandru Odobescu”

40

40

40

40

40

12.2020

3. Reabilitări

7.815

7.815

7.815

Primăria Municipiului Pitești

7.815

-—

7.815

7.815

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

6.128

6.128

4.500

4.500

4.500

06.2021

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson 1 -Colegiul Național „Zinca Golescu”

11.382

11.382

750

’?/!

= 1      1

. । !

750

750

12.2021

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Călinescu" din municipiul Pitești

29.029

29.029

1.275

V.

1.275

1.275

12.2023

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.572

1.572

645

645

645

12.2020

-Reabilitare termică clădire grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

1.406

1.406

645

645

645

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și aite cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 67.02 „Cultura, recreere și religie”, din care:

----

16.694

—---

---

~ 16.694

16.694-

--

A. Lucrări în continuare, din care:

3.184

3.184

3.184

Primăria Municipiului Pitești

1.600

1.600

1.600

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

16.599

16.599

1.600

1.600

1.600

12.2021

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.584

1.584

1.584

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

850

850

850

850

850

12.2020

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

600

600

550

550

550

12.2020

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

184

184

184

_

184

184

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

11.374

11.374

11.374

Primăria Municipiului Pitești

6.974

6.974

6.974

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

21.923

21.923

974

r • z

974

974

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr. 35, jud. Argeș („C.N.I. S.A.)

10.723

10.723

6.000

]= 1

6.000

6.000

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

3.000

3.000

3.000

-Modernizare locuri de joacă pentru copii

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

12.2020

Serviciul Public dc Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.400

-

-

1.400

1.400

-Modernizare teren sintetic Stadion „Nicolae Dobrin”

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

12.2020

_______J

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Sală PbTtvăiefităTT u ni'ciprrrl"? rtcștiTVtrad-a-B-asarab-ia nr. 35, jud. Argeș (zid de sprijin, parcări, utilități, pasarelă pietonală)

6.470

6.470

200

— —

'200'

200

C. Alte cheltuieli de investiții, din care;

2.136

2.136

2.136

1. Proiectare

810

810

810

Primăria Munici/tiului Pitești

410

410

410

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

493

155

155

155

155

12.2020

-Bazin didactic de înot Baza Agrement Tudor Vladimirescu

50

50

50

50

50

12.2020

-Construire bază sportivă de Tip 1, Al. Anghel Saligny nr. IA, municipiul Pitești,județul Argeș

50

50

50

50

50

12.2020

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

260

155

155

155

155

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

50

50

50

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

50

50

50

■ ■ ■ f

50

50

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești

350

- i

350

350

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

6.470

6.470

100

r

?. 1

. 1

100

100

12.2020

-Modernizare și extindere Stadion „Nicolae Dobrin”

150

150

150

i.

1

O 1      1

’ A

150

150

12.2020

-Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului

100

100

100

V

1 1 >

100

100

12.2020

2. Dotări

926

926

926

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești

926

926

926

1 ■

926

926

12.2020

3. Reabilitări

400

400

400

Administrația Domeniului Public Pitești

400

400

400

_

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare Grădina Zoologică etapa a Il-a, zona Jac

—m

-409-

- 400-

. .400 ..

_ 400

12.2020

Cap. 68,02 „Asigurări și asistență socială”, din care:

2.185

2.185

2.185

A. Lucrări în continuare, din care:

1.400

1.400

1.400

Primăria Municipiului Pitești

1.400

1.400

1.400

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

2.285

2.285

1.400

1.400

1.400

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

700

700

700

Primăria Municipiului Pitești

700

700

700

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a II-a

700

700

700

700

700

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

85

85

85

1. Proiectare

50

50*

50

Primăria Municipiului Pitești

50

50

50

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a 11-a

50

50

50

o n

__

50

50

2. Dotări

35

35

35

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

35

35

35

~ 1

35

35

12.2020

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

33.497

33.497

33.497

A. Lucrări în continuare, din care:

1.155

1.155

1.155

Primăria Municipiului Pitești

1.155

1.155

1.155

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

6.888

1.000

1.000

1.000

12.2020

-Branșament electric Piața Găvana

155

155

155

155

155

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

8.164

8.164

8.164

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen PJ.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

_______0__________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Primăria Municipiului Pitești

--—

—7.004.

-

7.004

7.004

-Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amcnajare incubator de afaceri

14.627

14.627

3.100

3.100

3.100

12.2020

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochim iști lor) - etapa I

7.224

' 7.224

2.500

2.500

2.500

12.2021

-Branșament apă-canal Piața Găvana

20

20

20

20

20

12.2020

-Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar

120

120

120

120

120

12.2020

-Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae

Bălcescu etapa 1

537

537

537

---_

537

537

12.2021

-Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Pitești

7.200

7.200

100

100

100

12.2021

-Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Pitești

6.250

6.250

100

■                      f

.1

- .

100

100

12.2021

-Wi-Fi 4 EU - promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

141

141

10

J

1 z

10

10

12.2021

-Reamplasare conductă termoficare Piața Primăriei

517

517

517

II țl

517

517

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.160

1.160

1.160

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

100

100

100

12.2020

-Refacere cupolă pasaj „Sfânta Vineri”

400

400

400

400

400

12.2020

-Realizare panouri informative -totem- intrări în municipiu

300

300

300

300

300

06.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen PJ.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care;

De Ia bugetul local

Pe seama transf. de Ia bugetul de stat

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-fiTStem-de-rr-ig-aț+i-C^uca-Crainvru      _____ ______

360

360

360

360

360

06.2020

C, Alte cheltuieli de investiții, din care:

24i 178

■24.178

.24.178

1. Proiectare

2.275

2.275

2.275

Primăria Municipiului Pitești

1.825

1.825

1.825

-Actualizare PUG

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

12.2021

-Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești

150

150

50

50

50

12.2020

-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona 11 Calea Câmpulung

40

40

40

40

40

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Piața Trivale

35

35

35

35

35

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Primăria Municipiului Pitești

35

35

35

1

''              5*

35

35

12.2020

-Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiu) Pitești

150

150

55

ii -

j._____

55

55

12.2020

-Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor

40

40

40

V

‘11 ■    1

40

40

12.2020

-Documentații privind urmărirea comportării în timp a investițiilor executate din fonduri nerambursabile

155

155

155

■—■

155

155

12.2020

-Programul de îmbunătățire a eficienței energetice 2020-2025 (PTEE) '

55

55

55

55

55

12.2020

-Reabilitare Casa Cărții - Corp Alpha

155

155

150

150

150

12.2020

-Extindere rețea gaze strada Nicolae lorga, tronson 11

40

40

40

40

40

12.2020

-Reamplasare conductă termoficare Piața Primăriei

35

35

35

35

35

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări ți alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total ■

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe sec ma transf. de la bugetul de stat

0 __ _ _ _

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Studiu arheologic

-135

-T55-

----T35

___

._ 1.35......

135

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

450

450

450

i—__

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud 11)

200

200

200

200

200

12.2020

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Găvana)

200

200

200

Ko

--...

-A

200

200

12.2020

-Sistem de irigații zona Podul Viilor

50

50

50

1

50

50

12.2020

2. Dotări

1.690

1.690

1.690

Primăria Municipiului Pitești

445

445

445

\   1

445

445

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

108

108

108

108

108

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești

1.137

1.137

1.137

-

1.137

1.137

12.2020

3. Reabilitări

17.051

17.051

17.051

Primăria Municipiului Pitești

17.051

17.051

17.051

-Reabilitare Piața Primăriei

19.096

19.096

16.796

16.796

16.796

12.2020

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

255

255

255

255

255

12.2020

4. Achiziții imobile

3.162J

3.162

3.162

Primăria Municipiului Pitești

3.162

3.162

3.162

3.162

3.162

12.2020

Cap. 74.02 ^Protecția mediului”, din care:

11.099

11.099

11.099

A. Lucrări în continuare, din care;

3.822

3.822

3.822

Primăria Municipiului Pitești

3.822

3.822

3.822

-Containere îngropate

3.822

3.822

3.822

3.822

3.822

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

_ 3,978

____

3.978

3.978

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

CapaciL/ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PriMidrdrMuntctpiultil-P-ite-șPi

3.978

3.978

3.978

-Containere îngropate (etapa a-f l-a)

2.017

2.017

2.017

- - 2.017

......2.01-7

12.2020

-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești

1.961

1.961

1.961

1.961

1.961

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.299

3.299

3.299

1. Proiectare

132

132

132

Primăria Municipiului Pitești

132

132

132

-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Pianului de calitate a aerului în municipiul Pitești

120

120

52

/' <

52

52

12.2020

-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești

40

40

40

40

40

12.2020

-Combatere eroziune canal de scurgere Pârâu Turcești - strada Dimitrie Butculescu

40

40

40

' I

40

40

10.2020

2. Dotări

3.167

3.167

3.167

Primăria Municipiului Pitești

3.167

3.167

3.167

3.167

3.167

12.2020

Cap. 81.02 „Combustibili și energie”

12

12

12

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

12

12

12

1. Proiectare

12

12

12

Primăria Municipiului Pitești

12

12

12

-Reabilitare ți modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 718

12

12

12

12

12

12.2020

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

71.308

71.308

71.308

A. Lucrări în continuare, din care:

1.862

1.862

1.862

Primăria Municipiului Pitești

1.282

1.282

1.282

-Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei

1.267

1.267

1.267

1.267

1.267

12.2020

-Modernizare strada Petre Ispirescu

15

15

15

15

15

04.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

580

580

580

Nominalizarea pe obiective dc- investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizata

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Amenajarea unei alei carosaETIe de la 5TA2 str.

Argedava spre D. Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4 str. Burebista

795

795

32

32

32

' 03.2020

-Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu

550

550

548

548

548

08.2020

B. Lucrări noi, din care:

10.591

10.591

10.591

Primăria Municipiului Pitești

10.591

10.591

10.591

-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești

3.039

3.039

3.039

3.039

3.039

12.2020

-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

57.754

57.754

1.150

L

i

* r /

1.150

1.150

12.2022

-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

42.865

42.865

1.360

t

v

\

-  7

1.360

1.360

12.2021

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

3.819

3.819

2.022

-

-

2.022

2.022

12.2022

-Achiziție mijloce de transport public-aulobuze electrice 12 deal, Pitești - Infrastructură de încărcare autobuze electrice

3.255

3.255

1.300

1.300

1.300

12.2022

-îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești - Infrastructră

3.411

3.411

1.720

1.720

1.720

12.2022

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

58.855

58.855

58.855

Nomina'izarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit/ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De Ia bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

1 757

4

5

6

7

8

1 757

9

1 757

10

11

JL . T ■ UlvHdl G

Primăria Municipiului Pitești

637

--

--■637-

--6S7—

-Reabilitare strada Grigprie Leu

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare strada Petre Ispirescu -Etapa a-H-a

40

40

40

40

40

12.2020

-Modernizare strada Amurgului

40

40

40

40

40

12.2020

-Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal

580

50

50

50

50

12.2020

-Pasarelă pietonală supraterană B-dul Nicolae Bălcescu, zona blocurilor L

52

52

52

52

52

12.2020

-Studii de trafic

75

75

75

75

75

12.2020

-Amenajare piste de biciclete

40

40

40

40

40

12.2020

-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale

60

60

60

60

60

12.2020

-Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului

55

55

25

25

25

12.2021

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada Al (cu nod rutier nou), la DN 73 în corn. Mărăcineni, jud. Argeș

155

155

80

80

80

12.2020

-Modernizare strada Dumitru Brătianu

35

35

35

35

35

12.2020

-Modernizare strada Nicolae Brânzeu

35

35

35

35

35

12.2020

-Actualizare documentație strada Depozitelor

35

35

35

35

35

12.2020

-Lărgire strada Tineretului zona Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

30

30

30

30

30

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

620

620

620

-Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei - zona Târg Săptămânal

120

120

120

120

120

12.2020

-Reabilitare scări publice din strada Mărășești-Palatul Copiilor

30

30

30

30

30

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de Ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare scări publice strada Mircea_Etradc, zona— blocului M5

---------------------------------------------------------------------------------------------------,

25

25

25

25---

25

+37-20-20

-Reabilitare scări publice cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3

30

30

30

30

30

12.2020

-Reabilitare scări publice Aleea Spitalului, zona blocurilor DA, DB, DC

25

25

25

25

25

12.2020

-Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor E8, E9, E10

50

50

50

50

50

12.2020

-Zid de sprijin strada Ovid Densușianu

35

35

35

" l . i

35

35

12.2020

-Relocare și amenajare Secție Reparații Străzi și Mecanizare (SF)

300

300

300

- 1

/

300

300

12.2020

-Amenajare parcare strada Anghel Saligny, zona blocurilor D, Dl, D2, D3

5

5

5

5

5

12.2020

2. Dotări

50.267

50.267

50.267

Primăria Municipiului Pitești

174.428

174.428

49.438

49.438

49.438

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

829

829

829

829

829

12.2020

3, Reabilitări

7.331

7.331

7.331

Primăria Municipiului Pitești

7.331

7.331

7.331

-Reabilitare străzi (Câmpului, losif Gabrea, ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Ternpeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

1.302

1.302

730

730

730

03.2020

-Reabilitare strada Banu Mărăcine

708

708

700

700

700

06.2020

-Reabilitare B-dul LC.Brătianu -Str.Maior Șonțu între strada Maternității și Tîrgu din Vale

4.163

4.163

4.100

4.100

4.100

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

seama transf.

de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare strada Carpenului

-Reabilitare strada Trivale

1 ■ J 70

2.012

!, JVo

2.012

1---------

1.800

1.800

_______________i

1.800

--

06.2020

Lista |de dotări a Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2020

Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

I

lenumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Cameră vie

eo cu echipament IT

buc.

60

328

' 2

Computer

buc.

5

22

3

Autoturism

buc.

2

139

TOTAL _____________

489

Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020

Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie

Nr. crt.

De

numire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Calculator

buc.

1

5

2

Autoutilitară

buc.

1

r 100

3

Pompă submersil

lilă ape uzate putere 20-30 1/min

buc.

l

6

4

Pompă de recirci

lare apă debit 70

buc.

2

40

5

Generator

buc.

1

100

6

Platformă elevatoare pentru persoane cu dizabi lități

buc.

2

500

7

Tractor de tuns p

irba

buc.

1

35

8

Bancă de rezervq

buc.

2

140

TOTAL

926

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii si dezvoltare publică

Nr. crt.

D

momire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Instalație ornam

mtală

buc.

400

300

2

Contor electric t

ftemetrie

buc.

5

15

3

Unitate comunic

ație

buc.

10

5

4

Laptop telemetr

e

buc.

1

r 7

5

Sistem cititoare

cash-code parcometre

buc.

10

50

6

Imprimantă care

uri parcare

buc.

2

10

7

Soft amenzi par

;ări - actualizare

buc.

r 1

10

8

Sistem de contr<

>1 acces parcări - parcometre

buc.

5

130

9

Căsuță din lemn

pentru comerț stradal

buc.

10

75

10

Container

buc.

3

135

11

Instalație pulver

izare soluție dezinfectantă

buc.

3

400

TOTAL

1.137

Lis(a de dotări a Administrației Domeniului Public

Pitești pe anul 2020

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Computer

buc.

4

20

2

Licență softwt

buc.

4

r     5

3

Imprimantă m

ultifuncțională laser

buc.

1

4

4

Visiotest de ci

introl portabil

buc.

1

14

5

Firewall și sto

rage

buc.

1

15

6

Sistem de seci

iritate

buc.

1

50

TOTAL

108

Capitolul 84.02 - Transporturi

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Computer

buc.

1

5

2

Licență softvv

are

buc.

1

2

3

Filtru stație p

reparare mixturi asfaltice 60-80 t/oră

buc.

1

330

4

Mașină tăiat

isfalt-beton

buc.

l

15

5

Tester diagndză autobasculante, autoutilitare, autoturisme

buc.

1

53

6

Centrală terrriică

buc.

1

7

7

Utilaj multifuncțional

buc.

1

417

TOTAL

829

Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2020

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

_____1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Piteșt

67.02

05

03

71

71.01

6.000

Total

6.000

Poliția Locală a Municipiulu Pitești

61.02

03

04

71

71.01

25

Total

25

Serviciul Public de Exploatai' a Patrimoniului al Municipiul^

Pitești

ii

67.02

05

03

71

71.01

375

Total

375

Administrația Domeniului Public Pitești

70.02

50

71

71.01

50

Total

50