Hotărârea nr. 236/2020

HCL modif si complet HCL 405-2010-infiintare FC Arges

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 405/2010 privind înființarea Clubului Sportiv “Fotbal Club Argeș”, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 31015/08.07.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Adresa nr. 917/30.06.2020 a Fotbal Club Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 29538/30.06.2020;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr.33175/2020, nr.33176/2020, nr.33177/2020, nr.33178/2020;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.”d” și alin.(7) lit.”f ’ din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.405/2010 privind înființarea Clubului Sportiv “Fotbal Club Argeș”, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.” a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică art.8 alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Fotbal Club Argeș, aprobat prin H.C.L. nr.405/2010 privind înființarea Clubului Sportiv „Fotbal Club Argeș”, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

”Art.8.(2). Consiliul de Administrație este format din 5 membri, dintre care 2 sunt numiți prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Pitești, iar 3 sunt numiți prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești.”

Art.2. Se aprobă numirea în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv „Fotbal Club Argeș” a următorilor consilieri locali:

- Gentea Cristian, consilier local municipal;

- Tudosoiu Dumitru, consilier local municipal;

Art.3. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 405/2010 privind înființarea Clubului Sportiv „Fotbal Club Argeș”, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile.

Art.4. Fotbal Club Argeș și Direcția Servicii Publice si Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată de către Secretarul General al Municipiului Pitești.ȘEDINȚE DE


Narcis-Ionuț Sofia^u


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălîn Călueăru

Pitești, Nr. 236 din 22.07.2020