Hotărârea nr. 235/2020

HCL Reabilitare Casa Cartii-corp Alpha, prin proiectul Centrul de transfer tehnologic InnovationHUB PITESTI

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Pitești în cadrul „Programului Operațional Regional 2014 -2020” - Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a contribuției municipiului Pitești pentru obiectivul de investiții Reabilitare Casa Cărții - Corp Alpha aferent proiectului „Centrul de transfer tehnologic InnovationHUB PITEȘTI”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.33206 din 21.07.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 33594/2020, nr.33 595/2020, nr. 33596/2020, nr. 33597/2020, nr. 33598/2020;

Văzând prevederile Ghidul Solicitantului, Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor, din cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 - Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între

întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială,


ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilot de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Operațiunea A - Sprijinirea entităților de inovare transfer tehnologic (ITT), pentru apelul MySMIS: - POR/2020/1/1.1.A./2 (IA - Sprijinirea entităților de inovare transfer tehnologic (ITT) în cadrul proiectului „Centrul de transfer tehnologic InnovationHUB PITEȘTI”, precum și ale prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12. alin. 1. lit. „a” din O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, nr. apelului de proiecte POR/2020/1/1.1.A./2.

perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de te elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administra completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:gjslatiyă pentruArt.l. Se aprobă proiectul „Centrul de transfer tehnologic Innovatio           EȘTI” în

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 Promovarea transferului tehnologic, prioritatea de investiții 1.1. Promovarea investițiilor în C&I,


Art.l. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general al proiectului „Centrul de transfer tehnologic InnovationHUB PITEȘTI”, care va fi depus în cadrul Programul Operațional Regiopal 2014-2020, Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilof de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Operațiunea A - Sprijinirea entităților de inovare transfer tehnologic (ITT), pentru apelul MySMIS: - POR/2020/1/1.1.A./2 (IA - Sprijinirea entităților de inovare transfer tehnologic (ITT), cu o valoare totală de 6.406.162,08 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.l, la prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă valoarea totală a proiectului, de 7.167.251,73 lei inclusiv TVA, conform anexei nr.2, la prezenta hotărâre, din care:

  • a) Valoarea totala eligibilă 6.933.151,73 lei inclusiv TVA,

  • b) Valoarea totala neeligi silă 234.100,00 lei inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă contr buția proprie în proiect a Municipiului PITEȘTI, în cuantum de 3.288.936,57 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 234.100,00 lei inclusiv TVA, cât și contribuția de 50% corelată ajutorului de stat regional și de 10% corelată ajutorului de minimis din valoarea eligibilă de 3.054.836,57 lei (inclusiv TVA) a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului „Centrul de transfer tehnologic InnovationHUB PITEȘTI”.

Art.4. Se aprobă asigurarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Centrul de transfer tehnologic InnovationHUB PITEȘTI”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, care se vor asigura din bugetul local al Municipiului Pitești.

Art.5. Se aprobă resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește domnul Constantin-Comel Ionică să semneze în numele și pentru Municipiul Pitești toate documentele necesare depuneri cererii de finanțare și contractul de finanțare pentru proiectul „Centrul de transfer tehnologic InnovationHUB PITEȘTI”.

Art.7. Documentația tehnico-economică aferentă proiectului „Centrul de transfer tehnologic InnovationHUB PITEȘTI”, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.8. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

O

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, N^rcis-Ionut Sofianu ||

N&j' । ,L ^-^Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 235 din 22.07.2020


PROIECTANT: SC SILVORA TERA SRL BENEFICIAR: MUNICIPIUL PITEȘTIDEVIZ GENER

"REA!

AL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIT!! :

MUTARE CASA CÂRTII - CORP ALPHA "

TVA

19%

4*

Nr- crț.

Denumirea capitolelor

i subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuiel pentru obținerea si amenajarea terenulu

1.1.

Obținerea terenului

-

-

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajați nentru proiecția mediului si adu<

erca Ia starea inițiala

-

1.4

Cheltuieli ncntru relocarea/prolectia militat

or

TOTAL CAPITOL 1

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare oh

ectivului

[TOTAL CAPITOL 2

. ..

CAPITO1

Cheltuiel

AJL3

pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

-

3.1.1

Studii de teren

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra

nediului

-

3.1.3

Alte studii specifice____________1_________________________________________________

-

-

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obtirjerea de avize, acorduri, autorizatii

-

-

3.3

Expertizare tehnica

30.000.00

5.700.00

35.700,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditivi energetic al clădirilor

20.000.00

3.800.00

23.800.00

3.5

Proiectare______________________ ... . .

140.000.00

26,600.00

166.600.00

3.5.1

Tema de proiectare

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/document general

atie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz

65,000.00

12,350.00

77,350.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesar avizelor/acordurilor/autorizatiil

in vederea obținerii

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a

proiectului tehnic si a detaliior de execuție

10,000.00

1.900.00

11,900.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

60.000.00

11.400.00

W

------ - ..

-

MS

3.7.1

155.000.00

•’9.450.®)'

184.450.00

Managementul de proiect pentn

Obiectivul de investitii

135,000.00

25,650.00

160,650.00

_

122______Auditul finan

ciar

20.000.00

3.800.00

23.800.00

_1__

70.200.00

13.338.00

83.53S.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

30,200.00

5,738.00

35,938.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrar

ilpr

22,200.00

4,218.00

26,418.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantul lucrărilor de execuție, avizat de

ui la fazele incluse in programul de control al c?tre Inspectoratul de Stat in Construcții

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.8.2

Dirigentie de șantier___________

40.000.00

7.600.00

47.600.00

TOTAL CAPITOL 3_____________

______415,200,00

78.888.00

494,088.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalatii

2,781.552.81

526.43.3.53

3.307.986.34

4.1.1.

ARHITECTURA -LUCRĂRI REABILITARE

2 266.954.50

430,721.36

2.697.675.86

4.1.1.1.

Desfaceri demolări

52,267.00

9,930.73

62,197.73

4.1.12

Lucrări construcții

2214,687.50

420,790.63

2,635,478.13

4.1.2

INSTALAȚII ELECTRICE

329.086.47

62,526.4.3

391,612.90

4.12.1

Instalații electrice interior

261,036.11

49,596.86

310,632.97

4.122

Instalații electrice exterior

229423

435.90

2,730.13

4.12.3

Instalații curenti slabi

3,446.88

654.91

4.101.79

4.12.4

Sistem alarmare efracție

13,400.87

2,546.17

15,947.04

4.12.5

Sistem supraveghere video

25.389.98

4,824.10

30214.08

4.12.6

Sistem control acces

23,518.40

4.468.50

27,986.90

4.1.3

INSTALAȚII SANITARE

117.897.67

22,400,56

14029823

4.1.3.1

Alimentare cu apa exterior

7,799.69

1,481.94

9281.63

4.1.32

Alimentare cu apa interior

8,366.25

1,589.59

9,955.84

4.1.33

Obiecte sanitare si accesorii

15,236.01

2,894.84

18,130.85

4.1.3.4

Canalizare interioara

5.645.72

1,072.69

6,718.41

4.1.3.5

Sistem stingere incendiu cu hidranti

51.975.00

9.875.25

61,85025

4.1.3.6

Sistem detecție incendiu

28,875.00

5.48625

3436125

4.1.4

INSTALAT! 1 TERMICE

67.614.17

12,846.69

80,460.86

4.1.4.1

Instalații termice

67.614.17

12.846.69

80.460.86

4.2.

Montai utilate. echipamente tehnologice

i funcționale

117.13.3.48

22.25S36

139.388.84

4.2.1

ARHITECTURA -LUCRĂRI REABILITA

IE

82,992.72

15.768.62

98.761.34

42.1.1

Montaj lift •

23,943.34

4,549.23

28,492.57

4.2.12

Montaj sistem videoconferinta

59,049.38

11219.38

70268.76-

4.2.2

INSTALAȚII ELECTRICE

13,991.40

2,658.37

16.649.77

42.2.1

Montaj tablou electric

692.01

131.48

823.49

4222

Montaj pachet panou fotovolatic

13299.39

2,526.88

15,826.27

4.2.3

INSTALAȚII SANITARE

2.834.37

538.53

3372.90

4.23.1

Montaj sistem solar

2.834.37

538.53

3372.90

4.2.4

INSTALAT! I TERMICE

17.314.99

3289.85

20,604.84

42.4.1

Montaj echipamente termice

17.314.99

3289.85

20.604.84

43.

l tilaic. echipamente tehnologice si funcții

nule care necesita montai

374.90ll.tM)

71231,01)

446.131.00

4.3.1

ARHITECTURA -LUCRĂRI REABILITAI

£

185,000.00

35.150.00

220.150.00

43.1.1

Lift

185,000.00

35,150.00

220,150.00

4.3.2

INSTALAȚII ELECTRICE

83,500.00

15,865.00

99365.00

4.32.1

Tablou electric

8,500.00

1,615.00

10.115.00

4.322

Pachet panou fotovolatic

75,000.00

14250.00

89250.00

4.3.3

INSTALAT!! SANITARE

11,000.00

2,090.00

13.090.00

43.3.1

Sistem solar

11,000.00

2,090.00

13,090.00

4.3.4

INSTALAT!! TERMICE

95,400.00

18,126.00

113,526.00

43.4.1

Echipamente termice

95,400.00

18.126.00

113,526.90

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcție de transport

tale care nu necesita montaj si echipamente

4.5.

Dotări

1.287.600.00

244.644.tH)

1.532244.00

4.5.1

ARHITECTURA -LUCRĂRI REABILITAT

1287,600.00

244.644.00

1.532,244.00

4.5.1.1

Mobilier

290,500.00

55,195.00

345,695.00

4.5.12

Sistem videoconferinta

997,100,09

189.449.00

1.186.549.90

4,6.

Active necoroor-ale

110.000,00

20.-900.00

130.900.00

TOTAL CAPITOL 4

____4.671,186,29

______887.525,40

_____5.558,711,69

< AI’IIOI

Alte chelt

.UL5 •ieli

5.1.

Organizare de șantier______________________

28.878.36

5.486.89

343 65.25

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalati

laferente organizații de șantier

20,000.00

3.800.00

23.800.00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării sar

ferului

8.878.36

1.686.89

lîl565

39.327.14

-

3932-34

52.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

52.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

13.907.76

-

5.23

Cota aferenta ISC pentru contro si pentru autorizarea lucrărilor d

iii statului in amenajarea teritoriului, urbanism e construcții

2,781.55

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Cc

nstructorilor -CSC

14,637.82

123____

Taxe pentru acorduri, avize con

b|rme si autorizația de construire/des ființare

_________8-000-00

-
întocmit

Proiectant SC SILVORA TERA SRLfa. o?.

2oâO.


1 - BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

Total eligibil

Cheltuieli neeligibile

Total neeligibi

TOTAL

Baza

TVA elig.

Baza

TVA ne-elig. (TVA aferentă cheltuielilor neeligibile și TVA deductibilă

Categorii

MySMIS

Subcateg orii

MySMIS

CAP. 1

Cheltuieli pentru amenajarea terenului -AJUTOR DE STAT REGIONAL

1.1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

38

1 2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

39

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAP. 2

Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului - AJUTOR t

)E STAT REGIOb

IAL

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

40

CAP. 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - AJUTOR DE MINIMIS

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

42

3.2

Obținere avize, acorduri, autorizatii (categorie ne-eligibilă în cadrul apelului)

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

8,000.00

8,000.00

14

43

3.3

Proiectare si inginerie (categorie ne-eligibilă în cadrul apelului)

0.00

0.00

0.00

190,000.00

36,100.00

226,100.00

226,100.00

14

44

3.4

Consultanta

135,000.00

25,650.00

160,650.00

0.00

0.00

0.00

160,650.00

14

45

3.5

Asistenta tehnica

70,200.00

13,338.00

83,538.00

0.00

0.00

0.00

83,538.00

14

46

TOTAL CAPITOL 3

205,200.00

38,988.00

244,188.00

198,000.00

36,100.00

234,100.00

478,288.00

CAP. 4

Cheltuieli pentru investiția de bază - AJUTOR DE STAT REGIONAL

4.1

Construcții și instalații

3,273,586.29

621,981.40

3,895,567.69

0.00

0.00

0.00

3,895,567.69

15

53

4.2

Dotări

1,287,600.00

244,644.00

1,532,244.00

0.00

0.00

0.00

1,532,244.00

15

54

4.2.1

Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică

1,287,600.00

244,644.00

1,532,244.00

0.00

0.00

0.00

1,532,244.00

15

54

4.2.2

Echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

54

4.3

Active necorporale

110,000.00

20,900.00

130,900.00

0.00

0.00

0.00

130,900.00

15

55

TOTAL CAPITOL 4

4,671,186.29

887,525.40

5,558,711.69

0.00

0.00

0.00

5,558,711.69

CAP. 5

Alte cheltuieli - AJUTOR DE STAT REGIONAL SI AJUTOR DE MINIMIS

5.1

Organizare de șantier (ajutor de stat regional)

28,878.36

5,486.89

34,365.25

0.00

0.00

0.00

34,365.25

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier (ajutor de stat regional)

20,000.00

3,800.00

23,800.00

0.00

0.00

0.00

23,800.00

16

57

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier (ajutor de stat regional)

8,878.36

1,686.89

10,565.25

0.00

0.00

0.00

10,565.25

16

58

^2/""

Comisioane, cote, taxe (ajutor de minimis)

31,327.14

0.00

31,327.14

0.00

0.00

0.00

31,327.14

17

59

gijy

—-

Cheltyieli diverse și neprevăzute - în limita a 10% din valoarea eligtbilă a cheltuielilor eligibile cuprinse cumulat la sub-categoriile 38, 39,49,53,54,55,57,58 (ajutor de stat regional)

225,016.81

42,753.19

267,770.00

0.00

0.00

0.00

267,770.00

18

60TOTAL CAPITOL 5

285,222.31

48,240.08

333,462.39

0.00

0.00

0.00

333,462.39

CAP. 6

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului -- AJUTOR DE MINIMIS

6.1

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

10,000.00

1,900.00

11,900.00

0.00

0.00

0.00

11,900.00

8

17

TOTAL CAPITOL 6

10,000.00

1,900.00

11,900.00

0.00

0.00

0.00

11,900.00

CAP. 7

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - AJUTOR DE MINIMIS

7.1

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

20,000.00

3,800.00

23,800.00

0.00

0.00

0.00

23,800.00

7

15

TOTAL CAPITOL 7

20,000.00

3,800.00

23,800.00

0.00

0.00

0.00

23,800.00

CAP. 8

Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție - AJUTOR DE MINIMIS

8.1.

Cheltuieli cu servicii pentru organizare de evenimente si cursuri de formare

17,750.00

3,372.50

21,122.50

0.00

0.00

0.00

21,122.50

29

104

8.2.

Cheltuieli cu servicii pentru internaționalizare

44,075.85

0.00

44,075.85

0.00

0.00

0.00

44,075.85

29

108

8.3.

Cheltuieli pentru crearea si actualizarea platformelor de tranzacționare pentru cererea si oferta de proprietate intelectuala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

109

8.4.

Cheltuieli cu servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea de modelFexperiementale si prototipuri

-

—109,511.54

0.00

0.00

0.00

109,511.54

29

110

8.5.

Cheltuieli privind implementarea și certificarea sistemelor de management al calității

14,530.50

2,760.80

17,291.30

0.00

0.00

0.00

17,291.30

29

111

8.6.

Cheltuieli privind certificarea națională/ internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice

24,217.50

4,601.33

28,818.83

0.00

0.00

0.00

28,818.83

29

112

8.7.

Cheltuieli privind inovarea de produs/proces

18,000.00

3,420.00

21,420.00

0.00

0.00

0.00

21,420.00

29

113

8.8

Cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line

48,435.00

9,202.65

57,637.65

0.00

0.00

0.00

57,637.65

29

114

8.9.

Cheltuieli cu servicii tehnologice specifice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

115

8.10.

Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării

128,000.00

24,320.00

152,320.00

0.00

0.00

0.00

152,320.00

29

122

8.11

Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/coptați -in limita a 50% din valoarea eligibilă aferentă cheltuielilor de minimis

308,892.00

0.00

308,892.00

0.00

0.00

0.00

308,892.00

25

87

TOTAL CAPITOL 8

695,927.35

65,162.31

761,089.66

0.00

0.00

0.00

761,089.66

TOTAL AJUTOR DE MINIMIS

962,454.49

109,850.31

1,072,304.80

198,000.00

36,100.00

234,100.00

1,306,404.80

TOTAL AJUTOR DE STAT REGIONAL

4,953,959.82

941,252.37

5,895,212.19

0.00

0.00

0.00

5,895,212.19

TOTAL GENERAL

5,887,535.95

1,045,615.78

6,933,151.73

198,000.00

36,100.00

234,100.00

7,167,251.73

Nr crt

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (lei)

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

7,167,251.73

l.a.

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta

234,100.00

I.b.

Valoarea totala eligibilă

6,933,151.73

II

Contribuția proprie, din care :

3,288,936.57

ll.a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

3,054,836.57

II.b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

234,100.00

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

3,878,315.16


Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului trebui concordantă cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional si miniValoarea totala eligibilă -schemă de minimis

1,072,304.80

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile -schemă de minimis

107,230.48

Valoarea totala eligibilă -schemă de ajutor de stat regional

5,895,212.19

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile -schemă de ajutor de stat regional

2,947,606.09