Hotărârea nr. 233/2020

HCL solicitare ADI SERVSAL acordare mandat special

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind solicitarea ADI SERVSAL Argeș de acordare a unui mandat special pentru încheierea unor acte adiționale de prelungire a contractelor de concesiune nr.068/15.03.2012 și nr.086/10.05.2012

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.33016/20.07.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr. 33175/2020, nr. 33176/2020, nr. 33177/2020, nr. 33178/2020;

  • - Adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.803934/09.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.13205/12.03.2020;

  • - Adresele ADI SERVSAL Argeș nr.284/23.06.2020 și nr.300/23.06.2020, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 28217/24.06.2020, precum și adresa ADI SERVSAL Argeș nr.321/13.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.32126/14.07.2020;

Luând în considerare faptul că:

  • - până la adoptarea H.C.L. nr. 40/28.01.2020, ADI SERVSAL Argeș nu a solicitat Consiliului Local al Municipiului Pitești acordarea mandatului special prevăzut de art.10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandat privind dreptul de a delega serviciul de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești, ulterior datei de 31.07.2020, dată la care încetează contractele de concesiune nr. 068/15.03.2012 și nr. 086/10.05.2012;

  • - până la adoptarea H.C.L. nr. 40/28.01.2020, ADI SERVSAL Argeș nu a demarat și/sau finalizat procedurile de desemnare a noilor operatori de salubritate, deși/ăvea cunoștință că la data de 31.07.2020 se finalizează contractele de concesiune/te 068/15.03.2012 și nr.086/10.05.2012;                                                     If <     .      * \

  • - H.C.L. nr. 40/28.01.2020 a fost adoptată în scopul asigurării continuității serviciului de salubrizare în municipiul Pitești, fiind o etapă preliminară obligațpțfe a procedurii de delegare a acestui serviciu de utilitate publică;

întrucât eventuala întrerupere a prestării serviciului de salubrizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI SERVSAL Argeș nu poate fi imputată Municipiului Pitești, raportat la obligațiile neîndeplinite de către asociație, cu titlul de exemplu cele prevăzute la art.13.2 și art.17 din contractele de concesiune a căror prelungire se solicită, precum și la neîndeplinirea obligației de actualizare a Statutului asociației, potrivit legislației aplicabile în materie;

Ținând cont de continuarea litigiului ce are ca reclamant pe ADI SERVSAL Argeș, privind anularea în parte a H.C.L. nr. 40/2020;

Raportat la dispozițiile art. IV din OUG nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, ale art.VIII și art.IX alin.(l) din Legea nr.225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, precum și ale art. 102 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, încheierea unor acte adiționale de prelungire cu 2 ani a contractelor de concesiune nu are temei legal;

Văzând prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.8 alin.(3) lit.dA2), art. 10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6 și art. 14 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.40/28.01.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea soluțiilor optime de organizare și gestionare a serviciului de utilitate publică de salubrizare în Municipiul Pitești, în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Având în vedere dispozițiile art.IV din OUG nr.58/2016, ale art.VIII și art.IX alin.(l) din Legea nr.225/2016, precum și ale art. 102 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, nu se acordă mandatul special pentru încheierea unor acte adiționale de prelungire a contractelor de concesiune nr.068/15.03.2012 și nr.086/10.05.2012.

Direcția Servicii Publice și Achiziții va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și ADI SERVSAL Argeș și S.C. Salubritate 2000 S.A., de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătMlh Călugăru

Pitești, Nr.233 din 22.07.2020