Hotărârea nr. 232/2020

HCL prelungire contracte de inchiriere

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de închiriere, teren aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.32479/15.07.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Adresele nr. 10589/14.07.2020 și nr. 10884/20.07.2020 ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrate la Primăria Municipului Pitești sub nr.32473/15.07.2020 și sub nr.32945/20.07.2020;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr. 33175/2020, nr. 33176/2020, nr. 33177/2020, nr. 33178/2020;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit. ”b” și ”c” coroborat cu alin. (6) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

le și completările ulterioare;


în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă, prelungirea, până la data de 31.07.2023, a unor contracte de închiriere pentru unele suprafețe de teren ocupate de construcții provizorii, autorizate, pentru desfășurarea activităților comerciale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Prețul chiriei pentru terenul ocupat este stabilit în euro/mp/lună, inclusiv T.V.A., plătibilă în lei, la cursul comunicat de BNR la data facturării.

Art.2. Modificarea contractelor de închiriere prevăzute la art. 1 se face prin act adițional semnat în numele și pentru locator de către Primarul Municipiului Pitești, care se împuternicește în acest sens.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată acestora, precum și Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municip


O A/


IN


arcis-Iojiuț Sofianu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 232 din 22.07.2020

Ia HCL


nS...^,?X-.2O2O


Listă contactelor de închiriere teren care se prelungesc


Nr crt

Denumirea locatarului

Data co

ntractului

Amplasament

Suprafața mp

Obiect de activitate

1.

S.C.Lukval Nik

S.R.L.

40392/(1

19.09.2014

Găvana II,bl.A28

10

Activități comerciale

2.

S.C.Ady-Bogdi Progres S.R.L.

2321/1

7.02.1998

Războieni

27

Activități comerciale

3.

S.C. Anda Primo Star S.R.L.

16891/1

11.07.2006

Bd.N. Bălcescu lângă bloc S2

24,8

Activități comerciale

4.

S.C. Apogeu

S.R.L.

29097/3

10.06.2005

Găvana II,bl.M6-bl.A26

17

Activități comerciale

5.

I.F. Banciu Dorinela

11448/2

17.02.2007

zona centrală sub scara bl.Gl

8

Activități comerciale

6.

S.C. Bârlogeanu

S.R.L.

29108/3

10.06.2005

Găvana II,bl.3O

6

Activități comerciale

7.

P.F.A.Panaitescu

Nicoleta

40393/t

19.09.2011

Str. Exercițiu

6

Activități comerciale

8.

S.C. Calitas

Corn S.R.L.

20425/(

13.04.2009

Bd.

Petrochimiștilor,bl.B7-bl.B8

18

Activități comerciale

9.

S.C.Clasic Deli 2007 S.R.L.

29130/1

50.06.2005

Cartier Trivale în spatele bl.P7

13,5

Activități comerciale

10

P.F.Condilă

Elena

29287A

50.06.2005

Cartier Trivale lângă școala nr.13

7

Activități comerciale

11

A.F. Costea

Ilinca

29293Ă

50.06.2005

Prundu lângă bl.B31

7,5

Activități comerciale

12

S.C.Dexter

S.R.L.

29297/30.06.2005

Str.Pătrașcu Vodă bl.A parter

8             Activități

comerciale

13

LI.

Dumitrescu Marin Nicolae

29294/30.06.2005

Str. Vânători

9,5

Activități comerciale

14

P.F.A.

Marinescu Eusebiu

29094/30.06.2005

Cartier Exercițiu

2,25

Activități comerciale

15

S.C.Maratti Keys S.R.L.

56051/28.12.2005

Platou Craiovei lângă P.T.T.R.

7

Activități comerciale

16

I.I.Mitroi Marius.

40729/16.09.2015

Cartier Trivale,bl.4O

14

Activități comerciale

17

S.C. Nicosimex

S.R.L.

29105/30.06.2005

Cartier Tudor Vladimirescu

15            Activități

comerciale

18

S.C.Nicmar

Promt Gallaxy

S.R.L.

29102//28

.12.2005

Str. Garoafelor

26

Activități comerciale

19

I.F. Perșunaru D. Maria

31991/04.06.2009

Str. Zimbrului F.N.-Favorit

27,5

Activități comerciale

20

S.C. Marcel Concept S.R.L.

1157/10.

01.2018

Str. Garoafelor

12

Activități comerciale

21

S.C.Liliana Pro Floris S.R.L.

33198/08.07.2016

Bd.Fr. Golești lângă bl.214

6,095

Activități comerciale

22

S.C.Red Point

S.R.L.

31089/14.07.2005

Găvana II,parcare bl.A41

20

Activități comerciale

23

S.C.Raul

Primo S.R.L.

16892/01.07.2006

Str.Pescarilor

Ampl. nr.2

12

Activități comerciale

24

LI.Mocanu

Constantin

14140/17

.03.2016

Micropiața Nord

5

Activități comerciale

25

S.C.Sifcomar Best S.R.L.

29110/30

.06.2005

Cartier Războieni lângă bl.Cl-C2

15

Activități comerciale

26

S.C. San-Dary Fio S.R.L.

19554/19

.04.2019

Str.Paltinului, bl.M6-

A26

9             Activități

comerciale

27

S.C. San-Dary Fio S.R.L.

19551/19

.04.2019

Găvana II,bl.M6-A26

12,8           Activități

comerciale

28

Î.I.Munteanu

N. Camelia

18102/15

.04.2014

Micropiața Nord

15            Activități

comerciale

29

S.C.Vadian

S.R.L.

16895/01

.07.2006

Str.Pescarilor

Ampl.nr. 1

12

Activități comerciale

30

S.C. Azelia

MarKet S.R.L.

12428/12

.03.2020

Găvana lângă bl.Nl

13            Activități

comerciale

31

S.C.Cati Com

Zaheris

S.R.L.

19192/11

.05.2011

amplasament nr. 1

Bazar Gh. Lazăr

20           Activități

comerciale

// --- '.<■> \

p

__U 1           ■ !' _______

V O              As //

32

S.C. Valjohn

Auto S.R.L.

2310/17.01.2006

amplasament nr. 3

Bazar Gh. Lazăr

15

Activități comerciale

33

S.C.Adonis Transport Internațional S.R.L.

21068/16.05.2011

amplasament nr. 4

Bazar Gh. Lazăr

15

Activități comerciale

34

S.C.Cosmotex

Picolo S.R.L.

54929/19.12.2005

amplasament nr. 5 Bazar Gh. Lazăr

15

Activități comerciale

35

S.C.Vodafone

România S.A.

29098/30.06.2005

Piața Muntenia nr.3

10

Activități comerciale