Hotărârea nr. 231/2020

HCL PUD Prof.Ion Angelescu 1A

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire magazin Penny Market, acces auto și pietonal, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și parcare, pilon publicitar luminos și împrejmuire” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Profesor Ion Angelescu, nr.lA

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr.50508 din 21.10.2019;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr.17 din 14.07.2020;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr.19 din 14.07.2020;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr.32085 din 14.07.2020.

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr.33595/2020, nr.33176/2020, nr.33178/2020;

Văzând prevederile art.129 alin.(6) lit. c) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.25 alin.(l) și art.56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr.428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


potrivit anexei care


Art.l.(l).Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru investiția: „Construire magazin Penny Market, acces auto și pietonal, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și parcare, pilon publicitar luminos și împrejmuire” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Profesor Ion Angelescu, nr.lA, teren în suprafață de 4345m2. având ca beneficiari pe face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) . Raportul de informare și consultare a publicului nr.50508 din 21.10.2019 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin.(l);

  • (3) . Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

  • (4) . Termenul de 3 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și beneficiarilor prin reprezentant                              cu domiciliul în

municipiul Pitești, județul Argeș, strada                                                   de către

Secretarul General al Municipiului Pitești. Â

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CăX^liș^tălugăru

Pitești, Nr.231 din 22.07.2020