JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire „ Imobil de servicii și locuințe colective”

pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Trivale, nr.8

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 2515 din 17.01.2019;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 13 din 17.06.2020;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 15 din 17.06.2020;

  • - Raportul Direcției Arhitect-Șef nr. 25372 din 17.06.2020;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 33174/2020, nr.33595/2020;

Văzând prevederile an. 129 alin.(6) lit. c) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.25 alin.(l) și art.56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr.428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire clădire pentru servicii și locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Trivale nr.8, pe terenul în suprafață de 516 m2, proprietatea soților                         și

cu domiciliul în Pitești, strada '                         potrivit anexei care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) . Raportul de informare și consultare a publicului nr.2515 din 17.01.2019 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin.(l);

  • (3) . Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

  • (4) . Termenul de 3 ani curge de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitanților

cu domiciliul în Pitești, strada

de către Secretarul General al Municipiului Pitești:

X O M * 4/X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Narcis-Ionuț Sofianu

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR QENERAL, Andrei-Catățfn Călugăru.

Pitești,

Nr.230 din 22.07.2020