Hotărârea nr. 229/2020

HCL transmitere in admin SPEP imobil-teren si constructie str.Smardan FN

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a unui imobil-teren și construcție, situat în str. Smârdan F.N.

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.32016/14.07.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr. 10593/14.07.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești nr.32128/14.07.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr.33175/2020, nr. 33176/2020, nr. 33177/2020, nr. 33178/2020;

  • - Hotărârea nr.403/28.11.2019 a Consiliului Local al Municipiului Pitești;

  • V ăzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, ale art. 297 alin. (1) litera ”a” art.299-300 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L(l). Se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, imobilul compus din teren în suprafață de 2162 mp, împreună cu construcția provizorie CI situată pe acesta, din str. Smârdan F.N. înscris în cartea funciară nr.96828/Pitești.

(2) Datele de identificare ale imobilului de la art.l sunt cele din anexele nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Transmiterea imobilului prevăzut la art.l se face prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, între Municipiul Pitești

și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum si Direcției Economice de către Secretarul General al Municipiului Pitești.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, "lânu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 229 din 22.07.2020

_______________Carte Funciară Nr. 96828 Comuna/Oraș/Municipiu: Pitesc

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

96828

2.162

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.162

piața

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destin< constru

pție cție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

96828-C1

constri administra social cui

ictii itive si turale

560

Fara acte

; S. construita la sol:560 mp; Fara acte;Platforma Piața Smardan

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

8.616

4

5

0.086

7

8

0.5


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

4.558

5

6

1.385

8

9

0.059


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

0.381

6

7

0.414

9

10

7.343


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Pagina 2 din 3


Ă/Z2 £ LA- /Jcs ĂS/Z .    /

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 8002776

Document proveniența: nr. din

Valoare de inventar: 38.814,46

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Structura provizorie de vânzare Smârdan (copertina)

1.068 PV 4637, 15553/30.03.2018

Loc de folosința

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI P1TESTI/PRIMARIA MUN PITEȘTI

Luna: 7 Anul: 2020

Grupa:!

Cod clasificare: 1.5.1.

Data darii în folosința:

Anul: 2006

Luna: 1

Data amortizării complete:

Anul: 2016

Luna: 1

Durata normala de funcționare:

120 LUNI

Domeniul:

Privat

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operatii care ririvesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

I05 "Rezerve din reevaluare"

8002776

: -

Valoare inițiala

1

41.600,00

Valoare reevaluata

41.600,00

01/01/2012

reevaluare la 31.

12.2011

2.785,54

38.814,46

- 2.785,54

Sold final

38.814,46

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Licenția! pentru MUNICIPIUL PITEȘTI