Hotărârea nr. 226/2020

HCL insusire pv negociere teren in zona scolii M.Eminescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind însușirea procesului-verbal de negociere a prețului pentru cumpărarea imobilului teren, situat în intravilanul municipiului Pitești, în Cartier Craiovei, zona Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.31952/13.07.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr. 33175/2020, nr. 33176/2020, nr. 33177/2020, nr. 33178/2020;

 • - Procesele-verbale de negociere nr.22244/20.05.2020 și nr.31501/09.07.2020;

 • - H.C.L. nr. 141/26.03.2020 privind aprobarea raportului de evaluare a unui teren situat în Cartierul Craiovei, zona Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”;

 • V ăzând prevederile art.129 alin.(2) lit. „c” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se însușește procesul-verbal de negociere a prețului de vânzare-cumpărare a terenului în suprafață de 2483 mp., situat în intravilanul municipiului Pitești, Cartierul Craiovei, zona Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, înregistrat sub nr.31501/09.07.2020, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) . Prețul rezultat în urma negocierii este de 195Euro/mp respectiv 484850 Euro/2483mp, la cursul BNR de la data încheierii negocierii.

 • (3) . Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să semneze actul de vânzare-cumpărare pentru imobilul teren menționat la alin.(l).

 • (4) . încheierea contractului de vânzare-cumpărare se va face după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară, care cad în sarcina vânzătorului.

 • (5) . Cheltuielile legate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare se suportă de către cumpărător.

 • (6) . Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, atestat prin H.G.R. nr.447/2002, se modifică cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre.

 • Art .2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Pitești, Nr. 226 din 22.07.2020

3/f#


%©ca;_ va^^c.

Jw£ □4<rK , M.(VI. oaG40

Cou M'l o ho ku iM A-V ^1 ^<06 ( ^0^3 M 4j<i ''VjuqajU V\)a^'^uM y. Mm. ^oi<3 z V-iM jO^olx crVCPIcU^


t v\ oJ

(. G^u'Vâ


',om


u i\^>


L Q Uj < ik , i
'■^xb Z'oJ' d~* M Jj ^Vvli’lo MoonM


1 (0<AjJ K(Ța

V-

xivu'Kft