Hotărârea nr. 225/2020

HCL prin care se ia act de receptie parcare Gradinita Armonia

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare Grădinița Armonia, strada Independenței nr.20, Cartier Războieni, Municipiul Pitești”- etapa a-II-a

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.31973/14.07.2020 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr.33175/2020, nr.33176/2020, nr.33177/2020, nr.33178/2020;

 • -Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.5987/09.07.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.31466/09.07.2020;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare Grădinița Armonia, strada Independenței nr.20, Cartier Războieni, Municipiul Pitești” - etapa a-II-a cu o valoare totală de 10.595,731ei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nr.5982/09.07.2020, potrivit anexelor nr.l și nr.2 .

Art.2.(l). Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (2) . Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului Public Pitești pe bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (3) . Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (4) . Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

M Â x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, NarcisJonuț Sofia nu wL , :v/ Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăWÎi Călugăru

Pitești, Nr.225 din 22.07.2020

WA HR-1

LA

INVESTITOR:


APROBAT


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 5982/09.07.2020


Privind execuția lucrărilor de„ AMENAJARE PARCARE GRĂDINIȚĂ ARMONIA , STRADA INDEPENDENTEI , NR. 20 , CARTIER RAZBOIENI, MUNICIPIUL PITEȘTI ” -ETAPA A ll-A - lucrări executate de către ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI - Atelier întreținere Domeniu Public.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifica după cum urmeaza :

 • • Adresa administrat va: strada Independentei, mun. Pitești, jud. Argeș

 • 2. Lucrările au fost executate in baza autorizației nr. 719 eliberata de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI la data de 13.09.2018.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfasurat activitatea în data de 09.07.2020, fiind formata din: Președinte:                                        At.întreținere Domeniu Public -A.D.P. Pitești

Membrii:                                          Primăria Municipiului Pitești

Insp.Spec STPM - A.D.P.Pitești

 • 4. Au mai fost prezenti i:

dl.              -proiectant-PFA Frincu Sorin

 • 5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 5.1 Capacitati fizice realizate:

 • > Lungime împrejmuire : L =55,00 m


 • 5.2 Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

 • - NU ESTE CAZUL—

 • 5.3 . Nu au fost realizate măȘurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

 • - NU ESTE CAZUL -

 • 5.4 Lucrările cuprinse în lista d n Anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - NU ESTE CAZUL -5.5 Valoarea finala a lucrărilor executate este de 10.595,73 lei , executata in baza Autorizației de construire nr. 719 / 13.09.2018, eliberata de Primăria Municipiului Pitești

 • 5.6 Perioada de garanție : 24 luni

 • 5.7 Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei: - NU SUNT OBIECȚII-

 • 6. In urma constatărilor făcute , comisia de recepție decide : [ x ] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

 • 7. Comisia de recepție motivează decizia luata prin :

 • > Vizualizarea construcției;

 • > Prezentarea Cârtii Tehnice a Construcției;

 • > Prezentarea punctului de vedere al Proiectantului înregistrat la A.D.P. PITEȘTI sub nr. 5972 din 09.07.2020, din care reiese faptul ca, execuția lucrărilor a respectat documentația tehnica de execuție.

 • > Lucrările sunt executate in conformitate cu prevederile Autorizației de Construire, ale contractului de execuție Documentației de Execuție, a reglementarilor tehnice in vigoare si cu respectarea exigentelor esențiale.

 • 8. Comisia de recepție recomanda luarea următoarelor masuri:

Proprietarul va organiza si desfasura lucrările de exploatare, întreținere, reparare si urmărire a comportării in timp in conformitate cu prevederile Legii nr.10 /1995, republicata, privind calitatea in construcții si ale Normativului P130-90 privind urmărirea comportării in timp a construcțiilor.

 • 9. Prezentul Proces Verbal, conținând 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astazi 09.07.2020,1a sediul A.D.P. Pitești in 3 exemplare.

 • 10. Alte mențiuni-NU ESTE CAZUL.

Comisia de recepție:                                Semnătură:

PREȘEDINTE :                                            ......... ...................

MEMBRII:                                            ......... ..................

INVITAȚI :

fJR- 2_

UCC

INVENTARUL Obiectiv de investitii Amenajare parcare Grădiniță Armonia, strada Independentei, nr.20, mun. Pitești etapa a Il-a

Nr crt

Denumire mijloc fix

Clasificatie

Durata normala de funcționare (ani)

Valoare (lei inclusiv TVA)

1

Amenajare

Grădiniță Armonia, Independentei, nr.2C Pitești etapa a Il-a:

Execuție 10.595 etapa a Il-a

parcare strada

), mun.

,73 lei

1.3.7.2

20

10.595,73

TOTAL                                 10.595,73 lei

Amenajare parcare Grădiniță Armonia, strada Independentei, nr.20, mun. Pitești etapa a Il-a

DIRECTOR,                                   CONTABIL SEF.